Online preken

Menu

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

In Openbaring 19:7-9 staat: ‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend ​linnen.’ Want dit ​linnen​ staat voor al het goede dat gedaan is door de ​heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

We weten allemaal dat dit de visie is die Johannes zag over de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. Het is nu al de periode van de laatste dagen, de tijd dat de Heer zal terugkeren. Als christenen verlangen we er allemaal naar om het bruiloftsfeest van het Lam bij te wonen en opgenomen te worden in het koninkrijk van de hemel. Daartoe bereiden sommige mensen zich nuchter voor, bezoeken meer vergaderingen, bidden zowel 's ochtends als' s avonds elke dag, werken en prediken meer voor de Heer en dragen meer vrucht. Ze denken dat door op die manier te beoefenen, ze in staat zullen zijn om het bruiloftsfeest van het Lam bij te wonen wanneer de Heer terugkeert. Maar er zijn er die denken dat als men het bruiloftsfeest van het Lam wil bijwonen wanneer de Heer terugkomt in de laatste dagen, alleen deze dingen doen niet genoeg is. Het belangrijkste punt is het actief verwelkomen van Gods verschijning en het nauw volgen in de voetsporen van het Lam, net zoals dat gezegd wordt in Openbaring 14:4: Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Op dit punt herinner ik me de gelijkenis in de Bijbel van de wijze maagden die naar het feest gaan: Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. […] en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd (Matteüs 25:1-7, 10). Uit deze verzen kunnen we weten dat de wijze maagden de bruidegom kunnen verwelkomen en het bruiloftsmaal van het Lam kunnen bijwonen, omdat wanneer ze iemand horen huilen: Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten, ze actief naar buiten gaan om Hem te groeten en nauw in de voetstappen van het Lam volgen. Bovendien concentreren ze zich op het luisteren naar de woorden en uitspraken van de Heer. Dus als we het bruiloftsmaal van het Lam willen bijwonen, moeten ook wij aandachtig luisteren naar de uitspraken van God.

Dagelijkse lezing_ Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Op een keer zei de Heer Jezus: Mijn schapen luisteren naar mijn stem(Johannes 10:27). En in hoofdstuk 2-3 van Openbaring wordt vele malen geprofeteerd:Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Ook in Openbaring 3:20 staat de profetie: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Bovendien vermeldt Openbaring 19:9: “Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’” Uit al deze woorden blijkt duidelijk dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij terug zal spreken. Het is dus uitermate belangrijk om te concentreren op het horen van Gods stem. Alleen als we ontdekken wat de Heilige Geest tegen de kerken zegt en de terugkeer van de Heer verwelkomen, kunnen we wijze maagden worden, de gelegenheid hebben om te dineren op het bruiloftsfeest van het Lam en Gods redding te verkrijgen. Het is net zoals toen de Heer Jezus Zijn werk deed. Mensen zoals Peter, Philip en Nathanael letten allemaal op het luisteren naar de woorden van de Heer, waaruit ze erkenden dat Hij de beloofde Messias was en begonnen Hem dus te volgen. Nathanaël erkende, zoals we weten, de ware identiteit van de Heer omdat de Heer zei dat Hij hem onder de vijgenboom zag voordat Filippus hem riep. Net zoals de Bijbel vermeldt: ‘Jezus​ zag Natanaël aankomen en zei: “Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.” “Waar kent u mij van?” vroeg Natanaël. ​Jezus​ antwoordde: “Ik had je al gezien voordat ​Filippus​ je riep, toen je onder de vijgenboom zat.” “Rabbi, u bent de ​Zoon van God, u bent de ​koning​ van Israël!” zei Natanaël’ (Johannes 1:47-49). Daarom zijn zij die nederig luisteren naar Gods woorden gezegend en zijn zij het die in Gods voetstappen treden. De hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën echter, die zich in de tempel vastklampen aan de wet, hoewel ze de woorden van de Heer Jezus hadden gehoord en erkenden dat er autoriteit en macht in zat, waren helemaal niet van plan geweest de waarheid te zoeken. Ondanks het feit dat de Heer Jezus met slechts een woord de wind en de golven kalmeerde, en Lazarus, die al vier dagen dood was, uit het graf deed opstaan, boden ze nog steeds koppig weerstand en veroordeelden ze Hem, nagelden Hem zelfs aan het kruis. Uiteindelijk leden ze de vloek van God en verloren ze voor altijd de kans om de Messias te verwelkomen. In de laatste dagen mogen we dus niet dezelfde fout maken als de farizeeën, maar moeten wij de wijze maagden zijn, actief zoeken en onderzoeken zoals Petrus en Nathanaël, en ons concentreren op het luisteren naar Gods stem. Wanneer we horen dat iemand nieuws verspreidt over de komst van de Heer, moeten we nederig uitzoeken of ze Gods verschijning en uitspraken prediken. Wanneer we er zeker van zijn dat het de uitspraken van de Heilige Geest zijn, moeten we onmiddellijk volgen, en dan zullen we het bruiloftsmaal van het Lam kunnen bijwonen. Op dit punt kunnen sommige mensen zich misschien afvragen: hoe kunnen we Gods stem herkennen?

De Heer Jezus​ zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij(Johannes 14:6). Hieruit kan worden afgeleid dat Gods woorden de mens de waarheid, de weg en het leven kunnen schenken. Net zoals toen de Heer Jezus aan het werk ging en sprak, bezaten Zijn woorden autoriteit en macht, en konden ze het leven van de mensen inhoud geven en hun een pad geven om te volgen. Hij deed het werk van verlossing en predikte de boodschap: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen(Mattheüs 4:17), en leerde de mensen tolerantie en verdraagzaamheid, hoe te lijden en het kruis te dragen en al het andere dat het pad vormt dat de mensen in het tijdperk van genade zouden moeten volgen. Als we zorgvuldig nadenken over de woorden die de Heer spreekt, zullen we zien dat het allemaal waarheden zijn die de mens een weg van beoefening in het nieuwe tijdperk kunnen laten zien en de mens laten weten hoe hij zich in het dagelijks leven moet gedragen. Door deze woorden komen we Gods wil te weten en leren we zijn compassievolle en liefdevolle instelling kennen. Bovendien openbaarde de Heer eveneens de mysteriën van het Hemelse Koninkrijk, alsook de voorwaarden waaronder we het betreden. Op grond van deze feiten kunnen we er zeker van zijn dat de woorden van de Heer Jezus de stem van God zijn, omdat behalve God zelf, niemand uiting kan geven aan deze waarheden of deze mysteriën kan uitspreken. Wanneer de Heer terugkeert om Zijn woorden te spreken, zal Hij ons op dezelfde manier meer waarheden brengen en meer mysteriën openbaren, precies zoals Hij profeteerde: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13).

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?

Laat een antwoord achter