Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag

Psalm 46:1 uitleg – God is onze toevlucht en kracht

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bekijk meer

Prediker uitleg 1:14: Zoek naar de betekenis van het leven en kom af van de leegte van het leven

Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.

Bekijk meer

Psalm 37:5 – Bijbeltekst voor devotie

Wentel uw weg op de HEERE gimel en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.

Bekijk meer

Psalm 94:19 – Bijbeltekst van de dag

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Job 42:2

Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Bekijk meer

Psalm 118:5-6 – Een oprechte roep tot God om Zijn hulp te verkrijgen

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?

Bekijk meer

Psalm 31:24 – Vertrouwen op God bij alles is de grootste wijsheid

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.

Bekijk meer

Uitleg van 1 Timoteüs 4:4

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.

Bekijk meer

Psalm 50:15 – Vergeet niet om God aan te roepen in tegenspoed

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jeremia 1:8

Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 14:8

De wijsheid van een schrandere is zijn eigen weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Gebruik ons ​​praktische leven om God te verheerlijken

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Bekijk meer

Johannes 12:47 – Het oordeel van de laatste dagen

En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

Bekijk meer