Online preken

Menu

Bijbelteksten over Gods naam om u te helpen de betekenis van Gods naam te kennen

Volgens Bijbelse verslagen zijn Gods namen in verschillende tijdperken verschillend. God werd Jehova genoemd in het Oude Testamentische Tijdperk van de Wet en Jezus in het Nieuwe Testamentische Tijdperk van Genade. En het boek Openbaring voorspelt dat God in de laatste dagen een nieuwe naam zal hebben. Waarom neemt God verschillende namen in verschillende tijdperken? Wat is Gods nieuwe naam in de laatste dagen? De volgende Bijbelteksten en gerelateerde artikelen zullen u het mysterie van Gods naam onthullen. Lees ze alstublieft.

ijbelteksten over Gods naam om u te helpen de betekenis van Gods naam te kennen

1. Gods naam in het Oude Testament

En God zei bovendien tegen Mozes: “Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’”

(Exodus 3:15)

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

(Exodus 20:7)

U mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij.

(Exodus 34:14)

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.

(Jesaja 43:10-11)

2. Gods naam in het Nieuwe Testamen

Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

(Mattheüs 1:21)

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

(Handelingen 4:12)

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

(Filippenzen 2:9-10)

3. De nieuwe naam van de teruggekeerde Heer geprofeteerd in Openbaring

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

(Openbaring 3:12)

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

(Openbaring 1:8)

En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

(Openbaring 11:16-17)

En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

(Openbaring 4:8)

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

(Openbaring 19:6)

En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

(Openbaring 15:3)

En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

(Openbaring 16:7)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter