Online preken

Menu

Waar verwijzen de 5 wijze en 5 dwaze maagden echt naar?

Waar verwijzen de 5 wijze en 5 dwaze maagden echt naar?

Relevante woorden van God:

In het verleden hebben sommige mensen voorspellingen gedaan over “vijf wijze maagden, vijf dwaze maagden”; hoewel de voorspelling niet accuraat is, is die niet geheel en al verkeerd, dus kan ik jullie wat uitleg geven. Vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden vertegenwoordigen zeker niet allebei het aantal mensen, evenmin vertegenwoordigen ze respectievelijk één type mens. Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan, vijf dwaze maagden vertegenwoordigen één type mens, maar geen van beide verwijzen ze naar de eerstgeboren zonen en ze vertegenwoordigen in plaats daarvan de schepping. Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden vertegenwoordigen mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Dat ik ze aanspreek met[a] “maagden” is omdat ze weliswaar op aarde zijn geboren, maar wel door mij gewonnen zijn; men kan zeggen dat ze heilig zijn geworden, dus worden ze “maagden” genoemd. De eerder genoemde “vijf” vertegenwoordigt het aantal van mijn zonen en mijn volk dat ik voorbestemd heb. “Vijf dwaze maagden” verwijst naar de dienstdoeners. Ze doen dienst aan mij zonder enig belang aan het leven te hechten, ze jagen alleen uiterlijke zaken na (omdat ze mijn kwaliteit niet hebben, is wat ze ook doen slechts iets uiterlijks) en ze zijn niet in staat om mijn capabele helpers te zijn, dus worden ze “dwaze maagden” genoemd. De eerder genoemde “vijf” vertegenwoordigt Satan en de verwijzing[b] “maagden” betekent dat ze door mij overwonnen zijn en in staat zijn om dienst te doen aan mij, maar dergelijke personen zijn niet heilig, dus worden ze dienstdoeners genoemd.

Vandaag is iedereen die de huidige woorden van God volgt in de stroom van de Heilige Geest en staan mensen voor wie de woorden van God van vandaag vreemd zijn, buiten de stroom van de Heilige Geest en zulke mensen worden niet door God verheerlijkt. … Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen gehoorzamen en volgen van de God van vandaag, en het kunnen leven naar de meest recente uitspraken van God. Alleen zo iemand volgt het werk van de Heilige Geest en is in de stroom van de Heilige Geest. Zulke mensen zijn niet alleen in staat om Gods lof te ontvangen en God te zien, maar uit het nieuwste werk van God kunnen ze ook Gods gezindheid herleiden, en kennen ze de opvattingen en ongehoorzaamheid van de mens, en de natuur en het wezen van de mens. Bovendien kunnen ze in hun dienstbaarheid geleidelijk veranderingen in hun gezindheid teweegbrengen. Alleen zulke mensen kunnen God winnen en hebben echt de ware weg gevonden. Zij die geëlimineerd worden door het werk van de Heilige Geest, zijn mensen die niet in staat zijn om zich te voegen naar het nieuwste werk van God en die hiertegen in opstand komen. Dat zulke mensen openlijk tegen God in opstand komen, is omdat God een nieuw werk heeft gedaan en omdat het beeld van God niet overeenkomt met hun opvattingen. Hierdoor gaan zij openlijk tegen God in en oordelen zij over God, hetgeen ertoe leidt dat God een afkeer van hen krijgt en hen verwerpt. Het is niet eenvoudig om je de kennis van het nieuwste werk van God eigen te maken. Maar als mensen erop ingesteld zijn om gehoorzaam te zijn aan het werk van God en dat zoeken, dan hebben ze de kans om God te zien en de nieuwste leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Zij die opzettelijk tegen het werk van God ingaan, kunnen de verlichting van de Heilige Geest en de leiding van God niet ontvangen. Dus of mensen al dan niet het nieuwste werk van God kunnen ontvangen, hangt af van Gods genade, hun streven en hun intenties.

Allen die in staat zijn om de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest te gehoorzamen, zijn gezegend. Het maakt niet uit hoe zij waren of hoe de Heilige Geest in hen werkzaam was. Zij die het nieuwste werk hebben, zijn het meest gezegend en zij die het nieuwste werk niet kunnen volgen, worden geëlimineerd. God wil hen die het nieuwe licht kunnen aanvaarden en Hij wil hen die Zijn nieuwste werk kennen en aanvaarden. Waarom wordt gezegd dat jullie een ingetogen maagd moeten zijn? Een ingetogen maagd is in staat om het werk van de Heilige Geest te zoeken en de nieuwe dingen te begrijpen, en is bovendien in staat om oude opvattingen terzijde te leggen en vandaag gehoorzaam te zijn aan het werk van God.

Zij die Satan toebehoren, begrijpen de woorden van God niet en zij die God toebehoren, kunnen de stem van God horen. Allen die de woorden die ik spreek, beseffen en begrijpen, zijn degenen die worden gered en die van God getuigen. Allen die de woorden die ik spreek, niet begrijpen, kunnen niet van God getuigen en zijn degenen die geëlimineerd zullen worden.

Het doel van Gods verschijning, vrij van de beperkingen van enige vorm of welk land dan ook, is dat Hij in staat zal zijn om het werk van Zijn plan te voltooien. Bijvoorbeeld, toen God in Judea vlees werd, was Zijn doel om het werk van de kruisiging te voltooien om de hele mensheid te verlossen. Toch geloofden de Joden dat het voor God onmogelijk was om dit te doen en dachten ze dat het onmogelijk was dat God vlees kon worden en de gedaante van de Heer Jezus aan kon nemen. Hun ‘onmogelijk’ werd de basis waardoor zij God veroordeelden en zich tegen Hem verzetten, en wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van Israël. Tegenwoordig hebben veel mensen een soortgelijke fout begaan. Ze verkondigen uit alle macht de aanstaande verschijning van God, maar veroordelen ook Zijn verschijning; hun ‘onmogelijk’ beperkt nogmaals de verschijning van God binnen de grenzen van hun verbeelding. En zo heb ik veel mensen in de lach zien schieten na het ontvangen van de woorden van God. Is dit gelach soms anders dan de veroordeling en godslastering van de Joden? Jullie zijn niet vroom in het onder ogen zien van de waarheid, en nog minder verlangen jullie naar de waarheid. Jullie studeren alleen maar blindelings en wachten nonchalant. Wat kunnen jullie bereiken met studeren en wachten op deze manier? Kunnen jullie de persoonlijke leiding van God ontvangen? Als je de uitspraken van God niet kunt herkennen, hoe ben je dan gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God? Waar God verschijnt, daar is de uitdrukking van de waarheid, en daar is de stem van God. Alleen zij die de waarheid kunnen accepteren, kunnen de stem van God horen, en alleen zulke mensen zijn gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God.

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

De ‘wijze maagden’ zijn degenen die Gods stem kunnen kennen en in staat zijn de stem van de ‘bruidegom’ te herkennen en daarom Christus kunnen aanvaarden en zich aan Hem kunnen onderwerpen, waarmee ze de wederkomst van de Heer verwelkomen en de bruiloft van het Lam bijwonen. Omdat de ‘dwaze maagden’ de stem van de ‘bruidegom’ niet kennen en Gods stem niet herkennen, verwerpen zij Christus en blijven ze naar een vage God verlangen tot ze door God worden verlaten en geëlimineerd. We kunnen zien dat het in ons geloof in God heel moeilijk is om Christus te aanvaarden zonder werkelijk geloof. Diegenen die weigeren Christus te aanvaarden, zullen het ‘bruiloftsmaal van de Beminde’ mislopen en kunnen niet door de Heer worden opgenomen in het huis in het koninkrijk van de hemel, en ze kunnen niet de plek betreden die door God is gereedgemaakt voor de mens. Dus of mensen de Christus van de laatste dagen kunnen aanvaarden en zich aan Zijn werk kunnen onderwerpen, is een doorslaggevende factor bij het bepalen of mensen slagen of falen in hun geloof in God.

De Heer Jezus profeteerde in de Bijbel dat er ten tijde van Zijn wederkeer twee typen mensen zouden zijn. Hij gebruikte de wijze en de dwaze maagden als gelijkenis voor alle gelovigen van het Tijdperk van Genade: Allen die de stem van God horen en in staat zijn die te aanvaarden en te gehoorzamen, zijn wijze maagden; allen die niet in staat zijn de stem van God te horen, die luisteren en toch niet geloven en nog steeds ontkennen, zijn de dwaze maagden. Kunnen de dwaze maagden worden opgenomen? Nee, dat kunnen ze niet. Dus hoe kunnen deze dwaze en wijze maagden aan het licht worden gebracht? Zij worden aan het licht gebracht door het woord van God, en door hun houding nadat ze Gods uitingen in de laatste dagen hebben gelezen – Het Woord verschijnt in het vlees. Als sommige gelovigen het hebben gelezen, zeggen ze: “Zulke diepzinnige woorden; deze woorden bevatten de waarheid.” En als ze ze nogmaals zorgvuldig hebben gelezen, zeggen ze: “Deze woorden kunnen niet van zomaar iemand afkomstig zijn; ze lijken wel van God te zijn gekomen.” Dan kijken ze nogmaals heel goed en zeggen: “Dit is de stem van God; deze woorden kunnen onmogelijk van een mens komen.” Zo iemand is gezegend, zo iemand is een wijze maagd. Wat de dwaze maagden aangaat, sommigen van hen zijn voorgangers, sommigen zijn ouderlingen, sommigen zijn predikers, en sommigen zijn gelovigen die in de war zijn en zich alleen maar willen volstoppen. Wat is hun houding nadat ze het woord van God hebben gelezen? “Hmm, deze woorden stemmen niet overeen met mijn opvattingen en voorstellingen, ik ben het er niet mee eens.” En als ze ze nog eens zorgvuldig hebben doorgelezen, zeggen ze: “Sommige van deze woorden klinken redelijk, maar dat is onmogelijk; dit kan het werk van God niet zijn.” Dus opnieuw stroken die woorden niet met hun opvattingen en voorstellingen. En uiteindelijk strookt het, naarmate ze het vaker lezen, steeds minder met hun opvattingen. Ze zeggen: “Dit is niet het woord van God; ik aanvaard dit niet. Dit is namaak, een valse Christus die mensen probeert te misleiden. Ik kan dit niet geloven.” Wat voor iemand is dat? Dat is een farizeeër, een dwaze maagd. Degenen die wijze maagden zijn en degenen die dwaze maagden zijn, worden aan het licht gebracht door het woord van God. Het is het woord van God in de laatste dagen dat hen indeelt en scheidt in de categorieën waar ze thuishoren, en dan zal God beginnen de goeden te belonen en de slechten te straffen.

Wijze maagden zullen naar de stem van de Heer luisteren, vooral omdat zij degenen zijn die de waarheid liefhebben en de waarheid zoeken. Ze dorsten naar het verschijnen van God. Dit is de reden waarom ze in staat zijn de komst van de Heer te zoeken en te onderzoeken, en waarom ze de stem van de Heer kunnen onderscheiden. Omdat dwaze maagden de waarheid niet liefhebben, zoeken of onderzoeken ze de komst van de Heer niet en weten ze zich alleen halsstarrig aan de regels vast te klampen. Sommige van hen houden vol dat ze geen enkele Heer die niet op een wolk komt, zullen aanvaarden of onderzoeken. Anderen geven zich volledig over aan de manipulaties van de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld. Het maakt niet uit wat de voorgangers en ouderlingen zeggen, ze zullen ernaar luisteren en het navolgen. Ze geloven in naam in de Heer, maar in werkelijkheid volgen en gehoorzamen ze deze voorgangers en ouderlingen. Ze onderzoeken niet voor zichzelf de ware weg en ze zijn niet in staat de stem van de Heer te onderscheiden. Sommigen zijn nog dwazer. Omdat er in de laatste dagen valse christussen verschijnen, zoeken of onderzoeken ze de ware Christus niet en zijn zelfs in staat Hem te ontkennen en te veroordelen. Staat dit niet gelijk aan het met een kanon op een mug schieten? Dit is ook een manifestatie van een dwaze maagd.

Lees meer:

De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Laat een antwoord achter