Online preken

Menu

Bijbelteksten over verlossing: Hoe Gods verlossing van de laatste dagen te verkrijgen

Gods redding verwijst naar Zijn werk om de mensheid te redden. In het Tijdperk van de Wet heeft God de wet en geboden uitgegeven om de mens te leiden om hun leven op aarde te leiden, de mens toestaan te weten wat zonde is. In het Tijdperk van Genade deed God het werk van de verlossing en vergeving van de zonden van de mens. In de laatste dagen heeft God ook de redding bereid voor degenen die op Hem wachten - de zonden van de mens zullen volledig worden gereinigd. Deze redding is gerelateerd aan onze uitkomsten en bestemming en is heel belangrijk voor ons gered zijn in het koninkrijk der hemelen. Dus, wat is de redding die God voor ons in de laatste dagen voorbereidt? Hoe kunnen we het verkrijgen? Lees alstublieft deze Bijbelteksten.

Bijbelteksten over verlossing: Hoe Gods verlossing van de laatste dagen te verkrijgen

1. Betreffende verlossing

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

(Psalm 91:14-16)

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God.

(Psalm 98:1-3)

Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.

(Psalm 62:2)

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

(Jesaja 12:2)

Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

(Lukas 19:9-10)

Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn luister.

(Jesaja 46:13)

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

(1 Petrus 1:8-9)

2. De redding die God voor ons in de laatste dagen voorbereidt

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

(1 Petrus 1:5)

Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

(Hebreeën 9:28)

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

(1 Petrus 1:13)

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

(Johannes 16:12-13)

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

(1 Petrus 4:17)

3. Hoe Gods redding van de laatste dagen te verkrijgen

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 5:3)

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

(Mattheüs 5:6)

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

(Mattheüs 25:6)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

(Johannes 10:27-28)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

(Openbaring 2:7)

Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

(Openbaring 14:4-5)

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

(Mattheüs 7:21)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter