Online preken

Menu

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”?

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega's over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

“Een ander evangelie” verwijst naar het evangelie van de wet, niet naar het evangelie van de wederkomst van de Heer in de laatste dagen

De volgende morgen arriveerde zuster Zhao bij het huis van Su Xing zoals ze had beloofd. Na een paar beleefdheden te hebben uitgewisseld, gingen ze zitten. Su Xing vertelde zuster Zhao over hun verwarring en twijfels.

Toen ze hoorde wat ze zei, knikte zuster Zhao en zei: “Als iemand getuigt over de terugkeer van de Heer, durven we dat niet te onderzoeken omdat we ons zorgen maken dat we een ander evangelie zouden volgen. Dit toont aan dat we niet begrijpen waar Paulus op doelde toen hij het had over ‘een ander evangelie.’ Deze woorden waren in feite afkomstig van een brief die Paulus aan de Galaten kerken had geschreven. In die tijd verspreidde het evangelie van de Heer Jezus zich. Maar in die tijd waren er twee groepen mensen die verschillende evangeliën verspreidden. De ene groep verspreidde het verouderde werk van het Tijdperk van de Wet en vond dat mensen zich aan de wet moesten houden; de andere groep, aangevoerd door de twaalf discipelen van Jezus, verspreidde het evangelie van het koninkrijk en de weg van inkeer: doordat ze bevrijd waren van de wet, door hun zonden op te biechten en tot inkeer te komen, zouden mensen in staat zijn om de verlossing van de Heer Jezus te ontvangen en te voorkomen dat ze door de wet ter dood werden veroordeeld. In die tijd verwierpen veel Galaten de wet en accepteerden het evangelie van de Heer Jezus. Later, nadat Paulus Galatië verlaten had, probeerden de Farizeeën, die vasthielden aan de wet van het Oude Testament, gebruik te maken van deze gelegenheid om die Galaten die het evangelie van de Heer Jezus hadden aanvaard lastig te vallen en terug te halen, waardoor enkele Galaten die geen onderscheid konden maken weer werden teruggehaald naar een leven onder de wet. In deze situatie schreef Paulus de brief om de door de Farizeeën overgehaalde Galaten te veroordelen, en spoorde hen aan haastig terug te keren. Dus we kunnen zien dat het ‘tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd’ waarover Paulus het had, die mensen betrof die het evangelie van de Heer Jezus verlieten en terugkeerden om opnieuw in het evangelie van het tijdperk van de wet te geloven, dat niets te maken had met het evangelie van de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen.”

Qingxin zei: “Dit is inderdaad het geval. Paulus was een apostel maar geen profeet. Zijn brieven waren gebaseerd op de omstandigheden in die tijd en waren geschreven aan de Galaten, maar niet aan de mensen die nu leven in de laatste dagen. Als we de brieven die Paulus aan de Galaten schreef zouden toepassen op de mensen van vandaag, zijn we dan niet aan het overdrijven?"

Xu Yang zei bedachtzaam: “Zuster Zhao, wanneer ik luister naar uw communicatie, begrijp ik enigszins waar ‘tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd’ naar verwijst. Als ik terugdenk aan wat we tijdens onze samenkomsten hebben gehoord, voel ik dat onze voorganger en ouderlingen de Bijbel citeerden buiten de context en de Bijbel verkeerd interpreteerden.”

Zeggen dat de aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer in de laatste dagen gelijk staat aan tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd is een misleiding van de mensen

Zuster Zhao zei, heel ernstig: “Het is waar. Het boek Openbaring zegt: Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.’ (Openbaring 3:22). De Heer Jezus zei: ‘Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.(Johannes 16:12-13), and ‘Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage’ (Johannes 12:48). Uit deze voorspellingen zien we dat de Heer Jezus de waarheid zal uitdrukken om mensen te redden wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen. Dit bevestigt nog meer dat ‘een ander evangelie’ waar Paulus het over had, niet verwijst naar het evangelie van de wederkomst van de Heer in de laatste dagen, omdat in de tijd dat Paulus de brief aan de Galaten kerken schreef niemand het evangelie predikte van de wederkomst van de Heer in de laatste dagen. De voorgangers en ouderlingen geven echter alleen uiteenzettingen over de letterlijke betekenis van de Bijbel. Zij zeggen dat het aanvaarden van Gods evangelie van het koninkrijk van de laatste dagen gelijkstaat aan het tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd en neerkomt op verraad aan de Heer. Is dit niet belachelijk en absurd? Ze zeggen dat omdat ze mensen willen lastigvallen en belemmeren om het nieuwe werk van God te aanvaarden en omdat ze mensen willen bedriegen. Net zoals de Farizeeën in het verleden, verzetten ze zich tegen God onder het label van het beschermen van de kudde van de Heer."

Feng Jing knikte en zei: “Zo'n communicatie is verhelderend. We hebben deze schriften al eerder gelezen, dus waarom hebben we ze niet begrepen? De manier waarop de voorganger en de ouderlingen de Bijbel uitleggen lijkt, oppervlakkig gezien, wel juist te zijn, maar in feite misleiden ze mensen. Zonder duidelijke communicatie en analyse kunnen we de fouten van de voorgangers en de ouderlingen helemaal niet zien; in plaats daarvan zullen we slechts door hen worden beheerst.”

De andere medewerkers knikten eveneens en begonnen dit te bespreken…

We moeten aandacht besteden aan het luisteren naar Gods stem om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

Zuster Zhao zei: “Ik ben het met je eens. Het geeft niet wie getuigt van het evangelie van de wederkomst van de Heer; we moeten dit onderzoeken en vaststellen op basis van Gods woorden. We kunnen niet weigeren om Gods evangelie van het koninkrijk te onderzoeken alleen maar omdat de voorgangers en ouderlingen zeggen dat zoiets tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd is. Anders zullen we Gods genade van de laatste dagen verliezen. De Heer Jezus zei: ‘En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!(Mattheüs 25:6), en ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.(Openbaring 3:20). Hij heeft ons al lang geleden verteld dat wanneer iemand getuige is van Zijn wederkomst, we dit moeten opzoeken en onderzoeken. Enkel op die manier zijn wij wijze maagden en kunnen we Zijn terugkeer verwelkomen.”

Su Xing was opgelucht en zei: “De Heer zij dank! Door de communicatie van zuster Zhao, begrijp ik heel goed wat ‘een ander evangelie’ is, waar Paulus het over had. ‘Een ander evangelie’ verwijst naar het evangelie van het zich houden aan de wet van het Oude Testament, maar niet het evangelie van de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. En ik heb nu wat onderscheidingsvermogen over de voorgangers en de ouderlingen. Ze wijden vaak buiten de context over de Bijbel uit om ons te misleiden. Net zoals de Farizeeën die zich aan de wet van het Oude Testament hielden, houden voorgangers en ouderlingen zich niet alleen niet bezig met het opzoeken, onderzoeken of aanvaarden ervan, maar in plaats daarvan verhinderen ze ons om het te onderzoeken. Ze brengen ons gelovigen echt ernstige schade toe! Waar het gaat om het verwelkomen van de wederkomst van de Heer, zouden we dit niet moeten begrijpen op basis van de letterlijke betekenis van de Bijbel, noch zouden we moeten worden beperkt door andere mensen. In plaats daarvan moeten we aandachtig luisteren naar Gods stem en actief zoeken en onderzoeken. Alleen op deze manier zullen we het hart van God behagen.”

Al haar medewerkers zeiden: “Amen! De Heer zij dank! We zullen het samen onderzoeken…”

Laat een antwoord achter