Online preken

Menu

Privacybeleid

Welkom op de website van Kerk van het Ochtendlicht Kerk van het Ochtendlicht is zeer bezorgd over uw privacy, daarom hebben wij in dit privacybeleid geregeld hoe wij uw informatie verzamelen, behandelen en overdragen, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, in overeenstemming met de regelgeving op dit gebied.

De gebruiker garandeert dat de verzonden of verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en actueel zijn, en dat hij of zij verantwoordelijk is voor eventuele directe of indirecte schade of schadelijke uitwerking als gevolg van de schending van deze verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens eigendom waren van een derde partij, garandeert de gebruiker dat hij of zij deze derde partij heeft geïnformeerd over de aspecten die in dit privacybeleid zijn opgenomen en hij of zij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen om zijn of haar gegevens aan Kerk van het Ochtendlicht te verstrekken voor de aangeduide doeleinden.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonlijke gegevens die via de huidige website worden verzameld is Kerk van het Ochtendlicht (Netherlands,Dirk Veermanhof 21, 1687CM Wognum, EIN: 70323844), als eigenaar van de website.

2. Wat is het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

Kerk van het Ochtendlicht verzamelt uw naam, voornaam en e-mailadres via de sectie ‘Feedback’ en alle persoonlijke gegevens van de gebruiker die worden gedeeld via het online forum.

Kerk van het Ochtendlicht verwerkt de gegevens in deze secties voor de volgende doelen:

– Beheer van zoekopdrachten, vragen en/of verzoeken om voorstellen.

– Uitwisseling van opmerkingen via het online forum.

3. Wat is de legitimiteit van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is de ‘toestemming’ die de gebruiker geeft door dit privacybeleid expliciet te accepteren en het ‘selectievakje’ aan te kruisen dat beschikbaar is op elk van de bovengenoemde gegevensverzamelingsformulieren.

4. Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens van de gebruiker?

Kerk van het Ochtendlicht bewaart de verstrekte persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om te reageren op het verzoek dat door de gebruiker is ingediend.

5. Aan welke derde partijen zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden doorgegeven?

De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, behalve, wanneer van toepassing, aan bevoegde autoriteiten bij de uitoefening van hun functies. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker op de website worden verstrekt kunnen derhalve worden doorgegeven aan openbare organisaties en rechterlijke en andere bestuurlijke autoriteiten, wanneer wij dit nodig achten om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het nemen van gerechtelijke stappen tegen claims.

6. Welke rechten hebben gebruikers die ons hun persoonlijke gegevens verstrekken?

Een gebruiker heeft en kan de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die aan Kerk van het Ochtendlicht worden verstrekt:

– Het recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om te weten te komen welke gegevens worden verwerkt en welke verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd met de gegevens;

– Het recht op rectificatie van eventuele onjuiste gegevens;

– Het recht op het wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens, indien mogelijk;

– Het recht om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens te vragen wanneer de juistheid, de wettigheid of de noodzaak om deze gegevens te verwerken twijfelachtig is, in welk geval we de gegevens van de gebruiker kunnen opslaan voor de uitoefening van of verdediging tegen claims;

– Het recht op gegevensportabiliteit in geval van geautomatiseerde verwerking, met als doel persoonlijke gegevens te verkrijgen die hij/zij aan ons heeft verstrekt (in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch te lezen) en om te verzoeken dat ze worden verzonden naar een andere entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking, wanneer dit technisch mogelijk is.

– Het recht op het op elk moment intrekken van zijn/haar goedkeuring.

– Het recht om een klacht in te dienen vóór Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl), als de gebruiker van mening is dat de wetgeving inzake gegevensbescherming is overtreden door bij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De gebruiker kan dus zijn/haar wettelijke rechten ten opzichte van de verantwoordelijken voor de verwerking, via de plaatselijke gemeente in Nederland, op elk gewenst moment uitoefenen door middel van een aanvraag per brief gericht aan (Netherlands,Dirk Veermanhof 21, 1687CM Wognum, EIN: 70323844) die het volgende moet bevatten: zijn/haar naam en achternamen, een fotokopie van zijn/haar nationale identiteitsbewijs (een paspoort of ander geldig document dat hem/haar identificeert), de verklaring van zijn/haar verzoek, een adres met het oog op kennisgevingen, de datum, een handtekening en, indien van toepassing, documenten die het verzoek accrediteren.