Online preken

Menu

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Wij hopen allemaal de terugkeer van de Heer Jezus mee te maken en de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. Tegenwoordig zijn de vier bloedmanen al verschenen; aardbevingen, hongersnoden, plagen en allerlei andere rampen komen steeds vaker voor. De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in principe vervuld. Er zijn veel broeders en zusters die online getuigen over het feit dat de Heer al is teruggekeerd. Veel broeders en zusters zijn daardoor in de war geraakt, omdat in de Bijbel het volgende staat geschreven: Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse ​engelen​ en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:36). Hoe kunnen degenen die getuigen over de terugkomst van de Heer weten dat de Heer is teruggekeerd? Is de Heer echt teruggekeerd? Hoe kunnen we de Heer kunnen verwelkomen? Dit zijn belangrijke vragen die betrekking hebben op het onderwerp of wij de Heer kunnen verwelkomen. Laten wij dit onderwerp samen gaan onderzoeken. 

Matteüs 24:36

Wat betekend: “Niemand weet de dag of het uur?”

In de Bijbel staat beschreven: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment.” Op basis van deze Bijbeltekst geloven broeders en zusters dat niemand zal weten wanneer de Heer terugkeert. Als zij dus iemand horen getuigen over de terugkomst van Jezus, willen zij hier niet naar luisteren en de getuigenis ook niet onderzoeken. Als wij ons precies hetzelfde als hen gaan gedragen, wanneer verwelkomen wij dan de terugkomst van de Heer? De Heer Jezus heeft het volgende geprofeteerd: En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Wij kunnen aan de hand van deze woorden leren dat de Heer als Hij in de laatste dagen terugkeert met Zijn woorden op onze deuren van onze harten zal kloppen en dat iemand zal roepen dat de Bruidegom is gekomen. Alleen door een wijze maagd te zijn, ons te concentreren op het luisteren naar Gods stem en het initiatief te nemen om Hem te kunnen verwelkomen; kunnen wij huwelijksfeest van het Lam bijwonen. Aangezien mensen zullen huilen als de Heer terug is gekomen, is het duidelijk dat Hij het ons zal laten weten als Hij terug is gekomen. Als we niet actief zoeken of onderzoeken, en ook geen aandacht besteden aan het horen van Gods stem, hoe kunnen we dan de Bruidegom verwelkomen? Daarnaast is de terugkeer van de Heer enorm van belang voor de redding van de mensheid. Hoe zouden wij de redding van de Heer kunnen verkrijgen, als niemand over het nieuws van Zijn terugkomst zou horen? Het is duidelijk dat het standpunt dat niemand weet wanneer de Heer terugkeert, onhoudbaar is.

Hoe moeten wij dan omgaan met de volgende Bijbeltekst? “Niemand weet wanneer die dag en dat moment.” Laten wij deze tekst eens bekijken in verband met de andere Bijbelteksten: En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Vermaning tot waakzaamheid Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen” (Mattheüs 24:32-36). Deze Bijbelteksten spreken over de tekenen van de wederkomst van de Heer dat het nabij is, voor de deur, verwijst naar de komst van de Zoon des Mensen. De Mensenzoon verwijst naar God die zal incarneren als mens. Het spirituele lichaam van God kan niet genoemd als de Zoon des Mensen. Alleen wanneer de Geest van God Zijn werk praktisch en in normale menselijkheid verricht, kan Hij de Zoon des Mensen worden genoemd. Precies zoals de Heer Jezus. Daardoor zal Hij ook veel lijden moeten ondergaan en zal door deze generatie worden verworpen; wat de woorden van de Heer Jezus vervuld: Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Daarom betekent de tekst: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment”; dat niemand de exacte tijd zal weten, wanneer de Zoon des Mensen afdaalt. Dit betekent alleen niet, dat niemand zal weten wanneer de Heer terugkomt om te werken. Laten wij Gods woorden lezen en om Zijn hart beter te begrijpen.

God zegt: “In de morgenstond kwam God zonder medeweten van wie dan ook naar de aarde en begon Hij Zijn leven in het vlees. Mensen waren zich niet bewust van dit moment. Misschien waren ze allemaal in diepe slaap, misschien waren er velen klaarwakker aan het wachten en misschien waren er velen in stilte tot God in de hemel aan het bidden. Toch wist niemand onder al deze vele mensen dat God al op aarde was aangekomen.” “In het begin, voordat Jezus officieel begon met zijn bediening, ging Hij, net als de leerlingen die Hem volgden, soms naar bijeenkomsten en zong liederen, prees de Heer en las het Oude Testament in de tempel. Toen Hij was gedoopt daalde de Geest officieel op Hem neer en begon te werken, waarbij Hij Zijn identiteit en de bediening die Hij op zich moest nemen, onthulde. Hiervóór kende niemand Zijn identiteit en afgezien van Maria, wist zelfs Johannes het niet. Jezus was 29 toen Hij werd gedoopt. Na zijn doop ging de hemel open en sprak een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Toen Jezus eenmaal was gedoopt, begon de Heilige Geest op deze manier van Hem te getuigen. Voordat Hij werd gedoopt op 29-jarige leeftijd, leefde Hij zoals een gewoon mens, Hij at als Hij moest eten, Hij sliep en kleedde zich normaal en Hij was in niets anders dan andere mensen. Dit was natuurlijk alleen zo in de vleselijke ogen van mensen. […] Er staat niets in de Bijbel over wat Hij heeft gedaan vóór Zijn doop omdat Hij dit werk niet heeft gedaan vóór Zijn doop. Hij was gewoon een normale man en representeerde een normale man. Voordat Jezus Zijn bediening begon te vervullen was Hij niet anders dan gewone mensen en anderen konden niets anders in Hem zien. Pas toen Hij 29 werd, wist Jezus dat Hij was gekomen om een stadium van Gods werk af te maken. Daarvóór wist Hij dat Zelf niet eens omdat het werk dat door God werd gedaan niet bovennatuurlijk was.

Aan deze woorden van God kunnen wij zien, dat het moment waarop God vlees wordt en op aarde neerdaalt bij niemand bekend is; zelfs niets bij de Mensenzoon Zelf, maar alleen Gods Geest in de hemel weet dit. Pas als God begint met het uitvoeren van Zijn werk, zal de Heilige Geest getuigen van de incarnatie van God en zullen Gods volgelingen Zijn evangelie verspreiden. Op deze manier zal Zijn identiteit geleidelijk aan bij iedereen bekend worden. Het is net als toen Jehova God de profeten gebruikte om de komst van de Messias aan te kondigen. Niemand, behalve Jehova God wist wanneer de Messias zou komen. In het begin, toen de Heer Jezus vlees werd om Zijn werk uit te voeren, wist Hij niet dat Hij de Messias was die het verlossingswerk zou gaan doen. Voordat Hij Zijn bediening begon uit te voeren, leefde hij een normaal leven op aarde zoals ieder ander mens en wist in de eerste instantie niemand dat Hij de geïncarneerde God, Christus was. Nadat de Heer Jezus was gedoopt, begon de Heilige Geest tot Hem te getuigen en begon de Heer Jezus de weg van bekering bekend te maken, wonderen te verrichten, zieken te genezen, demonen uit te drijven en daarna kwamen sommigen tot de erkenning dat de Heer Jezus de Christus was. Degenen die net als Petrus, Johannes en anderen het verlossingswerk van de Heer Jezus hadden aanvaard verspreidden overal waar zij gingen het evangelie. Op deze manier leerden steeds meer mensen het reddingswerk van de Heer Jezus kennen en is het evangelie van de Heer Jezus, tot op de dag van vandaag overgegaan van generatie op generatie; zodat er wereldwijde vele gelovigen zijn. We zijn allemaal in de Heer gaan geloven door de getuigenis van anderen over Zijn werk aan te nemen. Precies zoals in de Bijbel staat geschreven: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van ​Christus” (Romeinen 10:17). Evenzo, wanneer de Heer terugkeert om te verschijnen en in de laatste dagen Zijn werk uit zal voeren; zal Hij sommige mensen hiervan eerst op de hoogte stellen en hen dan overal het goede nieuws over Zijn terugkeer laten verspreiden. Als wij dus gewoon blijven wachten op de dood en weigeren om Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken, dan missen wij waarschijnlijk Gods redding. Dit is precies zoals de farizeeën en hun volgelingen − die joodse gelovigen − het idee bevestigden dat “aangezien de Heer Jezus niet de Messias werd genoemd en niet in het koninklijk paleis was geboren, was Hij niet Degene waarvan geprofeteerd was dat Hij zou komen”, dus hoewel de Heer Jezus vele waarheden had uitgedrukt om het leven van de mens te voorzien en vele wonderen had verricht, waarbij hij Gods gezag en macht volledig demonstreerde, weigerden ze nog steeds te onderzoeken, en ten slotte werden ze door God onthuld en geëlimineerd.

God kan ons lijden in zegeningen veranderen. Als je het gelooft, zou je dan deel willen nemen aan onze groep om Gods woorden te leren om Zijn zegeningen te ontvangen?

Hoe kunnen we, wanneer we het nieuws van de wederkomst van de Heer horen, oordelen of het waar of niet waar is?

Hoe komen wij erachter of de prediking die wij horen inderdaad leiden naar de juiste weg? Laten we met deze kwestie in ons achterhoofd even teruggaan naar de tijd dat de Heer Jezus voor het eerst op aarde is gekomen, Zijn reddingswerk had uitgevoerd en is opgestegen naar de hemel. Hoewel ze de Heer Jezus niet van aangezicht tot aangezicht hadden gezien of Hem met hun eigen oren hadden horen prediken, zoals de discipelen van de Heer Jezus, Petrus en Johannes, deden, gingen ze in de Heer geloven nadat ze andere mensen hadden horen prediken wat de Heer Jezus had gedaan, zoals het terugbrengen van mensen uit de dood, het kalmeren van de wind en de golven, en het voeden van 5000 mensen met vijf broden en twee vissen en andere dergelijke wonderen, en dat Hij veel waarheden had geuit om mensen te leren dat ze hun zonden moesten belijden en berouw tonen, de Heer liefhebben met heel hun hart en ziel, hun naaste liefhebben als zichzelf, en het kruis dragen om Hem te volgen, enz. Hieruit zagen zij dat het werk van de Heer Jezus gezag en macht droeg en niet kon worden gedaan door een persoon, en dat de woorden van de Heer Jezus allemaal waarheden waren die hen het pad van beoefening konden tonen en wat ze nodig hadden om de juiste menselijkheid te bezitten. Geen mens kon zulke woorden uitdrukken. En ze voelden ook dat ze, zolang ze volgens de woorden van de Heer beoefenden, ze vrede en vreugde konden ervaren. Dus erkenden ze de Heer Jezus als de Verlosser en volgden Hem. Evenzo accepteerden we de redding van de Heer nadat we hadden bevestigd dat het God Zelf was die deze waarheden tot uitdrukking bracht en het werk uitvoerde, en dat alles wat Hij deed, was omwille van onze redding. Daarom is het niet moeilijk om erachter te komen of dit de verschijning en werk is van de teruggekeerde Heer. De sleutel is om te zien of het het werk is om de mensheid te redden en of de woorden die Hij uitspreekt waarheden zijn die de mens kunnen redden, omdat Gods verschijning en werk zinvol zijn en allemaal zijn bedoeld om de mens te redden.

De Heer Jezus heeft enkele profetische woorden gesproken over het werk wat Hij in de laatste dagen uit zal voeren: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). En de Bijbel vermeldt: Heilig​ hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Deze Bijbelteksten geven ons inzicht in het feit dat wanneer de Heer terugkeert, Hij in overeenstemming met onze gestalte; meer en hogere waarheden zal uitdrukken dan wat Hij heeft gedaan in het Tijdperk van Genade. Hij zal ons aan de hand van Zijn woorden oordelen en reinigen, waardoor wij aan de banden van de zonden kunnen ontsnappen, gezuiverd en dus kunnen worden getransformeerd. Als wij iemand dus horen getuigen over de terugkomst van de Heer, mogen wij niet blindelings verwerpen; maar wij zouden deze getuigenis juist met een open en nederig hart moeten onderzoeken en de evangelisten moeten vragen welk werk de teruggekeerde Heer verricht en welke woorden Hij uitspreekt. Als de inhoud van hun prediking overeenkomt met de door de Heer Jezus uitgesproken profetieën, kunnen wij bevestigen dat de Heer echt is teruggekeerd om te verschijnen en Zijn werk uit voeren. Dan moeten wij dit nieuwe werk accepteren en hieraan gehoorzaam zijn, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen verwelkomen. Het is precies zoals Gods woord zegt: “Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen.” “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. Wat een grove vergissing!

Alleen de Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij veel waarheden heeft geuit en daarmee het werk van oordeel en zuivering uitvoert. De meeste woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt, staan in het boek ‘Het Woord verschijnt in het Vlees’. Broeders en zusters die dit boek hebben gelezen, weten allemaal dat dit boek dikker is dan de Bijbel en zij weten ook dat de inhoudsopgave alleen al meer dan 10 pagina’s telt. Het boek bevat veel hoofdstukken, zoals: “Het mysterie van de vleeswording,” “Over de Bijbel,” “Het doel van het beheren van de mensheid,” “Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld,” “Gods werk en het werk van de mens,” “Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid,” “Hoe je de God op aarde kunt leren kennen,” “Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming,” “Over bestemming.” De woorden van Almachtig God verklaren duidelijk verschillende aspecten van de waarheid; zoals het mysterie van Gods incarnatie, het innerlijke verhaal van de Bijbel, het doel van Gods zesduizendjarige managementplan van het menselijk ras,  het verschil tussen het werk van God en het werk van de mens, het God de mens oordeelt en zuivert, hoe Hij het einde en de bestemming voor elk soort mens bepaalt, hoe de mensheid God moet kennen enzovoort. Deze waarheden zijn allemaal mysteries met betrekking tot het werk van God Zelf en kunnen door niemand worden uitgedrukt.

Wat is momenteel dan de belangrijkste taak voor ons? In Openbaringen 3:20 staat: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Wanneer we sommige mensen horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd om woorden uit te spreken, moeten we ons concentreren op het horen van Gods stem. Wij moeten onderzoeken of de woorden die wij horen inderdaad van God afkomstig zijn en of dit het werk van God is. We moeten dan weten of dit de woorden van de Heilige Geest zijn die tot alle kerken worden gesproken. Alleen zo kunnen wij bepalen of Almachtige God inderdaad de teruggekeerde Heer Jezus is. Zolang wij een nederig zoekend hart hebben, zal God ons leiden om de Heer te kunnen verwelkomen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Hoe kunnen wij worden opgenomen, nu er veel rampen gebeuren?

Laat een antwoord achter