Online preken

Menu

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Er zijn waarschijnlijk nogal wat broeders en zusters die zouden antwoorden: “De Heer Jezus Zelf heeft ons verlost aan het kruis en ons van al onze zonden verlost, dus in Zijn ogen zijn we niet langer zondaars. Zolang we de Heer Jezus volgen, de Bijbel blijven lezen, bidden, naar de kerk gaan en ijverig het werk van de Heer doen, zullen we volledig gered worden wanneer Hij terugkeert en zullen we Gods koninkrijk binnengaan.”

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Net zoals iedereen dacht ik dat vroeger ook, maar ik kwam onlangs een broeder tegen die het evangelie verspreidde dat de Heer al was teruggekeerd. Ik onderzocht met hem het onderwerp van het koninkrijk binnengaan en besefte toen dat het begrip van de meeste christenen niet overeenstemt met de waarheid. Het leven dat wij leven heeft nog niet het niveau bereikt waarop we volledig gered worden. Nu zou ik graag een communicatie willen geven over een beetje van mijn eigen begrip. Hoewel we de verlossing van de Heer Jezus hebben aanvaard en we van onze zonden zijn vrijgesproken, betekent dat niet dat we volledig zijn gered of dat we gekwalificeerd zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat komt omdat de wortel van onze zonde er nog steeds is en we vaak vastzitten in onze verdorven gezindheid. We kunnen bijvoorbeeld wat dingen opgeven of ons een beetje uitputten, we kunnen helpen om sommige mensen voor God te brengen, waardoor we dan het gevoel hebben dat we echt hard hebben gewerkt en iets groots hebben bereikt, dat we heel toegewijd zijn aan God. We denken dat dit onze vrijgeleide moet zijn om het hemelse koninkrijk te betreden. Wanneer we echter zien dat we deze zegeningen schijnbaar niet in de nabije toekomst zullen verkrijgen, dan voelen we ons somber en teleurgesteld, of hebben we zelfs het gevoel dat het geen zin heeft om God te volgen. We verliezen onze motivatie om onszelf voor Hem uit te putten. Hieruit is het duidelijk dat onze inspanningen voor God slechts een transactie zijn; we zijn niet echt toegewijd aan Hem. We zien niet-gelovigen lekker eten en mooie kleding dragen, een mooie auto besturen en in een groot huis wonen, terwijl wij niet veel tijd hebben om uit te gaan en geld te verdienen omdat we bezig zijn met werken voor de kerk; onze materiële genoegens zijn dus niet gelijk aan die van hen. We voelen ons afgunstig en jaloers, en soms zijn we zwak en vervallen in passiviteit. Dit toont aan dat onze perspectieven over dingen en waarden in het leven nog steeds niet zijn veranderd, dat de dingen waar we werkelijk van houden niet de waarheid of het leven zijn, maar roem, winst, status en vleselijk genot. We koesteren deze verdorven gezindheid in ons binnenste – ze zijn allemaal tegenstrijdig met de waarheid en niet verenigbaar met wat de Heer vereist. Hoe kunnen we op die manier dan volledig worden gered? God zei: “Wees heilig, want ik ben heilig(Leviticus 11:45), “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34–35). Gods woorden tonen ons dat God heilig is, en dat zij die niet absoluut gereinigd zijn, Zijn koninkrijk niet kunnen betreden. Dit wordt bepaald door Gods rechtvaardige gezindheid. Hoe kunnen mensen zoals wij, die voortdurend zondigen, gekwalificeerd worden om God koninkrijk te betreden? Als we volledige willen gered worden en Zijn koninkrijk betreden, dan moeten we onze verdorven gezindheid afwerpen, gereinigd worden, gehoorzaam worden aan God, en van Hem houden. Dat is de enige manier waarop wij werkelijk kunnen worden gered en Zijn koninkrijk betreden.

Op dit punt in onze communicatie, denk ik dat iedereen kan erkennen dat onze zondigheid nog steeds diepgeworteld is en dat we geen zuivering hebben bereikt. Hoe kunnen we ons dan ontdoen van onze verdorven gezindheid en volledige verlossing bereiken zodat we het koninkrijk van God kunnen betreden? Eigenlijk heeft de Heer Jezus ons al lang geleden profetieën gegeven: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen(Johannes 12:47–48). Uit deze profetieën blijkt duidelijk dat de Heer Jezus zal terugkeren en een nieuwe etappe van Zijn werk zal volbrengen – het werk van oordeel. Hij gaat ook alle waarheden uitdrukken die we niet begrijpen. Zolang we Gods werk van oordeel aanvaarden in de laatste dagen, de waarheid in praktijk brengen, gereinigd worden van onze verdorven gezindheid en naar een ware menselijke gelijkenis leven, kunnen we uiteindelijk volledig gered worden en opgenomen worden in het hemelse koninkrijk. Dit komt omdat het verlossingswerk van de Heer Jezus niet het eindtijdwerk was om ons van de zonde te ontdoen, maar de weg vrijmaakte voor Zijn werk in de laatste dagen. Het werk van de verlossing heeft ons gewoon van onze zonden verlost, maar onze zondige natuur blijft in ons. Dit is de reden waarom de Heer een stap van het oordeelswerk moet doen. Net zoals Gods woorden zeggen: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Hoe kan Gods werk van oordeel dan in de laatste dagen de transformatie en zuivering van mensen bereiken? Laten we een passage van Gods woorden bekijken, en dan zullen we het begrijpen. God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

Gods woorden vertellen ons dat Hij in de laatste dagen vele aspecten van de waarheid heeft uitgedrukt, onze satanische aard en essenties heeft oordeeld en onthuld, plus de waarheid van onze verdorvenheid als menselijke wezens die zich tegen God verzetten. Hij onthult en ontleedt de wortel van onze zondigheid en openbaart ons Gods rechtvaardige, heilige en onschendbare gezindheid. Door het oordeel van Gods woorden kunnen we zien hoe diep we door Satan zijn verdorven: we zijn arrogant, egoïstisch, verachtelijk, valsheid en bedrieglijk. We houden niet van de waarheid, en hoewel we in God geloven, eren we Hem niet als geweldig. We kunnen ons niet echt aan Hem onderwerpen of Hem liefhebben, en wanneer we beproevingen tegenkomen, klagen we tegen Hem of verloochenen Hem zelfs en verraden Hem. We leven niet naar de ware menselijke gelijkenis. Zodra we al deze dingen zien, beginnen we onszelf te minachten en oprecht berouw te tonen aan God. We worden bereid om Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden; we streven naar de waarheid en een verandering in gezindheid in overeenstemming met Gods woorden. Dan kunnen we geleidelijk de banden en de beperkingen van onze satanische, verdorven natuur afwerpen, grondig aan Satan verzaken en ons tot God keren. Zo kunnen we onze innerlijke zondige natuur van bij de wortel oplossen. Bovendien leren we door Gods oordeel en tuchtiging Gods rechtvaardige gezindheid en heilige essentie kennen; we begrijpen Gods vurige, vriendelijke bedoelingen om ons te redden, en Zijn oprechte liefde, en we ontwikkelen in ons hart eerbied voor God. We worden bereid om aan Gods orkestraties en arrangementen te gehoorzamen. Naarmate ons begrip van God zich geleidelijk verdiept, begint de waarheid in ons hart te kloppen en Gods woorden worden het fundament van ons voortbestaan, onze gids in alle dingen. Dan beginnen we te leven door te vertrouwen op Gods woorden. Dit is hoe we naar de menselijke gelijkenis kunnen leven, volledig de banden en beperkingen van onze satanische, verdorven aard afwerpen, gereinigd worden en volledige redding bereiken.

De broeder die ik ontmoette, deelde ook zijn eigen persoonlijke ervaring met mij. Hij geloofde ooit dat, omdat hij al jaren geloofde, dingen had opgegeven, zichzelf had uitgeput en hard had gewerkt voor de Heer, hij al een persoon was die van God hield en zich aan God onderwierp. Maar door Gods oordeel en tuchtiging te ondergaan, besefte hij uiteindelijk dat, hoewel het er uiterlijk alle schijn van had dat hij in staat was om offers te brengen en echt hard te werken voor de Heer, wanneer hij meer deed dan zijn collega’s, hij zichzelf ophemelde, pochte, nauwkeurig alle schapen telde die hij naar de kudde leidde, en bijhield hoeveel werk hij deed. Hij begreep dat wat hij had bijgedragen in feite slechts een poging was om God te misleiden en een transactie met Hem te verrichten. Hij wilde zijn schamele bijdrage uitwisselen tegen Gods grote zegeningen, zodat hij kon worden beloond en het hemelse koninkrijk kon binnengaan. Dat was geen ware onderwerping aan God, en het was vooral geen ware liefde voor God. Door het oordeel en de onthullingen van Gods woorden zag deze broeder uiteindelijk in dat hij niet iemand was die God liefheeft en gehoorzaamt, en dat hij nog steeds binnen zijn satanische gezindheid leefde. Hij leefde zelfs niet bijna naar een menselijke gelijkenis. En door Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering, ging hij ook Gods almacht en alwetendheid erkennen, en dat God het hart van mensen tot op de bodem onder de loep neemt; hij voelde echt dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging door de mensheid duldt, en daarom ontwikkelde hij een hart van eerbied voor en onderwerping aan God. Hij haastte zich om te knielen en zich echt te bekeren tot God. Gaandeweg ervoer hij een beetje verandering in zijn levensgezindheid. Dit alles was de vrucht van het ondergaan van Gods oordeel en tuchtiging.

Op dit punt in onze communicatie vertrouw ik erop dat iedereen een beetje duidelijkheid heeft gekregen over hoe we volledig gered kunnen worden om Gods koninkrijk te kunnen betreden. Als we enkel het verlossingswerk van de Heer Jezus aanvaarden, zullen we nog steeds geen verandering in onze gezindheid bereiken. We moeten ook Gods werk van oordeel accepteren in de laatste dagen, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ondergaan en de waarheid aanvaarden als ons leven. Dan kunnen we transformatie in onze verdorven gezindheid bereiken, gehoorzaam worden aan God en Hem liefhebben, en verenigbaar zijn met Hem. Zo wordt men grondig gered om toegang te krijgen tot Gods koninkrijk.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

De 5 bijbelse profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader

Laat een antwoord achter