Online preken

Menu

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk zullen kunnen betreden. Er is ook een Bijbelse basis voor deze overtuiging: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Daarom geloven ze des te sterker dat zij die door het geloof gered zijn, het hemelse koninkrijk kunnen betreden. Sommige christenen blijven echter verward; zij vragen zich af, aangezien we boos kunnen worden en elke dag ons geduld met mensen kunnen verliezen, zo erg dat we zelfs voor onze familieleden niet eens genoeg verdraagzaamheid en geduld kunnen opbrengen, en we in ons dagelijks leven leugens kunnen vertellen om anderen te misleiden, of zulke mensen, die in zonde leven, het koninkrijk van God kunnen betreden? Laten we dit onderwerp vandaag bespreken.

Zoals iedereen weet die oprecht in de Heer gelooft, moeten we in ons geloof in de Heer alles wat we doen baseren op Gods woorden, want het woord van God is het fundament van ons geloof in God en de maatstaf waardoor we het hemelse koninkrijk zullen binnengaan. Dus wat zegt God over ons betreden van het hemelse koninkrijk? De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34–35). “Wees heilig, want ik ben heilig(Leviticus 11:45). We kunnen uit de woorden van de Heer leren dat degenen die zondigen dienstknechten van de zonde zijn, en dat ze niet gekwalificeerd zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. Alleen mensen die zuivering bereiken, kunnen er binnengaan. Omdat God heilig is, is het absoluut geen zondaar toegestaan Zijn koninkrijk binnen te gaan, en dit wordt beslist door Gods rechtvaardige gezindheid. Laten we over onszelf nadenken om te zien of we wel of niet voldoen aan de criteria om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Na onze aanvaarding van de verlossing door de Heer Jezus, lezen we vaak de Bijbel, bidden we en wonen we bijeenkomsten bij, en we belijden en tonen berouw tot de Heer, hebben zelfdiscipline en ervaren zeker veel veranderingen in ons gedrag, zoals afzien van stelen, anderen beroven, vechten en anderen verbaal mishandelen, niet roken, geen alcohol drinken en tolerantie en geduld tonen aan anderen. Sommige mensen doneren ook vaak geld en wijden zelfs hun jeugdjaren aan werken en prediken in de kerk. Maar er is één feit dat niet over het hoofd gezien kan worden: als er iets gebeurt dat betrekking heeft tot geld, roem of rijkdom, kunnen we niet anders dan tegen elkaar konkelen en met elkaar wedijveren om winst; in onze omgang met andere mensen wordt vaak onze arrogantie en verwaandheid onthuld, en we kunnen anderen kleineren en in diskrediet brengen; hoewel we nominaal in de Heer geloven en Hem volgen, kunnen we nog steeds mensen volgen, naar mensen kijken en mensen verafgoden; wanneer we de Heer dienen, zijn we nog steeds in staat om prestige en status na te streven en ernaar te streven hoog te worden geacht; in onze benadering van de taken die ons door de Heer zijn toevertrouwd, kunnen we nog steeds handelen naar onze voorkeuren en emoties, en we kunnen nog steeds slordig en baldadig zijn; wanneer we te maken krijgen met rampspoed, natuurlijk of door de mens veroorzaakt, kunnen misverstanden in onze harten opkomen en kunnen we de schuld bij God leggen, zo erg dat we God zelfs verloochenen en verraden, enzovoort. Tonen zoveel gedragingen en uitdrukkingen niet duidelijk aan dat we nog steeds zondaars zijn? Hoe kunnen we dan zeggen dat we aan de voorwaarden voor intrede in het hemelse koninkrijk hebben voldaan? Daarom komt het idee dat “we gered zijn door ons geloof en het hemelse koninkrijk kunnen betreden” gewoon voort uit onze opvattingen en verbeeldingen.

Door een passage van Gods woorden te lezen, kunnen we begrijpen waarom zij die slechts door het geloof gered zijn het hemelse koninkrijk niet kunnen betreden. Gods woorden zeggen: “Jezus’ werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.”

Gods woorden zijn glashelder. Eigenlijk was de bedoeling van het werk van de verlossing door de Heer Jezus vooral om de mens van de wet en de geboden te redden, zodat de mens niet langer door de wet zou worden veroordeeld of ter dood veroordeeld. Omdat de mensheid aan het einde van het Tijdperk van de Wet steeds dieper door Satan verdorven werd en niet meer in staat was om de wet te volgen, liepen ze allemaal het gevaar om door de wet ter dood te worden veroordeeld. God schiep mensen om een normaal leven op aarde te leiden en om Hem te aanbidden; als iedereen door de wet ter dood werd veroordeeld, zou de betekenis van de schepping van de mens door God verloren zijn gegaan. Daarom is God persoonlijk vleesgeworden om het werk te volbrengen dat het Tijdperk van de Wet tot een einde bracht en het Tijdperk van Genade begon, en dat de mens redde van het gevaar om door de wet ter dood te worden gebracht. Daarna, zolang mensen de redding van de Heer Jezus aanvaardden, werden ze gekwalificeerd om tot de Heer te bidden, om hun zonden aan de Heer te belijden en berouw te tonen, en hun zonden konden dan worden vergeven. Dit is wat gered worden werkelijk betekent. Net zoals de Heer Jezus zei: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden(Johannes 3:16–17). God houdt van ons, en om ons te redden van de ketenen van de wet is Hij persoonlijk vleesgeworden en werd Hij ons zondoffer. Onze redding door ons geloof in de Heer Jezus betekent dus vooral dat we zijn ontsnapt aan de vloek van de wet en dat God ons niet langer als zondaars beschouwt. Net zoals wanneer aan een crimineel die allerlei misdaden heeft gepleegd gratie wordt verleend door een welwillende rechter, dit niet betekent dat hij nooit meer een misdaad zal begaan. Net zoals de Heer Jezus onze zonden heeft vergeven, wij nog steeds in staat zijn om regelmatig te zondigen, en onze zondige natuur nog steeds niet ontworteld is, nog steeds niet gereinigd; daarom kunnen we Gods koninkrijk niet betreden.

Dus hoe kunnen we gereinigd worden en Gods koninkrijk binnengaan?”

Door verschillende passages te lezen uit de Schrift, zullen we het antwoord op deze vraag vinden. De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd(Johannes 5:22). In de eerste brief van Petrus 1:5 staat: “Die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft […]. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden” In Hebreeën 9:28 staat: “Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.” Uit deze verzen kunnen we zien dat de Heer in de laatste dagen zal terugkeren, dat Hij meer waarheden aan de kerken zal uiten en de waarheid zal gebruiken om het werk van het beoordelen van de mens uit te voeren. God wil onze verdorven gezindheid oplossen, zodat we volledig gereinigd kunnen worden en kunnen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk — dit is de redding van de laatste dagen.

Als we onszelf grondig van de banden van de zonde willen bevrijden, moeten we Gods oordeelswerk in de laatste dag aanvaarden om onze verdorven gezindheid te laten reinigen en transformeren. Dan, en alleen dan, kunnen we zeggen dat we Gods volledige verlossing hebben bereikt, en alleen dan zullen we gekwalificeerd zijn om Zijn koninkrijk binnen te gaan.

Ik vertrouw erop dat door de communicatie van vandaag, iedereen in hun hart de antwoorden op de vragen zal hebben: “Kunnen zij die gered zijn door het geloof Gods koninkrijk binnengaan?” en “Hoe kunnen we Gods koninkrijk binnengaan?” Dank aan Gods leiderschap!

Meer weten:

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wat is echte verlossing?

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter