Online preken

Menu

Bijbelteksten over nederigheid om u te leren nederig en gehoorzaam te zijn

Bijbelteksten over nederigheid om u te leren nederig en gehoorzaam te zijn

Zoals we allemaal weten, houdt God van nederige mensen en verafschuwt de trotse. We heersen echter altijd over andere mensen omdat we een aantal gaven bezitten, we zijn in staat om over de letterlijke doctrines van de Bijbel te praten en we werken voor de Heer; we beoordelen en veroordelen willekeurig Gods werk wanneer het op gespannen voet staat met onze opvattingen; we kijken op anderen neer vanwege ons kaliber en mooie uiterlijk…. Dit komt omdat we niet nederig zijn. Dus hoe kunnen we nederig en gehoorzaam zijn en door God liefgehad worden? Het volgende Bijbeltekst over nederigheid zal ons de weg wijzen om nederig en gehoorzaam te zijn.

Als ze iemand vernederen, en je zegt: Omhoog! dan zal God degene die de ogen heeft neergeslagen, verlossen.

(Job 22:29)

U, ontzagwekkend bent U! Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra Uw toorn ontvlamt?

(Psalm 76:8)

De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

(Psalm 147:6)

De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.

(Spreuken 15:33)

Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat vóór de eer.

(Spreuken 18:12)

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.

(Spreuken 22:4)

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

(Jesaja 57:15)

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

(Mattheüs 11:29)

Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 18:4)

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

(1 Petrus 5:5)

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

(Filippenzen 2:3)

Lees meer:

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter