Online preken

Menu

Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop”?

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). Uit deze profetie over de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen kan worden gezien dat de Heer aan onze deuren zal kloppen wanneer Hij terugkeert. Dus, op welke manier zal de Heer kloppen? En hoe kunnen we de Heer verwelkomen wanneer Hij klopt? Laten we eens communiceren over deze vragen.

Openbaring 3:20, ik sta aan de deur en ik klop, jezus klopt aan de deur van je hart

Hoe zal de Heer aan onze deuren kloppen wanneer Hij terugkeert?

Wanneer de Heer terugkeert, op welke manier zal Hij dan precies aan onze deuren kloppen? Het antwoord op deze vraag is essentieel om de Heer te verwelkomen. Openbaring 3:20 profeteert duidelijk: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Dit vers vertelt ons dat alleen degenen die Gods stem horen en hun deuren voor Hem openen, een feestmaal zullen vieren met de Heer. Dus, wanneer de Heer Jezus komt, hoe zal Hij dan met Zijn stem aan onze deuren kloppen? Zou het zijn, zoals veel gelovigen zich voorstellen, dat de Heer persoonlijk aan onze deuren klopt om ons te vertellen dat Hij terug is? In feite heeft de Heer Jezus ons de antwoorden lang geleden verteld. De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). In Openbaring 2–3 is zeven keer geprofeteerd dat “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Uit deze verzen leren we dat de Heer na Zijn terugkeer tot de kerken zal spreken en de waarheid zal uiten om de mens te voorzien, en daarom vermaant de Heer ons dat iedereen wie een oor heeft, moet luisteren. Met andere woorden, de ware betekenis van “Ik sta voor de deur en klop aan” is dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij woorden tot mensen zal spreken en met Zijn uitspraken aan de deuren van ons hart zal kloppen. Dit is hoe de Heer zal kloppen.

Wanneer de Heer klopt, wat moeten we dan doen om Hem te verwelkomen?

Nadat we weten hoe de Heer zal kloppen, volgt natuurlijk de volgende vraag: wat moeten we doen om Hem te verwelkomen?

De Heer Jezus zei: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’(Matteüs 25:6), “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). En het boek Openbaring profeteert, “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). Deze woorden laten zien dat de sleutel tot het verwelkomen van de terugkeer van de Heer het luisteren naar Gods stem is. Wanneer er iemand is die getuigt dat de Heer Jezus is gekomen en waarheden heeft verkondigd, achter de schermen, gebruikt de Heer eigenlijk mensen om Zijn stem aan ons over te brengen en aan onze deuren te kloppen, dus wat we moeten doen is de wijze maagden zijn, de deur naar ons hart openen, actief zoeken en onderzoeken om te zien of het Gods stem is en of er waarheid wordt uitgedrukt. Zodra we de stem van God herkennen, moeten we de teruggekeerde Heer zonder aarzelen aanvaarden en volgen. Alleen op deze manier kunnen we de Heer verwelkomen en het feest van het Lam bijwonen. Net zoals toen Jezus aan het werk kwam, verwelkomden Petrus, Johannes en andere apostelen de Heer allemaal door naar Gods stem te luisteren: toen ze de krachtige, gezaghebbende woorden van de Heer Jezus hoorden, die de mensheid altijd en overal in levensonderhoud konden voorzien, waren ze vastbesloten dat het woord van de Heer Jezus inderdaad de stem van God was. Ze wisten dat de Heer Jezus de Messias was die zou komen, dus besloten ze Hem te volgen en zo verwierven ze de redding van de Heer. De Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en Farizeeën daarentegen hielden de deur naar hun hart verzegeld en besteedden geen aandacht aan Gods stem, ongeacht hoeveel waarheid de Heer Jezus had uitgedrukt en hoe groot het gezag en de macht de woorden van de Heer Jezus bevatte. Ze probeerden zelfs met alle middelen fouten te vinden bij de Heer Jezus en nagelden Hem uiteindelijk aan het kruis. Door dat te doen, begingen ze een gruwelijke misdaad en werden ze bijgevolg door God gestraft.

Daarom, als we de terugkeer van de Heer in de eindtijd willen verwelkomen, moeten we leren van het falen van de Farizeeën, ons harten openen en naar Gods stem luisteren, opdat we niet de kans missen om de Heer te verwelkomen. Dat wil zeggen, als er een getuigenis is van de terugkeer van de Heer Jezus, moeten we aandacht schenken aan het luisteren naar Gods stem. En wanneer we Gods stem horen, betekent dit dan niet dat we Gods verschijning hebben gezien en de Heer hebben verwelkomd?

De Heer klopt

Nu, in de hele wereld, getuigt alleen de Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat Hij Almachtige God is, die het oordeelswerk in de laatste dagen doet en een grote sprong in de wereld heeft gemaakt. Almachtige God heeft miljoenen woorden van waarheid geuit om aan onze deuren te kloppen. Wie het ziet, heeft geen andere keus dan te erkennen dat de woorden van Almachtige God, met kracht en gezag, inderdaad de waarheid en de stem van God zijn. Luister …

Almachtige God zegt: “Ik zal mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen.

Deze woorden van Almachtige God werden allemaal rechtstreeks tot de mensheid uitgesproken. Gebaseerd op Zijn positie als de Heer van de hele schepping, spreekt Almachtige God met Gods unieke autoriteit en macht, waardoor de woorden ongetwijfeld de stem van God zijn. Omdat, wie anders dan God Zelf zou tot de hele mensheid kunnen spreken? Wie anders zou tot de mens Gods bedoeling kunnen uitdrukken om de mensheid te redden? Wie anders zou Gods bestuurlijke decreten aan het hele universum kunnen aankondigen? Wie anders dan God zou de hemel en de aarde opnieuw kunnen maken? En wie anders zou de mens naar soort kunnen classificeren? Niemand behalve God! Het is in Zijn identiteit als de Schepper dat God tot de mensheid spreekt en Zijn gezindheid van gerechtigheid en onbeledigbare majesteit openbaart. Daarom, na het horen van de woorden van Almachtige God, voelen allen met een hart en een geest dat elk deel van Gods woorden gezag, macht en majesteit bevat, welke het duidelijk maakt dat het Gods stem is en dat de woorden Gods eigen uitspraken aan de mensheid zijn. . Zijn deze niet allemaal voldoende om te bewijzen dat de Heer Jezus is teruggekeerd?

Almachtige God heeft nu miljoenen woorden uitgedrukt, die online beschikbaar zijn gemaakt zodat de wereld ze kan zoeken en onderzoeken. Dit is de Heer die aan onze deuren klopt en ook het getuigenis dat de Bruidegom is gekomen. Sommige mensen negeren echter de gezaghebbende en krachtige woorden van Almachtige God en staan ​​erop hun hart gesloten te houden en weigeren te onderzoeken: zijn zij niet de dwaze maagden? Als we de voetstappen van het Lam op de voet willen volgen en het feest willen bijwonen, is de enige weg om de wijze maagden te zijn, gehoor te geven aan Gods stem, Gods stem te accepteren en ons eraan te onderwerpen zodra we die herkennen. Net zoals geprofeteerd in Openbaring 3:20: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Noot van de redactie: kent u nu de betekenis van “Ik sta voor de deur en klop aan”? Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via de livechat, en we zullen je op elk moment antwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter