Online preken

Menu

Kunnen ze die “het eten opgeven uit angst om te stikken” de wederkomst van Jezus begroeten

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

De laatste paar jaren zeiden de dominees en oudsten: “Nu zijn we in de late periode van de laatste dagen. Er gebeuren allerlei soorten rampen, steeds frequenter en steeds erger, en de profetieën over de wederkomst van Jezus werden in principe al vervuld. Hierdoor weten we dat de Heer weldra zal terugkeren. Er gebeuren echter ook steeds meer ketterijen en valsheden, dus we moeten waken en bidden en ons houden aan de weg van de Heer. Als iemand predikt dat de Heer is teruggekeerd, moeten we weigeren ernaar te luisteren, erover te lezen of er contact mee te krijgen, anders worden we misleid en daardoor in de steek gelaten door de Heer.” Veel broeders en zusters zijn echter in de war: “Als we niet luisteren naar, lezen over of in contact komen met de boodschappen over de wederkomst van Jezus uit angst om misleid te worden, doen we dan niet de deur op slot en weigeren de Heer binnen te laten? Als we het eten opgeven uit angst om te stikken, kunnen we dan de wederkomst van Jezus verwelkomen?” Dus ik wil een vraag stellen: is het goed dat we onze deuren sluiten en alleen wachten uit angst om te worden misleid? Wat zijn jullie meningen over deze vraag? Deel ze alstublieft met me.

Met vriendelijke groet

Guangming

1 november 2018

Hallo broeder Guangming:

Ik heb uw mail ontvangen, en de vraag die u stelt is heel belangrijk, omdat ze rechtstreeks verband houdt met de vraag of we de wederkomst van Jezus kunnen verwelkomen. In feite is het ook de gebruikelijke verwarring van veel broeders en zusters in de Heer. Laten we dit bespreken.

Dingen die van God komen, maken ons vastberaden en moedig; angst komt van Satan.

In de laatste dagen zal de Heer terugkeren, en alle soorten ketterijen en valsheden zullen zich voordoen. Dit zijn feiten. Op dit kritieke moment wanneer we de wederkomst van Jezus verwelkomen, weigeren we, uit angst om te worden misleid, te luisteren naar, te lezen of in contact te komen met berichten over de wederkomst van Jezus. Hoewel we op die manier niet het risico lopen te worden misleid door valsheden, kunnen we gemakkelijk de deur sluiten voor de ware God. Het lijkt wel veilig, maar in feite zit Satans plot erin. Satan vreest dat we actief de voetsporen van God zullen zoeken en voor Hem terugkeren, en doet dus zijn uiterste best om onze gedachten te sturen of ketterijen en leugens te verspreiden om ons te misleiden en beperken. Het resultaat is dat we niets doen behalve passief verdedigen, en bovendien durven we niet zoeken of onderzoeken, zelfs als we iemand horen getuigen van de terugkeer van de Heer Jezus. Hoe kunnen we dan de terugkeer van de Heer op deze manier verwelkomen? Als we in onze verwelkoming van de wederkomst van de Heer de verdediging tegen ketterij en valse doctrines als onze primaire opdracht zien, maar geen belang hechten aan het zoeken en onderzoeken van de ware weg, is het dan niet een kwestie van dweilen met de kraan open? Het is zelfs zo dat, hoe erg we ook oppassen voor ketterij en valse doctrines, als we de terugkeer van de Heer niet verwelkomen en niet voor Gods troon kunnen worden genomen, we dwaze maagden zijn die uiteindelijk door God worden geëlimineerd en in de steek gelaten. We weten allemaal dat God almachtig is en dat alles in de wereld in Gods handen ligt. Jehova God zei: “Laat het hoofd niet hangen, wees niet bang voor geruchten her en der” (Jeremia 51:46). 2 Timoteüs 1:7 zegt ook: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, ​liefde​ en bezonnenheid.” Uit deze verzen kunnen we zien dat God ons kracht en moed geeft, en dat angst uit Satan voortkomt. We hebben Gods zorg en bescherming, en we hebben de aanwezigheid en het leiderschap van de Heilige Geest; hoeven we ons zorgen te maken of bang te zijn om te worden misleid? De schapen van God horen Gods stem. Degenen die werkelijk verstand en kaliber hebben, zullen niet worden misleid door ketterijen en valsheden. Alleen zij die verward en hersenloos zijn, kunnen worden misleid door ketterijen en valsheden. Ik geloof dat wanneer we de wederkomst van Jezus zoeken en onderzoeken, zolang we oprecht vertrouwen op en opkijken naar God en de waarheid zoeken, we Gods leiderschap en leiding zullen verkrijgen en in staat zullen zijn om onderscheid te maken tussen de ware weg en valsheden volgens de woorden van God, en we niet misleid zullen worden door valsheden. Toch vragen de dominees en ouderlingen ons om niet naar het evangelie van de wederkomst van de Heer te luisteren, het te lezen of ermee in contact te komen. Dat is duidelijk volledig in tegenspraak met de wil van de Heer. Ze weerhouden ons ervan om de ware weg te onderzoeken en ze verpesten onze kansen om de wederkomst van Jezus te verwelkomen. We moeten hier duidelijk over zijn.

Geloof komt door horen, dus alleen door te zoeken en te onderzoeken kunnen we de ware weg vinden.

De Bijbel zegt: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van ​Christus” (Romeinen 10:17). Dus we moeten eerst de weg horen voordat we erin geloven. Alleen door de weg te horen, kunnen we beoordelen of het de ware weg en de verschijning en werk van God is. Als we terugdenken aan de tijd dat de Heer Jezus Zijn werk deed, belasterden de farizeeën Hem op grote schaal en veroordeelden ze Hem, en ze ontkenden dat Zijn werk de ware weg is; bovendien misleidden zij het Joodse volk opdat ze niet zouden zoeken of onderzoeken. Omdat ze niet in staat waren om hen te onderscheiden, luisterde het Joodse volk blindelings naar hun woorden, weigerde zo de prediking van de Heer Jezus te horen en beging de grootste van alle zonden door hen te volgen om de Heer Jezus aan het kruis te spijkeren. Maar sommige mensen, zoals Petrus, Matteüs, Marcus, Johannes, enzovoort, geloofden de geruchten van de farizeeën niet, en ze stonden ook niet toe dat de angst om te worden misleid hen belette het evangelie van de Heer te horen. In plaats daarvan luisterden ze naar de preek van de Heer Jezus met een hart dat verlangde te zoeken, en luisterden ze naar de preken van de Heer Jezus, waar Hij ook predikte. Het was omdat zij een zoekend en verlangend hart hadden dat zij erkenden dat de woorden van de Heer Jezus gezag hebben en de stem van God zijn, en dat zij uiteindelijk vaststelden dat Hij de Messias was. Ze verkregen de redding en zegeningen van God. Was dit alles niet omdat ze uitgingen om preken te horen met een hart dat de waarheid zoekt?

In Openbaring wordt vaak gezegd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Zie Openbaring 2-3). De Heer Jezus zei ook: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). De Heer Jezus heeft ons duidelijk gezegd dat Hij weer zal spreken wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen. En Hij zal ons vertellen dat Hij door iemand zijn roeping is gekomen. Voor wat betreft het verwelkomen van de wederkomst van Jezus, moeten we dus een zoekend hart hebben. Wanneer we iemand horen prediken dat de Heer is teruggekeerd, is dit de Heer die aan onze deur klopt. Wij moeten wijze maagden zijn, actief zoeken en onderzoeken, aandacht schenken aan het horen van Gods stem en zien of deze weg de waarheid en het werk van de Heilige Geest heeft. Alleen op deze manier kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen.

Het is belangrijk om te leren hoe je de ware weg kunt onderscheiden van valsheden.

Lees meer: 

Nu weten we dat we actief moeten zoeken in plaats van passief te verdedigen, als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen. Bovendien is het meest kritische aspect dat we de principes moeten begrijpen om onderscheid te maken tussen de ware weg en de valsheden. Alleen op deze manier zullen we niet misleid worden. Dus hoe moeten we dat onderscheid maken? Laten we eerst een passage van woorden bekijken: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet. Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Dit is het tweede principe. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. Het gaat er in de kern om of deze weg realistisch is en niet bovennatuurlijk, en of deze weg in het leven van de mens kan voorzien of niet. Als aan deze principes wordt voldaan, kun je de conclusie trekken dat deze weg de ware weg is.” “Als er sprake is van het werk van de Heilige Geest, wordt de mens steeds normaler en zijn menselijkheid wordt dan ook steeds normaler. De mens krijgt steeds meer inzicht in zijn satanische, verdorven gezindheid, en van het wezen van de mens. Bovendien verlangt hij steeds meer naar de waarheid. Dat wil zeggen: het leven van de mens blijft zich ontwikkelen en de verdorven gezindheid van de mens kan steeds meer veranderen. Dat is allemaal de betekenis van God die het leven van de mens wordt. Als een weg die dingen die het wezen van de mens uitmaken niet kan openbaren, de gezindheid van de mens niet kan veranderen, hem bovendien niet voor Gods aangezicht kan brengen of hem werkelijk begrip van God kan geven, en er zelfs voor zorgt dat zijn menselijkheid steeds verder afzakt en zijn verstand steeds abnormaler wordt, dan kan deze weg niet de ware weg zijn, maar kan er sprake zijn van het werk van een boze geest of de oude weg. Kortom, het kan niet het huidige werk van de Heilige Geest zijn.

Uit deze passage kunnen we zien dat als het de ware weg is, het werk van de Heilige Geest erin moet zijn. Dit is de sleutel om de ware weg te onderscheiden van valsheden. Omdat het de ware weg is, is het zeker het werk van God zelf, en moet het worden gehandhaafd door de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus bijvoorbeeld aan het werk ging, beëindigde Hij het Tijdperk van de Wet, begon Hij het Tijdperk van Genade en bracht Hij de weg van bekering. Allen die de Heer Jezus volgden, zolang ze Hem oprecht aanroepen, zouden het werk van de Heilige Geest ontvangen en genieten van de overvloedige genade die de Heer schenkt. Zolang ze oprecht tot de Heer baden, zouden de zonden van mensen die zondigden vergeven worden en zouden hun harten vol vrede en geluk zijn. Ongeacht welke moeilijkheden en problemen mensen tegenkwamen, zolang ze de woorden van de Heer in de praktijk brachten, kregen hun zielen vrijheid en verlossing. Als ze dat niet deden, zouden ze vervuld zijn van schuld en de Heer in hun hart verschuldigd zijn. Terwijl mensen voortdurend de woorden en het werk van de Heer ervoeren, hadden ze een groter en groter geloof in de Heer en hun liefde voor de Heer werd geleidelijk dieper, zodat ze bereid waren alles opzij te zetten voor de Heer en hun hele wezen aan de Heer Jezus op te dragen door Zijn evangelie te verspreiden. Dus hoewel de Heer Jezus zich met Zijn werk de ongebreidelde veroordeling en vervolging van de Romeinse regering en de joodse religieuze wereld op de hals haalde, verspreidde Zijn evangelie zich nog steeds spectaculair over heel Judea. Alle mensen die echt in God geloofden en hunkerde naar het verschijnen van God aanvaardden de verlossing door de Heer Jezus en keerden terug voor God. Na tweeduizend jaar is het evangelie van de Heer Jezus tot de uiteinden van het universum gepredikt en is het christendom geformaliseerd als de staatsreligie in veel landen. En dit alles is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Aan de andere kant genieten de valsheden niet de leiding of bescherming van het werk van de Heilige Geest, zodat hun volgelingen geen waar geloof in God of ware liefde voor God zullen hebben. Bovendien, hoe gepassioneerd ze aanvankelijk ook zijn in uiterlijke vorm, zullen ze snel vertrekken. Dit is zoals we vaak zeggen: “Wat komt van God zal gedijen en wat komt van de mens zal vergaan.” Zodoende kunnen we onderscheiden of het de ware weg is, naargelang het werk van de Heilige Geest erin zit of niet.

Bovendien, als het de ware weg is, moet de uitdrukking van de waarheid en het leven er zijn. De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). God is de bron van het leven. God alleen kan uitdrukking geven aan de waarheid, ons leven geven en voorzien in onze huidige behoeften, en God alleen kan ons wijzen op praktische wegen, al onze problemen, raadsels en moeilijkheden oplossen. Aan het einde van het Tijdperk van de Wet bijvoorbeeld, kon niemand zich houden aan Gods wetten en geboden, en iedereen liep het gevaar te worden veroordeeld en geëxecuteerd. Om te voldoen aan de behoeften van de mensen uit die tijd begon God daarom aan het werk van de verlossing van de mensheid. De Heer Jezus gaf uiting aan vele waarheden, leerde ons mensen van elkaar te houden, verdraagzaam en geduldig te zijn, onze vijanden lief te hebben, anderen zeventig keer zeven te vergeven. Hij heeft ons ook gezegd dat zij die dorsten en hongeren naar gerechtigheid en vervolgd worden vanwege gerechtigheid gezegend zijn; dat dit mensen zijn die Gods goedkeuring genieten, terwijl zij die hypocriet zijn, anderen misleiden en de waarheid haten, door God gehaat en veroordeeld zullen worden. Bovendien stelde de Heer Jezus verschillende eisen aan ons mensen, zoals het dragen van het kruis om de Heer te volgen, de Heer aanbidden in geest en waarheid, God liefhebben met heel ons hart en onze ziel, Gods wil volgen, eerlijke mensen zijn, enzovoort. Uit de woorden van de Heer Jezus kunnen we de wil en eisen van God begrijpen en weten welk soort personen God wel en niet aardig vindt, wat voor soort mensen het koninkrijk van de hemel kan binnengaan, hoe mensen ernaar moeten streven om God lief te hebben, hoe anderen te behandelen, enz. Wanneer we de woorden van de Heer in de praktijk brengen worden onze moeilijkheden, problemen en raadsels opgelost, we leren steeds beter de waarheid begrijpen, onze menselijkheid wordt steeds normaler en onze relatie met God wordt steeds nauwer. Dit alles is het effect dat de woorden van de Heer op ons hebben. Hieruit kunnen we zien dat de ware weg de uitdrukking van de waarheid en het leven heeft, en dat deze kan voorzien in de behoeften van mensen en mensen nieuwe manieren kan brengen om te praktiseren. Als een weg de mensen de waarheid niet kan brengen of hen een nieuwe manier van praktiseren kan aanwijzen, maar alleen Gods eerdere werk en woorden herhaalt, mensen alleen bepaalde doctrines laat begrijpen die waar lijken, maar in werkelijkheid vals zijn, of mensen zich gewoon aan een paar oude regels laat houden, dan is het niet de echte weg; misschien is het de oude of de verkeerde weg, of misschien is het het werk van boze geesten en Satan die Gods verleden werk imiteren om mensen te misleiden.

Het derde principe waarmee we rekening moeten houden om de ware weg te onderscheiden is om te zien of op deze manier mensen een toenemende kennis van God krijgen en of het in hen een liefde voor God inspireert. We weten allemaal dat God onvermijdelijk Zijn gezindheid zal tonen, evenals alles wat Hij heeft en is, omdat Hij komt om werk te doen, waardoor mensen tot een echt begrip van God kunnen komen. Dit is net als in het Tijdperk van de Wet, toen Jehova God wetten uitvaardigde om de levens van de mensen op aarde te leiden. Ongeacht of iemand een priester was die God diende, of een gewoon persoon, zolang ze zich aan de wet en de geboden hielden en handelden in naleving van de vereisten van God, zouden ze Gods zegeningen en goedkeuring ontvangen. Integendeel, als de priesters zich niet aan de wet en geboden hielden, zouden ze worden verbrand door de vuren des hemels; als iemand onder het gewone volk de wetten en geboden overtrad, zouden deze worden gestenigd tot de dood. Uit deze manier van Gods werk erkenden ze dat God Geest is en overal is, dat God waakt over de hele aarde en kijkt in de diepten van de harten van mensen, en dat Gods gezindheid majesteit is, toorn, vloek, vuur, en onverstoorbaar door om het even wie. Daardoor ontwikkelden ze in hun hart eerbied voor God. In het Tijdperk van Genade kwam God naar de aarde en was geïncarneerd als de Heer Jezus om een deel van het werk om de mensheid te verlossen uit te voeren. De Heer Jezus genas de zieken en verdreef demonen, schonk ons overvloedige genade, leerde ons tolerant en geduldig te zijn, onze vijanden lief te hebben, anderen zeventig keer zeven te vergeven, enzovoort. Eindelijk werd Hij aan het kruis genageld om de gehele mensheid te verlossen. Door de woorden en het werk van de Heer Jezus erkenden we dat Gods gezindheid liefde en barmhartigheid is. We zagen ook dat God niet alleen werk in de Geest kon doen, maar Hij kon ook een nederige menselijke vorm aannemen en met ons van persoon tot persoon spreken. Hij is vol liefde voor mensen. Hij is vol tolerantie … En door dit alles kwamen we tot een nieuw begrip van God en konden we Gods nederigheid en lieflijkheid echt zien. Zo kunnen we niet anders dan een hart van echte aanbidding, eerbied en onderwerping voor God ontwikkelen. Als het de ware weg is, zal het daarom mensen meer laten begrijpen over God en hen een groter begrip geven over Gods gezindheid, en zo ontwikkelen ze een hart van oprechte liefde en eerbied voor God. De verkeerde weg is echter niet het werk van God. Deze bevat helemaal niet Gods gezindheid of alles wat God heeft en is, noch kan het mensen toestaan om enig echt of praktisch begrip van God te hebben, en nog veel minder kan het mensen enige positieve vruchten opleveren of mensen inspireren om God lief te hebben.

Dit zijn de drie principes om een onderscheid te maken tussen de ware weg en valsheden. De Heer Jezus zei: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7). Ik geloof dat, zolang we oprecht de waarheid zoeken, actief onderzoeken, afwegen en onderscheiden op basis van deze drie principes, wanneer we iemand de komst van de Heer horen prediken, we Gods leiding en verlichting zullen bereiken, Gods stem horen en de terugkeer van de Heer verwelkomen. Daar staat tegenover dat als we blindelings een benadering aannemen waarbij we niet luisteren, lezen, of in contact komen, en ons isoleren achter gesloten deuren uit angst om misleid te worden door de verkeerde wegen, we nooit de terugkeer van de Heer zullen verwelkomen, omdat we niet eten uit angst voor verstikking.

Broeder Guangming, ik hoop dat deze uiteenzetting u van dienst zal zijn. Als u nog andere problemen hebt, schrijf dan zeker terug.

Met vriendelijke groet,

Spiritual Q&A

9 november 2018

Lees meer:

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus’ wederkomst?

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter