Online preken

Menu

Inspiratie uit het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw in de Bijbel

Vermoedelijk zijn velen van ons gelovigen bekend met het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Toen ze water putte, ontmoette ze de Heer Jezus, die haar om wat te drinken vroeg. Door haar gesprek met de Heer Jezus herkende ze dat Hij de Messias was die voorspeld was in de profetieën.

Ze was maar een gewone vrouw en had niet veel Bijbelkennis, maar ze was in staat om dit te doen. Dit is echt geweldig. We weten allemaal dat, in die drie en een half jaar dat de Heer Jezus op aarde werkte, veel mensen ooit korte tijd contact met Hem hadden opgenomen en er bovendien velen waren die Hem hoorden spreken. Er waren er echter niet veel die in staat waren om te herkennen dat Hij de Messias was. Hoe deed de Samaritaanse vrouw het dan? Of school er enig geheim achter? Laten we haar verhaal lezen om samen naar antwoorden op deze vragen te zoeken.

Jezus en de Samaritaanse vrouw in de Bijbel, samaritaanse vrouw bijbel

Het staat in de Bijbel:“Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water ​putten. ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn ​leerlingen​ waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als ​Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ ​Joden​ gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus​ zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ […] ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, ​heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te ​putten.’ Toen zei ​Jezus​ tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei ​Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, ​heer, dat u een ​profeet​ bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in ​Jeruzalem​ de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei ​Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in ​Jeruzalem​ de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de ​Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de ​messias​ zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ […] De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de ​messias​ zijn?’” (Johannes 4:7-10, 13-26, 28-29).

Uit de bovenstaande geschriften kunnen we zien dat er twee belangrijke redenen zijn waarom de Samaritaanse vrouw in staat was om te beseffen dat de Heer Jezus de komende Messias was.

1. Herkennen van Gods stem in de uitspraken van de Heer Jezus

In het begin, toen de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw om wat water vroeg, was ze afwerend tegen Hem omdat Hij een Jood was, aangezien de Joden niet omgingen met de Samaritanen. Maar nadat de Heer Jezus enkele woorden tegen haar had gesproken, merkte ze dat Hij buitengewoon was, dus noemde ze Hem Heer. Toen zij de Heer Jezus hoorde zeggen: “‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’” voelde zij dat Zijn woorden gezag en macht hadden en niet door gewone mensen konden worden gesproken. Toen openbaarde de Heer Jezus haar diepste geheimen door te zeggen: “U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.” Ze was hierover stomverbaasd omdat niemand wist wat ze in het geheim had gedaan. Maar de Heer Jezus, die haar nog nooit had ontmoet, wist alles van haar. Ze was er zeker van dat dat ondoenlijk was voor gewone mensen, dus beschouwde ze de Heer Jezus als een profeet. Daarom sprak ze over haar eigen verwarring en vroeg ze Hem of ze naar de berg of naar Jeruzalem moest gaan om God te aanbidden. De Heer Jezus zei: “Er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in ​Jeruzalem​ de Vader zullen aanbidden.” Hij vertelde haar ook duidelijk: “Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.” Nadat ze dit alles had gehoord, erkende ze dat de Heer Jezus de Messias was. Het was omdat de Heer Jezus haar verwarring met slechts een woord had opgelost en haar ook de manier van oefening had gewezen hoe God te aanbidden. Hierdoor kon ze begrijpen dat gelovigen zich bij het aanbidden van God niet strikt moeten houden aan externe formaliteiten, maar God moeten aanbidden in geest en waarheid en dat alleen oprecht en oprecht bidden is wat God’s hart wil. Vooral toen zij de Heer Jezus hoorde zeggen: “Dat ben ik, degene die met u spreekt,” was zij verheugd en werd er nog zekerder van dat Hij de Messias was. Dus ging ze haastig naar de stad en vertelde het goede nieuws aan de mensen daar. Hoewel de ontmoeting tussen de Heer Jezus en haar kort was, veranderde de naam waarmee ze Hem aansprak heel snel. Het was omdat ze zag dat de woorden van de Heer gezag en macht hadden en dat Hij in staat was haar diepste geheimen en verdorvenheid te onthullen, haar probleem en verwarring op te lossen en haar op de duidelijke manier van oefening te wijzen. Om deze reden erkende ze dat de Heer Jezus de komende Messias was.

2. Zichzelf opzij zetten en nederig op zoek gaan

In feite hadden de Joden altijd op de Samaritanen neergekeken en hadden ze geen omgang met elkaar. Dus toen ze de Heer Jezus hoorde vragen om wat water, was ze erg verrast. Maar ze weigerde daarom niet om met de Heer te praten, maar luisterde nederig naar Hem. Toen ze hoorde dat de Heer Jezus het levende water bezat, kon ze zichzelf opzij zetten en Hem vragen om haar het water te geven dat haar eeuwig leven zou kunnen geven. Toen de Heer Jezus haar onuitsprekelijke geheimen onthulde, hoewel ze er niet over wilde spreken, weerhield dit haar er niet van om met Hem te praten en in plaats daarvan bleef ze proberen gegevens van Hem te krijgen. Nadat de Heer Jezus haar verwarring had opgelost en haar had toegestaan ​​te begrijpen hoe God te aanbidden om naar Gods hart te zijn, erkende zij dat de Heer Jezus de komende Messias was. Hieruit kunnen we afleiden dat de andere reden waarom de Samaritaanse vrouw door genade gered kon worden, was omdat zij in staat was zichzelf te vernederen om de waarheid te zoeken. Daardoor ontving ze Gods genade, hoorde ze Gods stem en verwelkomde ze de Messias.

Nu zijn we in de laatste dagen, het sleutelmoment wanneer de Heer komt. Hoe moeten we dan de sterke punten van de Samaritaanse vrouw overnemen, zodat we de terugkeer van de Heer Jezus kunnen verwelkomen?

1. Opletten dat je Gods stem hoort

De Heer Jezus zei:“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). En het is vele malen geprofeteerd in Openbaring, “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2-3). We kunnen aan deze woorden zien dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij opnieuw zal spreken om ons waarheden te vertellen die we niet begrijpen. Hij verlangt van ons dat we wijze maagden zijn en aandacht schenken aan het horen van Zijn stem. Op deze manier kunnen we de voetsporen van het Lam volgen, naar het bruiloftsmaal gaan en in de laatste dagen Gods redding ontvangen. Daarom moeten we, als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, actief zoeken naar de woorden die de Heilige Geest tot alle kerken spreekt. Wanneer iemand tegen ons getuigt dat de Heer is gekomen om Zijn woord te uiten, moeten we het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw volgen en horen of het woord autoriteit en macht heeft en of het in staat is onze verdorvenheden, die niemand kent, te onthullen, onze problemen en moeilijkheden op te lossen en ons de weg te wijzen hoe we het in praktijk moeten brengen. Ik geloof dat bij het horen van de woorden van de teruggekeerde Heer, iedereen die een hart en een geest heeft zal kunnen horen dat het de stem van God is. Precies zoals de Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

2. Iemand zijn die arm van geest en actief op zoek is

De Heer Jezus zei: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Matteüs 7:7-8). “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3).

Nederig zoeken is de eis van de Heer aan ons en dat is ook de sleutel tot de vraag of we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen. Nu, in afwachting van de komst van de Heer, ervaren de meesten van ons veel verwarring en problemen.Er werd bijvoorbeeld gezegd dat de Heer zou terugkeren in 2000, maar hoe komt het dat we Zijn terugkeer nu nog steeds niet hebben verwelkomd? Trouwens, de profetieën van de wederkomst van de Heer zijn in wezen allemaal vervuld, dus al die broeders en zusters die echt in de Heer geloven, voelen dat de Heer misschien is teruggekeerd, zich afvragend of Hij al ergens is verschenen om te werken. Dus, moeten we niet actief zijn voetstappen zoeken? De Heer is getrouw. Hij zegent de armen van geest en heeft medelijden met hen die dorsten naar de waarheid. Als we nederig kunnen zoeken, meer tot de Heer bidden en actief naar zijn voetstappen zoeken, dan zal God ons zeker leiden en gidsen en ons toestaan om de verschijning van de Heer in de laatste dagen te verwelkomen.

Lees meer:

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter