Online preken

Menu

Waar is het koninkrijk van God?

Waar is het koninkrijk van God?

Veel christenen geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is, maar het Gebed van de Heer zegt: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel(Matteüs 6:10). En ook het boek Openbaring zegt: “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus …(Openbaring 11:15). Is het koninkrijk der hemelen dan in de hemel of op aarde? In dit artikel laten we je weten wat het antwoord is.

Is het koninkrijk van God in de hemel of op aarde?

Ik hoor mijn predikant vaak tijdens bijeenkomsten zeggen: “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben(Johannes 14:2-3). “Ik raakte in ​vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de ​heilige​ stad ​Jeruzalem​ zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. … De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke ​poort​ een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas(Openbaring 21:10, 21), en vergelijkbare stukken uit de Schrift vertellen ons dat de Heer gegaan is om een plaats voor ons te bereiden en dat we, wanneer Hij terugkomt, allen direct in de hemel opgenomen zullen worden om te genieten van de parels en het goud in de hemel en dat we bedachtzaam dienen te wachten en vaak dienen te bidden om te voorkomen dat we achterblijven wanneer de Heer terugkomt …

Toen ik de woorden van mijn predikant hoorde, verlangde ik erg naar het hemelse koninkrijk. Ik meende dat ik in al die tijd dat ik op aarde was, nog nooit goud of paarlen had gezien wat echt noemenswaardig was, dus ik wilde graag zien hoe het hemelse koninkrijk er uitzag. Ik stelde me soms ook voor dat ik daar op een dag in het hemelse koninkrijk zou staan, opkijkend naar al het goud en praal om me heen, het fonkelende goud schitterend in mijn ogen met overal waar ik liep het heldere geluid van mijn schoenen telkens als die de gouden plaveien botsten, zonder ook maar een stofje in de lucht…. Dat zou echt een hemels leven zijn! Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik hoopte dat de Heer zou terugkomen en ons opnemen in de hemel, zodat ik zou kunnen genieten van haar schoonheid. Dit werd het aandachtspunt in de meeste van mijn gebeden aan de Heer.

Op een dag reciteerde ik het Gebed van de Heer: Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel (Matteüs 6:10). Ik overdacht de woorden van de Heer en dat verwarde me: De intentie van God is dat we bidden voor het op aarde verschijnen van Gods koninkrijk, dus waarom zegt de predikant dat de Heer ons direct in de hemel zal opnemen als Hij terugkomt? De preken van de predikant zijn ogenschijnlijk in tegenspraak met de woorden van de Heer. Waarom?

Het blijkt dat het koninkrijk van God op aarde is

Op een dag nam een van mijn collega’s me mee om deel te nemen aan een kleine groep, waar een zuster erg duidelijk over de Bijbel communiceerde, wat erg verlichtend voor me was. Ik dacht: “Aangezien dit een gelegenheid is die niet vaak voorkomt, waarom probeer ik geen antwoorden van deze zuster te krijgen aangaande mijn verwarring?” Daarom vroeg ik haar: “Elke dag vertelt onze dominee ons om bedachtzaam te wachten en dat wanneer de Heer terugkomt, Hij ons in de hemel zal opnemen. Maar in het Gebed van de Heer zegt de Heer ons duidelijk om te bidden dat Gods koninkrijk op aarde komt, wat in tegenspraak is met de opmerking van de predikant dat we moeten wachten om opgenomen te worden in de hemel wanneer de Heer komt. Is Gods koninkrijk dan in de hemel of op aarde?”

Ze glimlachte en zei: “Broeder, je hebt een erg goede vraag gesteld en we kunnen gezamenlijk op zoek gaan naar het antwoord. In het Gebed van de Heer zegt de Heer Jezus inderdaad duidelijk dat we moeten bidden dat Gods koninkrijk op aarde komt en dat Gods wil op aarde geschiede. Nergens staat dat Gods koninkrijk in de hemel opgericht zal worden. In feite zegt de Heer: Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de ​Mensenzoon?(Johannes 3:13). De Heer zegt ons duidelijk dat behalve God niemand is opgevaren naar de hemel. De hemel is Gods thuis en de Heer vraagt ons te bidden dat Gods koninkrijk op aarde komt. Toch willen we opvaren naar de hemel. Is dat niet een buitensporige wens? Gods koninkrijk zal daarom uiteindelijk op aarde verschijnen, niet in de hemel. We kunnen ook kijken naar verschillende verzen in de Bijbel: En de zevende engel klonk; en er waren geweldige stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen”’ (Openbaring 11:15). Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen ​rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij”(Openbaring 21:2-4). Deze verzen refereren duidelijk aan het feit dat De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus,Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan,’ ‘Gods woonplaats is onder de mensen.Dit alles geeft aan dat Gods koninkrijk op aarde zal neerdalen. Als we onze voorstelling volgen, geloven dat Gods koninkrijk in de hemel is en dat wanneer de Heer komt Hij ons zal opnemen om in de hemel te leven, betekent dat dan niet dat deze profetieën niet vervuld zullen worden? We weten allen dat in het begin God de mensheid uit klei geschapen heeft en hen in de Hof van Eden gezet heeft om alle dingen op aarde te overzien en ook om God op aarde te gehoorzamen, aanbidden en verheerlijken, zodat we kunnen zien dat Gods wil is dat de mensheid op aarde leeft. Vervolgens werd de mens door satan verdorven en is Gods werk om de mensheid te redden op aarde uitgevoerd. God liet Mozes de Israëlieten uit Egypte leiden en dit was op aarde gedaan. De Heer Jezus kwam persoonlijk in het vlees om de mensheid te verlossen en dit was ook op aarde gedaan. De bestemming van de mensheid is dus op aarde, niet in de hemel, en dit was lang geleden door God voorbestemd.”

Toen ik haar communicatie hoorde, vond ik het erg praktisch. Haar begrip kwam overeen met de Bijbel en de woorden van de Heer. Voorheen dacht ik dat de woorden van mijn predikant in tegenspraak waren met de woorden van de Heer Jezus, maar begreep niet de waarheid die erin vervat was. Deze communicatie deed me inzien dat, omdat God in het begin de mensheid op aarde geschapen had, al Gods werk om de mensheid te redden, op aarde gedaan is. De Heer vraagt ons te bidden dat Gods koninkrijk op aarde komt. Gods wil is dat we op aarde leven, niet dat we opvaren naar de hemel.

Daarna las mijn zuster me deze woorden voor: “God zal terugkeren naar Zijn oorspronkelijke positie en elke persoon zal terugkeren naar zijn of haar respectievelijke plaats. Dit zijn de bestemmingen waar God en de mens respectievelijk zullen verblijven na het volbrengen van Gods volledige management. God heeft Gods bestemming en de mens heeft de bestemming van de mens. Terwijl Hij rust, zal God de hele mensheid tijdens hun leven op aarde blijven leiden. In het licht van God zal de mens de ene ware God in de hemel aanbidden. … Wanneer de mensheid de rust ingaat, betekent dit dat de mens een ware schepping is geworden; de mensheid zal God vanaf de aarde aanbidden en een normaal menselijk leven leiden. Mensen zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan God of zich tegen God verzetten; zij zullen terugkeren naar het oorspronkelijke leven van Adam en Eva. Dit zijn de respectievelijke levens en bestemmingen van God en de mensheid nadat zij de rust zijn ingegaan. Satans nederlaag is een onvermijdelijke tendens in de oorlog tussen God en Satan. Op dezelfde manier worden de intrede van God in rust, na de voltooiing van Zijn managementwerk, de volledige redding van de mens en de intrede van rust eveneens onvermijdelijke tendenzen. De rustplaats van de mens is op aarde en Gods rustplaats is in de hemel. Terwijl de mens rust, zal hij God aanbidden en ook op aarde leven en terwijl God rust, zal Hij het overgebleven deel van de mensen leiden; Hij zal hen vanuit de hemel leiden, niet vanaf de aarde.

Ze ging verder met haar communicatie en zei: “Uit dit stuk kunnen we opmaken dat God na ons helemaal uit de handen van Satan gered te hebben, Hij verder zal gaan met het leiden van het leven van de mensheid op aarde en ons niet in de hemel zal opnemen. Zelfs al leven we nog op aarde, op dat moment zullen alle krachten van Satan die God weerstaan, compleet vernietigd zijn. De aarde zal niet langer meer verstoord en beschadigd worden door Satan. Er zal geen gekonkel, gekibbel en bedrog meer zijn tussen mensen en mensen zullen niet langer lijden of zorgen hebben, dan wel ziek worden en sterven. De mensheid zal net als Adam en Eva in de Hof van Eden wonen, God gehoorzamen en aanbidden, en leven temidden van Gods zegeningen. Dan zullen God en ook de mensheid echt de rust binnengaan, dan zal God de mensheid vanuit de hemel leiden en de hemelse zegeningen aan de wereld van de mens schenken, en dan zal de mensheid op aarde genieten van Gods leiding, een hemels leven hebben, en zullen God en de mensheid in geluk samenleven. Dit is de prachtige bestemming die God voor ons heeft bereid. Dit vervult de profetie in Openbaring geheel: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen ​rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij(Openbaring 21:2-4).”

Toen ik de communicatie van mijn zuster over dit stuk hoorde, voelde mijn hart licht. Dit is, zo blijkt, hoe de profetieën in Openbaring vervuld worden. Nu begreep ik dat de prachtige bestemming door God voor de mensheid voorbereid, op aarde is, maar dat als de tijd er is, de mensheid zonder verstoring van Satan en onderling in vrede zal leven, wat het gezegende leven is, door God aan ons gegeven. Ik dacht aan hoe ik vroeger meende dat de prachtige bestemming door God voor de mensheid voorbereid, in de hemel was, en dacht aan de manier waarop ik fantaseerde over het leven in de hemel. Nu realiseerde ik me dat het belachelijk was om het op die manier voor te stellen. We zijn vleselijke wezens; hoe kunnen we dan ooit in de hemel bestaan? Dank aan God voor Zijn leiding, wat het voor mij mogelijk maakte om het mysterie van Gods koninkrijk te doorgronden.

Zonder dat ik me het realiseerde, begon de lucht donker te worden en voor dat ik het gevoel had genoeg gehoord te hebben, was de bijeenkomst al voorbij. Maar ik had werkelijk veel gewonnen uit deze meeting en ik keek ernaar uit om meer van de waarheid te begrijpen tijdens de volgende …

Lees meer:

Wat voor soort mensen kunnen naar het hemelse koninkrijk binnengaan

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter