Online preken

Menu

Hoe vrij te zijn van zonde: ik heb de oplossing gevonden

Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35).

——Epigraph

“De Heer Jezus werd aan het kruis genageld om ons van onze zonden te verlossen, zodat we niet langer tot de zonde behoren, en wanneer Hij terugkeert, zal Hij ons naar Zijn huis in de hemel meenemen. De tijd dat Hij terugkeert is bijna aangebroken, dus we moeten waakzaam wachten en de heilige teksten lezen en vaak biechten …” De voorganger stond blij op de preekstoel te prediken. Het was versterkend voor me om dit te horen, en ik besloot God gestaag te volgen, de heilige teksten te lezen en meer te bidden, zodat de Heer me meeneemt naar het hemelse koninkrijk wanneer Hij terugkeert.

Om dit te bereiken werkte ik hard om me aan de regels van mijn geloof te houden. Zelfs al had ik het erg druk met mijn zaak en kon ik nooit al mijn dagelijkse taken afwerken, ik ging toch naar de mis en zegde steeds andere gebeden die bij bepaalde feestdagen hoorden.

Naarmate de tijd verstreek, begon ik echter geleidelijk aan te beseffen dat de preken van de voorganger geen nieuw licht bevatten. Hij had drie prekenboeken om een mis te houden. Net als een leraar die een lezing houdt, het leerplan volgt en mechanisch te werk gaat, doorliep hij ze op drie jaar tijd allemaal, van begin tot eind, en dan begon hij terug bij het begin, terwijl hij zijn begrip ervan uitlegde. Ik werd nooit mentaal gevoed door het bijwonen van de mis en ik voelde me geestelijk uitgehongerd – ik kon de begeleiding van God niet voelen. De liefde en het geloof van veel van mijn mede-parochianen koelde eveneens af. Sommigen onder hen haakten af tijdens preken, sommigen zaten gewoon te kletsen over wereldse dingen, sommigen kwamen naar de gebedsdienst maar verkochten producten in plaats van te luisteren naar de preek van de voorganger, en sommige kwamen gewoon helemaal niet meer naar de mis. Erger nog, de president had het vaak over hoe de waarde van de valuta daalde en de prijs van goederen steeg, dus een offer van 20 yuan voor de mis was niet genoeg, en dat moest tenminste 50 yuan zijn. Voorheen maakte de voorganger huisbezoeken bij iedereen, ongeacht hun mogelijkheden om iets bij te dragen, maar nu deed hij dat niet meer voor degenen die geen of een te gering offer gaven. Verschrikkelijk! Ik begreep niet hoe de voorganger zich zo kon gedragen, en de kerk werd meer en meer verlaten.

heilige teksten te lezen

Ik keek nog eens goed naar mezelf – ik zei elke dag mijn biechtgebeden maar kon niet ophouden met zondigen. Ik leefde in een vicieuze cirkel van zonde overdag en biechten ’s nachts, waaraan ik niet kon ontkomen. Vooral wanneer ik zag dat anderen, eveneens zakenmensen, allerlei tactieken hanteerden om van hun klanten te profiteren en veel geld te verdienen, voelde ik iets van afgunst. In de greep van het geld begon ik me ook bezig te houden met onderhandse tactieken; als ik zag dat iemand er warmpjes bijzat verhoogde ik de prijs een beetje, en soms verkocht ik een tweederangs product als hoge kwaliteit zodat ik het verschil op zak kon steken. Mijn portefeuille werd er wel dikker door, maar mijn geweten wat onrustig, dus ging ik ’s ochtends en ’s avonds voor God om mijn zonden op te biechten. Nadien kon ik het echter nog steeds niet laten om bedrieglijke tactieken te gebruiken om geld te verdienen. Ik leed hier echt onder, maar wist niet beter dan gebeden te blijven zeggen in de hoop dat de Heer me zou verlossen.

Op een dag nodigde mijn oudere zuster me uit om bij haar thuis naar een preek te luisteren. Toen mijn vrouw en ik aankwamen, zagen we broeder Zhang die ons zeer enthousiast en nederig begroette. Ik zei tegen hem: “Alle tekenen wijzen erop dat de Heer spoedig zal terugkeren. Op basis hiervan moeten we nog meer vertrouwen hebben en rustig wachten op Zijn terugkeer, wanneer we naar het hemelse koninkrijk zullen worden gebracht. Ons geloof is echter afgekoeld; we leven in zonde en kunnen onszelf er niet aan onttrekken. De preken van de voorganger zijn ook erg droog en het voelt alsof de kerk steeds onvruchtbaarder wordt. Wat gebeurt er?”

Broeder Zhang zei: “De religieuze wereld is onvruchtbaar geworden, en dit is iets dat alle gelovigen met een hart en een ziel persoonlijk hebben gevoeld. Als ik terugdenk aan het verleden, toen we de heilige teksten lazen en baden dat we de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest hadden, durfden we geen mis of preek missen, ongeacht het drukke werk. Waarom zijn we dan zo negatief geworden, en waarom zijn onze zielen zo dorstig? Waarom is onze kerk zo'n landschap van verlatenheid geworden? Dit heeft twee aspecten. Eén daarvan is dat de leiders in de religieuze wereld zich niet aan Gods weg houden, maar zich alleen richten op theologische theorieën en bijbelse kennis. Ze verheffen zichzelf en getuigen van hoeveel ze hebben geleden en hoe groot de prijs is die ze hebben betaald, maar slagen er niet in om Gods woord te verheffen en te getuigen van Gods woord. Ze begeleiden gelovigen niet om Gods wil te begrijpen en Zijn woord in praktijk te brengen. Sommige priesters en nonnen beheren zelfs fabrieken en verkopen hun waren in de kerk, waardoor ze gelovigen naar een seculier pad leiden. Dit is volledig in strijd met Gods weg, en daarom zijn ze door Hem verstoten en verworpen. Dit is de belangrijkste reden voor de verlatenheid van de kerk. Een ander aspect hiervan is dat de Heer Jezus al is teruggekeerd en nieuw werk verricht buiten de bestaande denominaties – het werk van de Heilige Geest is verschoven. Het is net als het laatste deel van het Tijdperk van de Wet toen de Heer Jezus was gekomen en Hij het werk van het Tijdperk van Genade buiten de tempel deed. De Geest van God had de tempel al verlaten en werkte er niet meer in, dus de tempel voor het aanbidden van God werd een marktplaats voor vee.”

Nadat ik de uitleg van broeder Zhang had gehoord, begreep ik dat de kerk verlaten was omdat de priesters zich niet aan Gods weg hielden en het werk van de Heilige Geest was verschoven. Het klonk echt waar. De voorgangers praatten enkel over bijbelse theorie en kennis, en was een weergave van hoeveel ze hadden geleden. Het hielp de gelovigen helemaal niet om de wil van God te begrijpen, maar in plaats daarvan hadden ze enkel de voorgangers aanbeden en had God helemaal geen plaats in hun hart. Wanneer hij naar de huizen van parochianen ging voor de mis, was zelfs dat een transactie – als ze meer geld hadden gegeven hield hij mis voor hen, maar als ze niet zoveel hadden gegeven, maakte hij het excuus dat hij geen tijd meer had. Hij volgde Gods voorschriften helemaal niet, dus hoe kon hij het werk van de Heilige Geest krijgen?

Ik zei: “Broeder Zhang, je zegt dat de verlatenheid van de kerk verband houdt met de religieuze leiders die de weg van God niet volgen. Dit is in feite waar en ik kan dit accepteren. Je zei echter ook dat de Heer Jezus is teruggekeerd en het werk van de Heilige Geest is verschoven. Is dat echt waar?”

Broeder Zhang zei: “Dat klopt. De Heer Jezus waarop we hebben gewacht, is opnieuw vlees geworden en is teruggekeerd; Hij heeft woorden uitgesproken en het werk van oordeel gedaan, beginnend bij het huis van God. Hij is gekomen om ons te bevrijden van onze zonden …”

Ik onderbrak hem en zei, een beetje verward: “Hoe kan dat zijn? De Heer Jezus werd aan het kruis genageld om onze zonden te vergeven en ons te verlossen van de zonde. We wachten slechts op de terugkeer van de Heer om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk; hoe kan er dan nog een werkfase zijn?”

vrij te zijn van zonde

Broeder Zhang reageerde zeer geduldig: “Broeder, je hebt volkomen gelijk dat al onze zonden door de Heer Jezus zijn vergeven en we niet langer tot de zonde behoren omdat we in de Heer geloven. Maar betekent niet tot de zonde behoren ook dat we niet zondigen? De waarheid is dat we nog steeds leven in een vicieuze cirkel van zondigen en dan biechten en we hebben helemaal geen zuivering bereikt. De Bijbel zegt: ‘Streef ernaar in ​vrede​ te leven met allen en leid een ​heilig​ leven; wie dat niet doet zal de ​Heer​ niet zien’ (Hebreeën 12:14). God is heilig en bezoedelde mensen mogen het koninkrijk der hemelen niet betreden. We zullen alleen het gezicht van God kunnen zien als we worden gereinigd; hoe kunnen we God verwelkomen zoals we nu zijn, levend in zonde? Broeder, laten we twee passages woorden lezen die zijn uitgesproken door de teruggekeerde Heer.”

Broeder Zhang nam een boek met Gods woorden en las: “Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.” “De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen.

Broeder Zhang ging verder: “Uit Gods woorden kunnen we zien dat de Heer Jezus het stadium van het verlossingswerk deed in het Tijdperk van Genade, en dus zijn we van onze zonden gered vanwege ons geloof in de Heer. We zijn echter niet verlost van onze zondige aard – in ons leven zondigen we vaak en dan bekennen we, en we zijn opstandig en verzetten ons tegen God. Als we bijvoorbeeld mensen tegenkomen die onaangenaam voor ons zijn in ons dagelijks leven, worden we vaak ontevreden en kijken we op hen neer en kunnen we niet goed met ze opschieten. We doen allerlei achterbakse dingen voor ons eigen persoonlijk voordeel, en wanneer we een prijs betalen of onszelf inspannen, houden we vast aan onze eigen motieven en doelen – we willen Gods zegeningen verkrijgen, een overeenkomst sluiten met God. Het is duidelijk dat we niet zijn bevrijd van onze zondige aard, en onze arrogante, egoïstische en sluwe gezindheden zijn diep verankerd in ons leven. We leven niet in het minst naar een menselijke gelijkenis. We kunnen niet goed opschieten met andere mensen en we kunnen ons vooral niet onderwerpen aan Gods werk. Al onze gedachten en handelingen zijn in strijd met wat God vereist. Het ontbreekt onze harten volledig aan eerbied voor God, en dit is weerzinwekkend en verfoeilijk voor God. Mensen die zo smerig en verdorven zijn als wij zijn volstrekt onwaardig om het hemelse koninkrijk te betreden; we zijn niet gekwalificeerd om het gezicht van de Heer Jezus te zien. Hoewel we blijven bidden, onszelf in bedwang houden en onszelf beheersen, zullen we ons nooit op eigen kracht kunnen bevrijden van de boeien van de zonde. Dit is waarom we nog een stap van Gods werk nodig hebben om ons van de zonde te ontdoen, en alleen dan zullen we ervan bevrijd worden en in Gods prachtige koninkrijk worden geleid.”

Ik knikte onwillekeurig en zei: “Dat is waar. Ik ben al meer dan dertig jaar een gelovige. Ik bid en lees de heilige teksten elke dag, ik ga vaak naar de mis, en ik ga vaak te biechten om vergiffenis te krijgen voor mijn zonden, maar na al die jaren, in plaats van minder te zondigen, zondig ik in werkelijkheid meer. De Bijbel zegt: ‘Streef ernaar in ​vrede​ te leven met allen en leid een ​heilig​ leven; wie dat niet doet zal de ​Heer​ niet zien’ (Hebreeën 12:14). Ik leef nog altijd in zonde en ik ben echt onwaardig om God te zien of om het hemelse koninkrijk te betreden!”

Mijn vrouw zei: “Ja, broeder Zhang, ik heb echt het gevoel dat jouw uiteenzetting de verlichting en toelichting van de Heilige Geest bevatte. Als we vrijheid van de zonde willen bereiken, komen we er nooit alleen door te bidden. Het lijkt erop dat het echt nodig is dat God in de laatste dagen nog een fase van werk doet om ons te redden.”

Ik slaakte een zucht: “Oh! In het verleden vertrouwden we enkel op bidden, maar dat zal ons nooit van onze zonden verlossen. Als ik broeder Zhang hoor praten over hoe God het oordeelswerk in de laatste dagen zal doen, vraag ik me af hoe Hij dit gaat aanpakken? Broeder Zhang, kunt u doorgaan met het delen van je toelichting?”

Broeder Zhang antwoordde: “Ik dank God! Dit is echt een belangrijke vraag, dus laten we eerst een passage lezen van de woorden van Almachtige God. Almachtige God zegt: ‘In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.’”

“In de laatste dagen drukt God elk aspect van de waarheid uit en doet Hij het werk van oordeel en zuivering. Hij doet dit met Zijn gezindheden van majesteit en toorn, en Hij gebruikt woorden om onze verdorven aard te onthullen, ons te beoordelen en ons van onze zonden te reinigen. Het is alleen uit Gods woorden dat we onze verdorven aard van egoïsme, eigenliefde, arrogantie, eigenbelang, sluwheid en verraderlijkheid kunnen zien. Als we zondigen en berouw willen tonen erkennen we niet langer enkel oppervlakkig goed of slecht, maar we moeten over onze satanische gezindheden nadenken en ze kennen, en onze interne verdorven aard blootleggen die erachter zit. Hieruit kunnen we een echte haat voor onze verdorvenheid ontwikkelen en echt berouw, en besluiten om een persoon te zijn die God vreest en het kwaad mijdt, en die een transformatie van gezindheid zal bereiken. God zet ook allerlei omgevingen op in ons dagelijks leven om ons te snoeien en bewerken, ons te beproeven en te l0uteren, en deze brengen onze verdorven aard aan het licht. Het is alleen door Gods beproevingen en louteringen dat onze verdorven gezindheden beetje bij beetje kunnen veranderen, en dan zullen we uiteindelijk worden gezuiverd. We hebben in onze ervaringen gezien dat hoewel het oordeel van God streng is en we aanzienlijk lijden zullen ondergaan, dit alles is om onze satanische aard te veranderen en ons in het hemelse koninkrijk te brengen. Het is Gods liefde voor ons! Zonder het oordeel van Gods woorden en zonder de beproevingen en louteringen die Hij opzet, zouden we nooit volledig de waarheid en de wortel van onze verdorvenheid door Satan zien; we zouden Satan nooit kunnen afwijzen en ons tot God kunnen wenden. Gods oordeelswerk in de laatste dagen is precies wat wij, verdorven mensen, nodig hebben om gered te worden.”

Mijn hart was enorm opgewekt na het horen van Gods woorden en de toelichting door broeder Zhang. Ik zei opgewonden: “Broeder Zhang, je uiteenzetting komt volledig van de Heilige Geest. Nu besef ik dat God in de laatste dagen woorden gebruikt om onze zonden te oordelen, terwijl Hij ons ook de weg wijst naar de bevrijding van de zonde, waardoor Hij ons transformeert en reinigt. In het verleden zat ik vast in de cyclus van zondigen en dan biechten zonder te ontsnappen aan de banden van zonde; het was pijnlijk en een ware foltering, maar nu heb ik het gevoel dat ik het pad naar de bevrijding van de zonde heb gevonden door deze uiteenzetting over Gods oordeelswerk in de laatste dagen.”

Mijn vrouw zat naast me en knikte eveneens. Ze zei blij: “God heeft ons niet verlaten. Hij heeft ons laten weten dat Hij is teruggekeerd, dus moeten wij dit grondig onderzoeken zodat we onze kans niet mislopen om de verschijning van de Heer te verwelkomen.”

Broeder Zhang bleef dit de komende drie dagen met ons bespreken. Hij las de woorden van God en bracht bijbelse profetieën in, en lichtte allerlei waarheden toe, zoals de mysteries van Gods naam en Zijn incarnaties, hoe Satan de mensheid verderft, hoe God de mensheid redt, de bestemming en de uitkomst van de mensheid, en hoe mensen moeten proberen verlossing te bereiken en het hemelse koninkrijk te betreden. Ik werd er zeker van dat Almachtige God de teruggekeerde Heer is, en dus aanvaardden mijn vrouw en ik met vreugde het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Daarna begonnen we bijeenkomsten bij te wonen, Gods woorden te lezen, hymnes te zingen en te dansen met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God. We delen toelichtingen over ons eigen begrip en kennis van Gods woorden en bespreken onze persoonlijke ervaringen. De bijeenkomsten zijn erg prettig.

Toen kon ik uit Gods oordeelswoorden mijn eigen zelfzuchtige en verachtelijke satanische aard herkennen, dat ik had geleefd met Satans gif dat “Ieder voor zich en God voor ons allen.” In mijn zaken had ik boosaardige trends gevolgd, mensen bedrogen en listen gebruikt voor mijn eigen voordeel. Ik had geen enkele menselijke gelijkenis. Ik begon deze satanische aard echt uit de grond van mijn hart te haten. Wanneer ik nu de drang heb om iets onderhands te doen in mijn zaak, kom ik onmiddellijk in gebed voor God en keer ik mijn eigen satanische aard de rug toe. Ik breng Gods woorden in de praktijk en handel eerlijk. In de loop van de tijd ben ik erin geslaagd om in de praktijk beetje bij beetje een eerlijk persoon te worden. Ik verdien niet langer smerig geld; ik voel me op mijn gemak en inwendig kalm. Ik heb gevoeld dat Gods oordeel over ons echte verlossing is en dat een leven van betekenis leiden enkel kan door te leven volgens Gods woorden. God zij dank!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter