Online preken

Menu

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?

Door Wu Ming Als je de Bijbel hebt gelezen, weet je misschien dat er een profetie in Openbaring staat: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan bei...

Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld

We bevinden ons nu aan het einde van de laatste dagen; er zijn veel broeders en zusters die oprecht geloven in de Heer en Zijn wederkomst afwachten, die beslist moeten nadenken over deze vraag: in...

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Bijbelteksten voor referentie: “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:27). “Weest o...

Hemelse visioenen in de eindtijdprofetieën

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, (Openbaring 6:12) En er versche...

Bijbelse profetieën over valse profeten en valse christussen

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. (Mattheüs 24:5) En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleide...

Bijbelse profetieën over de oorlog van Armageddon

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal i...

Bijbelse profetieën over de verlossing van de laatste dagen

Zie, Ik maak iets nieuws.Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,rivieren in de wildernis. (Jesaja 43:19) zo zal ook Christus, Die eenmaal geo...

Bijbelse profetieën over Gods belofte aan de overwinnaars

En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als ee...

Bijbelse profetieën over de grote vervolging van de laatste dagen

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. (Johannes 17:14) Zalig zijn zij die vervolgd worden om de ge...

Bijbelse profetieën over Gods nieuwe woorden en God die de zeven zegels opend

En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. (Johannes 12:47) Wie Mij verwe...

Bijbelse profetieën over de huidige staat van de mens in de laatste dagen

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ond...

Bijbelse profetieën over de dag van komst van de Heer Jezus

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Mattheüs 24:36) Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de ...

Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verw...

Bijbelse profetieën over Gods werk van het oordeel in de laatste dagen

En Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. (Johannes 5:27) Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeve...

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

In het geheim aankomen En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! (Mattheüs 25:6) Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd h...

Bijbelse profetieën over de wederkomst en incarnatie van de Heer als de Zoon des Mensen

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. (Lukas 12:40) Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de a...

Bijbelse profetieën: Gods koninkrijk is op aarde

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:9-10) En de zevende enge...

Bijbelprofetieën over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jesaja 65:17) Maar wees vrolijk en verheug...