Online preken

Menu

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Hallo, broeder en zusters van Spiritual Q&A

We zitten nu in de laatste fase van de laatste dagen, ik heb in het nieuws gezien dat allerlei rampen toenemen in aantal en omvang, en of ik al dan niet kan worden opgenomen vóór de rampen en tot een overwinnaar kan worden gemaakt vóór de rampen zijn belangrijke kwesties voor mij. Mijn mening over deze twee vraagstukken is dat we overwinnaars kunnen worden, zolang we maar vasthouden aan de naam van de Heer, wat er ook gebeurt, hard werken voor de Heer en niet terugkeren als we door allerlei tegenslagen gaan. En wanneer de rampen komen kunnen we worden opgenomen in de hemel om de Heer te ontmoeten en van Zijn belofte te genieten. Maar sommigen hebben mijn mening in twijfel getrokken en zeggen dat sommige mensen dit nu hebben bereikt en dat bovendien de rampen in omvang toenemen en dat er al veel soorten rampen zijn gebeurd, en dat er toch nog niemand is gezien die naar de hemel wordt gebracht. Betekent opgenomen worden echt dat je wordt opgenomen in de hemel? En is het zo eenvoudig om een overwinnaar te worden, dat iemand een overwinnaar wordt door alleen deze dingen te bereiken? Ik begrijp dit niet helemaal, dus ik wil graag jullie mening vragen. Ik kijk uit naar jullie antwoord!

Met vriendelijke groet,

Xiao Xiao

Hallo, zuster Xiao Xiao

Dat we kunnen zoeken en praten over vraagstukken die we niet volledig begrijpen is in overeenstemming met Gods wil. Dank zij de Heer!

Of we al dan niet kunnen worden opgenomen vóór de rampen en of we overwinnaars kunnen worden vóór de rampen houdt direct verband met de vraag of we wel of niet het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Maar als we uiteindelijk overwinnaars willen worden en opgenomen willen worden in de hemel, moeten we eerst begrijpen wat opgenomen worden precies betekent, en wat het betekent om tot overwinnaars te worden gemaakt. Deze twee kwesties zijn hieronder gescheiden voor discussie. Moge God ons leiden!

1. Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”?

Als we willen begrijpen wat het betekent om te worden opgenomen vóór de rampen, dan moeten we eerst begrijpen wat het betekent om te worden opgenomen. Sommige mensen geloven dat opgenomen worden betekent dat wanneer de Heer terugkeert, Hij ons in de hemel zal opnemen om Hem te ontmoeten, en dat komt omdat Paulus zei in 1 Thessalonicenzen 4:17: “En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.” Is dit echter wat de Heer bedoelde? Dit is enkel wat Paulus zelf zei; de Heer Jezus heeft dit nooit gezegd, de Heilige Geest heeft zoiets nooit getuigd, en daarom kunnen deze woorden geen voorstelling zijn van de bedoelingen van de Heer. Zoals we allemaal weten, heeft God in het begin de mensheid op aarde geschapen met behulp van klei, Hij heeft hen opgedragen om toe te zien op alles wat God op aarde had geschapen en Hij beval hen om Hem te aanbidden en Hem te verheerlijken. Bovendien heeft God ons al lang geleden duidelijk verteld dat God Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen, dat Hij bij de mens op aarde zou blijven, en dat de koninkrijken van de wereld koninkrijken zouden worden waarover Christus zou heersen. Het is precies zoals de profetieën in Openbaring zeggen: “Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn(Openbaring 21:3). “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen(Openbaring 11:15), Wanneer de Heer terugkeert, zal Hij dus mensen niet in de lucht doen opstijgen om Hem te ontmoeten, maar zal Hij Zijn koninkrijk op aarde vestigen, want de bestemming die God voor ons heeft bereid, is op aarde te vinden. Bovendien, als we in de lucht werden opgenomen, zouden we daarboven niet kunnen overleven. Dus het geloof dat opgenomen worden betekent dat we in de hemel worden opgenomen, strookt niet met de waarheid en stemt niet overeen met de feiten van Gods werk; het is slechts een product van onze opvattingen en verbeeldingen, en het is een extravagante wens.

Wat betekent het dan wel om te worden opgenomen? Laten we een passage van Gods woorden lezen, en dan zullen we het begrijpen. Deze passage stelt: “‘Opgenomen worden’ is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

Uit deze passage kunnen we duidelijk afleiden dat opgenomen worden niet betekent dat we van een lage naar een hoge plaats omhoog worden gebracht, maar dat het eerder verwijst naar degenen die door God zijn voorbestemd en uitgekozen. Voorbestemd zijn verwijst naar hen die door God waren voorbestemd om verlossing te bereiken vóór het begin, en gekozen worden verwijst naar hen die voorbestemd zijn om in Gods voetstappen te kunnen volgen, voor God te komen en Zijn nieuwe werk te aanvaarden dit is wat opgenomen worden betekent. Zoals we heel goed weten, kwam de Heer Jezus aan het einde van het Tijdperk van de Wet een nieuwe werkfase uitvoeren. In die tijd hoorden Petrus, Johannes, Mattheüs, Jakobus, enzovoort allen de preken die Jezus predikte, dus lieten ze de wet achter en volgden ze de Heer, en zodoende werden ze voor God opgenomen. Op dezelfde manier zei de Heer Jezus dat Hij in de laatste dagen zou terugkeren en dat Hij onder de mens zou komen om Zijn woorden te spreken en Zijn werk te verrichten om de mens te redden. Zoals de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). “Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het ​boek​ van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden(Openbaring 20:12). Hieruit kunnen we duidelijk opmaken dat wanneer de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen, Hij nog vele dingen tegen ons te zeggen heeft, en dat Hij Zijn woorden zal uitdrukken en het werk van het oordeel uitvoeren. Enkel door Gods werk van oordeel te aanvaarden in de laatste dagen kunnen we werkelijk voor God worden opgenomen.

Daarom, zoals de naam al aangeeft, betekent het vóór de rampen opgenomen worden dat God opnieuw persoonlijk in de wereld zal komen om het werk te doen dat Hij moet doen vóórdat de grote rampen komen, en alleen door de terugkeer van de Heer in deze tijd te verwelkomen kunnen we worden opgenomen vóór de rampen.

We hebben nu besproken wat het betekent om te worden opgenomen vóór de rampen; laten we het nu hebben over wat het betekent om tot overwinnaars te worden gemaakt vóór de rampen.

2. Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Voordat we kunnen begrijpen wat het betekent om vóór de rampen tot overwinnaar te worden gemaakt, moeten we eerst begrijpen wat de overwinnaars zijn. Letterlijk betekent het een groep mensen die overwinnen. Zoals iedereen die in God gelooft weet, is Satan de vijand van God en daarom moeten we overwinnen, wat zeker betekent dat we Satan moeten overwinnen. Daarom verwijst “overwinnaars” naar de groep mensen die Satan zal overwinnen. Maar wat betekent het om Satan te overwinnen? Sinds onze voorouders Adam en Eva verleid werden door Satan, heeft de mensheid in zonde geleefd en is ze vervuld van allerlei soorten verdorven gezindheid, zoals arrogantie en verwaandheid, egoïsme en verachtelijkheid, valsheid en bedrieglijkheid, enzovoort. Men kan zeggen dat we allemaal door deze dingen worden gekluisterd en dat we afhankelijk van deze vergiften leven. Daarom betekent het overwinnen van Satan het afwerpen van Satans banden en ketenen, om ons volledig te ontdoen van alle satanische vergiften die ons teisteren en er niet langer naar te leven, maar in plaats daarvan in staat te zijn Gods woorden te horen en te leven naar Gods woorden. Op deze manier kunnen we overwinnaars worden genoemd en kunnen onze zonden echt worden gezuiverd, en kunnen we in het licht leven en Gods erfdeel waardig zijn. Net zoals het is vastgelegd in Openbaring: “Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam(Openbaring 7:14). “Gezegend zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij aanspraak mogen maken op de boom des levens en door de poorten de stad binnen mogen gaan(Openbaring 22:14). “Wie overwint maak ik tot een zuil in de ​tempel​ van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan(Openbaring 3:12). “De overwinnaar erft alles: God zal zijn God zijn, en hij zal Zijn zoon zijn(Openbaring 21:7). “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken(Openbaring 14:4–5). En Gods woorden zeggen: “Zij die compleet gemaakt worden voor de ramp zijn gehoorzaam aan God. Ze leven in vertrouwen op Christus, getuigen van Christus en verhogen Hem. Zij zijn de zegevierende mannelijke kinderen en de goede soldaten van Christus.

Uit deze woorden kunnen we zien dat de overwinnaars degenen zijn die door grote moeilijkheden heenkomen. Ze ervaren het oordeel van Gods woorden, hun verdorven gezindheid worden gereinigd, ze bezitten de werkelijkheid van gehoorzaamheid aan God, ze gaan Gods koninkrijk binnen en ze genieten van Zijn belofte. Een overwinnaar zijn betekent met andere woorden niet dat je kunt lijden, een prijs moet betalen en de naam van de Heer in je geloof in de Heer moet houden, en het betekent niet dat je je niet kunt omdraaien als er zich moeilijkheden voordoen; in plaats daarvan betekent het dat je Gods werk van oordeel van de laatste dagen aanvaardt en je zonden worden gereinigd. Maar hoeveel van onze huidige smerigheid en verdorvenheid is gereinigd? We hebben ons nog niet ontdaan van onze verdorven gezindheid, zoals arrogantie en verwaandheid, egoïsme en verachtelijkheid, valsheid en bedrieglijkheid, slechtheid en hebzucht, enzovoort. Wanneer God ons zegent, kunnen we Hem gehoorzamen, maar wanneer dingen gebeuren die niet naar onze zin zijn, kunnen we onvrijwillig God de schuld geven. Wanneer we zien dat anderen betere preken geven dan wij, kunnen jaloezie en haat tegenover hen in ons ontstaan. Wanneer zaken onze eigen belangen raken, kunnen we ons verlagen tot bedrog en oneerlijkheid dit zijn slechts enkele voorbeelden. Daarom, als we willen worden opgenomen vóór de rampen en overwinnaars worden gemaakt vóór de rampen, dan moeten we Gods werk van de laatste dagen aanvaarden voordat de rampen komen, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaren, alle verdorven gezindheden van Satan afwerpen, leven volgens Gods woorden, Christus verheffen en getuigen van Christus in alle dingen, en God gehoorzamen en aanbidden. Alleen dan kan iemand worden beschouwd als een overwinnaar door God en hij is gekwalificeerd om Gods belofte te beërven en Zijn koninkrijk binnen te gaan.

Zuster Xiao Xiao, ons begrip en onze kennis van wat het betekent om “te worden opgenomen vóór de rampen” en om “tot overwinnaars te worden gemaakt vóór de rampen” is ook beperkt en we kunnen slechts een uiteenzetting als deze bieden, maar we hopen dat dit je een beetje heeft geholpen. Als er iets anders is dat je niet begrijpt of als je nog meer problemen ondervindt, schrijf ons dan en wij zullen opnieuw zoeken en een uitleg geven.

Spiritual Q&A

Lees meer:

De 5 bijbelse profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Hoe zullen de mensen Gods oordeel en tuchtiging meemaken om gered te worden?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter