Online preken

Menu

Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld

Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld

We bevinden ons nu aan het einde van de laatste dagen; er zijn veel broeders en zusters die oprecht geloven in de Heer en Zijn wederkomst afwachten, die beslist moeten nadenken over deze vraag: in hoofdstuk 22, vers 12 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus: “Ik kom spoedig.” De Heer beloofde ons dat Hij weer zou keren in de laatste dagen: is Hij nu dan wedergekomen? Deze vraag is voor ons christenen van groot belang; hoe kunnen we dus precies weten of de Heer echt is wedergekomen of niet? In werkelijkheid heeft de Heer Jezus ons hierover al verteld door middel van de Bijbelse profetieën; en zolang we alle feiten samenvoegen en daarover ernstig nadenken, zullen we het antwoord vinden.

1. Het verschijnen van oorlog, hongersnood en aardbevingen

In Mattheüs hoofdstuk 24, verzen 6 tot 8, wordt gezegd: “Jullie zullen berichten horen over ​oorlogen​ en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ​ten strijde​ trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën.” De rampen die zich in de laatste jaren over de hele wereld hebben voorgedaan, zijn steeds ernstiger geworden; aardbevingen, overstromingen, droogten, branden, hongersnoden en epidemieën doen zich tot afschuw van de mens dikwijls voor en kennen een wijde verspreiding; de wereld verkeert in een veranderlijke, woelige staat; oorlog, gewelddaden, regionale conflicten en terroristische aanslagen zijn aan de orde van de dag en escaleren steeds meer. In april 2015 bijvoorbeeld, ontdekten zestien staten in de VS dat ze het vogelgriepvirus herbergden; deskundigen gaven aan dat dit de zwaarste uitbraak van de vogelgriep in de VS was sinds 30 jaar. Op 25 april 2015 deed zich in centraal Nepal een aardbeving voor die 8.1 mat op de schaal van Richter; dat resulteerde in de dood van ongeveer 9.000 mensen, waarbij 22.000 mensen gewond raakten. Dit was de zwaarste natuurramp die Nepal trof in meer dan 80 jaar. Tussen november 2015 en juli 2016 hadden Parijs, Brussel en vervolgens Nice te lijden onder meerdere terroristische aanslagen, die de dood van minstens 200 mensen tot gevolg hadden, terwijl meer dan 700 mensen gewond raakten. In april 2016 had India te lijden onder haar ergste droogte sinds 40 jaar, wat ertoe leidde dat meer dan 300 miljoen mensen maar met moeite aan voldoende drinkwater konden komen. Ten gevolge van zware sneeuwval deed zich tussen 4 en 6 februari 2017 een reeks lawines voor langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan, die leidde tot de dood van meer dan 100 mensen en meer dan 2.617 families trof, wat neerkwam op een totaal van 15.702 mensen. In de vroege ochtend van 1 april 2017 troffen overstromingen en landverschuivingen, veroorzaakt door zware regenval, Mocoa in Colombia, waarbij minstens 316 mensen de dood vonden en 332 mensen gewond raakten, terwijl 103 mensen werden vermist. Dit was de derde keer dat er in Colombia een ramp plaatsvond die met het weer te maken had en wordt als de ergste ramp beschouwd waardoor Mocoa ooit getroffen is. Juist het feit dat deze rampen zo vaak voorkomen, dient voor de mensheid een herinnering te zijn van de kant van God; hieraan kunnen we zien dat de Bijbelse profetie allang in vervulling is gegaan en dat de Heer terug is gekomen.

2. Het herstel van Israël

Bijbelprofetieën over de terugkeer van Israël.

In Mattheüs hoofdstuk 24, verzen 32 tot 33, wordt gezegd:

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.” Zoals we allemaal weten, wordt er over de vijgenboom die zijn bladeren voortbrengt, gesproken met betrekking tot het herstel van Israël. Israël werd hersteld op 14 mei 1948. Deze schriftteksten vertellen ons dat wanneer we zien dat Israël is hersteld, de Mensenzoon voor de deur staat. Het is nu 70 jaar geleden dat Israël werd hersteld; 70 jaar geleden stond de Heer voor de deur: is Hij daarom niet allang wedergekomen? Het is overduidelijk dat deze profetie over de wederkomst van de Heer Jezus ook reeds in vervulling is gegaan.

3. Het evangelie zal worden verkondigd in elke hoek van de wereld

Het evangelie zal worden verkondigd in elke hoek van de wereld

In Mattheüs hoofdstuk 24, vers 14, wordt gezegd: “En dit evangelie van het koninkrijk zal worden gepredikt in de gehele wereld tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen.” “Dit evangelie … zal worden gepredikt in de gehele wereld” betekent dat wanneer de gehele wereld het evangelie van de Heer Jezus heeft gehoord, Christus zal komen. (Het betekent niet: wanneer elke afzonderlijke persoon het evangelie heeft gehoord, of wanneer elke afzonderlijke persoon in Christus gelooft.) Toen de Heer Jezus aan het kruis was genageld en Zijn verlossingswerk had voltooid, begon de Heilige Geest de leerlingen en apostelen te begeleiden om getuigenis af te leggen van de Heer Jezus. Sindsdien is het evangelie van de Heer geleidelijk verspreid via allerlei kanalen, zoals de radio, het internet, boeken, evangeliefolders of evangelisatie door gelovigen. Het christendom heeft zich kunnen vestigen door de gehele wereld heen, en veel landen beschouwen het christendom als hun nationale religie. Christenen hebben zich ook al geruime tijd over de hele wereld verspreid en er zijn zelfs veel mensen die het evangelie van de Heer Jezus aanvaarden in China, dat wordt geregeerd door een atheïstische politieke partij; al lange tijd heeft het evangelie van de verlossing door de Heer Jezus zich verspreid tot de uiteinden van de wereld. Dierbare broeders en zusters, denk hierover eens een moment na: welke natie, welk gebied ter wereld heeft vandaag nog nooit van het evangelie van de Heer Jezus gehoord?

4. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van de gelovigen zal bekoelen

In Mattheüs hoofdstuk 24, vers 12, wordt gezegd: “En doordat de ​wetteloosheid​ toeneemt, zal bij velen de ​liefde​ bekoelen.” De wetteloosheid neemt heden toe in de wereld van de religie, die het nu moet stellen zonder het werk van de Heilige Geest en zonder de aanwezigheid van God. Ook al lijkt het dat sommigen een vurig geloof hebben, ze bewandelen nog steeds het wereldse pad. De begeerte naar rijkdom is wijd verbreid onder de gelovigen: sommigen verkopen allerlei goederen in hun kerken, anderen gaan in zaken en weer anderen geven leiding aan fabrieken en zijn druk bezig met het verdienen van geld. Ze besteden er geen aandacht aan om zich in te zetten voor de Heer en ze leven verstrikt in wereldse beslommeringen. Wanneer voorgangers en ouderlingen preken, leggen ze zich alleen toe op het uitleggen van Bijbelkennis en theologische theorieën, in plaats van de woorden van de Heer te verkondigen; ze getuigen niet van de Heer, noch verheerlijken ze de Heer, en ze zetten de gelovigen er niet toe aan om te trachten de wil van de Heer te begrijpen. Op deze manier brengen ze hun toehoorders uiteindelijk wel tot Bijbelkennis, maar hun kudde raakt steeds verder verwijderd van God; sommige voorgangers en ouderlingen wedijveren met elkaar en gaan debatten vol jaloezie aan, wat zelfs zover gaat dat ze klieken vormen, zich afscheiden in verschillende partijen en bendes, offergaven stelen, zich overgeven aan seksueel wangedrag en op geen enkele manier een godvrezend hart hebben. Deze wetteloze handelingen doen zich heden steeds vaker voor in de wereld van de religie; de kerken raken steeds meer verlaten. Deze dingen doen ons onvermijdelijk denken aan het einde van het Tijdperk van de Wet, toen de tempel die daarvóór was vervuld met de heerlijkheid van Jehova, verlaten bleek te zijn; de priesters brachten armzalige offers en de tempel werd een marktplaats. Is er enig verschil tussen de kerken van vandaag en de tempel aan het einde van het Tijdperk van de Wet? Hieruit kunnen we opmaken dat deze Bijbelse profetie volledig is vervuld en dat de Heer is wedergekomen.

5. Het verschijnen van valse Christussen en valse profeten

In Markus hoofdstuk 13, vers 6, wordt gezegd dat, toen de leerlingen aan de Heer Jezus vroegen welke voortekenen zich zouden voordoen vóór Zijn tweede komst in de laatste dagen, de Heer Jezus zei: “Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen ‘ik ben de Christus’ en zullen velen misleiden.” En in Mattheüs hoofdstuk 24, vers 24, staat opgetekend: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden.

De Heer Jezus profeteerde dat wanneer Hij zou wederkomen in de laatste dagen, valse Christussen en valse profeten zouden verschijnen. De laatste paar jaar zijn valse Christussen en valse profeten verschenen, de een na de ander, in landen als China, Zuid-Korea en Japan. Ze noemen zichzelf Christus; niet alleen proberen ze zich Jezus’ naam aan te meten, maar ook proberen ze de tekenen en wonderen van de Heer Jezus na te doen, doordat ze de zieken genezen, demonen uitdrijven enzovoort. Uit het feit dat zoveel valse Christussen verschijnen, kunnen we opmaken dat deze profetie aangaande de wederkomst van de Heer Jezus is vervuld; want als valse Christussen verschijnen, is de ware Christus in werkelijkheid reeds gekomen. In deze tijd moeten we des te krachtiger het initiatief nemen en op zoek gaan naar het verschijnen en het werk van God. Misschien zeggen sommige broeders en zusters: “Heden zijn zoveel valse Christussen en valse profeten verschenen. Als we het initiatief nemen om te zoeken en na te sporen, wat zullen we dan doen als we bedrogen worden?” Maar als we het verschijnen en het werk van God niet zoeken en nasporen, omdat we vrezen te worden bedrogen, zouden we niet weten dat de Heer is wedergekomen; zouden we dan niet met nog meer waarschijnlijkheid worden verlaten? Zouden we dan niet stoppen met eten uit angst dat we ons zouden verslikken, en zouden we dan niet veel kwijtraken om een klein beetje te behouden? Hieruit kunnen we opmaken dat het dwaas is om een houding aan te nemen van niets horen, niets zien en afblijven van allen die de komst van de Heer verkondigen, uit vrees te worden bedrogen. Als we de wederkomst van de Heer Jezus willen verwelkomen, is het van wezenlijk belang dat we onderscheid kunnen maken tussen valse Christussen en de ware Christus. Alleen op deze manier kunnen we de Heer verwelkomen zonder te worden bedrogen. Wat zijn dan de kenmerken van een valse Christus? De Heer Jezus zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen.” Uit de woorden van de Heer kunnen we opmaken dat de belangrijkste kenmerken van de valse Christussen de volgende zijn: ze kunnen alleen maar enkele eenvoudige tekenen en wonderen verrichten en drogredenen verkondigen die wel waar lijken, maar die in werkelijkheid vals zijn en de bedoeling hebben mensen te bedriegen; ze zijn totaal niet in staat om enige waarheid uit te drukken om het probleem van de mensheid (zondigen en belijden) op te lossen; ze kunnen de mensen niet redden van hun eigen verdorvenheid. Dit komt doordat het wezen van valse Christussen het wezen is van buitengewoon kwaadaardige boze geesten en ze volkomen zijn verstoken van de waarheid. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven; alleen Christus kan de waarheid uitdrukken, ons de weg tonen en ons voorzien van leven. Al degenen die de waarheid niet kunnen uitdrukken om ons te voorzien en die alleen maar enkele eenvoudige tekenen en wonderen kunnen laten zien, zijn valse Christussen: dit is het fundamentele criterium om onderscheid te kunnen maken tussen valse Christussen en de ware Christus. Zolang de woorden van de Heer onze basis vormen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden bedrogen. Voor de vraag hoe je specifiek onderscheid kunt maken tussen valse Christussen en de ware Christus, kijk alsjeblieft naar de deze prachtige videoclip: Hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse Christussen.

Uit de hierboven genoemde feiten kunnen we opmaken dat alle profetieën aangaande de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld: de Heer is wedergekomen. Toch is het wel zeker dat veel mensen zullen vragen: “Als de Heer is wedergekomen, waarom hebben we Hem dan nog niet verwelkomd?” Heb je er ooit aan gedacht dat er iets mis zou kunnen zijn met de manier waarop wij de verwelkoming van de Heer in praktijk brengen? Ten aanzien van de wederkomst van de Heer Jezus, geven veel mensen absolute voorrang aan het oppassen voor valse Christussen. Ze houden vast aan hun opvattingen en voorstellingen, en ze geloven dat allen die getuigen van de wederkomst van de Heer, vals zijn; ze schenken er geen aandacht aan hoe ze een wijze maagd kunnen zijn en Gods stem kunnen horen. Sommige mensen concentreren zich op kijken en wachten, terwijl ze vasthouden aan de naam van de Heer Jezus en Zijn weg blijven gaan. Maar dat is alleen maar passief afwachten; nooit nemen ze het initiatief of gaan ze eropuit om te zoeken en na te sporen; ze schenken geen aandacht aan het luisteren naar de stem van de Heer. Hoe kunnen we de Heer verwelkomen als we op deze manier te werk gaan? De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Luc. 11:9). “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel. … Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien(Mat. 5:3, 8). De Heer is getrouw; zolang we een zoekend hart in ons dragen, pro-actief nasporing doen naar het verschijnen van de Heer en het werk van de Heer in de laatste dagen, zolang we ernstig naar de stem van de Heer luisteren en erop toezien of deze weg enige uitdrukking van de waarheid bevat en of deze weg ons al of niet kan voorzien van leven, zal de Heer ons zeker de weg wijzen om Zijn tweede komst te herkennen!

Noot van de uitgever: Als we dit artikel lezen, begrijpen we dat alle profetieën aangaande de wederkomst van de Heer Jezus in vervulling zijn gegaan. Hoe moeten we dan de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomen? We bevelen de evangeliepagina De Heer is wedergekomen aan, zodat we mogen blijven zoeken en het oog mogen richten op dit aspect van de waarheid. Als je enige ingeving, verlichting of moeilijkheid hebt naar aanleiding van dit artikel, plaats dan alsjeblieft een opmerking, of communiceer online met ons door middel van de live chat op onze website.

Lees meer:

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren?

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter