Online preken

Menu

Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu worden de rampen steeds groter en zijn er regelmatig aardbevingen, hongersnoden en oorlogen geweest. Bovendien, heeft van eind 2019 tot 2020, het nieuwe coronavirus dat in Wuhan, China opdook, zich naar veel landen verspreid. Bovendien hebben de Australische bosbranden van september 2019 tot januari 2020 duizenden gebouwen verwoest. Bovendien stierven tientallen mensen en zouden meer dan een miljard dieren zijn gedood. Later werd Australië getroffen door de hevigste regen in 100-jaar, wat overstromingen, stroomstoringen in sommige districten veroorzaakte en de as van de bosbranden in de rivieren werd gespoeld, waardoor veel zoetwaterdieren stierven. In januari 2020, vielen stortregens over Indonesië, zodat tienduizenden mensen dakloos zijn geworden. Bovendien zijn de vier bloedmanen verschenen en hebben zich wereldwijd vaak rampen voorgedaan. Deze vervullen de profetieën van de terugkeer van de Here Jezus: “Ik zag, toen het zesde ​zegel​ verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood” (Openbaring 6:12). “Het ene volk zal tegen het andere ​ten strijde​ trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:7-8). Gezien de vervulling van deze profetieën, stellen voor broeders en zusters in de Heer dergelijke vragen: Is de Heer teruggekomen, aangezien de profetieën over de terugkeer van de Heer in wezen zijn vervuld? Waarom hebben we de Heer dan nog niet verwelkomd? Waar kunnen we de voetsporen van de Heer vinden?

Met betrekking tot deze kwestie moeten we eerst weten hoe de Heer zal terugkeren. Veel mensen denken dat omdat de Heer op de wolken is vertrokken, Hij ook met wolken zou moeten komen wanneer Hij terugkeert, want de Bijbel zegt: Ziet, Hij komt met de wolken” (Openbaring 1:7), en Zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs: 24:30). Waarom hebben wij de Heer dan nog niet op de wolken zien komen? In feite hebben wij met betrekking tot het verwelkomen van de Heer een belangrijke zaak over het hoofd gezien – Er zijn Bijbelse profetieën over de Heer die juist in het geheim komt, zoals:Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15), En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25).

De woorden “kom als een dief” en “En rond middernacht werd er geroepen” in deze verzen verwijst het naar de Heer die stilletjes en in het geheim in de laatste dagen komt. “De ​Mensenzoon” en “de ​Mensenzoon​ komt” in deze verzen verwijzen naar God die vlees wordt als de Zoon des mensen om in het geheim te komen. Wanneer de Mensenzoon wordt genoemd, verwijst het altijd naar Iemand die geboren is uit een mens, ouders heeft en onder de mensen leeft in de vorm van een gewoon mens van vlees en bloed, net als de Heer Jezus. Als de Heer terug zou keren met het herrezen spirituele lichaam, zou Hij niet de Mensenzoon genoemd kunnen worden. Bovendien betekent het vers; “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden”, dat de Heer vlees zal worden als de Zoon des mensen wanneer Hij terugkeert. Omdat de geïncarneerde God van buitenaf normaal en gewoon is en mensen zich niet realiseren dat Hij God Zelf is, behandelen ze Hem dus als een gewoon persoon; veroordelen en verwerpen ze Hem zelfs. Daarom, zal de Heer wanneer Hij terugkeert; veel dingen te lijden hebben. Net zoals het was, toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk uitvoerde tijdens Zijn incarnatie als de Zoon des mensen; wisten veel mensen niet dat de Heer Jezus de Messias was, en verzetten zij zich en veroordeelden Hem op basis van hun eigen opvattingen en voorstellingen en spijkerden Hem aan het kruis. Als de Heer Jezus terugkeerde om te werken in de vorm van Zijn herrezen geestelijk lichaam, wie zou Hem dan als een gewone persoon durven behandelen en wie zou Hem durven veroordelen, weerstaan of afwijzen? Dan zou iedereen op de grond vallen en zou er een eind komen aan Gods lijden. Het is duidelijk dat wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen terugkeert, Hij vlees zal worden en in het geheim zal neerdalen om Zijn werk te doen.

God kan ons lijden in zegeningen veranderen. Als je het gelooft, zou je dan deel willen nemen aan onze groep om Gods woorden te leren om Zijn zegeningen te ontvangen?

Op dit punt voelen sommige broeders en zusters zich verward: aangezien de Heer in het geheim in de laatste dagen zal neerdalen en werken onder de mensheid, hoe zullen dan de profetieën van Zijn neerdalen op een wolk worden vervuld? Is dit niet tegenstrijdig? We weten dat God trouw is, dus Zijn profetieën zullen zeker in vervulling gaan. In feite heeft God Zijn werk uitgevoerd met een plan en met stappen. Hij zal eerst in het geheim neerdalen om te werken en de mens te redden. Daarna zal Hij dan in het openbaar op de wolken neerdalen, om aan de mensen te verschijnen en het goede te belonen en het kwade te straffen. Laten we enkele verzen lezen om te zien hoe de profetieën over de terugkeer van de Heer worden vervuld. De Heer Jezus zei: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48). De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). Uit deze verzen kunnen we zien, dat wanneer God vlees wordt en in het geheim onder de mensheid wandelt in de laatste dagen; Hij tot de mensheid zal spreken, het oordeelswerk zal doen om al diegenen te reinigen die voor Zijn troon terugkeren. God doet dit deze fase van werk op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus en in overeenstemming met de huidige behoeften van de mensheid. Hoewel wij zijn verlost door de Heer Jezus en van onze zonden zijn verlost; is onze satanische aard, zoals arrogantie, bedrog, zelfzuchtigheid en kwaadaardigheid niet grondig opgelost, en we leven nog steeds in een staat van zondigen en belijden. Dus, de Heer Jezus zei dat wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen; Hij vlees zal worden om Zijn woorden uit te drukken en Zijn werk van het oordelen en zuiveren van de mens zal verrichten. Degenen die het oordeelswerk van Gods woord aanvaarden, kunnen door God worden gereinigd en overwinnaars worden voor de ramp en uiteindelijk het koninkrijk van God binnengaan; genietend van de eeuwige zegeningen die door God zijn verleend. Tijdens Gods geheime werk zijn degenen die Gods stem niet zoeken of niet luisteren en Gods oordeelswerk van de laatste dagen niet accepteren, maar in plaats daarvan vertrouwen op hun eigen ideeën en verbeeldingskracht en daarmee God veroordelen; zijn het onkruid dat wordt blootgesteld door Gods werk in de laatste dagen. Nadat door Gods oordeelswerk de wijze maagden gescheiden worden van de dwaze maagden, goede dienaren van kwade dienaren, zij die de waarheid liefhebben en zij die de waarheid verafschuwen; zal Gods werk van het redden van de mens grondig worden voltooid en dan zal God op een wolk neerdalen om openlijk te verschijnen aan de volkeren van alle naties en het goede belonen en het kwade straffen. Degenen die het werk van de geïncarneerde God niet accepteren, zullen verbaasd zijn te ontdekken dat Degene die ze weerstaan en afwijzen absoluut de teruggekeerde Heer Jezus is, dus ze zullen spijt krijgen, wanhopig op hun borsten slaan, jammeren en hun tanden knarsen, maar dan is het al te laat. Dit vervult de profetieën volledig:Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openbaring 1:7). En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). Dus zolang we Gods oordeelswerk in de laatste dagen tijdens Zijn geheime werk aanvaarden, kunnen we door God gereinigd worden en een kans krijgen om Gods koninkrijk binnen te gaan.

Hoe kunnen we de tweede komst van de Heer Jezus verwelkomen? Laten we deze verzen eens bekijken: En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). De verzen vermelden “werd er geroepen” en “Ik sta voor de deur, wat betekent dat wanneer de Heer terugkeert om te werken, sommige mensen zullen getuigen dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij Zijn woorden zal gebruiken om te kloppen op de deuren van onze harten. Dus het belangrijkste punt om de Heer te verwelkomen, is acht slaan op Gods stem; net zoals de Heer Jezus zei:Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). Tegenwoordig getuigt alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus al in het geheim is gekomen om te spreken en een fase van het oordeelswerk te doen, te beginnen met het huis van God. De woorden van Almachtige God zijn online gepubliceerd voor mensen van over de hele wereld die echt in de Heer geloven om te zoeken en te onderzoeken. Door te zoeken en te onderzoeken, voelen veel mensen dat het woord van Almachtige God de stem van God is en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus, dus zijn ze allemaal voor de troon van God gekomen en genieten van Zijn redding in de laatste dagen. Integendeel, degenen die niet zoeken naar en luisteren naar Gods stem tijdens Gods geheime werk, maar nog steeds vasthouden aan hun ideeën en gewoon blijven wachten tot de Heer met de wolken komt, zullen uiteindelijk niet alleen niet genieten van Gods redding in de laatste dagen, maar in plaats daarvan zijn ze gebonden om Gods rechtvaardige straf te ontvangen, net zoals Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

5 tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld

Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Laat een antwoord achter