Online preken

Menu

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug zal keren. Zij baseren dit voornamelijk op deze Bijbelverzen: Jezus, … zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien(Openb. 1:7). En bovendien leren de religieuze dominees en ouderlingen ons ook dat elke Heer Jezus die niet met wolken komt vals is en verworpen moet worden. Dus we weten niet zeker of deze opvatting strookt met de Bijbel of niet; is een dergelijke interpretatie juist of niet?

Hoe de opname in de Bijbel correct te begrijpen

Antwoord:

Wanneer we het hebben over de Heer die op een wolk afdaalt, kunnen we niet vertrouwen op de opvattingen en ideeën van de mens! De farizeeërs maakten een grote vergissing toen ze wachtten op de aankomst van de Messias. Zij gebruikten juist die opvattingen en ideeën van de mens om te oordelen over de Heer Jezus die al was gekomen. En uiteindelijk hebben ze de Heer Jezus gekruisigd. Of niet soms? Is wachten op de komst van de Heer zo simpel als het lijkt? Als de Heer terugkomt en Zijn werk doet onder de mensen, net zoals de vleesgeworden Heer Jezus dat deed, en wij herkennen Hem niet, zouden wij dan ook over Hem oordelen en Hem veroordelen, net zoals de farizeeërs, en Hem opnieuw kruisigen?  Is dat mogelijk? De Heer Jezus voorspelde dat Hij terug zou komen, en Hij heeft daar veel over gezegd, maar jullie richten je alleen op de voorspelling dat de Heer zal afdalen met de wolken en negeren andere, belangrijkere voorspellingen van de Heer. Zo kun je gemakkelijk op het verkeerde pad raken en worden verlaten door de Heer! De Bijbel bevat andere profetieën, naast die over “afdalen met de wolken”. Er zijn ook vele profetieën die voorspellen dat de Heer zal komen als een dief in het geheim zal afdalen. Bijvoorbeeld Openbaring 16:15: “Ik kom onverwacht als een dief!” Matteüs 25:6: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’” En Openbaring 3:20: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”  Al deze profetieën verwijzen naar God die vlees wordt en als Mensenzoon in het geheim afdaalt. “Als een dief” betekent dat Hij stil komt, in het geheim. De mensen weten niet dat Hij God is, zelfs als ze Hem zien of horen, net zoals toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed.  De Heer Jezus zag eruit als een gewone Mensenzoon en niemand wist dat Hij God was. Daarom gebruikte de Heer Jezus de vergelijking “als een dief” voor de verschijning en het werk van de Mensenzoon. Hoe toepasselijk! Zij die niet van de waarheid houden, ongeacht hoe de vleesgeworden God spreekt of werkt, of hoeveel waarheden Hij vertelt, zij accepteren Hem niet. In plaats daarvan behandelen zij de vleesgeworden God als een normaal persoon en veroordelen en verlaten Hem.  Dat is de reden dat de Heer Jezus voorspelde over Zijn terugkomst: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Luc. 17:24-25). Dankzij de profetie van de Heer weten we dat Zijn terugkomst “de komst van de Mensenzoon” zal zijn. “Mensenzoon” verwijst naar de vleesgeworden God, niet naar het geestelijk lichaam van de verrezen Heer Jezus die op de wolken afdaalt om ten overstaan van alle mensen te verschijnen. Waarom is dat zo? Wanneer het geestelijk lichaam van de verrezen Heer Jezus publiekelijk met de wolken zou afdalen, zou dat een ongelofelijk krachtige en wereldschokkende gebeurtenis zijn. Alle mensen zouden ter aarde storten en niemand zou zich durven verzetten. Zou de teruggekeerde Heer Jezus in dat geval nog altijd veel lijden en afgewezen worden door deze generatie? Dat is waarom de Heer Jezus voorspelde dat Zijn terugkeer de “de komst van de Mensenzoon” en “als een dief” zal zijn. In werkelijkheid verwijst het naar de geheime komst van de vleesgeworden God als Mensenzoon.

Wat is dan de relatie tussen de heimelijke afdaling van de Mensenzoon om te verschijnen en Zijn werk te doen, en de openlijke verschijning van God door met de wolken af te dalen? Hoe steekt dit proces in elkaar? Laten we hier eenvoudig over communiceren. Tijdens de laatste dagen incarneert God en daalt Hij heimelijk af tussen de mensen om te spreken en te praten. Hij doet Zijn oordeelswerk, beginnend bij het huis van God en zuivert en vervolmaakt al degenen die Zijn stem horen en terugkeren voor Zijn troon en creëert zodoende een groep overwinnaars. Vervolgens brengt God de grote ramp teweeg waarbij Hij al degenen die Gods oordeel van de laatste dagen niet aanvaarden, loutert en tuchtigt. Daarna zal God met de wolken afdalen om openlijk te verschijnen voor alle mensen. En daarmee wordt dan de profetie in Openbaring 1:7 volledig vervuld: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.”  Waarom de mensen die de Heer doorstaken, Hem nog altijd kunnen zien wanneer Hij afdaalt op de wolken? Wie zijn dan de mensen die Hem doorstaken? Er zijn mensen die zeggen dat dat de mensen zijn die de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld. Is dat echt zo? Werden die mensen die de Heer Jezus hebben gekruisigd, niet lang geleden al vervloekt en vernietigd door God? In werkelijkheid zijn degenen die Hem doorstaken, de mensen die niet op zoek gaan naar de stem van God en Almachtige God veroordelen en weerstaan in de periode waarin de vleesgeworden God heimelijk is afgedaald om te werken in de laatste dagen. Op dat moment zullen ze zien dat de Almachtige God die zij weerstaan en veroordeeld hebben juist de Redder Jezus is waar zij al die jaren zo lang op gewacht hebben. Ze zullen zich op de borst slaan, wenen en tandenknarsen, en ze staat enkel straf te wachten. Het boek Openbaring vertelt ons niet of dergelijke mensen uiteindelijk zullen leven of sterven, dus dat weten we niet. Alleen God weet dat. Tot nu toe moet het iedereen helder zijn. Alleen de wijze maagden die Gods stem horen, kunnen de terugkeer van de Heer verwelkomen voor de troon van God worden gebracht om het feestmaal met het Lam bij te wonen en door God vervolmaakt worden tot overwinnaars. Hiermee gaat de profetie in Openbaring 14:4 in vervulling: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat.  Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.” Wat betreft diegenen die enkel vasthouden aan de opvatting dat de Heer zal afdalen op de wolken, maar Gods werk in de laatste dagen niet onderzoeken en bestuderen zij worden beschouwd als de dwaze maagden. Vooral zij die Almachtige God fanatiek weerstaan en veroordelen. Zij zijn de farizeeën en antichristen die door Gods oordeelswerk in de laatste dagen worden ontmaskerd. Het zijn allemaal mensen die God opnieuw hebben gekruisigd. Al deze mensen zullen ten prooi vallen aan de grote rampen en straf ontvangen.

Kijk eens naar hoe de farizeeën wachtten op de komst van de Messias en waarom ze de Heer Jezus aan het kruis nagelden. Aanvankelijk hadden de joodse farizeeën allerlei opvattingen en fantasieën over de Messias.  Ze zagen de Bijbelse profetie: “Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven: de heerschappij zal op zijn schouder” (Jes. 9:5). “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer” (Mich. 5:2). Op basis van de profetieën in de Bijbel en verscheidene, lang bestaande fantasieën en conclusies over de komst van de Messias besloten de farizeeën dat de Heer zeker Messias zou heten en in een rijke familie zou worden geboren. Verder zou Hij als David zijn, en koning van Israël worden, om hen weg te leiden van de Romeinse heerschappij. Waarschijnlijk dachten de meeste Israëlieten dit. Maar God vervulde deze profetieën niet in lijn met hun opvattingen en verbeelding en dus wierpen de farizeeën allerlei beschuldigingen op tegen de Heer Jezus en veroordeelden op godslasterlijke wijze de Heer Jezus. Zelfs toen de Heer Jezus vele waarheden verkondigde en vele wonderen verrichtte en daarbij het gezag en de kracht van God volledig liet zien gaven de farizeeën niets om de diepgang van de woorden van de Heer Jezus of de grootsheid van Zijn gezag. Zolang het niet in lijn was met hun opvattingen en verbeelding zolang Hij niet in een rijke familie was geboren en Zijn verschijning niet nobel en eminent was zolang Zijn naam niet Messias was, veroordeelden en weerstonden zij Hem. Vanwege hun waarheidshatende aard hebben ze uiteindelijk de Heer Jezus, die waarheden uitdrukte en verlossingswerk verrichtte, gekruisigd. Zijn de farizeeën afschuwelijk? Moeten ze vervloekt worden? De zonden van de farizeeën van het weerstaan en veroordelen van de Heer Jezus lieten duidelijk hun satanische aard en afkeer en haat jegens de waarheid zien. Dit toont aan dat zij in hun hart niet echt door de Messias verlost wilden worden van zonde maar dat zij in plaats daarvan iets anders wilden. Ze wilden dat de koning van de joden ze hielp om het Romeinse juk af te schudden zodat ze niet langer slaven zouden zijn. Zij geloofden in God en wachtten op de Messias alleen omdat zij hun eigen verlangens vervuld wilden zien en hun status wilden beschermen. Welke fout hebben de farizeeën gemaakt bij het wachten op de komst van de Messias? Waarom werden ze vervloekt en gestraft door God? Dit stemt echt tot nadenken. Waarom weerstonden en veroordeelden de farizeeën de Heer Jezus toen Hij verscheen om Zijn werk te verrichten? Van wat voor natuur en essentie gaven de farizeeën hier blijk? Mensen die verlangen naar de verschijning van God zouden dergelijke problemen moeten begrijpen. Als we deze problemen niet doorgronden dan zouden we wel eens op hetzelfde pad van verzet tegen God als de farizeeën kunnen terechtkomen als de tijd daar is om de teruggekeerde Heer Jezus te verwelkomen.

Hoe wachtten de farizeeën op de komst van de Messias? Waarom kruisigden ze de Heer Jezus? Wat ligt er achter deze vragen? Laten we kijken wat Almachtige God te zeggen heeft. Almachtige God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout betekenisloze eer te bewijzen aan de naam van de Messias en ondertussen op alle mogelijke manieren op te staan tegen het wezen van de Messias. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?” Na het lezen van de woorden van Almachtige God zou de kern en de bron van het verzet van de farizeeën tegen de Heer Jezus tijdens hun wachten op de Messias voor ons allen duidelijk moeten zijn. Dus voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer geldt: wanneer de mens vertrouwt op zijn opvattingen en verbeelding, en eenvoudig wacht als een dwaas op de afdaling van de Heer op de wolken in plaats van de waarheid na te streven en te luisteren naar de stem van God bewandelt hij dan niet hetzelfde pad van verzet tegen God als de farizeeën? En wat zal daarvan het resultaat zijn? Het lijkt erop dat iedereen dit begrepen heeft.

Het koninkrijksevangelie van Almachtige God verspreidt zich al ruim twintig jaar over het Chinese vasteland. Het is allang bekend bij verschillende religies en denominaties. In deze periode is door de felle onderdrukking door de CCP-regering en de propagandacampagne van de CCP-media Almachtige God een begrip geworden waar iedereen bekend mee is. Later zijn alle door Almachtige God uitgedrukte waarheden en de verschillende door De Kerk van Almachtige God gemaakte films en video’s geleidelijk online uitgebracht en verspreid over de wereld. Ik neem aan dat mensen in religieuze kringen allemaal hebben gehoord van de verschillende manieren waarop De Kerk van Almachtige God getuigt. Er zijn zoveel mensen die getuigd hebben dat God is gekomen. Dit vervult de profetie van de Heer Jezus volledig: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Mat. 25: 6). Dus waarom veroordelen en weerstaan dominees en ouderlingen het werk van Almachtige God in de laatste dagen nog altijd zo fel? Er staan zoveel profetieën over de terugkeer van de Heer in de Bijbel. Waarom zijn ze zo gefixeerd op de profetie over de afdaling van de Heer op de wolken? Waarom gaan ze niet op onderzoek uit, wanneer ze horen van getuigenissen van de komst van de Heer? Als ze weten dat Almachtige God vele waarheden heeft uitgedrukt en de realiteit van Gods werk hebben gezien waarom houden ze dan zo koppig vast aan hun opvattingen en verbeelding door Gods werk van de laatste dagen te veroordelen en te weerstaan? Houden deze mensen van de waarheid en kijken ze echt uit naar de komst van de Heer of niet? Zijn het wijze maagden of dwaze maagden? Als zij wijze maagden zijn en echt uitkijken naar de terugkeer van de Heer waarom volharden ze dan zo koppig in hun veroordeling en verzet als ze Gods stem horen en het evangelie van het koninkrijk zien bloeien? Is dit hun oprechtheid in hun verlangen naar en hoop op de verschijning van de Heer? Is dit hoe ze hun vreugde over de terugkeer van de Heer oprecht uitdrukken? Om eerlijk te zijn, is hun geloof in de Heer en verlangen naar de terugkeer van de Heer Jezus uiteindelijk niet echt, maar is het hun verlangen om gezegend te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan dat echt is. Zij geloven in de Heer, niet om de waarheid na te streven en leven te winnen niet om de waarheid te winnen en zonde achter zich te laten. Wat willen ze het liefst? Dat de Heer afdaalt en hen rechtsreeks naar het hemelse koninkrijk brengt zodat ze niet langer in het aardse leven hoeven te lijden en kunnen delen in de zegeningen van het hemelse koninkrijk. Dat is waarom ze echt in God geloven. En zeg eens, naast deze reden welke reden zouden ze nog meer hebben om Almachtige God, die waarheden uitdrukt om de mensheid te redden, af te wijzen? Iedereen kan daar over nadenken. Als iemand van de waarheid houdt en echt naar de verschijning van God verlangt hoe zou hij dan reageren wanneer hij hoort over de komst van de Heer? Zou hij niet luisteren, niet onderzoeken en geen contact opnemen? Zou hij blindelings ontkennen, veroordelen en weerstaan? Absoluut niet. Want iemand die oprecht verlangt naar de verschijning van God en Gods komst verwelkomt kijkt uit naar de verschijning van het ware licht, met waarheid en rechtvaardigheid die zijn hart regeren. Ze zien ernaar uit dat God de mensheid komt redden en mensen aan zonde helpt te ontsnappen, zodat ze gereinigd worden en door God gewonnen worden. Maar zij die enkel wachten op de afdaling van de Heer op de wolken, maar Almachtige God ontkennen en afwijzen en vooral die religieuze leiders die Almachtige God fel veroordelen en weerstaan om hun status en inkomen te beschermen dat zijn allemaal mensen die de waarheid verachten en haten. Zij zijn allemaal ongelovigen en antichristen die door Gods werk van de laatste dagen worden ontmaskerd. Nadat de geïncarneerde God Zijn reddingswerk heeft voltooid zullen deze mensen getroffen worden door een ramp van ongekende proporties, en wenen en tandenknarsen. En dan zal de profetie van de Heer die afdaalt op de wolken om openlijk te verschijnen, volledig uitkomen: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openb. 1:7).

De kwestie zal ons nog duidelijker worden wanneer we nog een passage van Almachtige Gods woorden lezen. “Mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?

“… Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen. Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Lees meer: 

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

De 5 profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter