Online preken

Menu

De twee manieren van de terugkomst van de Heer Jezus

Na het ontbijt maakte het getrouwde stel Zhong Cheng en Chen Hua een wandeling langs een pad door de heuvels. Chen Hua keek omhoog naar de witte wolken in de lucht en zei met een zucht: “We wandelen nu al jaren over deze heuvels en staren naar de lucht, maar we hebben de Heer Jezus nog nooit op een van de wolken gezien. We zijn nu in de laatste dagen, rampen nemen in omvang toe en nog steeds hebben we de Heer niet kunnen verwelkomen. Het maakt me echt ongerust!”

Zhong Cheng overdacht dit een tijdje en zei: “Al jaren bidden we zowel ’s ochtends als ’s avonds, en de kerk brengt 24-uursploegendiensten van waakzaamheid en gebed in praktijk. De kerk heeft ook een uitkijktoren opgericht, zodat mensen naar de lucht kunnen staren en hoopvol de terugkomst van de Heer kunnen afwachten, maar we hebben de Heer nog steeds niet verwelkomd. Ik vraag me nu af of onze praktijk misschien verkeerd is. Onlangs woonde ik buiten de stad een medewerkersbijeenkomst bij, en ik hoorde geweldig nieuws. Medewerker Liu zei dat de Heer al is teruggekeerd en veel waarheden uitdrukt om de mens te redden. Hij las ons ook enkele woorden van God voor, en ik voelde echt dat de woorden kracht en gezag bezaten – alsof de Schepper Zelf tot ons sprak, en ik dacht …”

Zonder te wachten tot hij klaar was, stopte en onderbrak Chen Hua hem: “Wat? De Heer Jezus is teruggekomen? In de Bijbel staat duidelijk: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Wanneer de Heer komt, dan zal Hij met grote heerlijkheid in de wolken komen en iedereen zal Hem aanschouwen. We hebben Hem nog niet met wolken zien komen, dus hoe kun je dan zeggen dat Hij is teruggekeerd?”

“Zo dacht ik er ook over, maar doordat iedereen over deze zaak communiceerde en discussieerde, begreep ik eindelijk dat de Bijbel niet alleen de profetieën bevat die stellen dat de Heer openlijk met wolken zal komen, maar ook profetieën bevat die stellen dat de Heer in het geheim zal komen. Bijvoorbeeld:Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een ​dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openbaring 3:3). Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Lucas 12:40). ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:24-25). De woorden ‘als een dief’ in deze profetie betekenen dat de Heer heimelijk en in stilte zal komen. Vervolgens zijn er de woorden ‘de ​Mensenzoon​’ en ‘door deze generatie verworpen worden’, ‘De ​Mensenzoon’ duidt op iemand die geboren is uit een mens, normale menselijkheid lijkt te bezitten, maar de incarnatie van God Zelf is. Gods Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd, en de Geest kan evenmin worden verworpen van dit geslacht. Alleen doordat God incarneerde, werkt en Zijn woorden op aarde tot uitdrukking bracht, terwijl Hij er gewoon en normaal uitzag, konden de mensen Christus behandelen als was Hij een gewoon persoon – tot het punt waarop zij Christus ontkennen en veroordelen. Bijvoorbeeld: toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te vervullen, was Hij door de Heilige Geest verwekt, geboren uit een mens, en leidde Hij een normaal bestaan door met mensen aan Zijn zijde te eten en te leven. Zijn wezen echter was dat van God Zelf; Hij bezat wat God heeft en is, Hij was in staat Gods gezindheid uit te drukken, Hij was in staat het Tijdperk van de Wet tot een einde te brengen en het Tijdperk van Genade te beginnen, en Hij was in staat de waarheid uit te drukken om de mens de weg van inkeer te schenken. Daarmee verloste Hij de gehele mensheid. Maar de farizeeën, schriftgeleerden en de gewone Joodse mensen behandelden Jezus alsof Hij een gewone man was. Niet alleen aanvaardden zij de waarheid die Jezus uitsprak niet, maar ook spraken zij roddelend en godslasterlijk over Hem en nagelden Hem aan het kruis. Nu, in de laatste dagen, zou niemand het wagen om God te weerstaan of te verwerpen als Hij in geestvorm met wolken zou komen. Alleen doordat God in de laatste dagen de Mensenzoon werd om Zijn werk te vervullen en Zijn woorden te spreken, kan Hij worden verworpen van dit geslacht. Uit deze profetieën kunnen we opmaken dat de komst van de Heer over twee wegen is verdeeld – Zijn heimelijke en Zijn openlijke komst. Bovendien schieten de woorden van de Heer nooit tekort; daarom zullen deze twee verschillende profetieën beide worden vervuld. In de laatste dagen zal God eerst in het geheim komen om hen te redden die gered kunnen worden en om een groep mensen tot overwinnaars te maken. Zodra Gods geheime werk voltooid is, zal God openlijk aan alle volkeren verschijnen, en op dat moment zullen alle profetieën over Zijn openlijke komst worden vervuld,” legde Zhong Cheng uit.

Chen Hua raakte in gedachten verzonken: “de ​Mensenzoon​” en “door deze generatie verworpen worden”. Ja, de Mensenzoon duidt op iemand die uit een mens is geboren, de Geest van God kan niet de Mensenzoon worden genoemd, en evenmin kan de Geest van dit geslacht verworpen worden. Het lijkt erop dat de profetieën in de Bijbel over de komst van de Heer niet alleen beperkt zijn tot Zijn komst met wolken; er zijn ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal arriveren. Hoe kan het dat ik dit nooit heb ontdekt in al die jaren dat ik de Bijbel lees?

Al wandelend zei Zhong Cheng: “Toen medewerker Liu en ik met alle anderen over deze kwestie communiceerden en discussieerden, begrijp ik eindelijk dat de Heer langs twee wegen zal komen: zowel heimelijk als openlijk. Ook snapte ik dat Zijn heimelijke werk het redden van mensen zal zijn, en dat Gods werk om mensen te redden vervuld zal zijn wanneer Hij openlijk verschijnt, precies zoals de voorspelling luidt in Openbaring 1:7, wanneer er staat:Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen. Laten we hierover nadenken. Het is redelijk om te zeggen dat mensen in extase zullen zijn wanneer ze de Heer met wolken zien komen, maar dit vers zegt dat alle geslachten van de aarde zullen weeklagen wanneer ze de Heer met wolken zien komen. De reden daarvan is dat zij de Heer Jezus, die in het geheim kwam, niet aanvaard hebben, omdat zij zich verzetten en de komst van de Heer Jezus verwierpen. Zodoende verspeelden zij Gods redding in de laatste dagen.

“De Heer Jezus vergeleek de dagen van Zijn tweede komst ook met de dagen van Noach. De Heer Jezus zei: En zoals het eraantoe ging in de dagen van ​Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de ​Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop ​Noach​ de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg(Lucas 17:26-27). Zoals we allemaal weten, geloofden de mensen van die tijd Noach niet toen hij de boodschap verspreidde dat een grote vloed in aantocht was om de wereld te verwoesten; zij hadden immers geen druppel regen uit de lucht zien vallen. Uiteindelijk geloofde niet één persoon het evangelie dat Noach meer dan honderd jaar lang had gepredikt. Toen de ark helemaal gebouwd was, waren de dagen van Gods geduld en Zijn wachten op de bekering van de mens ten einde: stortregens begonnen uit de lucht te vallen en de overstromingen kwamen. Mensen zagen dat deze dingen zich om hen heen ontvouwden, maar het was te laat – de poort van genade was gesloten. Evenzo komt God in de laatste dagen in het geheim om ons te redden. Wanneer God openlijk verschijnt, zal Zijn reddingswerk voltooid zijn en zal de tijd van het belonen van de goeden en het straffen van de kwaden zijn aangebroken.”

Nadat ze naar de communicatie van haar echtgenoot had geluisterd, dacht Chen Hua bij zichzelf: Ja, het is redelijk om te zeggen dat de komst van de Heer absoluut een gebeurtenis moet zijn van extatische vreugde en voortdurend gejuich van mensen; diegenen onder ons die in de Heer geloven, zullen op gongs en drums slaan en de komst van de Heer verwelkomen met veel zang en dans. Waarom staat er dan in dat vers dat alle mensen zullen weeklagen? Ik begrijp nu eindelijk dat de reden daarvan is dat mensen Gods geheime werk verwerpen en weerstaan. Daardoor zullen ze Gods redding verspelen.

Zhong Chen vervolgde zijn verhaal en zei: “Toen ik Medewerker Liu ontmoette, las hij ons een passage uit Gods woorden voor die ik erg ontroerend vond.” Met dat hij dit zei, pakte Zhong Cheng een blocnote uit zijn zak en las voor: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is.

Vol emotie zei Zhong Cheng: “Toen ik deze woorden hoorde, voelde ik dat ze vervuld waren van majesteit, gezag en kracht, alsof ze door God Zelf waren uitgesproken. Deze woorden deden me eindelijk begrijpen dat God eerst in het geheim komt om het werk van het oordeel te vervullen, te beginnen in Gods huis; om de mensen waarheid en leven te schenken en hen in staat te stellen de banden van de zonde af te werpen, ware redding te kunnen verkrijgen en gezuiverd te worden. Daarna pas zal God openlijk met wolken komen om de goeden te belonen en de kwaden te straffen. Ik heb altijd naar de lucht gestaard in de overtuiging dat als ik de Heer Jezus niet met wolken had zien komen, dat het bewijs zou zijn dat Hij nog niet was teruggekeerd. Uiteindelijk nam ik, toen ik iemand het evangelie van de komst van de Heer hoorde prediken, niet het initiatief om dat te onderzoeken of na te vorsen en accepteerde de waarheid niet die door de vleesgeworden God was uitgedrukt; ik sloot de teruggekeerde Heer buiten. In plaats daarvan bracht ik gewoon al mijn dagen door in de gedachte dat de Heer met wolken zou komen om ons in de hemel op te nemen. Maar dit was allemaal maar wensdenken; het strookte in geen enkel opzicht met de wil van de Heer. De farizeeën in die vervlogen dagen hunkerden naar de komst van de Messias, maar toen de Heer Jezus gekomen was, klampten ze zich aan hun eigen noties vast, menend dat de Heer Jezus onmogelijk Christus of de Heer kon zijn, omdat Hij niet in een welgesteld gezin was geboren, omdat Hij er niet nobel en waardig uitzag en omdat Zijn naam geen Messias was. En daarom weerstonden en veroordeelden ze Hem, weigerden ze de waarheid te accepteren die Hij sprak, en kruisigden ze Hem uiteindelijk aan het kruis. Daarmee begingen ze een gruwelijke zonde, die de vloek en straf van God over hen bracht. Welnu, als het gaat om het verwelkomen van de komst van de Heer, moeten we niet hetzelfde pad betreden als de farizeeën en onszelf tegenover God plaatsen.”

Chen Hua voelde zich erg ontroerd door de woorden van haar echtgenoot en zei: “Al die jaren heb ik me hardnekkig vastgehouden aan de Schrift die zegt dat de Heer openlijk met wolken zal komen, en onophoudelijk heb ik naar de lucht gestaard. Omdat ik de Heer nooit met wolken zag komen, geloofde ik niet dat de Heer was teruggekeerd. Zelfs wanneer ik hoorde dat de Heer was teruggekeerd, nam ik niet het initiatief om dat te onderzoeken of na te vorsen. Nu jij vandaag met me hebt gecommuniceerd, begrijp ik dat Gods geheime werk verricht is om ons de mogelijkheid te geven om ware redding te verkrijgen; wanneer God openlijk verschijnt, zal de poort van genade gesloten worden en zullen de kansen verkeken zijn. We moeten van het zoeken van Gods evangelie van de laatste dagen onze topprioriteit maken!”

Zhong Cheng zei: “Je hebt gelijk! De Heer Jezus zei: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan(Matteüs 7:7). Het is de wil van de Heer dat wij het initiatief nemen om Zijn weg te zoeken. Hij zei ook: En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”(Matteüs 25:6). Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). Vele malen is er in Openbaringen voorzegd: Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt(Openbaring 2, 3). Deze profetieën zijn heel duidelijk: Wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij Zijn woorden spreken, en moeten wij wijze maagden zijn en aan Gods woorden aandacht schenken. Alleen dan kunnen we de komst van de Heer verwelkomen.”

Terwijl ze van de heuvel afdaalden, zeiden ze allebei: “God zij dank dat we nu een weg hebben om Zijn komst te verwelkomen. We hoeven geen heuvels meer te beklimmen en niet meer naar de lucht te staren …”

Lees meer:

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter