Online preken

Menu

Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

De blauwe lucht was bezaaid met witte wolken die zweefden en voortrolden als een schilderij van een levendig landschap, en ik slaakte onwillekeurig een zucht toen ik dacht aan wat de voorganger altijd zei: “In de laatste dagen zal de Heer terugkeren op een witte wolk, en als we maar blijven opletten en op Zijn terugkeer wachten, zal de Heer ons opnemen en verwelkomen in het hemelse koninkrijk …” Meer dan 10 jaar geleden staarde ik vaak hoopvol naar de hemel, en droomde ik dat de Heer Jezus plotseling op een witte wolk zou verschijnen om ons naar de hemel te brengen. Maar sindsdien waren er meer dan 10 jaar verstreken en had ik de komst van de Heer niet gezien. Ik voelde me onvermijdelijk weemoedig toen ik dacht: we zijn nu al een eind in de laatste dagen, dus wanneer zal de Heer op een wolk komen om ons te verwelkomen? Ik wens echt dat ik op een dag het spektakel mag aanschouwen van de Heer die op een witte wolk uit de hemel naar beneden afdaalt – dat zou zo geweldig zijn!

Op een dag bezocht ik een vriend, en toevallig was de neef van mijn vriend, broeder Li, daar ook. Toen we begonnen te praten over de toestand van de wereld tegenwoordig, met overal steeds groter wordende rampen, en over de verschijning van de bloedmanen die in Openbaring worden genoemd, hadden we allemaal het gevoel dat de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus zowat vervuld waren en dat Hij spoedig zou terugkeren. Broeder Li vroeg me toen: “Zuster, op welke manier denkt u dat de Heer zal terugkeren?” Zonder na te denken zei ik: “Hij zal natuurlijk op een witte wolk komen, want Hij heeft gezegd: ‘En zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie’ (Matteüs 24:30). En in Openbaring, hoofdstuk 1 vers 7 wordt geprofeteerd: ‘Hij komt te midden van de wolken.’”

Broeder Li zei: “Zuster, ik dacht ook altijd dat de Heer op een witte wolk zou terugkeren en dat Hij met grote glorie zou komen. Maar toen woonde ik een bijeenkomst van medewerkers bij, en door met al de broeders en zusters daar te praten over de manier waarop de Heer zal terugkeren, besefte ik ten slotte dat, behalve de profetieën in de Bijbel die verklaren dat de Heer openlijk met wolken zal komen, er eigenlijk veel andere verzen van de Schrift zijn die profeteren dat de Heer in het geheim zal komen wanneer Hij terugkeert …”

Ik wachtte niet tot broeder Li klaar was met praten, en viel hem bezorgd in de rede: “Hoe kan dat? Zal de Heer niet op een witte wolk komen? Hoe zou Hij in het geheim kunnen komen?”

Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim

Broeder Li glimlachte en zei: “Zuster, er zijn in feite nogal wat mysteries rond de wederkomst van de Heer. Ik raadpleegde de Bijbel met de broeders en zusters en we hadden een gesprek over het onderwerp, en pas toen ontdekte ik dat er twee manieren zijn waarop de Heer zal terugkeren: Eén is dat de Heer openlijk zal komen met wolken, en de andere is dat Hij zal in het geheim zal komen. Zoals in Openbaring 16:15 staat: ‘Ik kom onverwacht als een ​dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn ​kleren​ aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.’ In Matteüs 25:6 staat: ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.”’ En in Matteüs 24:43-44 staat: ‘Besef wel: als de ​heer​ des huizes had geweten in welk deel van de nacht de ​dief​ zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ De woorden in deze verzen, ‘als een dief’, ‘om middernacht werd er geschreeuwd’ en ‘in welk uur gij het niet meent’ verwijzen naar het feit dat de Heer zwijgend zal terugkeren, zodat we er ons niet van bewust zullen zijn, ze verwijzen naar de Heer die stilletjes en in het geheim komt. Trouwens, toen de Heer Zijn wederkeer profeteerde, zei Hij: ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden’ (Lucas 17:24–25). De ‘Mensenzoon’ die hier wordt genoemd verwijst naar iemand die uit een mens is geboren en over een normale menselijkheid beschikt. We weten dat de Heer Jezus de Mensenzoon en Christus werd genoemd omdat Hij de incarnatie was van de Geest van God. Uiterlijk leek Hij precies op een doodgewone, normale man en niemand kon opmaken dat Hij God was, en niemand kende Zijn ware identiteit. Voor de mens bleef Zijn identiteit een geheim tot de Heer Jezus sprak en Zijn werk begon uit te voeren, en toen pas erkenden de mensen Hem als de Heer en als Christus. Daarom profeteerde de Heer dat Zijn wederkomst zou zijn zoals de komst van de Mensenzoon, en dit betekent in feite dat God zal incarneren als de Mensenzoon en dat Hij in het geheim zal komen.”

Toen broeder Li klaar was met spreken, dacht ik zorgvuldig na over die verzen van de Schrift en ik dacht bij mezelf: de uiteenzetting van de broeder komt overeen met de Bijbel, het heeft de verlichting van de Heilige Geest en het bevat nieuw licht. Het lijkt erop dat de Heer echt zal terugkeren als de Mensenzoon en dat Hij in het geheim komt. Ik heb deze verzen echter al eerder gelezen; waarom heb ik dit nooit beseft? Daarom zei ik tegen de broeder: “Ik begrijp wat je zegt. Dus de woorden ‘de Mensenzoon komt’ en ‘als een dief’ betekenen eigenlijk dat God zal incarneren als de Mensenzoon en dat Hij in het geheim zal komen. Dit is een vrij puur begrip. Maar ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Als de Heer, wanneer Hij terugkeert, inderdaad echt in het geheim en in geïncarneerd vlees komt, hoe kan dan de Bijbelse profetie worden uitgelegd dat de Heer met wolken zal komen en elk oog Hem zal zien?”

Broeder Li glimlachte en zei: “Ook ik vond dit ooit verwarrend. Ik dacht altijd al dat het een tegenstrijdigheid moest zijn dat de Heer volgens één profetie in het geheim zou komen als een dief, terwijl een andere profetie zei dat Hij op een witte wolk zou komen en openlijk zou verschijnen. Pas later, door deze kwestie met de broeders en zusters te blijven zoeken en te bespreken, ben ik gaan begrijpen dat Gods wijsheid erachter zit. Eigenlijk zijn de twee manieren waarop de Heer terug zal keren helemaal niet tegenstrijdig, maar eerder opeenvolgend. De Heer zal eerst incarneren als de Mensenzoon, Hij zal verschijnen en Zijn werk verrichten, en dan zal Hij komen met wolken en openlijk verschijnen. Bovendien heeft dit betrekking tot Gods werk in de laatste dagen, zoals in de Eerste brief van Petrus 4:17 staat: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.’ En in Johannes 12:48 staat: ‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen.’ Uit deze verzen kunnen we duidelijk zien dat wanneer God in de laatste dagen incarneert, Hij het oordeelswerk zal uitvoeren dat begint in Gods huis, en dat God door de waarheid te uiten de mens zal beoordelen en zuiveren om een groep mensen te vervolmaken tot overwinnaars. De wijze maagden horen de stem van God en kunnen Hem dan verwelkomen en de voetsporen van het Lam volgen. Omdat God in het geheim werkt, zullen daarom allen die het bewateren en de voeding van Gods woorden aanvaarden, wier verdorven gezindheden worden gezuiverd en die in staat zijn om de duistere invloed van Satan grondig af te werpen, de overwinnaars worden die door God compleet zijn gemaakt. Dit vervult precies de profetie uit het boek Openbaring: ‘Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken’ (Openbaring 14:4–5). Zodra de overwinnaars compleet zijn gemaakt, zal het geheime werk van de vleesgeworden God voltooid zijn, zal God met glorie naar Sion terugkeren en zullen de grote rampen op de wereld neerdalen. Op dat moment zullen alle mensen die zich tegen Christus van de laatste dagen verzetten en Hem veroordeelden terwijl Hij Zijn werk in het geheim uitvoerde, verwikkeld raken in de rampen en zullen ze gestraft worden. Dit vervult de profetie waarover wordt gesproken in Openbaring 1:7: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.’ Wanneer God dus terugkeert in de laatste dagen, komt Hij eerst in het geheim en dan openlijk. De tijd dat God Zijn werk in het geheim verricht, is het stadium waarin God de mens redt en vervolmaakt, en wanneer Hij met wolken komt, zal dat de tijd zijn waarin God openlijk voor de mensheid zal verschijnen en de goeden zal belonen en de slechten zal straffen, en zij die Gods geheime werk niet hebben aanvaard, zullen verwikkeld raken in de rampen met veel gejammer en tandengeknars. Op deze manier zal het koren gescheiden worden van het kaf, de schapen van de geiten en de wijze maagden van de dwaze maagden.” Nadat ik naar de uiteenzetting door broeder Li had geluisterd, was mijn hart plotseling gevuld met licht en zei ik emotioneel: “Broeder, ik heb je uiteenzetting begrepen. De manier waarop de Heer zal terugkeren, zal dus blijkbaar zijn door eerst te incarneren als de Mensenzoon om het oordeelswerk uit te voeren en nadat Hij voorafgaand aan de rampen een groep overwinnaars heeft gemaakt, zal God wanneer de rampen inderdaad neerkomen beginnen met de goeden te belonen en de slechten te straffen en zal Hij openlijk verschijnen voor alle naties en volken. Op deze manier is er geen tegenspraak in de profetieën in de Bijbel. Ik begrijp ook dat iedereen op de grond zou vallen om Hem te ontvangen en Hem te gehoorzamen als God meteen met wolken zou komen en openlijk aan iedereen zou verschijnen; dan zou het koren niet gescheiden worden van het kaf, noch de schapen van de geiten – de Heer is zo wijs om in het geheim te komen! Maar als de Heer eerst in het geheim terugkomt, hoe zullen we Hem dan kunnen verwelkomen?”

Glimlachend zei broeder Li: “Dank zij de Heer. Dat is een cruciale vraag, en ik zocht het antwoord daarop toen ik die bijeenkomst met mijn medewerkers bijwoonde. De broeders en zusters lazen verschillende verzen van de Schrift voor me.”

Verbaasd zei ik: “Is dit eveneens in de Schrift opgenomen? Welke verzen?”

Broeder Li zei: “In Johannes 16:12-13, zegt de Heer Jezus: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.’ In Openbaring 3:20 staat: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.’ En in Johannes 10:27, zegt de Heer Jezus: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.’ Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uit deze profetieën kunnen we zien dat, wanneer God terugkeert in de laatste dagen, Hij meer woorden zal spreken, en het is door de waarheid uit te drukken dat God op onze deuren zal kloppen wanneer Hij Zijn kudde zoekt. We moeten er daarom op letten om naar Gods stem te luisteren, want alleen dan kunnen we als de wijze maagden zijn en de verschijning van de Heer verwelkomen. Zoals toen de Heer Jezus bijvoorbeeld Nathaniël riep. Zonder zelfs Nathaniël te zien, wist de Heer dat hij onder de vijgenboom aan het bidden was, en Hij wist dat het hart van Nathaniël geen bedrog bevatte, en zo kon Nathaniël door de woorden van de Heer Jezus weten dat Hij ‘de Zoon van God’ was en ‘de koning van Israël’. En omdat de apostelen, zoals Petrus en Johannes, de Heer Jezus hoorden spreken, erkenden zij dat Hij inderdaad Christus was. We kunnen aan deze feiten zien dat alleen zij die de stem van de Heer horen, die kunnen onderscheiden dat de woorden van de Heer de waarheid zijn en Gods uiterlijk en werk kunnen aanvaarden en gehoorzamen, degenen zijn die voor God gebracht mogen worden, en alleen zij de wijze maagden zijn. Wat betreft het verwelkomen van de Heer, zouden we daarom een hart moeten hebben dat met een open geest zoekt, en wanneer we iemand horen getuigen van het werk en de woorden van de teruggekeerde Heer, dan moeten we ze actief zoeken en onderzoeken, want alleen dan zullen we de kans hebben om de Heer te verwelkomen.”

Ik was het er volledig mee eens en zei: “Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, moeten we leren hoe we Gods stem kunnen horen, en dit is de weg die we moeten bewandelen. Gedurende de tijd van Jezus keken de farizeeën uit naar de komst van de Messias, maar zij luisterden niet naar Gods stem, en dus toen de Heer Jezus verscheen en werkte als de Mensenzoon, perkten zij God in tot hun eigen denkbeelden en verbeeldingen. Ook al hoorden ze de Heer spreken en wisten ze dat Zijn woorden niet door de mens konden worden gesproken, weigerden ze toch deze te aanvaarden en kozen ze ervoor om vast te houden aan hun eigen opvattingen en verbeeldingen. Ze verzetten zich en veroordeelden de Heer Jezus, en ten slotte lieten ze de Heer Jezus kruisigen, waardoor ze Gods gezindheid boos maakten, en waardoor Israël vervolgens de pijn leed van de nationale onderwerping. De mislukking van de farizeeën dient ons tot waarschuwing. Ikzelf ben zo onwetend geweest, ik hield altijd vast aan het idee dat de Heer op een witte wolk zal komen. Zonder ons gesprek vandaag, zou ik misschien koppig blijven vasthouden aan mijn opvattingen zoals de farizeeën dat deden. Nou, ik zal niet meer naar de hemel staren. In plaats daarvan moet ik opletten om naar Gods stem te luisteren, want alleen dan heb ik de kans om de terugkeer van de Heer te verwelkomen.”

…………

Voordat ik het wist, was het al middag geworden. Op weg naar huis keek ik af en toe naar de lucht en zag de witte wolken voorbij komen. Ik had een onuitsprekelijk gevoel in mijn hart, en ik dacht bij mezelf: ik zal niet langer naar de hemel staren. Ik moet als een wijze maagd zijn en als een kerk predikt dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij de waarheid verkondigt, dan zal ik erop letten om naar Gods stem te luisteren. Alleen op die manier kan ik de verschijning van de Heer verwelkomen en opgenomen worden in het hemelse koninkrijk …

Lees meer:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter