Online preken

Menu

Bijbelteksten over het koninkrijk der hemelen: Onthulling van het mysterie van het hemelse koninkrijk

Bijbelteksten over het koninkrijk der hemelen: Onthulling van het mysterie van het hemelse koninkrijk

Alle gelovigen in de Heer verlangen ernaar opgenomen te worden in het koninkrijk der hemelen en te genieten van het prachtige leven in het koninkrijk der hemelen wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen. Waar is het koninkrijk der hemelen precies? Wat voor soort mensen kunnen er binnengaan? Hoe kunnen we er binnengaan? De volgende Bijbelteksten zullen je de weg wijzen naar het koninkrijk der hemelen en je zult de kans krijgen om je droom te verwezenlijken om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

1. Gods belofte – het mooie leven in het hemelse koninkrijk

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

(Openbaring 21:4)

Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

(Openbaring 21:11)

Lees meer:

En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

(Openbaring 21:18-26)

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

(Openbaring 22:1-5)

2. Waar precies is het hemelse koninkrijk?

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

(Mattheüs 6:10)

Lees meer:

En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

(Openbaring 11:15)

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

(Openbaring 21:2-3)

God zegt: “Wanneer het werk van overwinning is voltooid, zal de mens in een prachtige wereld worden gebracht. Dit leven zal natuurlijk op aarde plaatsvinden, maar het zal totaal anders zijn dan het menselijke leven van vandaag de dag. Het is het leven dat de mensheid zal hebben nadat de gehele mensheid is overwonnen. Het zal een nieuw begin zijn voor de mens op aarde en het hebben van een dergelijk leven zal bewijzen dat de mensheid een nieuw en prachtig koninkrijk is binnengegaan. Het zal het begin zijn van het leven van de mens met God op aarde. Het uitgangspunt van een dergelijk prachtig leven moet zijn dat, nadat de mens is gezuiverd en overwonnen, hij zich onderwerpt aan de Schepper. Daarom is het werk van overwinning de laatste fase in Gods werk, voordat de mens de geweldige bestemming binnengaat. Een dergelijk leven is het toekomstige leven van de mens op aarde, het is het meest prachtige leven op aarde, het soort leven waar de mens naar verlangt, het soort dat de mens nooit heeft bereikt in de geschiedenis van de wereld. Het is de uiteindelijke uitkomst van het 6000-jarig werk van beheer, het is waar de mensheid het meest naar verlangt en het is tevens Gods belofte aan de mens.

3. Welke soorten mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.

(Matteüs 7:21)

Lees meer:

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 5:3)

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 5:10)

Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

(Mattheüs 18:3)

Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

(Openbaring 14:4-5)

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

(Openbaring 22:14)

God zegt: “Wanneer God mensen vervolmaakt, zuivert Hij hen. Hoe zuiverder ze zijn, hoe meer God ze heeft vervolmaakt. Wanneer de onzuiverheid, opstandigheid, weerstand en dingen van het vlees in je zijn verdreven, wanneer je gezuiverd bent, dan zul je door God bemind worden (en zul je, met andere woorden, een heilige zijn). Wanneer God je heeft vervolmaakt en je een heilige wordt, zul je in het Duizendjarig Koninkrijk zijn.

4. Hoe kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan?

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

(Mattheüs 4:17)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

(Openbaring 2:29)

Lees meer:

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

(Johannes 10:27)

“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’”

(Matteüs 25:6)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

(Openbaring 14:4-5)

God zegt: “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden “God is de waarheid, de weg en het leven” genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. Wat een grove vergissing! De verschijning van God kan niet verzoend worden met de opvattingen van de mens, en nog minder kan God verschijnen op bevel van de mens. God maakt Zijn eigen keuzes en heeft Zijn eigen plannen wanneer Hij Zijn werk doet; bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en Zijn eigen methoden. Het is niet nodig voor Hem om het werk dat Hij doet met de mens te bespreken of om het advies van de mens te vragen, laat staan om elke persoon van Zijn werk op de hoogte te stellen. Dit is de gezindheid van God en moet bovendien door iedereen worden erkend. Als jullie ernaar verlangen om getuige te zijn van de verschijning van God, als jullie de voetafdrukken van God willen volgen, dan moeten jullie eerst boven jullie eigen opvattingen uitstijgen. Jullie moeten niet van God verlangen om dit of dat te doen, en nog veel minder moet je Hem tot je eigen beperkingen begrenzen en Hem tot je eigen opvattingen limiteren. In plaats daarvan zouden jullie je moeten afvragen hoe jullie de voetafdrukken van God moeten zoeken, hoe jullie de verschijning van God moeten accepteren en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God; dat is wat de mens zou moeten doen. Omdat de mens de waarheid niet is en de waarheid niet in bezit heeft, moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter