Online preken

Menu

Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarde

1. Eigenaar van de website

De huidige website is eigendom van Kerk van het Ochtendlicht, Netherlands,Dirk Veermanhof 21, 1687CM Wognum, EIN: 70323844.

Zie onze Lijst Lokale Gemeenten voor informatie en contactgegevens over en van uw lokale gemeente van Kerk van het Ochtendlicht.

2. Doelstelling, reikwijdte en duur

De huidige wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website, de toegang, navigatie en, in het algemeen, de relatie van de eigenaar van de website met elk persoon die deze website bezoekt (hierna afzonderlijk aangeduid als de ‘gebruiker’ of gezamenlijk als de ‘gebruikers’).

De website biedt gebruikers algemene informatie over Kerk van het Ochtendlicht, haar activiteiten en evenementen (hierna de ‘inhoud’), allemaal in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving.

Kerk van het Ochtendlicht behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie, configuratie en inhoud van de website of de voorwaarden voor het bezoeken en/of gebruiken van de website te wijzigen en de toegang tot de inhoud van de website te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, zonder dat dit de gebruiker de mogelijkheid biedt hiervoor enige schadevergoeding te eisen.

De tijdelijke geldigheid van deze wettelijke kennisgeving valt dus samen met de tijd van haar blootstelling, totdat deze volledig of gedeeltelijk wordt gewijzigd. Op dat moment zal de nieuwe wettelijke kennisgeving, die aan gebruikers op deze website beschikbaar wordt gesteld, van kracht worden.

Het bezoeken, browsen en gebruik van de website door een gebruiker impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van alle voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving en eventuele bijzondere voorwaarden, welke dezelfde geldigheid en effectiviteit hebben als elk contract dat schriftelijk is aangegaan en ondertekend.

3. Toegang

Het bezoeken van de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via het corresponderende telecommunicatienetwerk waar de gebruiker toegang toe heeft.

Kerk van het Ochtendlicht is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die door de gebruiker wordt geleden als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van toegang tot de website.

4. Gebruiksvoorwaarden

De belangrijkste doelstelling van deze gebruiksvoorwaarden is het regelen van toegang tot de website. Degenen die de website vrijwillig bezoeken zijn verplicht zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Bezoeken en browsen van de website impliceert het uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Bovendien moet een ieder die de website bezoekt zich ook houden aan toepasselijke wetgeving en ethische codes.

Excessief of onrechtmatig gebruik van de website kan er toe leiden dat u de toegang tot de website wordt ontzegd. Het volgende gebruik wordt als excessief en/of onrechtmatig gebruik beschouwd: gebruik dat indruist tegen de algemene beginselen van goede trouw, goede zeden en openbare orde, elk gebruik dat de website en/of derden en hun respectievelijke belangen schade toebrengt of kan toebrengen, waaronder het schenden van auteursrechten, en gedrag gericht op het buiten werking stellen of verslechteren van het functioneren en de bruikbaarheid van de website, alsmede gedragingen die ingaan tegen een specifieke instructie en/of waarschuwing die mogelijk door Kerk van het Ochtendlicht of personeel dat door laatstgenoemde voor dit doel is aangewezen, is uitgevaardigd. Het volgende gedrag, maar niet uitsluitend dit gedrag, is in het bijzonder niet toegestaan:

a. Het schaden van het imago van Kerk van het Ochtendlicht.

b. Het gebruiken van computervirussen of welke code, welk bestand of welk programma dan ook die zijn ontworpen of zijn bedoeld om het functioneren van software, hardware of telecommunicatie te onderbreken, beschadigen of te beperken, of gegevens of andere informatie op de website of van welke derde partij dan ook te beschadigen of er zich ongeoorloofde toegang toe te verschaffen.

c. Het verwijderen van technische beveiligingen van computerprogramma’s of pogingen tot het testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk op de website, of het schenden van beveiligings- en verificatiemaatregelen.

d. Het bij het gebruik van de website aannemen van valse identiteiten of zich voordoen als iemand anders, inclusief het gebruik, waar van toepassing, van wachtwoorden van derde partijen.

e. Het gebruiken van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden wanneer dit niet uitdrukkelijk is toegestaan.

f. Het koppelen van de inhoud van de website met informatie van pornografische aard, informatie die betrekking heeft op uitbuiting van racistische of xenofobische aard, of informatie die betrekking heeft op terrorisme of wapenhandel.

g. Het transformeren, naar buiten brengen, distribueren, toewijzen, reproduceren of wijzigen van de inhoud van de website, tenzij een van de uitzonderingen geldig bij wet of uitdrukkelijk toegestaan door Kerk van het Ochtendlicht, kan worden toegepast.

h. Het niet-naleven van de technische vereisten of specificaties die zijn vastgesteld voor toegang tot de website.

i. Het bevorderen, uitvoeren, ondersteunen of aanmoedigen van acties die in strijd zijn met de vrije mededinging of oneerlijke concurrentie vormen.

Het functioneren van de website wordt ondersteund door servers van dienstverleners, verbonden door openbare en particuliere communicatienetwerken.

Toegang tot de website kan worden opgeschort vanwege technische redenen of redenen van overmacht, zoals de onderstaande:

a) Een telefoon- of stroomstoring.

b) Virusaanvallen op de servers die de website ondersteunen.

c) Fouten van de gebruikers bij hun bezoek aan de website.

d) Branden, overstromingen, aardbevingen of andere natuurverschijnselen.

e) Stakingen of arbeidsconflicten.

f) Oorlogen, gewapende conflicten of andere overmachtsituaties.

Deze oorzaken, die bij wijze van illustratie maar niet bij wijze van beperking tot uitdrukking zijn gebracht, zijn van onvoorzienbare aard of zijn, voorzien of te voorzien, onvermijdelijk.

Kerk van het Ochtendlicht is ontheven van elk type verantwoordelijkheid wanneer er sprake is van een van deze oorzaken.

Het niet naleven van de regels die zijn opgenomen in deze wettelijke kennisgeving of de wetgeving die ze beschermen, kan een onwettige handeling, een administratieve sanctie, een strafbaar feit of een misdrijf betekenen en geeft Kerk van het Ochtendlicht het recht om, waar passend, een toepasselijke civiele, administratieve, arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke vordering in te dienen.

Kerk van het Ochtendlicht verklaart dat ze de nodige maatregelen heeft getroffen, binnen de mogelijkheden en de staat van technologie, om het functioneren van de website te garanderen en om het bestaan van virussen en andere componenten die schadelijk zijn voor gebruikers op te sporen. Niettemin dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat Kerk van het Ochtendlicht daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden op uw computersystemen. De gebruiker aanvaardt hierbij elk risico of schade die kan optreden en garandeert bijgevolg de vrijwaring van Kerk van het Ochtendlicht in dit verband. Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de gebruiker te beschikken over adequate hulpmiddelen voor het opsporen en deactiveren van schadelijke computerprogramma’s.

5. Ingebedde inhoud of gekoppelde websites

Het op websites van derde partijen opnemen van links naar de website

Als een gebruiker, entiteit of website een link van welk type dan ook van zijn/haar webpagina naar de website wil plaatsen, mag een dergelijke link alleen naar de homepage van de website leiden, behalve wanneer er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Kerk van het Ochtendlicht. Bovendien moet de link absoluut en volledig zijn zodat deze de gebruiker naar de URL van de website leidt en de lengte van het scherm van de homepage van de website volledig beslaat.

Het is in alle gevallen verboden om frames van welke aard dan ook rondom de website in te voegen of toe te staan dat de inhoud wordt bekeken via andere URL’s dan de website-URL en, in alle gevallen, waar de inhoud samen met inhoud buiten de website kan worden bekeken, op een manier die: (i) fouten of verwarring veroorzaakt, of deze kan veroorzaken, of die gebruikers misleidt of kan misleiden, met betrekking tot de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud, (ii) een handeling van vergelijking of imitatie vormt, (iii) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en prestige van Kerk van het Ochtendlicht; of (iv) anderszins verboden is door de geldende wetgeving.

Het tot stand brengen van een link impliceert niet dat er wettelijke relaties bestaan tussen Kerk van het Ochtendlicht en de eigenaar van de website van de derde partij, noch de acceptatie, goedkeuring, sponsoring, verificatie of supervisie door Kerk van het Ochtendlicht van de inhoud of services van deze website.

Kerk van het Ochtendlicht geeft geen toestemming voor het plaatsen van links naar de website op websites van derden die ongeoorloofde, ongepaste of illegale materialen, informatie of inhoud bevatten die in strijd is met de goede zeden, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen. Kerk van het Ochtendlicht beschikt echter niet over de personele en technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten te kennen en te controleren die worden aangeboden door websites van derden die mogelijk links naar de website tot stand hebben gebracht. Kerk van het Ochtendlicht neemt daarom geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor enig aspect dat betrekking heeft op genoemde websites van derden.

Kerk van het Ochtendlicht behoudt zich het recht voor om op elk moment en onmiddellijk elke link naar de website te verbieden of uit te schakelen, in het bijzonder in die gevallen waarbij sprake is van onwettigheid van de activiteit of inhoud van de website van derden waarop de link is opgenomen. Wanneer gebruikers te weten komen dat de activiteiten die worden uitgevoerd via deze websites van derden onwettig zijn, worden zij vriendelijk verzocht Kerk van het Ochtendlicht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat de toegangslink kan worden uitgeschakeld.

Het op de website opnemen van links naar websites van derde partijen

Elke vermelding van websites van derde partijen die eventueel op de website wordt gemaakt, is louter informatief van aard. Kerk van het Ochtendlicht ontwikkelt of beheert genoemde pagina’s niet en is ook niet de eigenaar van de bovengenoemde URL’s, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Daarom is Kerk van het Ochtendlicht niet verantwoordelijk voor de inhoud die erin is opgenomen, noch voor de schade die door het bezoek aan deze websites wordt veroorzaakt, noch voor de schade die door de geleverde diensten wordt veroorzaakt.

Wanneer gebruikers te weten komen dat de activiteiten die worden uitgevoerd via deze gekoppelde websites onwettig zijn, worden zij vriendelijk verzocht Kerk van het Ochtendlicht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat de toegangslinks naar deze websites kunnen worden uitgeschakeld.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Online Bijbelstudie (hierna “deze website” genoemd) heeft tot doel het evangelie van God over de hele wereld te verspreiden en is niet bedoeld voor commercieel gewin van welke aard dan ook. U bent van harte welkom om deze website te bezoeken en er door heen te bladeren. Alle artikelen op deze website zijn gebaseerd op ware ervaringen en getuigenissen van de auteurs, en hun opvattingen daarover. De illustraties hebben geen betrekking op de artikelen en zijn alleen ter referentie. Alle inhoud op deze website kan gratis worden gebruikt, tenzij anders vermeld. U wordt wel vriendelijk verzocht de inhoud te gebruiken zoals oorspronkelijk bedoeld: manipuleer of vervorm ze niet, creëer er geen ander, afgeleid werk van en gebruik de inhoud niet voor commerciële doeleinden. U mag de inhoud van deze website niet gebruiken om deze website te belasteren, noch op een manier die indruist tegen het doel van deze website, namelijk het getuigen en het prediken van Gods evangelie. Wanneer u inhoud van deze website gebruikt, dient u aan te geven dat deze afkomstig is van de website Gods Verbond en een link naar deze website toe te voegen. De afbeeldingen of teksten uit andere bronnen zoals gespecificeerd op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door de originele websites. Als u deze gebruikt of kopieert, dient u naar de originele websites te gaan voor goedkeuring. Wanneer u van mening bent dat ook maar enig gedeelte van de inhoud van deze website in strijd is met uw wettelijke rechten, wordt u verzocht ons snel een e-mail te sturen zodat correcties kunnen worden uitgevoerd. Bedankt voor uw steun!

7. Publicatie van standaarden: gebruik en update

Deze wettelijke kennisgeving (inclusief de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid) is beschikbaar voor al degenen die als gebruiker de website bezoeken of geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Kerk van het Ochtendlicht. Degenen die de wettelijke kennisgeving openen kunnen deze raadplegen en afdrukken zonder dat ze zich daarvoor hoeven te registreren.

De inhoud van de standaarden zoals opgenomen in de wettelijke kennisgeving zal worden aangepast in overeenstemming met de wijzigingen die worden aangebracht in de toepasselijke wetgeving, de structuur van de organisatie, de diensten, het ontwerp en de technische specificaties van de website en de technologische infrastructuur. Deze aanpassingen zullen regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

Wat dit betreft raden we u aan deze wettelijke kennisgeving regelmatig te controleren om de veranderingen die ze in de loop van de tijd ondergaat te verifiëren.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze wettelijke kennisgeving, die ook de gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid en het cookiebeleid omvat, wordt beheerst door de Spaanse wetgeving. Vanwege het supranationale karakter van de elektronische-communicatie-infrastructuur, dienen degenen die de website vanuit andere landen bezoeken ook de toepasselijke wetgeving in acht te nemen die door elke staat is afgekondigd, voor zover deze een dwingend karakter heeft.

Voor het oplossen van enige controverse en/of discrepantie die kan ontstaan met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de toepassing, de uitvoering, de niet-naleving of de nietigheid van deze wettelijke kennisgeving, zijn de dwingende regels inzake toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie van toepassing.

9. Overig

Deze website is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.