Online preken

Menu

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

“Je gelooft in de Heer en toch verlies je zomaar je geduld. Waarom ben je helemaal niet veranderd?” Zo werd ik door mijn man berispt. Ik voelde me steeds erg benauwd omdat ik niet in staat was om de leringen van de Heer uit te leven, en ik smeekte de Heer vaak om mij te leiden om de ketenen van de zonde af te werpen. Tijdens mijn zoektocht hoorde ik spreken over de wederkomst van de Heer en ik vond eindelijk het pad om met mijn woede om te gaan. Ik wil u graag alles vertellen over mijn ervaringen.

Ik leef in zonde, machteloos om mezelf te bevrijden

Ik leef in zonde, machteloos om mezelf te bevrijden

In mijn dagelijkse bestaan leefde ik voortdurend in een cyclus van zondigen en bekennen. Op een keer werd ik bijvoorbeeld kwaad en schold ik mijn kind uit omdat hij te graag speelde en slordig was met zijn huiswerk. Mijn man kon niet werkeloos toekijken hoe ik hem zo uitschold, en hij bekritiseerde me erom. Ik aanvaardde niet wat hij zei, en dus begonnen we ruzie te maken. Dit soort scène kwam regelmatig voor, en telkens wanneer mijn humeur weer afkoelde na een uitbarsting, voelde ik me erg overstuur en maakte ik mezelf verwijten, vooral als ik dacht aan de verzen” “Wees ​heilig, want ik ben ​heilig” (1 Petrus 1:16), and “Streef ernaar in ​vrede​ te leven met allen en leid een ​heilig​ leven; wie dat niet doet zal de ​Heer​ niet zien” (Hebreeën 12:14). De Heer is heilig en toch leef ik altijd in zonde. Ik kon me niet beheersen wanneer ik mijn kalmte verloor, en ik kon niet vredig met andere mensen opschieten, dus hoe kon ik in vredesnaam de Heer plezier doen?

Om enige verandering in mezelf te bewerkstelligen, versterkte ik mijn spirituele toewijdingen, ik las de Bijbel en bad meer, ik bezocht bijeenkomsten met meer ijver en ik nam actief deel aan elke kerkdienst, maar ik kon het probleem nog steeds niet oplossen van mijn vurige temperament, en dus voelde ik me verloren en ontmoedigd. Ik dacht vaak: de dominee zegt dat, als we eenmaal in de Heer geloven en we bidden en ons bekeren, dan vergeeft de Heer onze zonden en worden we opnieuw gemaakt. Hoe komt het dus dat ik niet het gevoel heb alsof ik een nieuw leven heb, maar in plaats daarvan gewoon constant de zonde bega, mijn geest steeds donkerder wordt en ik de Heer niet naast mij kan voelen? En dus bad ik vaak in tranen tot de Heer: “O Heer! Ik kan mijn woede nooit beheersen en ik kan mezelf niet bevrijden van de ketenen van de zonde. Ik vraag u, Heer, om mij te leiden om de zonde af te werpen.”

Ik begrijp de oorzaak van de zonde

Op een dag in juni ontmoette ik zuster Weiwei en broeder Kevin. Ze waren beiden vrome christenen, en we kwamen vaak bijeen om over de Bijbel te praten. Hun uiteenzettingen waren vol licht en ik vond dat ze zeer heilzaam waren. Ik vertelde hen ook over de pijn van mijn leven in zonde en hoe ik machteloos was om mezelf ervan te bevrijden. Op een keer zei broeder Kevin opgewekt tegen me: “De Heer Jezus naar wie we hebben verlangd is teruggekeerd, en op de fundering van Zijn werk in het Tijdperk van Genade, voert Hij het werk van oordeel uit door woorden. Alleen door het bijhouden van Gods nieuwe werk kunnen we worden voorzien van het water van het leven.” Toen ik hoorde dat de Heer was teruggekeerd, voelde ik me zowel blij als opgewonden. Ik struikelde over mezelf en vroeg de broeder: “Je zei dat de Heer is teruggekeerd – kan het waar zijn?”

Broeder Kevin zei: “Het is inderdaad waar. Hij is teruggekeerd in de laatste dagen om ons volkomen te redden van de zonde en om ons toe te laten vrij te zijn van dit pijnlijke leven van zondigen en belijden. Hiermee gaat de volgende Bijbelse profetie precies in vervulling: ‘Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde’ (Hebreeën 9:28). Zoals we allemaal weten, verrichtte de eerste incarnatie van God het werk van de verlossing van de mensheid en onze zonden werden door de Heer vergeven. Het kan echter niet worden ontkend dat we nog steeds voortdurend zondigen en dat we heel goed weten wat de Heer van ons verlangt, en toch zijn we zeer zelden in staat om het in de praktijk te brengen en leven we gebonden door de zonde. En wat is precies de reden hiervoor?”

Dit had me altijd verward, en ik was er nooit in geslaagd om dit te begrijpen. Ik wilde het echt begrijpen, dus luisterde ik ernstig terwijl broeder Kevin verder ging met zijn uiteenzetting.

De broeder zond me daarop twee passages van Gods woorden: “Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.” “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven.

Broeder Kevin legde het als volgt uit: “Gods woorden zijn heel duidelijk. Het werk dat door de Heer Jezus werd uitgevoerd, was het werk van genade, en zolang we de Heer Jezus aanvaarden als onze Verlosser, en we bidden en ons bekeren tot de Heer, dan zullen onze zonden worden vergeven, en door ons geloof zijn we gerechtvaardigd. We zijn dus niet meer zondig, maar dat betekent niet dat we niet langer zondigen; doordat onze zondige natuur nog steeds bestaat leven we immers in een cyclus van zondigen en belijden en lukt het ons nooit om de ketenen van de zonde af te werpen. Onder de domein van onze satanische natuur onthullen we vaak verdorven gedragingen, zoals arrogant en verwaand zijn, egoïstisch en verachtelijk, liegen en bedriegen en boosaardig en hebzuchtig zijn, enzovoort. Wanneer anderen dingen doen waar we het niet mee eens zijn, zetten we hen neerbuigend op hun nummer en kwetsen we ze, zodat niet één gezin in vrede en harmonie samen kan leven. We konkelen tegen elkaar omwille van onze eigen belangen, we strijden en worstelen met elkaar, en vrienden worden vijanden. Om ons eigen prestige te beschermen, liegen en bedriegen we vaak. Hoewel het er uiterlijk op lijkt dat we ons inspannen en dingen opgeven in ons geloof in God, koesteren we in feite geen ware liefde voor God, en wanneer ziekte of tegenslagen onze kant op komen, kunnen we God nog steeds de schuld geven, tot op het punt waar we Hem verraden De Bijbel zegt: ‘Streef ernaar in ​vrede​ te leven met allen en leid een ​heilig​ leven; wie dat niet doet zal de ​Heer​ niet zien’ (Hebreeën 12:14). We leven nog steeds vaak temidden de zonde, begaan zonden en weerstaan de Heer, en we zijn onwaardig om het aangezicht van de Heer te zien. We hebben daarom de Heer nodig om een nieuw stadium van verlossing uit te voeren en onze zondige natuur te zuiveren.”

De uiteenzetting door Kevin vervulde me met licht. Ik dacht eraan hoe ik perfect wist wat de Heer van ons vereist en hoe ik dat toch nooit in de praktijk kon brengen, hoe ik altijd onverdraagzaam was tegenover mijn man en mijn zoon, en hoe ik vaak mijn geduld verloor en hen de les las. Het bleek dus dat dit allemaal gebeurde omdat mijn zondige natuur nog in mij bestond, en dat ik me nooit kon ontdoen van de ketenen en beperkingen van de zonde, ongeacht hoeveel ik bad, de Bijbel las of probeerde mezelf te beheersen en mijn kruis te dragen. Ik besefte dat we inderdaad de Heer nodig hebben voor de uitvoering van een verder stadium van verlossing.

Ik zoek de weg om zonde af te werpen

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vindenWoede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

Op dat moment vroeg een andere zuster die online was: “Broeder Kevin, we willen allemaal de ketenen van de zonde afwerpen, en ik heb vele malen geprobeerd dit op verschillende manieren te doen, maar ik heb nooit de juiste weg gevonden. Kunnen jullie alsjeblieft met ons omgaan over hoe de wederkomst van de Heer ons zal redden van de ketenen van de zonde?” Na naar de vraag van de zuster te hebben geluisterd, wachtte ik ook in afwachting van het antwoord.

Kevin zei: “Inderdaad, zuster, de vraag die u stelt is heel belangrijk voor de kwestie van onze redding en voor ons die de hemel binnengaan. Met betrekking tot hoe God ons redt van zonde, laten we eerst een paar verzen van de Schrift lezen: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God’ (1 Petrus 4:17). ‘En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen’ (Johannes 12:47-48). Deze profetieën zijn heel duidelijk: God zal terugkeren in de laatste dagen en Hij zal de waarheid uitspreken en het werk van oordeel uitvoeren dat begint in Gods huis, en Hij zal dit werk doen om ons in staat te stellen de ketenen van de zonde af te werpen en onze satanische verdorven gezindheden volledig te zuiveren. Laten we nog twee passages uit Gods woorden lezen. God zegt: ‘In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.’ ‘Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering.’”

Kevin legde uit: “God is wederom vlees geworden en, op de basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus, verricht hij het oordeelswerk dat begint in Gods huis, met gebruik van woorden die onze innerlijke satanische aard oordelen en onze verdorvenheid onthullen, terwijl hij ons tegelijkertijd vertelt wat Zijn wil is en wat hij van ons verlangt. Door het oordeel van Gods woorden te aanvaarden, komen we tot een waar begrip van onze satanische gezindheden, zoals onze misdadigheid en bedrog, onze arrogantie en verwaandheid, ons egoïstisch en verachtelijk zijn, en onze slechtheid en hebzucht. Tegelijkertijd, door het oordeel van Gods woorden, komen we te weten welk soort persoon God liefheeft en welk soort persoon Hij haat, en we gaan begrijpen dat Gods gezindheid niet alleen genadig en liefdevol is, maar ook rechtvaardig, majestueus en toornig. Alleen door het majestueuze oordeel van God krijgen we een godvrezend hart; wanneer we de verdorven gedachten in onze geest openbaren of zondig handelen hebben we niet langer slechts in woorden berouw en is het niet langer uiterlijke schijn wanneer we ons eigen gedrag beteugelen. In plaats daarvan aanvaarden we het oordeel van Gods woorden; we leren onze eigen satanische aard en essentie kennen, er ontwikkelt zich een echte haat tegen onze innerlijke satanische aard en we kunnen dan handelen in overeenstemming met Gods woorden. Hoe meer we het oordeel en de kastijding van Gods woorden aanvaarden, hoe duidelijker we onze eigen verdorven essentie zien, en hoe sterker onze wil wordt om de waarheid in de praktijk te brengen; naarmate we meer en meer waarheden in de praktijk brengen, ondergaan onze levensomstandigheden buiten ons medeweten een verandering.”

Door te luisteren naar de uiteenzetting van Kevin kon ik zien hoe praktisch Gods werk van oordeel werkelijk is en ik was erg ontroerd om het te horen. Door elke dag in een staat van zondigen en bekennen te leven, had ik echt God nodig om dit werk van oordeel uit te voeren om me te redden.

Later downloadde ik de app van De Kerk van Almachtige God van het internet en las ik de woorden van Almachtige God elke dag en woonde vaak bijeenkomsten met mijn broeders en zusters bij. In de loop van de tijd begon ik veel waarheden te begrijpen die ik nooit eerder had begrepen in de periode van mijn geloof in de Heer, zoals het mysterie van Gods naam, het mysterie van Gods incarnatie, het doel van Gods drie stadia van het werk om de mensheid te redden, hoe we onderscheid kunnen maken tussen valse christussen en de ware Christus, en hoe we onderscheid kunnen maken tussen valse kerken en de ware kerk, enzovoort. Mijn geest had de toevoer van het water des levens verkregen en ik genoot de leiding van de Heilige Geest. Ik werd er zeker van dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en ik begon langzaam te leren hoe Gods werk in mijn leven te ervaren.

Ik begrijp de oorzaak van mijn boze temperament en Gods woorden worden me nog dierbaarder

Op een keer kwam mijn zoon na school thuis, en toen ik door zijn schoolagenda bladerde zag ik een boodschap van de leerkracht: “Chengcheng had vandaag onenigheid met zijn klasgenoten, en hij wou geen schuld bekennen, ongeacht wat er tegen hem werd gezegd, en hij verloor zijn geduld met mij. U dient uw zoon op te voeden.” Toen in dit las, kon ik mijn woede niet verbergen, en ik ontplofte. Mijn zoon baarde me werkelijk veel zorgen en hij was steeds vervelend. Ik had door de jaren heen veel aantekeningen ontvangen, en ik moest me vaak verontschuldigen tegenover leerkrachten en andere ouders. Hoe meer ik erover nadacht, hoe bozer ik werd, en ik gaf hem een stevige uitbrander. Nadien zag hij er zo verongelijkt en bang uit dat ik me van streek voelde, en mezelf verwijten maakte. Toen ging ik voor God om te zoeken, en ik zag deze woorden van God: “Als een man eenmaal een bepaalde status heeft, zal hij het vaak moeilijk vinden om zijn gemoedstoestand te beheersen, en dus zal hij het leuk vinden om zijn ontevredenheid en emoties te uiten; hij zal vaak zonder reden ontsteken in woede, om blijk te geven van zijn mogelijkheden en anderen te laten weten dat zijn status en identiteit anders zijn dan die van gewone mensen. Natuurlijk zullen verdorven mensen zonder enige status ook regelmatig hun zelfbeheersing verliezen. Hun woede wordt vaak veroorzaakt door schade aan hun individuele voordelen. Om zijn eigen status en waardigheid te beschermen, zal de verdorven mensheid vaak zijn emoties uiten en zijn arrogante natuur onthullen.” Pas toen ik deze openbaringen las in Gods woorden, werd ik me bewust van de oorzaak waarom ik mijn geduld verloor met mijn zoon – het was omdat mijn reputatie was beschadigd. Telkens wanneer een leerkracht een bericht stuurde waarin hij zei dat mijn zoon dit of dat verkeerd had gedaan, had ik het gevoel dat mijn zoon geen goede afspiegeling van me was en me slecht deed lijken, en daarom gaf ik hem zo neerbuigend een uitbrander. Ik begon ook te begrijpen dat boos worden een uitdrukking was van mijn satanische arrogante gezindheid. In het verleden, om mijn zoon zijn slechte gewoonten te laten veranderen, had ik vaak mijn geduld met hem verloren en hem neerbuigend terechtgewezen, en dwangmatig geprobeerd om zijn slechte gewoonten te veranderen. Uiterlijk leek het alsof ik dit deed omdat ik het goed bedoelde voor mijn zoon, maar in wezen behandelde ik mijn zoon door te vertrouwen op mijn satanische arrogante gezindheid en ik kwetste hem ook. Ik zag eindelijk dat het leven dat ik leefde, geen schijn van een echt mens had en dat ik te egoïstisch en te arrogant was. Toen ik er goed over nadacht, besefte ik dat het normaal was dat kinderen fouten maakten en dat ik hem op een betere, meer systematische manier moest begeleiden zodat hij leerde zijn slechte gewoonten te veranderen, en hem niet de les te lezen door te vertrouwen op mijn arrogante gezindheid.

Nadien ging ik snel voor God om te bidden, telkens wanneer mijn zoon iets verkeerds deed en ik kwaad op hem werd. Ik vertrouwde mijn zoon aan God toe en ik leerde Gods woorden gebruiken om hem te leiden. Ik ontdekte dat mijn zoon langzaam begon te veranderen, en zijn leraren stuurden nog maar heel zelden berichten naar me met de mededeling dat hij op school had gevochten met een klasgenoot. Bovendien werd mijn relatie met mijn zoon steeds beter en dit stelde me in staat om de vreugde te waarderen die het gevolg is van het beoefenen van de waarheid.

God zij dank! Ik heb het geluk gehad dat ik naar Gods familie kan terugkeren, en Gods liefde en redding kan ervaren. Ik moet nu een pad volgen dat leidt naar het nastreven van een verandering van gezindheid, en ik ben in staat om sommige van Gods woorden in de praktijk te brengen. Mijn man zei blij: “Je bent veel veranderd sinds je begon te geloven in Almachtige God, en er is gelach en de geluiden van vreugde in ons huis geweest.” Ik weet dat dit alles is omdat ik werd veranderd door Gods woorden, en omdat ze me hebben toegelaten om een echte menselijke gelijkenis te leven. Gods woorden zijn zo kostbaar!

Lees meer: Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter