Online preken

Menu

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus' wederkomst?

Noot van de redacteur: In hoofdstuk 22 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus een paar keer: “Ik kom snel.” Het staat vast dat elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft hoopt de teruggekeerde Heer Jezus te kunnen ontvangen en met Hem te dineren op het bruiloftsbanket. Dus, wat moeten we doen om klaar te zijn om de teruggekeerde Heer te ontvangen? Lees het volgende om het antwoord te ontdekken.

Zal de wederkomst van Jezus worden geopenbaard aan de dominees en de ouderlingen?

geopenbaar dominees ouderlingen

De laatste paar jaren gebeuren allerlei soorten rampen, steeds frequenter en steeds erger, vele tekenen en voortekenen volgen elkaar pijlsnel op, en de profetieën over de wederkomst van Jezus werden in principe al vervuld. Vele broeders en zusters die oprecht in de Heer geloven denken dat Hij wellicht al is teruggekeerd. Maar waar zal Hij verschijnen? Velen die verlangen naar de waarheid en ze zoeken, zijn beginnen zoeken naar de voetsporen van God. Toch zijn er broeders en zusters die zeggen: “De dominees en ouderlingen hebben vele jaren in de Heer geloofd, kennen de Bijbel, hebben verzaakt, zich ingezet, gewerkt en zich uitgesloofd voor de Heer; ze hebben veel geleden en een hoge prijs betaald. Wanneer de Heer terugkeert, zal Hij Zich zeker eerst aan hen tonen, maar de Heer heeft Zich nog niet aan hen getoond, dus hoe zou het mogelijk zijn dat Hij al is teruggekeerd? De dominees en ouderlingen hebben ons niet gezegd dat we moeten zoeken en onderzoeken, dus al wat we moeten doen is in onze kerken blijven en wachten op de openbaring van de Heer. Wanneer de tijd komt, zullen we zeker de teruggekeerde Heer kunnen ontvangen.

Broeders en zusters, omdat de dominees en ouderlingen al lang in de Heer geloven, bekend zijn met de Bijbel en veel voor de Heer hebben gewerkt en geleden, kunnen we denken dat Hij Zich aan hen zal openbaren wanneer Hij komt, maar is die opvatting wel gebaseerd op de woorden van de Heer? Past het bij de feiten van Gods werk? Broeders en zusters die bekend zijn met de Bijbel weten dat noch Jehova, noch de Heer Jezus zulke woorden heeft gezegd, en dat God nooit iemand een openbaring heeft gegeven omdat hij al langere tijd in God geloofde, vaak de Bijbel las of leed onder het werk. Net zoals toen de Heer Jezus verscheen en werkte, hadden de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeër van het Jodendom generaties lang in God geloofd, de Schriften uit het hoofd gekend, jarenlang God in de tempel gediend en naar de uiterste uithoeken van de aarde gereisd om Jehova’s evangelie te verspreiden. Aan andere mensen leken ze het meest gekwalificeerd om Gods openbaringen te ontvangen, maar openbaarde de Heer Jezus Zich aan hen? Nee! Vanaf het moment dat Hij officieel begon te spreken en te werken tot na Zijn dood, opstanding en hemelvaart, openbaarde Hij Zich nooit aan iemand onder de leiders van het Jodendom. Hieruit kunnen we zien dat ons geloof dat de Heer Zichzelf zal openbaren aan degenen die bekend zijn met de Bijbel en voor Hem werken en zwoegen helemaal niet in overeenstemming is met de waarheid, noch met de feiten van Gods werk. Het is puur gebaseerd op de noties en verbeelding van de mens.

Zal God Zich aan de mens openbaren wanneer Hij komt om te werken?

Misschien vragen sommige broeders en zusters zich af: “Als onze opvatting dat ‘de Heer Zich eerst aan de voorgangers en oudsten zal openbaren’ onjuist is, aan welk soort mensen zal de Heer Zich dan openbaren wanneer Hij terugkeert?”

In feite zal de Heer Zich aan niemand openbaren; dat kunnen we zien aan Gods vroegere werk. Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, besloot geen van Zijn leerlingen, zoals Petrus, Mattheüs, Jakobus, Johannes, Nathaniël of zelfs de Samaritaanse vrouw de Heer Jezus te volgen nadat Hij Zich aan hen had geopenbaard. Ze hoorden de preken van de Heer Jezus, zagen Zijn wonderbaarlijke werken en daden, besloten nederig te zoeken en trokken vervolgens uit Zijn woorden en werken de conclusie dat de Heer Jezus de komende Messias was. Petrus kon pas zeggen: “U bent de ​messias, de Zoon van de levende God” (Matteüs 16:16), nadat hij de Heer Jezus een tijdje had gevolgd, het gezag en de kracht in Zijn woorden en werken zag, zag dat alles wat de Heer heeft en is, iets is dat niemand kan bezitten, en dan de verlichting van de Heilige Geest ontving. Pas toen kon hij de Heer Jezus als Christus herkennen.

