Online preken

Menu

Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?

Na het ontbijt zette Yeqi haar computer aan en logde in op Facebook. Ze zocht het account van haar vriendin Lina op en vroeg, haar vingers dansend over het toetsenbord: “Ben je online? Ik wil iets met je bespreken. Vanmorgen tijdens mijn stille tijd stuitte ik op dit vers, ‘Velen zullen op die dag tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?” En dan zal ik hun verklaren: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat”(Matteüs 7:22-23). Ik heb over de woorden van de Heer nagedacht, en ik ben een beetje in de war. Waarom zei de Heer dat degenen die in Zijn naam baden, predikten, duivels uitdreven en wonderbaarlijke werken deden niet alleen geen goedkeuring van de Heer kregen, maar dat de Heer hen zelfs werkers van ongerechtigheid heeft genoemd? Wat is hier aan de hand? Ik besef dat ik, net als die mensen, heb gereisd om in weer en wind het evangelie te verspreiden, enthousiast heb geïnvesteerd in de Heer, en een tiende van mijn verdiensten heb gegeven als tienden. Ik dacht dat ik daarmee Gods wil uitvoerde, en dat ik uiteindelijk de goedkeuring van de Heer zou krijgen. Maar nu ben ik niet meer zo zeker van die kwesties, en ik weet niet hoe ik de zaak moet bekijken.”

Even later klonk er een melding op de computer en zag Yeqi dat Lina een bericht had gestuurd. Snel opende ze het. Er stond: “Ik kwam net online en zag je bericht. Je stelt een belangrijke vraag, één die rechtstreeks verbonden is aan of we de goedkeuring van de Heer kunnen verdienen om het hemels koninkrijk binnen te gaan. Mijn inzicht is echter zeer beperkt, dus ik kan je hier alleen iets vertellen over mijn eigen ideeën en dan kunnen we die bespreken.”

Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat het betekent om te handelen naar de wil van de hemelse Vader?

“Veel broeders en zusters in de Heer zijn van mening dat wanneer ze alles kunnen opgeven om te investeren in de Heer, wanneer ze lijden en een prijs betalen om het evangelie van de Heer te verspreiden, ze de goedkeuring van de Heer zullen krijgen en dat, als de Heer terugkomt, ze zullen worden verheven om het hemels koninkrijk binnen te gaan. maar past dit idee bij de wil van de Heer? Denk eens terug aan hoe de farizeeën naar de verste uithoeken van de aarde reisden om het evangelie te verspreiden, in weer en wind God dienden in de tempel, en veel goede daden verrichtten. Kregen zij de goedkeuring van de Heer? Het lijkt er niet op! We weten allemaal dat, hoewel de farizeeën zwaar leken te lijden en een hoge prijs leken te betalen voor het verspreiden van Gods evangelie, toen God in de vleesgeworden gedaante van de Heer Jezus kwam om het verlossingswerk voor de mensheid uit te voeren, zij aan hun eigen denkbeelden en verbeeldingen vasthielden, zich tegen God verzetten en Hem veroordeelden en dat zij zelfs de massa's ophitsten om de Heer Jezus te kruisigen om hun eigen status en inkomen te beschermen. Dit toont aan dat, al lijkt iemand te lijden, een prijs lijkt te betalen en goede daden verricht, dat niet betekent dat ze Gods wil uitvoeren, noch dat ze God kennen of gehoorzamen!”

“Kijk dan eens onder ons als gelovigen in God van nu. Al laten velen van ons huis, haard en werk achter ons, reizen we door weer en wind en hebben wij veel te lijden, jagen we werkelijk Gods hart na en doen we dit alles uit liefde voor God? Sommige mensen geloven dat als ze voor de Heer werken, Hij hen vrede en vreugde zal bieden, en ervoor zal zorgen dat hun gezin veilig en welvarend is. Omdat het hun bedoeling is om zegeningen te ontvangen, begrijpen ze de Heer verkeerd, geven ze de Hem schuld, of verlaten of verraden ze Hem in ernstige gevallen zelfs wanneer er moeilijkheden, beproevingen en rampen op hun weg komen. Weer anderen geven, terwijl ze investeren in God, ook toe aan hun vleselijke verlangens, liegen en bedriegen om hun eigenbelang te dienen, tegenover hun broeders en zusters hebben ze het alleen over hun positieve eigenschappen en ze tonen niemand ooit hun ware aard, waardoor ze een verkeerd, verwarrend en bedrieglijk beeld van zichzelf geven. Weer anderen werken en geven preken om een beeld en positie voor zichzelf op te bouwen. ze streven ernaar om anderen tegen zich te laten opkijken, met als gevolg dat ze anderen voor zichzelf brengen, en broeders en zusters aanbidden ze terwijl ze geen plaats hebben voor God in hun hart … Hoe kunnen zulke mensen handelen in overeenstemming met Gods wil? Er bestaan zoveel onzuiverheden in ons, maar we beweren nog steeds dat we Gods wil doen. Is dit niet hypocriet? is dit geen misleiding en laster jegens God? Daarom sprak de Heer Jezus: ‘Velen zullen op die dag tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?” En dan zal ik hun verklaren: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat”(Matteüs 7:22-23). Hiermee wil de Heer ons Zijn wil duidelijk maken, dat Hij een afkeer heeft van het schijnbaar investeren en een prijs betalen, wat allerlei verkeerde bedoelingen en onzuiverheden met zich meebrengt.”

Yeqi was erg ontroerd toen ze Lina's begrip las. De indruk wekken dat we investeren, een prijs betalen en zwaar lijden voor de Heer, terwijl er in ons veel onzuiverheden en onjuiste bedoelingen bestaan – dat is onze ware toestand! Ze bedacht hoe ze vol enthousiasme in de Heer had geïnvesteerd en veel leed had gedragen, maar ze deed het om de zegeningen van de Heer te verkrijgen, zodat de Heer ervoor zou zorgen dat haar familie in veiligheid was en haar loopbaan soepel verliep, en dat wanneer de Heer terugkeerde, ze zou worden opgenomen in het hemels koninkrijk. Wanneer er dingen tegen haar zin gebeurden of haar familie problemen moeilijkheden ondervond, zette ze de prijs die ze had betaald in als kapitaal om voorwaarden te stellen aan de Heer, de Heer de schuld te geven en tegen de Heer te rebelleren. Een prijs betalen en op deze manier investeren zou zeker nooit de goedkeuring van de Heer krijgen! Wat de Heer veroordeelde, was niet de prijs die we betaalden aan de buitenkant, het waren de verkeerde bedoelingen in ons hart. Dat is wat de Heer verafschuwt.

Toen ze een poosje had nagedacht, stuurde Yeqi een bericht aan Lina: “Na het lezen van je antwoord was ik diep geraakt. Nu begrijp ik eindelijk waarom prediken en werken voor de Heer alleen leidde tot Zijn afkeer en vervloekingen. Het komt omdat er te veel verkeerde bedoelingen en onzuiverheden binnen in ons bestaan. Wanneer we God dienen met bedoelingen en onzuiverheden binnen in ons, walgt God daarvan en het is totaal niet in overeenstemming met Zijn wil. Hoe moeten we dus handelen om de goedkeuring van de Heer te krijgen?”

Lina antwoordde: “Laten we met betrekking tot deze vraag we verschillende bijbelverzen bekijken. De Heer Jezus sprak: ‘Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn ​leerlingen(Johannes 8:31). ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg […] Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg(Johannes 14:23-24). ‘Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod(Matteüs 22:37-38). Uit de woorden van de Heer kunnen we opmaken dat alleen zij die de wil van de Vader doen Gods koninkrijk kunnen binnengaan. Waarlijk de wil van de Vader doen, houdt in dat je de woorden van de Heer in acht neemt, de geboden van de Heer uitvoert, investeert en werkt volgens de eisen van de Heer, en de liefde van God nastreeft en God in alles tevreden stelt. Zij die de wil van de Vader waarlijk uitvoeren, ongeacht of Gods werk en woorden overeenkomen met hun eigen opvattingen, kunnen volledig gehoorzaam zijn aan God, volgens Gods woorden handelen, hun trouw aanbieden om te voleinden wat God hen toevertrouwt, zonder hun persoonlijke belangen bij God te willen bevorderen of met God te onderhandelen; zij kunnen zelfs hun leven op het spel zetten om te getuigen van God. Zulke mensen volgen de wil van God, en deze mensen krijgen Gods goedkeuring.

Het is net als toen God Abraham vroeg om zijn geliefde zoon als offer aan Hem te geven, hoewel deze eis niet bij zijn opvattingen paste, Abraham alsnog gehoorzaam was aan de woorden van God, niet in discussie ging, en oprecht aanbood om Isaac terug te geven aan God. Abraham was volledig gehoorzaam aan God. Net als Job, die niet alleen maar een godvrezend persoon was die het kwaad in zijn dagelijks leven uit de weg ging. Toen zijn rijkdom en kinderen van hem werden afgenomen tijdens zijn beproevingen en hij Gods wil niet begreep, zou hij toch liever zijn geboortedag vervloeken dan God de schuld geven, en hij verheerlijkte alsnog Gods heilige naam. Er bestond geen onderhandeling of uitwisseling in Jobs aanbidding van God. Wat God ook gaf of wegnam, Job kon Gods onderricht blijven uitdragen − God vrezen en het kwaad mijden. Er was ook nog Petrus, die de Heer Jezus zijn leven lang volgde en uitvoerde wat de Heer hem had toevertrouwd: “Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? […] Hoed mijn schapen(Johannes 21:16). Hij gedacht de woorden van de Heer Jezus, streefde liefde voor God na en stelde God in alle dingen tevreden, verrichtte uitsluitend het werk van het hoeden van de kerk volgens de wil en eisen van de Heer, en werd uiteindelijk ondersteboven hangend gekruisigd, gehoorzaam tot in de dood en God liefhebbend tot het uiterste. Zij waren allen mensen die God oprecht vreesden en gehoorzaamden, en zulke mensen doen werkelijk de wil van de Vader. De wil van de Vader doen verwijst dus niet naar het ogenschijnlijk alles opgeven voor, en investeren in God, het betekent in alle dingen handelen volgens Gods woorden, liefde voor God najagen en God tevreden stellen, en het beschikken over volledige gehoorzaamheid en trouw aan God. Dat zouden wij ook moeten doen en aangaan.”

Yeqi staarde naar haar computerscherm, een hele poos in gedachten verzonken. Ze had nooit gedacht dat ze, al haar jaren van geloof ten spijt, vandaag pas zou ontdekken wat het betekent om de wil van de Vader te doen. Ze was blij dat ze dit aspect van de waarheid kon begrijpen, maar zag ook in dat er in haar werk voor de Heer te veel onzuiverheden bestonden. Ze wil haar verkeerde bedoelingen afzweren, het voorbeeld van Job en Petrus volgen, in alles Gods wil zoeken, handelen volgens Gods woord, gehoorzaamheid aan en liefde voor God nastreven, en iemand worden die de wil van de Vader doet. Toen die gedachte in haar opkwam, stuurde ze een grote smiley naar Lina …

Lees meer:

Wat is echte verlossing?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter