Online preken

Menu

28 Bijbelteksten over hoop: Geloof en kracht hebben tijdens moeilijke tijden

In ons echte leven staan ​​we onder druk van familie, huwelijk, werk, interpersoonlijke relaties, enzovoort. Velen van ons komen daardoor in moeilijkheden en voelen zich verloren en verliezen zelfs de hoop in het leven. Dus, hoe moeten we door moeilijke tijden komen in het leven? Lees de volgende Bijbelteksten over hoop die ons zullen helpen om geloof en kracht van God te ontvangen en onze hoop in het leven te hernieuwen!

28 Bijbelteksten over hoop: Geloof en kracht hebben tijdens moeilijke tijden

1. Waar komt hoop vandaan?

Waar er hoop is, is er kracht om te leven. Zelfs als we tegenslagen en mislukkingen tegenkomen, zullen we er vertrouwen in hebben om ze onder ogen te zien. Dus, hoe kunnen we hoop vinden? Lees de volgende Bijbelteksten.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

(Johannes 8:12)

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.

(Psalm 62:6)

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.

(Psalm 71:5)

HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten.

(Jeremia 17:13)

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

(Romeinen 15:13)

Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

(1 Petrus 1:21)

Snelle navigatie

2. Hoop te midden van lijden

In het leven hebben velen van ons vaak te maken met allerlei soorten stress, zoals financiële beperkingen, problemen in banen en frustratie van huwelijken, waardoor we ons perplex en depressief voelen en onze hoop in het leven verliezen. Hier zijn de Bijbelteksten om je te helpen om hoop in moeilijkheden te vinden en troost en hulp van God te ontvangen.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

(Mattheüs 11:28)

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

(Romeinen 5:2)

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

(2 Korinthe 4:17)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

(2 Korinthe 1:3-4)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

(Jesaja 41:10)

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

(1 Petrus 5:7)

Snelle navigatie

3. Hoop voor de toekomst

De toekomst is vol onzekerheid. We weten nooit wat morgen ons zal brengen. Dus, hoe moeten we onze hoop voor de toekomst benaderen? Lees alstublieft de Bijbelteksten hieronder.

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

(Romeinen 8:24-25)

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

(Romeinen 5:5)

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

(2 Korinthe 4:18)

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

(Jeremia 29:11)

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

(Romeinen 8:18)

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(2 Petrus 3:13)

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

(Openbaring 21:4)

Snelle navigatie

4. Hoop voor het eeuwige leven

De Heer Jezus werd aan het kruis genageld en voltooide het werk van verlossing en vergeving van onze zonden. Zodoende konden we voor God komen, genieten van overvloedige genade en zegeningen van Hem en de hoop hebben op het eeuwige leven. Lees de volgende Bijbelteksten en voel Gods liefde en redding voor ons!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(Johannes 3:16)

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

(Johannes 6:40)

maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

(Johannes 4:14)

Gedurende tweeduizend jaar, is het tijdperk veranderd, maar onze hoop op de terugkeer van de Heer is nooit veranderd. Nu is de tijd van de wederkomst van de Heer in de laatste dagen. Dus, hoe moeten we de Heer verwelkomen en onze hoop realiseren? Lees alstublieft de verzen hieronder en wacht nuchter op de terugkeer van de Heer!

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

(Johannes 14:3)

zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

(Hebreeën 9:28)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

(Openbaring 22:20)

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

(1 Petrus 1:13)

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

(2 Petrus 3:14)

God is getrouw, dus Zijn belofte aan ons zal nooit tevergeefs zijn. We hopen dat deze Bijbelteksten over hoop nuttig voor je geloof en je leven zullen zijn!

»Weet u hoe de Bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer zullen worden vervuld en hoe de Heer te verwelkomen? U bent welkom om een ​​getuigenis te lezen over de terugkeer van de Heer:

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

De 5 bijbelse profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Snelle navigatie

Laat een antwoord achter