De Joodse religieuze leiders geloofden echter allemaal dat zij vanwege hun jarenlange dienst aan Jehova, voor hun geloof in God, de hoeveelheid lijden die ze hadden ondergaan en de prijs die ze hadden betaald, het meest gekwalificeerd waren om de openbaring van de Heer te ontvangen, maar de Heer Jezus heeft Zich nooit aan hen geopenbaard en in plaats daarvan woorden uitgedrukt om de weg van berouw te prediken. De Joodse religieuze leiders zagen dat Zijn woorden en werk gezag en macht hadden, maar ze zochten of onderzochten niet. In plaats daarvan hielden ze, door hun arrogante aard, koppig vast aan hun eigen opvattingen en verbeelding, veroordeelden en beoordeelden ze de woorden en het werk van de Heer om het Oude Testament van de Bijbel voorbij te streven, en op basis daarvan ontkenden ze dat de Heer Jezus God Zelf was. Toen ze behalve hun aard waardoor ze de waarheid haatten ook nog eens zagen dat steeds meer gelovigen in het Jodendom naar de preken van de Heer Jezus luisterden en Hem volgden, verzetten ze zich in razernij tegen Hem om hun eigen status en bestaansmiddelen te beschermen, verzonnen allerlei soorten geruchten om Hem te besmeuren en te belasteren, en uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse regering om Hem te laten kruisigen, waardoor Gods wil werd beledigd, en ze door God werden vervloekt en gestraft.

Gods woorden zeggen: “Zelfs nog meer mensen geloven dat wat het nieuwe werk van God ook is, het onderbouwd moet zijn door profetieën, en dat in ieder stadium van het werk aan iedereen die Hem met een oprecht hart volgt ook openbaringen getoond moeten worden, anders zou dat werk nooit van God kunnen zijn. Het is al geen gemakkelijke opgave voor de mens om God te leren kennen. Als je daarbij het absurde hart en de opstandige natuur van gewichtigheid en verwaandheid van de mens optelt, is het nog veel moeilijker voor de mens om het nieuwe werk van God te aanvaarden. De mens bestudeert het nieuwe werk van God niet zorgvuldig, maar accepteert het ook niet deemoedig; de mens neemt liever een geringschattende houding aan en wacht op de openbaring en begeleiding van God. Is dit niet het gedrag van een mens die tegen God in opstand komt en zich tegen Hem verzet? Hoe kan zo iemand Gods goedkeuring verkrijgen?

Gods woorden onthullen onze opvattingen en verbeelding, en het werk van God kan door niemand worden beperkt. God werkt op elke manier die Hij wenst, dus als we eisen dat God Zichzelf aan ons moet openbaren, dat Hij onze instemming moet verkrijgen, is dit dan niet gewoon buitensporige arrogantie, eigenbelang en irrationaliteit? Uit Gods woorden en de feiten van Zijn werk kunnen we zien dat God niemand in Hem doet geloven of Hem doet volgen door Zich aan hen te openbaren. God drukt alleen de waarheid uit om Zijn werk te volbrengen, en laat mensen Hem leren kennen en volgen door Zijn woorden en werk. Iedereen die nederig zoekt, naar de waarheid verlangt en naar de stem van God luistert, kan deze herkennen door Zijn woorden en werk, de voetstappen van het Lam volgen en Gods redding verkrijgen. Degenen van wie de aard arrogant is en die zichzelf belangrijk vinden, die niet van de waarheid houden, die geen vrees voor God in hun hart hebben, en die gewoon wachten tot de Heer Zich aan hen openbaart zullen, zelfs als zij Gods stem horen, niet in staat zijn om deze als zodanig te herkennen, en uiteindelijk, omdat ze zich verzetten tegen Gods werk, zullen ze door God worden verlaten en gestraft.

De weg naar het vreugdevol ontvangen van de terugkeer van de Heer in de laatste dagen

Wat moeten we in de laatste dagen doen om de Heer te ontvangen en met Hem te dineren tijdens het bruiloftsfeest? Laten we eerst een aantal Bijbelverzen onder de loep nemen die deze kwestie aansnijden.

De weg naar het vreugdevol ontvangen van de terugkeer van de Heer in de laatste dagen

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13).

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27).

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’(Matteüs 25:6).

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20).

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt(Openbaring 2:7).

Gods woord zegt heel duidelijk dat Hij in de laatste dagen zal terugkeren om meer woorden te spreken die ons zullen leiden tot het begrijpen en verkrijgen van alle waarheid. In de laatste dagen, wanneer de Heer terugkeert, zal Hij op onze deuren kloppen door te spreken. Als we anderen horen prediken over de wederkomst van de Heer, moeten we proactief zoeken en onderzoeken, en nadat we de stem van God hebben herkend, kunnen we accepteren en volgen. Zij die dit kunnen doen, zijn wijze maagden, zij die de voetstappen van de Heer volgen en met Hem dineren op het bruiloftsfeest. Het is duidelijk dat de sleutel tot ons vermogen om Gods voetstappen te volgen en de terugkeer van de Heer te ontvangen, is of we nederig de waarheid kunnen zoeken, wijze maagden zijn en luisteren naar Gods stem.

Dus, hoe kunnen we Gods stem onderscheiden? Het horen van Gods stem vereist dat we voelen met onze geest, of zoals het gezegde luidt: “wanneer de ziel beweegt, weet het hart.” Gods woord is de waarheid, het heeft gezag en macht, het kan door niemand worden gesproken, en degenen met hart en geest zijn absoluut in staat deze dingen te voelen. Ik vertrouw erop dat we allemaal dezelfde gevoelens en ervaringen hebben gehad toen we de woorden van Jehova en de Heer Jezus lazen. In elk nieuw tijdperk dat God begint, komt Hij om een nieuw werk te doen. In tegenstelling tot profeten, die voor specifieke doeleinden Gods openbaringen ontvangen, een paar delen van Zijn woord verspreiden en dan klaar zijn, spreekt God veel woorden, drukt veel waarheden uit, voorziet mensen van leven, wijst op de manieren om voor het nieuwe tijdperk te praktiseren, onthult mysteries, en geeft profetieën gebaseerd op de behoeften van de verdorven mensheid. God is bovendien de Heer van de schepping, Hij observeert de harten van de mensen, Hij ziet door onze verdorven natuur heen, en Hij kan de verdorvenheid blootleggen die diep in onze harten verborgen is. Dit zijn allemaal de bijzondere kenmerken van Gods woord. Net zoals toen de Heer Jezus kwam, en Hij het verdere verlossingswerk deed op basis van de wet, de weg uitdrukte van “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!(Matteüs 4:17), en ons dingen leerde zoals hoe we onze zonden kunnen belijden, berouw tonen, tolerant zijn, geduldig zijn, lijden en een kruis dragen, en Gods liefdevolle, barmhartige gezindheid onthulde. De Heer Jezus heeft ook het mysterie van het hemelse koninkrijk geopenbaard en de voorwaarden voor het betreden van het koninkrijk der hemelen, zoals: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). Hij legde ook de aard en essentie van de farizeeër bloot door dingen te zeggen zoals: “Wee jullie, ​schriftgeleerden​ en ​farizeeën, huichelaars(Matteüs 23:13) en “Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de ​Gehenna?(Matteüs 23:33). Van de woorden die door de Heer Jezus werden uitgedrukt kunnen we zien dat alle woorden van de Heer de waarheid zijn, dat ze allemaal van God komen, en dat ze niet kunnen worden gesproken door een lid van de verdorven mensheid.

Op dezelfde manier moeten we, als we de teruggekeerde Heer in de laatste dagen willen ontvangen, met ons hart luisteren naar Gods stem, zien of bepaalde woorden de waarheid zijn, of ze van God afkomstig zijn, of ze gezag en macht hebben, of ze de verdorven gezindheden onthullen die diep in de harten van mensen verborgen zijn, en of ze ons praktische manieren van oefening geven en onze moeilijkheden en verwarring oplossen. We moeten geloven dat we door nederig zoeken zeker weten dat we de stem van God herkennen, de teruggekeerde Heer ontvangen en met Hem dineren op het bruiloftsfeest. Net zoals de woorden van de Heer zeggen: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27).

God zij dank voor Zijn leiding. Moge God met ons zijn, ons toelaten de woorden te horen die de Heilige Geest tot de kerken heeft gesproken en blij de terugkeer van de Heer ontvangen! Amen!

Lees meer:

Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter