Online preken

Menu

Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Broeders en zusters, de vrede van de Heer zij met u! Ik voel me heel gelukkig dat ik vandaag met jullie kan praten over mijn ervaringen met het verwelkomen van de Heer, en ik voel me zeer vereerd en ben de Heer zeer dankbaar dat Hij me deze kans heeft gegeven.

Ik ben in een christelijk gezin geboren. Mijn moeder is een zeer vrome gelovige, en toen ik klein was ging ze ons altijd voor bij het lezen van de Bijbel en het zingen van hymnes en nam ze ons mee naar evenementen in onze kerk. Toen ik opgroeide, verliet ik het huis en ging werken; ik ging naar kerkelijke bijeenkomsten in mijn nieuwe plaatselijke kerk, en na een paar jaar werd ik aangesteld als leider van de kerk. Omdat de voorganger daar nooit iets nieuws predikte, hij altijd gewoon predikte over de manier van offergaven maken en hem de verlichting van de Heilige Geest ontbrak, vielen sommige gelovigen in slaap terwijl ze naar zijn preken luisterden, en sommigen besloten niet terug te komen omdat ze niets van hem meekregen. Om gelovigen te behouden, nodigden we soms een paar predikers uit andere kerken uit om te preken of we organiseerden evenementen. Maar dit had slechts een tijdelijk effect en wanneer de gelovigen de bijeenkomst hadden bijgewoond, kwamen ze niet terug. Er waren ook enkele nieuwe gelovigen die een paar dagen kwamen en daarna niet terugkeerden. Ik dacht bezorgd bij mezelf: “Wat is hier aan de hand? De situatie in onze kerk is zo slecht en het lukt ons zelfs niet de nieuwe gelovigen te laten blijven. Doen we iets dat niet in overeenstemming is met Gods wil? Of is onze kerk door God verlaten?”

Dat was echter niet het enige probleem, want ook ik, die de leiding had over de kerk, beging voortdurend zonden. Wanneer ik iemand zag die een rijker leven leidde dan ik, of die ergens beter in was dan ik, dan was ik jaloers, zo erg dat ik redenen bedacht waarom de Heer me zou zegenen: “Waarom zegent de Heer me niet?” dacht ik dan. “Ik put me voor Hem uit, dus Hij zou me meer moeten zegenen.” Bovendien raakte ik verslaafd aan online games en mijn hart was door deze dingen bezeten, zodat ik soms zelfs de Bijbel niet las of regelmatig bad. Wanneer ik online beelden van mooie vrouwen zag had ik slechte gedachten, en deze slechte gedachten doken voortdurend op in mijn hoofd. Ik dacht onwillekeurig aan wat de Heer Jezus eerder had gezegd: “En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn ​hart​ al ​overspel​ met haar gepleegd” (Matteüs 5:28). “Ik bega een zonde,” dacht ik, “Hoewel ik tot de Heer bid, voor de Heer berouw toon en mezelf probeer te beteugelen, zondig ik nog steeds de hele tijd. Ik begrijp gewoon niet waarom ik nog steeds in staat ben om te zondigen, wanneer ik tot de Heer bid en probeer mezelf te beheersen.”

zondig ik nog steeds de hele tijd

En dus vertelde ik de voorganger over de toestand waarin ik me bevond, maar hij probeerde me alleen maar te troosten door te zeggen: “De Bijbel zegt: ‘Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de ​zonde, maar in ​Christus​ ​Jezus​ levend voor God’ (Romeinen 6:11). Maak je geen zorgen. Al onze zonden, of dat nu de zonden zijn die we in het verleden hebben begaan of de zonden die we in de toekomst zullen begaan, zijn allemaal vergeven door Jezus Christus onze Heer. Het enige dat we moeten doen is meer bidden voor de Heer en belijden en berouw tonen aan Hem.” Ik was niet erg overtuigd door wat de voorganger had gezegd, en in plaats daarvan voelde ik me nog meer verward. De Bijbel zegt: “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14), maar ik was nog steeds in staat om voortdurend te zondigen. Was dit gedrag de lof van de Heer waardig?

Om dit probleem in mijn spirituele leven op te lossen zocht ik wat video’s op YouTube, en bezocht ik andere websites op zoek naar spirituele informatie. Op een dag, toen ik online aan het zoeken was, kwam ik deze passage tegen: “Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’ kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets heel eenvoudigs en onbelangrijks. Het geloof van dergelijke personen is nietszeggend en zal nooit de goedkeuring van God ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

andere websites zoek spirituele informatie

Ik overwoog de woorden terwijl ik ze las. Deze woorden onthulden wat echt geloof in God was: geloof in God betekende niet alleen God om zegeningen of om genade vragen, maar belangrijker nog, het was geloven dat God over alle dingen regeert en op deze basis Gods uitingen en werk te ervaren. Ik keek naar de situatie in onze kerk. De preken van de voorganger waren altijd gericht op hoe we ons rijker konden maken en hoe we een vredig, gelukkig leven konden leiden. Hij predikte nooit over hoe de woorden van de Heer in de praktijk te brengen of te ervaren of wat de wil van de Heer was, en het resultaat hiervan was dat we alleen in God geloofden om zegeningen te ontvangen. Het mocht dan ook niet verbazen dat de problemen van mijn geestelijk leven niet konden worden opgelost. Ik dacht aan hoe ik jaloers werd als ik iemand zag die een beter leven leidde dan ik, of iemand met een hogere status dan ik, en over hoe ik vervolgens de Heer de schuld gaf, en hoe ik mezelf had uitgeput voor de Heer wilde benutten om ik redenen te verzinnen om gezegend te worden en voorwaarden stellen aan de Heer, en eiste dat Hij ook mij zou zegenen. Toen ik deze passage had gelezen, besefte ik ten slotte dat de manier waarop ik in God had geloofd verkeerd was: ik geloofde in God om in ruil daarvoor Zijn zegeningen te krijgen. Ik was zo zelfzuchtig en verachtelijk geweest en eiste altijd dat God me meer zou zegenen, en dat soort geloof was helemaal niet lovenswaardig. De Heer Jezus zei ooit: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). De Heer zei, dat alleen door de wil van de Vader in de hemel te doen, men de hemel kan binnengaan, en toch was ik niet de wil van de hemelse Vader aan het doen, noch ervoer ik Gods woorden en werk in mijn streven. Op deze manier geloven in God maakte iemands hele leven totaal nutteloos en ik wist dat ik dit streven niet kon voortzetten. Deze passage die ik online had gelezen, bracht me ertoe om me op het juiste pad van geloof in God te begeven, en zorgde ervoor dat ik nog meer wilde lezen.

Toen las ik nog een passage: “God heeft vandaag nieuw werk. Mogelijk kun je deze woorden niet accepteren en vind je ze vreemd. Toch raad ik je aan om niet je natuurlijke aanleg te laten zien, want alleen zij die echt naar de gerechtigheid voor God hongeren en dorsten kunnen de waarheid verkrijgen. Alleen zij die echt godvruchtig zijn, kunnen door God worden verlicht en geleid.” Toen ik dit las, was ik verstomd: God voert nieuw werk uit? Hoe kon God nieuw werk uitvoeren? Ik had hier nooit eerder over gehoord. Mijn hart was verward, maar toen ik deze woorden las: “Alleen zij die echt godvruchtig zijn, kunnen door God worden verlicht en geleid,” dacht ik aan wat de Heer Jezus had gezegd: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3). Ik dacht dat deze woorden geweldig waren, en ik dacht dat ze vast het probleem van mijn zonden zouden kunnen oplossen, dus waarom zou ik niet zoeken en onderzoeken? Ik schreef daarom in de chatruimte alles over mijn verwarring met betrekking tot het probleem van het begaan van zonden. Ik schreef ook dat ik meer wilde weten over Gods nieuwe werk. Het was een zuster die me antwoordde. Omdat het moeilijk was om dit probleem in een online chat uit te leggen, besloten we om contact te maken en op Facebook een gesprek te voeren.

De zuster zei: “Als mensen die in de Heer geloven, wachten we allemaal op Zijn terugkeer. Maar nu is Hij werkelijk teruggekeerd, en is Hij in het vlees teruggekomen om nieuw werk uit te voeren …” Toen ik dit hoorde, durfde ik het niet te geloven. “Is de Heer Jezus werkelijk teruggekeerd?” dacht ik.

De zuster zette haar uiteenzetting voort, en zei: “Opnieuw geïncarneerd drukt God deze keer voornamelijk Zijn woorden uit om mensen te redden, wat precies de profetie van de Heer Jezus vervult: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). Omdat de gestalten van het volk in die tijd zo klein waren en ze niet konden dragen wat de Heer Jezus te zeggen had, waren er veel waarheden die Hij onthield. Wanneer Hij echter terugkeert in de laatste dagen, zal Hij al deze waarheden en mysteries aan ons onthullen. Nu is deze profetie vervuld, en Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus. Hij drukt alle waarheden uit die het mensen mogelijk maakt om gezuiverd te worden en om ware redding te bereiken, en Hij voert het werk van oordeel en zuivering uit. Alleen door Gods werk van oordeel in de laatste dagen te aanvaarden, door de waarheden te nemen die God uitdrukt als ons leven en door naar Zijn woorden te leven kunnen onze verdorven neigingen worden gezuiverd en uiteindelijk kunnen we gekwalificeerd worden om het koninkrijk van God binnen te gaan.”

Ik luisterde naar de uiteenzetting van de zuster en overwoog deze verzen van de Schrift. Hoewel we ze al eerder vaak hadden gelezen, hadden we hun ware betekenis nooit begrepen. Nu pas begreep ik dat de Heer Jezus had gezegd, dat Hij ons meer dingen zou vertellen als Hij terugkeerde in de laatste dagen. Dit deed me nadenken over wat de Heer Jezus had gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” alleen God Zelf zou de waarheid aan de mensheid kunnen vertellen, mensen de weg wijzen en ons in staat stellen om het leven te winnen.

Ik woonde daarna meerdere bijeenkomsten bij met de zuster en veel van mijn problemen werden opgelost. Ik wilde echter nog steeds weten waarom mensen alleen maar in de hemel konden komen als ze Gods werk van oordeel in de laatste dagen aanvaardden, omdat de voorganger ons altijd op het hart had gedrukt dat onze zonden waren vergeven en dat, wanneer de Heer zou terugkeren, we onmiddellijk in de hemel zouden worden ontvangen. Ik was hier nooit zeker van geweest, want de Heer zei: “Wees ​heilig, want ik ben ​heilig” (1 Petrus 1:16). God is heilig en toch zondigen we de hele tijd, dus hoe kunnen we de lof van de Heer verdienen?

Tijdens onze volgende ontmoeting gaf de zuster een toelichting over datgene waarover ik verward raakte. “Hoewel onze zonden worden vergeven door ons geloof in de Heer en we uiterlijk een goed gedrag vertonen, zoals afzien van stelen, roven, roken en drinken, en we niets duidelijk zondigs doen, betekent dit echter niet dat we gezuiverd zijn, en toont het evenmin aan dat we het hart van de Heer nastreven en de hemel kunnen binnengaan. Dit komt omdat we in onze levens nog steeds in staat zijn om te zondigen en weerstand te bieden aan de Heer. Om maar een paar voorbeelden te noemen, wanneer iets onze eigen belangen schaadt, vertellen we leugens en proberen we andere mensen te bedriegen; wanneer we iemand anders zien die niet zo goed is als wij in de dingen, kleineren we ze en kijken we in ons hart op hen neer; wanneer we iemand zien die in alles beter dan wijzelf, worden we jaloers. De Bijbel zegt: ‘Wees ​heilig, want ik ben ​heilig’ (1 Petrus 1:16), en ‘Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien’ (Hebreeën 12:14). God is heilig, en zij die de hemel binnenkomen, moeten de zonde verwerpen en zuivering bereiken. En toch zondigen we de hele tijd en we zijn volkomen smerig, en we kunnen de lof van de Heer niet verdienen of de hemel binnengaan. We zullen dit beter kunnen begrijpen door twee passages van de woorden van de Almachtige God te lezen.”

Ik vond het pad van overwinning over de zondehet pad van overwinning over de zonde

“Almachtige God zegt: ‘Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.’ ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’”

“De woorden van de God hebben dit mysterie onthuld. In het Tijdperk van Genade heeft de Heer Jezus het werk van de verlossing volbracht en door geloof in de Heer te hebben en bereid te zijn om te bidden en ons te bekeren, kunnen onze zonden dan worden vergeven en zal de Heer zich onze zonden niet meer herinneren. Onze zondige aard en satanische neigingen blijven echter nog steeds diep in ons geworteld, en deze zijn veel ernstiger en moeilijker op te lossen dan onze zonden. Tenzij deze dingen zijn opgelost, zullen we altijd worstelen binnen de cyclus van zondigen en belijden, en we zullen niet in staat zijn bevrijd te worden van zonde. De Bijbel zegt: ‘Het loon van de ​zonde​ is de dood’ en door te zondigen en te bekennen blijven we eenvoudigweg onwaardig om Gods aangezicht te zien en zijn we niet in staat om Gods koninkrijk binnen te gaan. Bovendien kunnen we uit onze eigen ervaringen opmaken dat door te vertrouwen op ons eigen vermogen om onszelf in bedwang te houden, onze zondige natuur niet kan worden opgelost en we God nog steeds nodig hebben om persoonlijk Zijn werk te verrichten om ons, de mensheid, te redden. Zoals de Bijbel zegt: ‘Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde’ (Hebreeën 9:28). de incarnatie van God in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en het werk van oordeel te verrichten, wordt gedaan om onze zondige natuur op te lossen, en alleen door het aanvaarden van Gods werk van oordeel kunnen onze zondige natuur en satanische neigingen worden gezuiverd, en we kunnen uiteindelijk Gods ware redding bereiken en naar de hemel worden geleid.”

Ik bereikte een grote verlichting door de uiteenzetting van de zuster. De Heer Jezus heeft onze zonden vergeven, en toch bestaat onze satanische natuur nog steeds in ons, en dat is waarom we nog steeds in staat zijn om zonden te begaan en God te weerstaan. Ik dacht erover na hoe ik dit probleem van de zonde echt had willen oplossen en mijn voorganger had bezocht, en het nog steeds niet was opgelost. We hebben echt God nodig om een nieuw stadium van verlossing uit te voeren.

“Omdat we inderdaad niet in staat zijn om onszelf te bevrijden van de zonde, zuster, hebt u in uw uiteenzetting zojuist gezegd dat God Zijn werk van oordeel verricht in de laatste dagen om onze corruptie weg te wassen. Dus hoe doet God Zijn werk van oordeel?” vroeg ik.

De zuster las me vervolgens nog een passage voor van de woorden van de Almachtige God: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

De zuster lichtte ook toe, en zei: “God drukt de waarheid uit om het werk van het oordeel uit te voeren en Hij stelt onze corruptie bloot door middel van Zijn woorden, en met Zijn woorden legt Hij volledig de dingen bloot die bestaan in ons geloof in God als onze verkeerde motieven en de wortel van ons verzet tegen God. Nadat we Gods woorden van oordeel hebben gelezen, voelen we ons verschrikkelijk van streek en verdrietig, als we zien dat we zo diep verdorven zijn door Satan, en dat onze natuur vervuld is van arrogantie, egoïsme, hebzucht, slechtheid en bedrog. Onder de overheersing van onze satanische neigingen hebben we geen oprechte liefde voor God of toewijding jegens Hem, en hoewel het lijkt alsof we dingen opgeven, onszelf uitsloven, lijden en een prijs betalen voor de Heer, blijft ons motief om te worden beloond met hemel - we proberen gewoon overeenkomsten met God te sluiten. Op het moment dat God ons geen genade of zegeningen schenkt geven we God de schuld en weerstaan we Hem in onze harten, ook al zeggen we het misschien niet hardop. In ons leven vertellen we vaak leugens en bedriegen andere mensen om onze eigen interesses en zelfrespect te behouden. We volgen wereldse trends, we begeren rijkdom en materiële genoegens, en we konkelen tegen elkaar omwille van geld, roem en rijkdom, steeds meer verstoken van geweten en rede, en zonder zelfs de geringste gelijkenis met een echt menselijk wezen. Tegelijkertijd, door het oordeel en de onthullingen van Gods woorden, komen we te weten welk soort persoon God liefheeft, welk soort persoon Hij haat, welk soort persoon Hij redt en welk soort persoon Hij verstoot, enzovoort. We krijgen ook enig begrip van Gods rechtvaardige gezindheid, we beginnen een godvrezend hart te bezitten en we worden bereid om voor God op de grond te vallen, Zijn oordeel en straf te gehoorzamen en ons te bekeren en nieuwe mensen te worden. God regelt ook allerlei omgevingen voor ons in ons leven om onze verdorvenheid bloot te leggen, en om onze satanische neigingen te testen, te verfijnen en te zuiveren. Door onze ervaringen, bemerken we vanuit het diepst van ons hart dat, als we willen dat we van de zonde worden bevrijd en dat onze levenshouding verandert, dan moeten we meer aanvaarden van het oordeel en de kastijding van Gods woorden en we moeten de beproevingen en verfijning die God voor ons regelt in de praktijk ervaren. Alleen dan kan onze verdorvenheid worden gereinigd en kunnen we uiteindelijk Gods ware redding bereiken en naar het koninkrijk worden geleid.”

Ik dacht eraan hoe ik in zonde had geleefd, altijd beperkt door de ketenen van mijn zonden en zonder een manier om dit op te lossen. Door de toelichting van de zuster was ik nu gaan begrijpen dat God was teruggekeerd in de laatste dagen om het werk van het oordeel uit te voeren, dat Hij de waarheid uitdrukte, onze verdorven aard blootlegde en ontleedde, en praktische omgevingen regelde om ons te reinigen en veranderen, zodat we uiteindelijk in de hemel kunnen worden geleid. Toen begreep ik hoe belangrijk Gods werk van het oordeel is voor ons. Later ging ik door met zoeken naar en onderzoeken van deze weg, en voerde ik gesprekken met mijn broeders en zusters, en door Gods woorden werd ik er absoluut zeker van dat de Almachtige God inderdaad de Heer Jezus is die is teruggekeerd.

Ik geloof nu al meer dan een jaar in de Almachtige God. Telkens als ik Gods woorden lees, is mijn hart vervuld van vreugde, en ik voel dat God naast me staat, me drenkt, bevoorraadt en me de weg van het ware geloof in God toont. Ik had nooit eerder het juiste doel om na te streven, en ik geloofde in God om materiële zegeningen te ontvangen en een rijk leven terug te krijgen. Maar toen de realiteit niet aan mijn verwachtingen voldeed gaf ik God de schuld en begreep ik Hem verkeerd; ik leefde voortdurend in een staat van zonde en mijn geest was donker. Nu heb ik de toevoer van Gods woorden en ik weet dat in het geloof in God, men zijn opvattingen moet corrigeren, God met hart en ziel moet liefhebben en de plicht van een geschapen wezen moet uitvoeren. Ik ben niet langer blindelings op zoek naar materiële zegeningen in het leven, en ik wens te leven in Gods aanwezigheid en mijn plicht te vervullen; mijn geest voelt niet meer uitgedroogd en ik voel de vreugde om God naast me te hebben. Ik heb het geluk dat ik in de laatste dagen ben geboren en dat ik Gods werk van de laatste dagen heb aanvaard. Ik ken nu de weg naar de oplossing van de zonde, en ik heb hoop op het bereiken van ware redding en het binnengaan in de hemel. De Almachtige God zij dank!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter