Online preken

Menu

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Nadat de Heer Jezus was opgestaan en naar de hemel opgestegen, begonnen alle christenen die oprecht in Hem geloofden, uit te kijken naar Zijn wederkomst. Vooral wij die in de laatste dagen zijn geboren, kijken zelfs meer uit naar Zijn tweede komst, wanneer Hij ons zal opnemen in het hemelse koninkrijk. Zijn we ons bewust van de manier waarop wij de wederkomst van de Heer zullen zien terwijl we vasthouden aan deze hoop? Deze vraag heeft betrekking op de belangrijke kwestie of we al dan niet in staat zijn om de komst van de Heer te verwelkomen, dus is het essentieel dat we dit serieus bespreken.

God kan ons lijden in zegeningen veranderen. Als je het gelooft, zou je dan deel willen nemen aan onze groep om Gods woorden te leren om Zijn zegeningen te ontvangen?

Iemand zegt dat wanneer het tijd is voor de wederkomst van de Heer, Hij zeker met wolken zal komen, in grote macht en glorie, want er zijn veel van zulke profetieën in de Bijbel. Bijvoorbeeld: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7). “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Ook toen de Heer Jezus was opgestaan en Hij naar de hemel opsteeg, zei een engel: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). In het licht van deze profetieën, geloven sommige broeders en zusters dat wanneer de Heer wederkomt in de laatste dagen, Hij zeker zal komen met wolken.

In feite zijn er, behalve de vele verzen in de Bijbel die profeteren dat de Heer openlijk zal komen met wolken, ook de profetieën die zeggen dat de Heer heimelijk zal komen, als een dief. Bijvoorbeeld: “Ik kom onverwacht als een ​dief(Openbaring 16:15). “Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een ​dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openbaring 3:3). En in Matteüs 25: 6 zei de Heer Jezus: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’” Deze verzen zeggen heel duidelijk dat, wanneer de Heer terugkomt, niet iedereen Hem zal kunnen zien, maar dat Hij zal komen zonder dat wij het weten. In plaats daarvan zal Zijn komst aangekondigd worden door een schreeuw, dat wil zeggen door iemand die voor ons van het evangelie van de wederkomst van de Heer getuigt. Nadat we dit getuigenis horen, moeten we onze deuren openen en Hem ontvangen, en alleen dan kunnen we de Heer verwelkomen. We kunnen daarom bevestigen dat de Bijbel twee manieren profeteert waarin de Heer zal terugkeren: enerzijds dat de Heer zal komen in de Geest, openlijk rijdend op wolken, anderzijds dat de Mensenzoon in het geheim zal komen.

wederkomst van Jezus, Wederkomst van Jezus Christus

We weten dat de Heer getrouw is, en of Hij geprofeteerd is om in het geheim te komen of openlijk met wolken, alles zal volbracht en vervuld worden. Dus hoe precies kunnen deze twee totaal verschillende profetieën worden vervuld? Laten we naar een aantal verzen van de Schrift kijken om het antwoord te vinden.

In Lucas 12:40 zei de Heer Jezus: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.” In Lucas 17:24 zei Hij ook: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” Deze verzen profeteren dat de Heer zal terugkeren als “de ​Mensenzoon”​​. Zoals we allemaal weten, betekent iemand die uit de mens is geboren en die de normale menselijkheid bezit. Het spirituele lichaam van God kan niet de Zoon van de mens worden genoemd — alleen God-geïncarneerde kan zo worden genoemd. Zoals de Heer Jezus bijvoorbeeld. In wezen was Hij de Geest van God gekleed in een gewoon lichaam, en niemand kon het vertellen door Hem alleen maar te zien dat Hij anders was dan een normaal persoon. Daarom was de tijd van het werk van de geïncarneerde God het stadium waarin Hij in het geheim kwam en werkte. Om het op een andere manier te zeggen, wanneer de Heer terugkomt in de laatste dagen, verschijnt Hij eerst en voert Zijn werk in het vlees uit als de Mensenzoon, en zij die in staat zijn om de stem van God te horen, door Gods woorden, zullen in staat om te herkennen dat Hij God is. Net zoals Petrus en Johannes in die vervlogen tijden, bijvoorbeeld, die uit de woorden van Jezus konden herkennen dat Hij de Messias was, en dus gelijke tred hielden met de voetsporen van het Lam en Gods redding bereikten. Degenen die niet in staat zijn om de stem van God te horen, beoordelen de vleesgeworden God zeker door hoe Hij eruit ziet aan de buitenkant, ze behandelen Christus alsof Hij een doodgewone persoon is, en ze verwerpen, veroordelen en lasteren zelfs tegen Christus van de laatste dagen, waardoor ze worden blootgelegd als de dwaze maagden. Wanneer de grote rampen komen, zal de Heer de goeden beginnen te belonen en de goddelozen te straffen, en dan zal Hij komen met wolken en openlijk voor alle mensen verschijnen. Als die tijd komt, zullen allen die zich verzetten tegen God verstrikt raken in de rampen en er zal veel gejammer en tandengeknars zijn. Net zoals Openbaring 1: 7 zegt, “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.

Hieruit kunnen we zien dat de periode waarin God in het geheim komt, de fase is waarin God Zijn werk verricht om de mensheid te redden, en dat de tijd dat God openlijk zal komen de tijd is waarin Hij de goeden beloont en de slechten bestraft. Net zoals het is geschreven in Matteüs 24: 37-39: “Zoals het was in de dagen van ​Noach, zo zal het zijn wanneer de ​Mensenzoon​ komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en ​uithuwelijken, tot aan de dag waarop ​Noach​ de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de ​Mensenzoon​ komt.” Waarom wordt er gezegd dat de dagen van de komst van de Mensenzoon hetzelfde zullen zijn als de dagen van Noach? We weten allemaal dat toen Noach de ark bouwde, hij tot het volk predikte dat God de wereld met een zondvloed zou vernietigen, maar niemand geloofde hem, en in plaats daarvan bespotten ze hem alsof hij gek was. Toen de ark voltooid was en de acht mensen van Noachs familie aan boord gingen, begonnen de overstromingen. Hieruit kunnen we zien dat God tijdens de dagen vóór de zondvloed probeerde de mens te redden, en dat toen de zondvloed kwam, waarmee de dagen van straf begonnen, iedereen de overstromingen kon zien, maar het was te laat, want tegen die tijd was de poort der genade gesloten. Daarom is de fase waarin de Heer in het geheim komt, de redding voor allen die oprecht in God geloven en die de waarheid liefhebben, want zij kunnen de stem van God horen, de wederkomst van de Heer verwelkomen, worden gereinigd en door God tot overwinnaars gemaakt. Degenen die doen alsof ze in God geloven en die de waarheid haten zullen echter het voorwerp zijn van Gods straf, omdat ze zich vastklampen aan hun eigen opvattingen en fantasieën, en omdat ze weigeren Gods redding van de laatste dagen te aanvaarden, en ze zelfs de vleesgeworden God weerstaan en veroordelen. Wanneer de Heer openlijk verschijnt met wolken, zullen zij zien dat Degene die zij hebben weerstaan inderdaad God Zelf is, maar tegen die tijd zal hun einde beslist zijn, en God zal de goeden belonen en de goddelozen straffen. Hoe zullen ze anders kunnen dan zich met veel gejammer en tandengeknars op de borst te slaan? Zo zal het schouwspel “En dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” zijn.

Uit de hierboven aangehaalde communicatie kunnen we begrijpen dat de wederkomst van de Heer in de laatste dagen eerst zal plaatsvinden doordat Hij heimelijk incarneert in de vorm van Mensenzoon. Voorafgaand aan de aanvang van de rampen zal God een groep overwinnaars maken en zodra Zijn werk is voltooid, zal Hij openlijk met wolken verschijnen om de kwaadaardigen die Hem weerstonden te straffen. Als we door God willen worden gereinigd en de rampen willen overleven, moeten we daarom onze kans grijpen om door God gered te worden vóór de rampen, opdat we niet worden onder degenen die “Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.

Momenteel is er over heel de wereld een toename van de schaal van rampen en de frequentie waarmee ze plaatsvinden, en al de Bijbelse profetieën die de wederkomst van de Heer profeteerden zijn nu in feite vervuld. Wat moeten we doen om gelijke tred te houden met Gods voetstappen in deze belangrijke tijd van de wederkomst van de Heer? Openbaring 2:29 zegt: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” En Openbaring 3:20 zegt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Uit deze verzen kunnen we zien dat wanneer het tijdstip van de wederkomst van de Heer aanbreekt, Hij Zijn woorden zal spreken, en daarom moeten we als wijze maagden zijn en aandachtig luisteren naar de stem van God. Wanneer we iemand horen roepen dat de bruidegom is gekomen, moeten we ons richten op zoeken en onderzoeken, en niet alleen de hemel in de gaten houden terwijl we wachten op de Heer om met wolken te komen, want alleen op deze manier zullen we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen.

Meer weten: 

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter