Online preken

Menu

Rampen komen vaak voor; weet jij hoe de Heer zal verschijnen en werken bij Zijn wederkomst?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze denken dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op de witte wolken zal komen als het herrezen spirituele lichaam en openlijk aan de mens zal verschijnen, en Hij kan onmogelijk in het vlees komen als de Zoon des mensen. In de  Bijbel staat het volgende: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Nu er frequent rampen gebeuren en de 4 bloedmanen zijn verschenen, zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld en zou de Heer op ieder moment terug kunnen komen. Waarom hebben wij Hem dan nog niet kunnen verwelkomen? Is de gedachte om gewoon te wachten totdat wij de Heer Jezus vanzelf op de wolken zien verschijnen en dan opgenomen zullen worden, juist?

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Bijbelse profetieën hebben al voorzegd, hoe de Heer zal verschijnen en zal werken, wanneer Hij terugkomt

Hoe de Heer Jezus in de laatste dagen zal verschijnen, staat in nauw verband met het werk wat Hij in de laatste dagen zal uitvoeren. In het Tijdperk van de Wet, bijvoorbeeld; maakte God gebruik van de vele wetten, om de mensen op aarde om te leren gaan met hun leven. Het was in die tijd niet nodig, dat Hij persoonlijk op aarde kwam; maar gebruikte daar toen Mozes voor. In het Tijdperk van Genade voerde de Heer Jezus het verlossingswerk van de mensheid  uit aan het kruis. Wij corrupte mensen zouden dat werk nooit kunnen hebben doen en ook Gods Geestelijke lichaam kon natuurlijk niet worden gekruisigd. Daarom kwam de Heer Jezus als Mens, om het reddingswerk van de mensheid uit te voeren. Wat voor werk wil de Heer dan in de laatste dagen uitvoeren? Laten wij eens kijken naar de volgende Bijbelteksten: En Hij zal rechtspreken onder de volken en zal veel mensen berispen(Jesaja 2:4). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). In Openbaring 14:7 staat: Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en ​waterbronnen​ geschapen heeft.’In 1 Petrus 4:17 staat:Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.Deze teksten gaan net als honderden andere Bijbelteksten over het oordeel. Het wil zeggen, dat de Heer Jezus zeker zijn oordeelswerk zal uitvoeren, als Hij terugkomt. Hij zal Zijn woorden uitdrukken om de mensheid te oordelen en te reinigen. Hij zal dus vele woorden uitdrukken, waarmee Hij de mens zal oordelen en de mens zijn zonden zal ontmaskeren. Zodoende kan de mens zichzelf kunnen reflecteren, opdat zij werkelijk berouw kunnen tonen en kan worden gereinigd en kan veranderen. Wij corrupte mensheid, zijn ontzettend diep verdorven door de Satan. Wij zij  gered door Jezus, onze zonden zijn vergeven, hierdoor worden wij niet langer door de Wet veroordeeld. De wortels van de zonden zijn echter nog steeds in onze ziel geworteld. Wij leven nog steeds in de zonden, omdat wij hier maar niet los van kunnen komen. Wij zijn gebonden door de zonden. In de laatste dagen, zal God de waarheid uitdrukken in overeenstemming met onze behoeften, zodat wij geoordeeld en gezuiverd kunnen worden van onze zonden. Zo zullen wij werkelijk van de zonden ontbonden worden. Zoals de Heer Jezus heeft gesproken: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). In Johannes 17:17 staat: Heilig​ hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Nu weten wij zeker, dat als de Heer Jezus terugkomt, Hij de waarheid zal uitdrukken om zo het oordeelswerk uit te voeren. Hoe zal de Heer Jezus dit werk dan uitvoeren? De Heer Jezus heeft het volgende gezegd: De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. […] En omdat hij de ​Mensenzoon​ is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen(Johannes 5:22-27). Uit deze verzen kunnen wij opmaken dat, als de Heer Jezus terugkomt, Hij opnieuw vlees zal worden, om de waarheid uit te drukken; om de mensheid te oordelen en te reinigen. De Mensenzoon refereert naar God vlees, met normale menselijkheid. Kijk als voorbeeld naar de Heer Jezus. Hij was Gods Geest, aangekleed met menselijk vlees en is als normaal persoon onder de mensen verschenen om te werken. Door de wederopstanding uit de dood, had de Heer Jezus een heilig, spiritueel lichaam gekregen. Dit lichaam was buitengewoon, kon door de muren heen en plotseling over verschijnen en weer verdwijnen. Dit lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen terug zal komen, is dit als de Mensenzoon; om zodoende het oordeelswerk uit te kunnen voeren. 

Waarom de Heer Jezus in het vlees terugkomt, om het oordeelswerk uit te voeren

Waarom de Heer Jezus in het vlees terugkomt, om het oordeelswerk uit te voeren

Misschien begrijpen sommige mensen niet waarom Gods oordeelswerk alleen door Hem kan worden uitgevoerd als de Mensenzoon. Laten wij enkele passages vanuit Zijn woorden lezen, om dit aspect van de waarheid te kunnen begrijpen: “Indien God geen vlees was geworden, zou Hij de Geest blijven die zowel onzichtbaar als ontastbaar is voor de mens. De mens, als schepsel van vlees, en God behoren twee verschillende werelden toe en zijn begiftigd met een verschillende natuur. De Geest van God is onverenigbaar met de mens, die van vlees is, en er is gewoon geen manier om een relatie tussen hen te leggen, om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid voor een mens om in een geest te veranderen. Aangezien dit nu eenmaal zo is, moet de Geest van God een schepsel worden om Zijn oorspronkelijke werk te kunnen verrichten. God kan zowel opstijgen naar de hoogste plaats als Zichzelf vernederen om mens te worden en werk onder de mensen te verrichten en in hun midden te wonen. Maar de mens kan niet opstijgen naar de hoogste plaats en geest worden en nog minder kan hij afdalen naar de laagste plaats. Dit is waarom God vlees moet worden om Zijn werk uit te voeren.

De Geest kan alleen onzichtbare dingen doen die de mens zich moeilijk kan voorstellen, bijvoorbeeld verlichting van de Geest, beweging van de Geest en leiding van de Geest. Maar voor de mens, die verstand heeft, bieden deze dingen geen duidelijke betekenis. Die bieden slechts beweging, of een algemene betekenis maar kunnen geen instructie met woorden bieden. Het werk van God in het vlees is echter heel anders: het biedt een nauwkeurige leidraad in woorden, heeft een duidelijke wil en vereiste doelen. Zo hoeft de mens niet in het duister te tasten of zijn fantasie te gebruiken, laat staan dat hij moet gissen. Dit is de helderheid van het werk in het vlees en het grote verschil met het werk van de Geest. Het werk van de Geest is alleen geschikt voor beperkte toepassing en kan het werk van het vlees niet vervangen. Het werk van het vlees geeft de mens een veel exacter en noodzakelijker doel en veel echtere en waardevollere kennis dan het werk van de Geest. Werk is voor de verdorven mens het meest waardevol als het nauwkeurige woorden en duidelijk na te streven doelen biedt, als het zichtbaar en tastbaar is. Alleen realistisch werk en tijdige leiding vallen bij de mens in de smaak, en alleen echt werk kan de mens redden van zijn verdorven en verloederde gezindheid. Dit kan alleen door de vleesgeworden God worden bereikt; alleen de vleesgeworden God kan de mens redden van zijn verdorven en verloederde gezindheid. Al is de Geest het eigen wezen van God, dit soort werk kan alleen door Zijn vlees worden verricht. Als de Geest alleen zou werken, zou Zijn werk niet effectief kunnen zijn – dat is de naakte waarheid.

Als dit werk door de Geest van God zou worden gedaan, zou het geen overwinning op Satan zijn. De Geest is van nature meer verheven dan stervelingen, en de Geest van God is van nature heilig en triomfeert over het vlees. Als de Geest dit werk rechtstreeks zou doen, zou Hij niet kunnen oordelen over de ongehoorzaamheid van de mens en zou Hij niet alle onrechtvaardigheid van de mens aan de kaak kunnen stellen. Het oordeelswerk wordt immers ook door middel van de opvattingen van de mens over God uitgevoerd, en de mens heeft nooit opvattingen over de Geest gehad. Daarom kan de Geest de onrechtvaardigheid van de mens niet beter aan de kaak stellen, laat staan dat Deze die volledig kan onthullen. De vleesgeworden God is de vijand van allen die Hem niet kennen. Door over de opvattingen over en het verzet tegen God van de mens te oordelen, laat Hij de hele ongehoorzaamheid van de mensheid zien. Het effect van Zijn werk in het vlees is duidelijker dan het effect van het werk van de Geest. En zo wordt het oordelen over de hele mensheid niet rechtstreeks door de Geest uitgevoerd, maar is het het werk van de vleesgeworden God. God in het vlees kan gezien en aangeraakt worden door de mens, en God in het vlees kan de mens geheel overwinnen. In zijn relatie met God in het vlees ontwikkelt de mens zich van verzet naar gehoorzaamheid, van vervolging naar aanvaarding, van opvatting naar kennis, van afwijzing naar liefde. Dat is het effect van het werk van de vleesgeworden God. De mens wordt alleen door acceptatie van Zijn oordeel gered, hij leert Hem slechts geleidelijk aan kennen door de woorden uit Zijn mond, wordt tijdens zijn verzet tegen Hem door Hem overwonnen en ontvangt de levensbron van Hem tijdens de aanvaarding van Zijn tuchtiging. Dit hele werk is het werk van God in het vlees en niet het werk van God in Zijn identiteit van de Geest.

Wij weten allemaal dat het herrezen, spirituele lichaam van de Heer Jezus bovennatuurlijk is. Wij zouden Hem niet normaal aan kunnen raken en ook niet op een normale manier met Hem om kunnen gaan. Toch is het spirituele lichaam van de Heer Jezus, van naar de opstanding, niet heel erg anders; als het geïncarneerde vlees. Zijn spirituele lichaam is eigenlijk niet geschikt om op de aarde te leven. Welk normaal mens kan namelijk zomaar door de muren heen gaan en plotseling op een bepaalde plek verschijnen en weer verdwijnen? De verschijningen van de Heer Jezus na Zijn opstanding, waren daarom tamelijk bijzonder en schokkend voor diegenen die Hem kenden. Eigenlijk was dit niet te bevatten, voor gewone aardse mensen; met gewoon een normale menselijkheid en normaal, menselijk gedrag. Als wij in contact zouden komen met de Heer Jezus vanuit Zijn heilige, herrezen lichaam, zouden wij doodsbang voor Hem zijn en in paniek raken, omdat onze menselijke geest hier niet op is berekend. De menselijke essentie is anders dan Gods essentie en wij zijn niet in staat om samen te kunnen leven met  het heilige, herrezen lichaam van de Heer Jezus. Vanuit die gestalte zou God niet normaal met ons kunnen praten en ons ook niet normaal kunnen leiden. Wij zouden op die manier niet kunnen worden  bewaterd en vanuit Gods woorden kunnen worden geleid. Alleen als de Heer Jezus incarneert als de Mensenzoon en daardoor in normale menselijkheid leeft, kan Hij op de juiste manier de waarheid uitdrukken. Alleen dan kan God Zijn reddingswerk effectief uitvoeren. Bijvoorbeeld, voordat de Heer Jezus werd gekruisigd, leefde hij als een normaal persoon onder de mensen. Toen Hij is begonnen met Zijn bediening, sprak Hij woorden en toonde Hij tekenen en wonderen. Mensen konden zien dat de Heer Jezus gewoon een mens was van vlees en bloed. Zij konden Hem gewoon aanspreken en een gesprek met Hem voeren, als zij Hem niet begrepen. De Heer Jezus was heel duidelijk in Zijn woordkeuze om de mensen iets te leren. Bijvoorbeeld, als de Heer Jezus zag dat de mensen iets nodig hadden, om ten positieve te kunnen veranderen; preekte hij woorden die sloegen op deze daden en Zijn boodschap duidelijk maakten. Hij leerde Zijn volgelingen bijvoorbeeld om zeventig maal zeventig maal een ander te vergeven, om tolerantie en geduld te tonen en om hun naaste lief te hebben, zoals hun zelf. Het resultaat hiervan is dat Zijn volgelingen daadwerkelijk iets deden met de lessen van de Heer Jezus. Zij begrepen de wil van God en wisten ook, hoe zij dit in de praktijk uit moesten voeren.  In de laatste dagen is God opnieuw in het vlees gekomen, om het oordeelswerk uit te voeren en de waarheid uit te drukken in overeenstemming met de behoeften van de mensen. Zijn waarheid ontmaskerd onze verdorven gezindheid, maar toont ons ook het juiste pad, zodat wij gereinigd kunnen worden van de wortels van de zonden. Zo kunnen  wij weer op een normale manier in contact komen met God, ontsnappen aan onze corrupte gezindheid en bevrijdt worden van de wortels van de zonden. Deze effecten kunnen alleen worden bereikt, door het werk van de geïncarneerde God.

Ten tweede, alleen wanneer God in de laatste dagen Zij werk in een normaal, menselijk vlees uitvoert; kan ieder mens worden ingedeeld naar zijn soort en worden ontmaskerd van hun rebellie en tegenstand. Het is precies hetzelfde als toen de Heer Jezus voor het eerst op de aarde kwam, om Zijn werk uit te voeren. De Heer Jezus is toen op dezelfde manier verschenen, zoals dat in deze laatste dagen het geval is. Juist door dit menselijke vlees, geloofden de Joden in die tijd niet, dat de Heer Jezus de beloofde Messias was. Zij hadden hier een andere gedachte bij, dan hoe de werkelijkheid was en om die reden weerstonden zij de Heer Jezus en hebben zij Hem veroordeeld. Als God op dat moment rechtstreeks via Zijn Geest had  gewerkt, was Zijn werk wellicht wel overeen gekomen met de gedachten van de mensen; maar dan zouden de mensen vanuit aanbidding op de grond zijn gevallen, waren de mensen zeker niet ongehoorzaam geweest en hadden zij zich ook niet verzet tegen de Heer. Als God in de laatste dagen opnieuw vlees wordt, de waarheid uitdrukt om de mensheid te ontmaskeren en te oordelen; doet Hij dat niet zonder grond, maar ontmaskerd Hij de rebellerende en verzettende mensheid door Zijn menselijke incarnatie en oordeelt Hij de mensen op grond van hun zichtbare, corrupte gezindheid. Zij die Gods oordeel gehoorzamen en accepteren, zullen zichzelf echt gaan leren kennen. Zij zullen waarachtig berouw tonen en gezuiverd kunnen worden, zullen meer en meer kennis over God krijgen en uiteindelijk gered worden door God. Als God zijn eindtijdwerk rechtstreeks vanuit Zijn heilige, herrezen lichaam uit zou voeren, zouden wij onze weerstand en rebellie niet meer durven te tonen. Gods Geest is nu eenmaal ontzettend groot, ontzagwekkend en autoritair. Precies, zoals wij dit ook van binnen weten. Ook al zou God ons dan vertellen hoe het zit met onze ware, verdorven essentie; wij zouden dat dan echt niet toe willen geven. Hoe zou God Zijn oordeelswerk en reinigingswerk fatsoenlijk uit kunnen voeren? Daarom, is God zo wijs om in het vlees te komen en ons te kunnen bevrijden van onze ongerechtigheid.

Overigens, veel Bijbelse profetieën, profeteren dat als de Heer Jezus in de laatste dagen terugkeert, Hij zal komen om te oogsten. Dit betekent in de praktijk dat Hij de mensen van elkaar zal scheiden en in zal delen naar Zijn eigen soort. Net zoals de bokken van de schapen worden gescheiden, het kaf van het koren, de goede van de slechte dienaren. Dit werk kan alleen worden uitgevoerd door de geïncarneerde God. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus is vlees geworden, om Zijn werk uit te voeren; opdat alle mensen ontmaskerd worden. Je hebt het type wat wel wil luisteren naar God en God dus ook  kunnen volgen, zoals Petrus en Johannes. De Farizeeën werden door de Heer ontmaskerd, omdat zij duidelijk het gedrag lieten zien van een ander type. Zij weerstonden God en wezen God namelijk af. Het gewone Joodse volk bleef vanwege het starre gedrag van de Farizeeën gewoon verstijfd in hun geloof, het Joodse volk volgde de Farizeeën blindelings en accepteerden Jezus dus niet als hun Redder, waardoor ook zij tot een ander type mensen behoorden. Op die manier werd het kaf dus duidelijk van het koren gescheiden. Als God in de laatste dagen opnieuw vlees wordt; zullen er mensen zijn die Gods werk zullen  accepteren en er zullen mensen zijn Gods werk  niet zullen accepteren; er zullen mensen zijn die God zullen gehoorzamen en er zullen mensen zijn die zich tegen Hem zullen verzetten; er zullen mensen zijn die van de waarheid houden en er zullen mensen zijn die de waarheid haten. Mensen reageren op hun eigen manier op Gods eindtijdwerk en zullen op basis van hun houding worden ingedeeld. Als de Heer Jezus direct met grote glorie op de wolken zou verschijnen, dus als Hij in Zijn heilige, herrezen lichaam van na de opstanding aan de mensen zou verschijnen; dan zou iedereen, christen of niet in aanbidding voor Hem neerbuigen. Zou op die manier het goede van het kwade kunnen worden gescheiden? Hoe zou God dan het kaf van het koren kunnen scheiden? Daarom is het noodzakelijk dat God in de laatste dagen in het vlees verschijnt om Zijn oordeelswerk uit te kunnen voeren. Zo kan Hij het reddingswerk vanuit normale menselijkheid uitvoeren. Alleen op deze manier, kan de Heer effectief werken. 

Hoe de profetie over de openbare terugkeer van de Heer Jezus in vervulling zal gaan

Hoe de profetie over de openbare terugkeer van de Heer Jezus in vervulling zal gaan

Nu zullen sommige mensen misschien het volgende afvragen; In de Bijbel staat geprofeteerd dat God op de wolken zal verschijnen. Hoe zullen die profetieën dan in vervulling gaan? God is getrouw, dus als Zijn woorden zullen in vervulling gaan. Dit is slechts een kwestie van tijd. In de laatste dagen zal God in ieder geval eerst in het vlees terug komen, om vanuit dat wezen Zijn oordeelswerk uit voeren en de waarheid uit te drukken, voordat het daadwerkelijke einde een  feit is. Degenen die in de laatste dagen  Gods oordeelswerk werk accepteren, op het moment dat God als de Mensenzoon aan het werk is; zullen worden opgenomen voor de troon van God, alwaar zij zullen worden gereinigd en worden gered door God. Deze mensen, zullen nadat zij Gods oordeelswerk en zuiveringswerk hebben ervaren, een beter en waarachtig begrip hebben van Satans corruptie binnenin hun ziel en hun eigen zondige natuur. Zij haten deze satanische gezindheid, zullen waarachtig berouw tonen, zijn bereid om te vechten tegen hun corrupte gezindheid en zijn uiteindelijk  in staat om door Gods waarheden te leven. Deze mensen zijn in staan om los te komen van de wortels van de zonden en zijn in staat om God door alle omstandigheden heen te gehoorzamen, lief te hebben en te aanbidden. Dit zijn de overwinnaars, waar God in Openbaringen heeft geprofeteerd. Zij zijn degenen die toegang hebben tot het koninkrijk van God en eeuwig leven zullen ontvangen. Dit is de vervulling van de profetie vanuit Openbaringen 14:4: Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.Degenen die niet op zoek gaan naar Gods werk van de laatste dagen of deze direct afwijzen, als zij hier over horen; worden op deze manier door hun gedrag ontmaskerd en plegen Godslastering tegen God. Zo zullen dus de mensen aan de hand van verschillende groepen van elkaar worden gescheiden: de goede dienaren van de slechte dienaren,de wijze en dwaze maagden, zij de van de waarheid houden en die de waarheid haten. Als dit werk klaar is, zullen de grootste rampen over de hele wereld komen en  zal God in het openbaar op de wolken verschijnen, zodat ieder oog Hem kan zien; waarbij het tevens tijd zal zijn om het goede te belonen en het kwade te straffen. Dit is de vervulling van de volgende Bijbeltekst: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Op het moment dat de Heer Jezus publiekelijk op de wolken zal verschijnen, is God klaar met Zijn reddingswerk van de mensheid. Degenen die zich alleen maar richten op de openbare terugkeer van de Heer Jezus, maar de geheime terugkeer van de Heer Jezus dus hebben afgewezen, zullen dan reddeloos verloren zijn; zullen de rampen moeten ondergaan en worden dus door God gestraft. Dit omdat deze mensen niets beter zijn, als de Farizeeën vanuit de tijd dat de Heer Jezus voor het eerst op de aarde was. Zij zij  de anti-christenen. Precies zoals God in de volgende Bijbeltekst zegt: Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is.

Samenvattend, de Heer Jezus zal in deze laatste dagen dus in twee stappen terugkomen. Eerst, stilletjes en in het geheim vóór de grote rampen plaats zullen vinden. Als Zijn reddingswerk vanuit deze geheime periode op aarde klaar is; zal Hij openlijk op de wolken verschijnen. Het is belangrijk om te weten, dat God tijdens zijn geheime terugkomst op aarde belangrijk reddingswerk uitvoert, wat dus Gods oordeel inhoudt en aan de hand daarvan een groep overwinnaars vervolmaakt. Hij zal daarna grote rampen over de aarde laten komen, waar degenen die Gods reddingswerk van de laatste dagen niet hebben aanvaardt, maar juist hebben weerstaan en veroordeeld; niet aan zullen ontkomen.  Hoe moeten wij dan omgaan met Gods reddingswerk van de laatste dagen? Dit punt staat direct in verband met onze persoonlijke eindbestemming.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Waarom kan men alleen kennis van God verkrijgen door ervaring van en onderwerping aan het werk van de vleesgeworden God?

Laat een antwoord achter