Online preken

Menu

Uitleg van Matteüs 25:1-3: inspiratie uit de gelijkenis van de 10 maagden

Uitleg van Matteüs 25:1-3: inspiratie uit de gelijkenis van de 10 maagden

De parabel van de wijze maagden

De Heer Jezus zei: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, ​heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’(Matteüs 25:1-12).

Maakt het lezen van de Bijbel en vaak bidden, hard werken en aandachtig wachten op het komen van de Heer van iemand een wijze maagd?

Elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft, hoopt een wijze maagd te zijn die de wederkomst van de Heer Jezus, onze Redder, in de laatste dagen kan verwelkomen en het feest met Hem kan bijwonen. Daartoe lezen sommige mensen vaak de Bijbel, bidden ze en blijven ze alert en voorbereid, sommige mensen werken hard, doneren en putten zichzelf uit en sommige mensen bezoeken stipt op tijd bijeenkomsten en wachten aandachtig op de komst van de Heer, enzovoort. Ieder van ons bereidt zich voor, put zich volledig uit en wacht op zijn eigen manier en we zijn ervan overtuigd dat we de wijze maagden zijn en dat we zeker de terugkeer van de Heer toe zullen kunnen juichen. En toch komen er tegenwoordig meer en meer hongersnoden, plagen en aardbevingen voor over de gehele wereld, er breken steeds oorlogen uit en er zijn frequente verschijningen van de ontzagwekkende bloedmaan; de voortekenen die de terugkeer van de Heer voorspelden zijn nu in wezen vervuld en zoals te verwachten is, zou de Heer terug moeten keren. We zijn echter al vele jaren waakzaam en voorbereid, dus waarom hebben we de Heer nog niet verwelkomd? Sommige broers en zussen kunnen het niet helpen, maar beginnen zich zorgen te maken: “Is onze manier van bereiding van olie in strijd met de wil van de Heer? Wat zijn de wijze maagden precies? En wat zijn de dwaze maagden? Hoe moeten de wijze maagden olie bereiden om de Heer te verwelkomen en het bruiloft van het Lam bij te wonen?”

Met betrekking tot deze vragen kunnen we de antwoorden vinden door te kijken naar welke mensen de Heer Jezus als de geprofeteerde Messias herkenden en welke mensen tweeduizend jaar geleden de redding van de Heer verloren, toen de Heer Jezus naar de wereld kwam om Zijn werk te verrichten. Aan het einde van het Tijdperk van de Wet dreigden meer en meer mensen ter dood te worden gebracht omdat ze zich niet aan de wet konden houden. Om de mens te redden van veroordeling en vervloeking door de wet, incarneerde God als de Heer Jezus en verrichtte het werk van verlossing, Hij bracht de mens de weg van “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!(Matteüs 4:17) en Hij verrichtte vele wonderen, zoals het temperen van de winden en de zee, het voeden van de vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen en de doden weer tot leven wekken met een woord. Degenen die werkelijk de waarheid zochten en ernaar verlangden dat God zou verschijnen, zoals Petrus, Johannes en Matteüs, voelden het gezag en de macht van God in de woorden en het werk van de Heer Jezus. Daarom erkenden ze Hem als de Messias, die geprofeteerd was te komen en dus volgden ze de Heer en ontvingen ze Zijn redding. Verder hoorde de Samaritaanse vrouw de Heer haar geheimen onthullen, die waren begraven in haar hart. Ze besefte dat alleen God alle meest duistere geheimen van iemand aan het licht kon brengen en daarom herkende ze de Heer Jezus als de Messias, als Christus. Deze mensen hoorden de stem van God in de woorden die de Heer Jezus sprak en zij erkenden de Heer Jezus als God Zelf. Wat de opperpriesters, schriftgeleerden en farizeeën betreft, hoewel ze goed thuis waren in de Bijbel, hoewel ze het evangelie wijd en zijd predikten, veel leden en een hoge prijs betaalden, waren ze arrogant en verwaand en klampten ze zich vast aan hun eigen opvattingen en inbeeldingen, in de overtuiging dat iemand die niet Messias werd genoemd, onmogelijk God kon zijn. De woorden, gesproken door de Heer Jezus, hadden gezag en macht en toch zochten de farizeeën niet de waarheid vanuit Zijn woorden, maar probeerden zij onvolkomenheden te vinden in de woorden van de Heer Jezus, zij oordeelden en lasterden Hem en zij misleidden en beletten de joodse gelovigen om Hem te volgen. Ze gingen zelfs zover dat ze samenspanden met de Romeinse autoriteiten om de Heer Jezus te kruisigen. Zo werden zij mensen die in God geloofden en Hem toch tartten, zij beledigden Gods gezindheid en zij werden onderworpen aan de toorn en straf van God.

Hiervan kunnen we leren dat de wijze maagden wijs waren omdat ze aandacht schonken en luisterden naar Gods stem en zodra ze in staat waren Gods stem te begrijpen, waren ze vervolgens in staat om de waarheid te accepteren en de verschijning van God te verwelkomen. De dwaze maagden waren echter precies het tegenovergestelde. Ze begrepen Gods stem niet en hoewel ze de uitingen van waarheid hoorden, gingen ze toch niet verder om te zoeken, ze accepteerden ze niet en ze gaven zich niet eraan over. Ze hielden koppig vast aan hun eigen opvattingen en inbeeldingen en verwierpen de verschijning en het werk van God en zo verloren ze uiteindelijk Gods redding. Dit bewijst afdoende dat het al dan niet worden van een wijze maagd niet is gebaseerd op hoe lang men in God heeft geloofd, hoeveel bijbelkennis men heeft, hoeveel men lijkt te werken en te zwoegen of hoeveel men lijdt of zichzelf uitput, maar dat het veeleer is gebaseerd op het feit of iemand al dan niet luistert naar en acht slaat op Gods stem en of hij deze wel of niet kan begrijpen. Precies zoals de Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Als we leven binnen onze eigen opvattingen en inbeeldingen en geloven dat alles wat we moeten doen is de Bijbel lezen, bidden, alert en voorbereid blijven, bijeenkomsten bijwonen, aandachtig wachten, hard werken voor de Heer, donaties doen en onszelf uitputten, maar we niet luisteren naar en acht slaan op Gods stem en we deze niet zoeken of onderzoeken, zelfs als we de uitingen van waarheid horen, dan zullen we geneigd zijn dwaze maagden te worden en zullen we verlaten worden door de Heer!

Welke benadering moeten de wijze maagden kiezen voor de wederkomst van de Heer in de laatste dagen?

Nu leven we in de belangrijke tijd van de terugkomst van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Matteüs 10:27). En in de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring is het vele malen geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” Hiervan kunnen we leren dat, wanneer de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen, Hij nog dingen heeft te zeggen tot de kerken en dat Hij ons zal leiden om alle waarheden te begrijpen en te integreren. Anders gezegd: wanneer de Heer Jezus terugkeert, zal Hij Zijn uitspraken gebruiken om Zijn schapen te scheiden. De wijze maagden zijn zowel in hart als geest bezeten en wanneer zij iemand horen getuigen van het nieuws van de terugkeer van de Heer Jezus, kunnen zij positief en actief de stem van God opsporen en horen. Gedurende een periode van zoeken en onderzoeken, kunnen de wijze maagden vervolgens de stem van de Heer herkennen en op deze manier kunnen ze dan de deuren naar hun hart openen, de Heer verwelkomen en het feest bijwonen, samen met de Heer.

Hoe de stem van God te onderscheiden

Wanneer we het nieuws van de terugkeer van de Heer horen, hoe kunnen we dan de stem van de Heer herkennen? Welke uitgangspunten zijn er om de stem van God te onderscheiden en welke belangrijke punten moeten we begrijpen?

1. De woorden van God zijn uitingen van Zijn gezindheid en ze bezitten zowel kracht als gezag

Zoals we allemaal weten, gebruikte God in het begin woorden om de wereld en alle dingen te creëren. Nauwelijks heeft Hij een woord uitgesproken en dan geschiedt het. God spreekt en het is klaar en Hij gebiedt en het staat vast – dit is de meest duidelijke eigenschap van de woorden van God. In de tijd van het Oude Testament beloofde God dat de afstammelingen van Abraham zo talrijk zouden zijn als sterren aan de hemel of als zandkorrels en zo gebeurde het. Alles wat God zegt zal volbracht worden en dit is het gezag en de kracht van Zijn woorden. Jehova God zei: “Ik vergeld de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot aan het derde en vierde geslacht toe van hen die mij haten, maar ik betoon barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en zich aan mijn geboden houden.(Deuteronomium 5:9-10). De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind, dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan(Matteüs 18:3). “Daarom zeg ik u: elke ​zonde​ en elke godslastering kan de mensen worden ​vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden ​vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de ​Mensenzoon​ zegt, zal worden ​vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de ​heilige​ Geest​ zal niet worden ​vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende(Matteüs 12:31-32). “En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het ​Sanhedrin. Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de ​Gehenna​ komen te staan(Matteüs 5:22). De woorden van God dragen gezag en macht en ze dragen Gods gezindheid. Van Gods woorden kunnen we niet alleen leren dat Zijn woorden over alles heersen en dat ze alles regelen, maar we kunnen ook leren dat Zijn woorden beloften doen en zegeningen schenken aan mensen en ze kunnen ook de rebellie en het tarten door de mens vervloeken. Jegens degenen die Hem liefhebben, is God vervuld van genade en goedertierenheid en jegens degenen die Hem trotseren, is Hij vervuld van majesteit en toorn, waardoor we Zijn rechtvaardige gezindheid zien, die geen aanstoot duldt. Hiervan kunnen we leren dat de woorden van God allemaal uitingen zijn van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is en meer nog, dat zij het unieke gezag en de unieke kracht van de Schepper dragen. Geen mens kan de woorden van God spreken en als we deze eigenschap, die Gods woorden bezitten, kunnen begrijpen, dan zullen we in staat zijn om de stem van God nauwkeurig te herkennen.

2. Gods woorden kunnen de mysteriën van Gods managementwerk onthullen

Het is onontkoombaar dat de uitspraken van God de mysteries van Zijn managementwerk zullen onthullen. Er werd bijvoorbeeld in het Oude Testament geprofeteerd dat Elias zou komen, maar toen hij kwam, herkende niemand hem. Alleen toen de Heer Jezus dit mysterie onthulde en zei: “En voor wie het wil aannemen: hij is ​Elia​ die komen zou(Matteüs 11:14), realiseerden mensen zich dat Johannes de Doper de profeet Elias was. Bovendien zei de Heer Jezus: “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!(Matteüs 4:17). “Het is met het ​koninkrijk van de hemel​ ook als met een ​sleepnet​ dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten ​vis​ werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede ​vis​ in kuipen te doen; de slechte ​vis​ werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de ​engelen​ zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden(Matteüs 13:47-50). “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). Pas toen toen Heer Jezus de mysteriën van het koninkrijk der hemelen openbaarde, begrepen we dat alleen zij die zich echt bekeren en die de wil van de Vader in de hemel doen, het hemelse koninkrijk mogen binnengaan. De slechten, die zich niet echt bekeren, zullen daarentegen niet in staat zijn om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarnaast profeteerde de Heer Jezus ook dat Hij zou terugkeren en dat de Mensenzoon in de laatste dagen het werk van oordeel zou uitvoeren en voor de komst van de rampen een groep mensen zou vervolmaken tot overwinnaars. Hij profeteerde ook zulke dingen als de manifestatie van het koninkrijk van Christus. Waarom was de Heer Jezus in staat om ons over deze mysteries te vertellen? Het was omdat de Heer Jezus God Zelf was en alleen God weet wat voor soort mensen gewild zijn in het koninkrijk der hemelen, welk werk God zal verrichten in de laatste dagen en wat Hij uiteindelijk zal bereiken met Zijn redding van de mensheid. Dat wil zeggen dat alleen de uitspraken van God de mysteries van Gods managementwerk kunnen openbaren en geen mens kan ze verkrijgen. Dit is een kenmerk van de stem van God.

3. Gods woord is de waarheid die onze echte problemen kan oplossen en ons de weg van de beoefening kan tonen

De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Johannes 14:6). Elk woord dat God spreekt is de waarheid en God is de bron van levend water dat de waarheid tot uitdrukking brengt, ons voorziet van een gestage stroom van waarheid, volgens onze behoeften als verdorven mensheid en dat ons een weg vooruit biedt. Tegen het einde van het Tijdperk van de Wet bijvoorbeeld, konden mensen zich niet langer aan de wet of de geboden houden en allen liepen het gevaar te worden veroordeeld en ter dood gebracht te worden door de wet. God incarneerde persoonlijk als de Heer Jezus en verscheen en voerde Zijn werk uit. Op basis van de wet van het Oude Testament sprak Hij over de weg van bekering en toonde degenen die Hem volgden het specifieke pad van beoefening zien dat zij nodig hadden. Met betrekking tot bijvoorbeeld het gebed zei de Heer Jezus: “God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid(Johannes 4:24). “Bij het ​bidden​ moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden(Matteüs 6:7). Met betrekking tot het met elkaar opschieten, zei de Heer Jezus: “Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de ​tollenaars​ niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is(Matteüs 5:46-48). “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden(Matteüs 7:1-2). Door de woorden, gesproken door de Heer Jezus, kregen we een nieuwe weg, die boven de wet stond en al onze vele echte problemen en moeilijkheden werden opgelost. Tegelijkertijd vonden we ook een meer nauwkeurige weg van beoefening, en als we dat in overeenstemming met de leringen van de Heer in praktijk brengen, kunnen we genieten van het werk en de leiding van de Heilige Geest en wordt onze relatie met God inniger. Het is daarom duidelijk dat deze woorden die door de Heer Jezus werden geuit, waren wat mensen nodig hadden in het Tijdperk van Genade en, nog belangrijker, ze werden onze levensader. Dus welke woorden zal God in de laatste dagen uiten om ons te leiden? Om deze vraag te begrijpen, is er een feit waar we ons allereerst van bewust zouden moeten zijn: de Heer Jezus verrichtte het werk van de verlossing en hoewel we vergeven zijn door ons geloof in de Heer, blijft onze zondige aard onopgelost en daarom zijn we nog steeds in staat om vaak te zondigen en niet in staat de leringen van de Heer in de praktijk te brengen. De Heer is heilig en tenzij onze zondige natuur wordt gereinigd, hebben we geen manier om de lof van de Heer te verkrijgen. Dat is waarom de Heer Jezus profeteerde dat Hij in de laatste dagen zou terugkeren om Zijn woorden te spreken en om het werk van het reinigen en redden van de mens te verrichten. De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Openbaring 16:12-13). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). In Hebreeën 9:28 staat: “Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde.” We kunnen hiervan leren dat God in de laatste dagen de waarheid zal gebruiken om de mens te oordelen en te reinigen en ons volkomen te redden van de banden van zonde. Die wijze maagden die aandachtig wachten om de stem van de Bruidegom te horen, moeten enigszins geïnspireerd zijn. Als zij iemand horen prediken dat de Heer is teruggekeerd om Zijn werk van oordeel te doen, dan moeten zij met opgetogen aandacht luisteren. Zolang de woorden hun verdorvenheid kunnen blootleggen, hun de weg laten zien om gereinigd en vrij van zonde te worden en die hen van leven voorziet, dan zullen deze woorden inderdaad de stem van God zijn.

4. God onderzoekt het innerlijk van de mens en Hij kan zowel doorzien als de verdorvenheid van de mensheid blootleggen

God is de Schepper en Zijn Geest onderzoekt alle dingen. God kent ons als de palm van Zijn eigen hand en alleen de woorden van God kunnen de bron van onze verdorvenheid en de essentie van onze aard blootleggen. Bijvoorbeeld: de Heer Jezus was een vleesgeworden God, wat betekent dat Hij de Geest van God in de hemel was, maar in de vorm van gewoon mensenvlees. Daarom waren de woorden die werden gesproken door de Heer Jezus in staat om onmiddellijk onze menselijke essentie bloot te leggen. Zoals we allemaal weten, waren in de ogen van het gewone Joodse volk de farizeeën in die tijd mensen die God met vroomheid dienden. De Heer Jezus bekeek echter het innerlijk van de mens en Hij doorzag de essentie van de aard van de farizeeën , die van onrechtvaardigheid hielden en de waarheid haatten en Hij legde dat bloot door te zeggen: “Wee jullie, ​schriftgeleerden​ en ​farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden(Matteüs 23:27). “Wee jullie, ​schriftgeleerden​ en ​farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het ​koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er ​willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). “Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de ​Gehenna?(Matteüs 23:33). God onderzoekt het innerlijk van de mens en kan de zonde die in onze harten ligt doorzien. Hij wist dat de aard van de farizeeën zodanig was dat zij de waarheid haatten en Hem haatten en Hij wist dat zij antichristen waren die zich tegen Hem hadden verzet. De Heer Jezus legde daarom de slechte daden van de farizeeën bloot en veroordeelde hen voor hun zonden. We kunnen daaruit leren dat God de waarheid is en dat het woord van God het licht is en dat alle duisternis en kwaad door Zijn woorden moet worden blootgelegd! In de laatste dagen spreekt God de waarheid uit om over al onze onrechtvaardigheid te oordelen en moet Hij al onze satanische, verdorven gezindheden, waarvan we ons niet bewust zijn, blootleggen, zodat we onze eigen verdorvenheid leren kennen. Alleen door als de wijze maagden te zijn en een hart te hebben dat God vereert en de waarheid aanvaardt, zullen we Gods redding van de laatste dagen kunnen ontvangen.

Hierboven staan ​​de belangrijkste uitgangspunten en manieren waardoor we Gods stem kunnen onderscheiden. Door deze uitgangspunten te begrijpen wanneer we iemand horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd en ons de uitingen heeft gebracht die de Heilige Geest tot de kerken spreekt en wanneer we positief en actief op zoek gaan naar deze woorden en ernaar luisteren met ons hart, dan zullen we in staat zijn om op juiste wijze de stem van God te herkennen en de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Daarom moeten we, als we wijze maagden willen worden, onze opvattingen en inbeeldingen opgeven, ons richten op het luisteren naar Gods stem, deze onderscheiden als Gods stem, overeenkomstig de eigenschappen van Zijn uitingen en die dan accepteren en ons eraan onderwerpen en nauwgezet de voetsporen van het Lam volgen. Alleen door dit te doen, zullen we in staat zijn om te genieten van de altijd stromende voorraad van het levende water van het leven en het bruiloft van het Lam bij kunnen wonen. Als we de uitingen van de teruggekeerde Heer horen en we ze niet zoeken of accepteren, maar we in plaats daarvan vasthouden aan onze eigen opvattingen en inbeeldingen, in de overtuiging dat we, zolang we de Bijbel lezen en vaak bidden en hard werken voor de Heer, dat we dan in staat zullen zijn om de Heer Jezus te verwelkomen en we niet Gods werk van de laatste dagen zoeken of onderzoeken, dan worden we dwaze maagden en zullen we onze kans om Gods redding van de laatste dagen te ontvangen voor altijd hebben gemist!

Dank voor de verlichting en leiding van God. Mogen wij allen wijze maagden worden, die de terugkeer van de Heer Jezus kunnen verwelkomen en het feest aan Zijn zijde kunnen bijwonen. Amen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter