Online preken

Menu

De betekenis van de passage in Openbaring over het niet toevoegen van dingen

Noot van de redactie: een goede vriend van de Christen Xu Min stuurt haar een boek – ze voelt zich spiritueel bevrijd na het te hebben gelezen, en het lijkt haar een boek van Gods uiting. Haar dominee zegt echter dat volgens een profetie in Openbaring 22: 18-19, niemand iets kan toevoegen of iets van de Bijbel kan verwijderen, dus God kan onmogelijk buiten de Bijbel heen spreken. Xu Min is echt in de war en vraagt zich af, wat betekent het vers over het niet toevoegen van dingen in Openbaring 22: 18-19 eigenlijk? Is “niet iets toevoegen” van toepassing op de hele Bijbel of alleen het boek Openbaring? Na een bijeenkomst begreep ze de waarheid en het mysterie erin. Lees dit artikel om de innerlijke waarheid te begrijpen, uit vrees dat we Zijn terugkeer missen door het behandelen van de wederkomst van de Heer volgens onze opvattingen en verbeeldingskracht.

In het smalle steegje weerklonk een scherp “piep-piep” van de claxon van een auto, dat Xu Min bruusk uit haar gedachten rukte. Ze draaide om achter zich te kijken, en besefte dat ze, zonder zich daarvan bewust te zijn, de auto achter zich blokkeerde, terwijl ze diep in gedachten was verzonken over iets dat de dominee die ochtend had gezegd. Ze verontschuldigde zich haastig en ging opzij om ruimte te maken zodat de auto zou kunnen passeren, en alleen haar kleine gestalte achterbleef. Ze liep heel langzaam en het leek alsof de winterkou haar helemaal niet raakte.

Ze gaf zich spoedig terug over aan haar overpeinzingen. De laatste paar jaar was de kerk steeds troostelozer geworden. Het geloof en de liefde van de broeders en zusters namen geleidelijk af, en zijzelf voelde steeds meer geestelijke duisternis en zwakte. Ze had zo vaak gehuild en de Heer Jezus aangeroepen, maar ze kon Zijn aanwezigheid niet voelen. Dit was bijzonder pijnlijk voor haar. Ze was ook een aantal andere kerken gaan bezoeken, maar dat was vruchteloos gebleken. Ze kon nog steeds de aanwezigheid van de Heer niet voelen. Net toen dit alles gebeurde, had een goede vriend haar een boek gestuurd, en haar verteld dat de Heer was teruggekeerd en nieuwe woorden had uitgesproken. Ze liep over van vreugde en kon niet wachten om dit uit te zoeken en te onderzoeken; hoe meer ze las, hoe meer ze voelde dat het boek erg praktisch was en een remedie voor vele fouten in het geloof van de mensen in God. Haar hart werd lichter na het lezen van dit boek, en ze kreeg er een enorm geestelijk genot van. Ze geloofde dat deze woorden onmogelijk door een gewoon mens konden gesproken zijn, en dat ze waarschijnlijk uit de verlichting door de Heilige Geest voortkwamen. Maar die dag, nadat ze hierover had geleerd, probeerde de dominee haar er steeds weer van te weerhouden om hier aandacht aan te schenken, en zei: “Er staat geschreven: ‘Ik verklaar tegenover eenieder die de ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit ​boek​ beschreven zijn; 19en als iemand iets​ afneemt van wat in het ​boek​ van deze ​profetie​ staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de ​heilige​ stad, zoals die in dit ​boek​ beschreven zijn(Openbaring 22:18–19). In het boek Openbaring staat dat er niets aan de Schrift kan worden toegevoegd of verwijderd. Als er mensen zijn die nu getuigen dat de Heer is teruggekeerd en nieuwe woorden heeft gesproken, zou dat iets toevoegen aan de Bijbel. Dus, deze beweringen kunnen absoluut niet worden onderzocht – dit zou een verraad van de Heer zijn.” Toen ze dit hoorde werd Xu Min een beetje bang. Ze wist niet wat ze moest doen – haar hart voelde zwaar aan, alsof het in de knoop lag.

Toen ze thuis kwam begreep ze er nog steeds niets van, dus belde ze een vriendin die ze uitnodigde om met haar te komen praten. Toen de vriendin naar het huis van Xu Min kwam praatten ze over koetjes en kalfjes, en daarna bracht Xu Min haar eigen dilemma aan.

De betekenis van de passage in Openbaring over het niet toevoegen van dingen

Haar vriendin antwoordde: “Niets durven onderzoeken dat te maken heeft met het werk en de woorden van de Heer wanneer Hij terugkeert, omdat de Bijbel zegt: ‘Als iemand er iets aan toevoegt …’ is heel verwarrend voor ons. Dat komt doordat we geen zuiver begrip hebben van die passage in Openbaring, en door de ware betekenis daarvan te begrijpen, kan jouw verwarring worden opgelost. Maar om enig licht op deze kwestie te werpen, moeten we eerst de context kennen van deze woorden in Openbaring. Het boek Openbaring werd in feite ongeveer 90 jaar na de Heer geschreven. Nadat Johannes op het eiland Patmos een visioen van de laatste dagen had gezien, schreef hij dit neer; op dat moment bestond het Nieuwe Testament nog niet, laat staan de hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament als één boek. Het Nieuwe Testament werd pas 300 jaar na de Heer samengesteld. Dus het boek vermeld in Openbaring 22:18-19 was geen verwijzing naar de volledige Bijbel, maar naar die profetie in het boek Openbaring. En als we er nog eens goed naar kijken, hebben deze verzen het over mensen die iets toevoegen aan die profetie, niet aan de Bijbel. Uit deze twee feiten kunnen we opmaken dat wanneer gezegd wordt dat er niets aan mag toegevoegd worden, dit niet betekende dat er buiten de Bijbel geen nieuw werk of woorden van God zouden zijn. Het vertelde ons echter wel dat we niet willekeurig iets kunnen toevoegen of verwijderen van de profetieën van het boek Openbaring.”

Toen ze dit hoorde, haalde Xu Min snel haar Bijbel. Ze opende Openbaring en ontdekte dat het inderdaad zo was. In Openbaring staat duidelijk dat er niets aan de profetie mag worden toegevoegd, maar er staat niet dat er niets aan de Bijbel als geheel kan worden toegevoegd. Bepalen dat er op basis van die passage geen verdere woorden van God buiten de Bijbel konden zijn, was helemaal niet gepast. Wauw! Het was zo duidelijk – waarom had ze dat niet eerder gezien?

Haar vriendin zei verder: “We moeten bovendien duidelijk de ware betekenis van deze woorden in Openbaring begrijpen. Er staat: ‘Als iemand er iets aan toevoegt …’ We kunnen zien dat dit een waarschuwing is voor ons: mensen kunnen niet zomaar willekeurig iets toevoegen aan de profetieën. Dit komt omdat het dingen zijn die God Zelf in de toekomst zal doen, zodat mensen niet kunnen weten hoe ze daadwerkelijk zullen worden vervuld totdat God Zelf aan het werk komt. Als mensen willekeurig hun eigen ideeën over dit fundament leggen, is dat het vervormen van Gods woorden en een belediging voor Gods gezindheid –ze zullen Gods straf ondergaan. We moeten weten dat deze woorden in Openbaring gericht waren op ons, de mensheid, niet op God. God is de Schepper en alles ligt in Zijn handen. Hij is gekwalificeerd om Zijn eigen werk te doen buiten de grenzen van de profetieën, en dit is iets dat geen gecreëerd wezen mogelijk kan belemmeren, noch kan het dit naar believen begrenzen. Zo zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Deuteronomium 12:32, ‘Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.’ Hier zegt Jehova God heel duidelijk dat mensen niets kunnen toevoegen aan Zijn geboden, maar het werk en de woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade waren niet in de Schriften opgenomen, en ze waren zelfs totaal verschillend van sommige vereisten van de wet. Net zoals er in het Tijdperk van de Wet de vereiste was van ‘oog om oog, tand om tand’, maar toen de Heer Jezus aan het werk was, zei hij: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je ​onderkleed​ van je wil afnemen, sta hem dan ook je ​bovenkleed​ af(Matteüs 5:38–40). Bovendien vertelde Jehova God de mensen in het Tijdperk van de Wet dat ze hun vijanden moesten haten, maar in het Tijdperk van Genade zei de Heer Jezus: ‘En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en ​bid​ voor wie jullie vervolgen(Matteüs 5:44). In de ogen van degenen die vasthielden aan het Oude Testament was een groot deel van wat de Heer Jezus zei buiten de grenzen van de wet en een toevoeging aan de wet, en dus volgden zij de Heer niet. Vooral de farizeeën klampten zich vast aan de oudtestamentische wet om de Heer Jezus te veroordelen en begingen de monsterlijke zonde van het belasteren van de Heilige Geest. Is dat geen enorme rebellie van de kant van de mens? Wanneer God in Zijn woorden zegt dat niets kan worden toegevoegd of verwijderd, dan is dat Zijn vereiste voor de mensheid – hoe kunnen we de eisen van Gods woorden aan God Zelf opleggen? God is de heerser van alle dingen en Zijn werk wordt uitgevoerd volgens Zijn plan. Het wordt door geen enkel mens beperkt en het is ook niet beperkt tot de woorden van de Bijbel.”

Nadat ze dit alles had gezegd, nam ze haar tablet, en opende snel een webpagina. Ze vervolgde: “Dit komt van een evangelische website: ‘Het werk dat Jezus in de tijd van het Nieuwe Testament verrichtte maakte ruimte weer nieuw werk: Hij werkte niet volgens het werk van het Oude Testament, en Hij paste ook de woorden van Jehova in het Oude Testament niet toe. Hij deed Zijn eigen werk, en Hij deed nieuwer werk, werk dat boven de wet stond. Zo zei Hij: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” In overeenstemming met wat Hij heeft bereikt is er zo dus met veel doctrines gebroken. Op de sabbat nam Hij de discipelen mee naar de graanvelden om de korenaren te plukken en op te eten, Hij hield zich niet aan de Sabbat, en zei “De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.” Toentertijd werd eenieder die zich niet aan de Sabbat hield gestenigd tot de dood volgens de regels van de Israëlieten. Maar Jezus ging de tempel niet binnen en hield zich ook niet aan de Sabbat, en Zijn werk was niet door Jehova gedaan in de tijd van het Oude Testament. Dus stond het werk van Jezus boven de wet van het Oude Testament, het was meer verheven en kwam er niet mee overeen.’ Het is duidelijk dat God zich niet aan regels houdt. In elk tijdperk doet God nieuw werk en spreekt nieuwe woorden uit. Hij wordt niet belemmerd door de wetten en verordeningen van het vorige tijdperk. God handelt in overeenstemming met de vereisten van Zijn werk als volgens wat wij als mensen nodig hebben. Hij spreekt voortdurend nieuwe woorden; dit is de enige manier om de mensheid naar een hoger niveau te tillen, zodat we volledig kunnen ontsnappen aan de krachten van Satan en uiteindelijk Gods redding kunnen bereiken. Dit is de reden waarom we Gods werk en woorden niet kunnen beschouwen als beperkt tot wat de Bijbel bevat, en we kunnen vooral geen eisen stellen aan God gebaseerd op Zijn eis van menselijke wezens om niets toe te voegen of weg te nemen, of te bepalen dat buiten de Bijbel, er geen nieuwe woorden van God kunnen zijn. Ben je het daar niet meer eens?”

Xu Min knikte – het gaf haar een onmetelijke helderheid om dit alles van haar vriendin te horen. Wat er in het boek Openbaring werd gezegd over het niet toevoegen of verwijderen van iets, verwees naar het feit dat mensen niet zomaar woorden kunnen wissen of toevoegen aan Gods woorden, maar het betekende niet dat God zelf daarna geen woorden meer kon uitbrengen. Wanneer het mensen ontbreekt aan een zuiver begrip van die passage uit de Schrift, en ze zich vastklampen aan hun absurde opvattingen, en daardoor het werk van God begrenzen, zullen ze dan Gods gezindheid niet beledigen? Toen ze dit begreep brak het koude zweet Xu Min uit – de farizeeën kwamen tot de conclusie dat de Heer Jezus mensen misleidde omdat ze zich vastklampten aan de oude wet en dachten dat Zijn woorden iets aan de wet toevoegden, en zijzelf was net nauw ontsnapt aan dezelfde fout die de farizeeën hadden gemaakt.

Haar vriendin vervolgde: “Weet je nog wat er in Johannes 16:12-13 staat?”

Zonder enige aarzeling, zei Xu Min: “Ik herinner het me. Is dat niet een passage die we vaak voorlazen? De Heer Jezus zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13).”

Haar vriendin zei verder: “Deze passage in de Schrift stelt heel duidelijk dat wanneer God terugkeert in de laatste dagen, Hij nog veel meer woorden zal spreken om ons te drenken en te voeden, zodat we alle waarheden kunnen begrijpen en aanvaarden. Er zijn ook de profetieën van het boek Openbaring: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt(Openbaring 2:17). ‘Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een ​boekrol​ die aan beide kanten beschreven was en met zeven ​zegels​ was ​verzegeld. Ik zag een machtige ​engel​ die met luide stem uitriep: “Wie komt het toe de ​zegels​ te verbreken en de ​boekrol​ te openen?” Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de ​boekrol​ kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de ​boekrol​ te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: “Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen”(Openbaring 5:1–5). ‘Wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt’ en ‘het verborgen manna’ die hier wordt vermeld, de boekrol met zeven zegels die geopend moet worden, enzovoort, bewijzen allemaal dat wanneer God terugkeert in de laatste dagen Hij meer woorden zal hebben om uit te spreken en meer werk te doen; Hij zal alle mysteriën onthullen die we nog nooit hebben begrepen. Kunnen we dus werkelijk concluderen dat iets buiten de Bijbel niet Gods woorden kan zijn vanwege de woorden “Als iemand er iets aan toevoegt …”? Er staat eveneens geschreven: ‘Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden’ (Johannes 21:25). Dit vers vertelt ons ook dat de Heer Jezus veel dingen zei en vele daden uitvoerde terwijl Hij aan het werk was, en dat wat er in de Bijbel staat, beperkt is. Niet alle woorden en werk van de Heer Jezus werden opgetekend. Als zelfs het geheel van het werk en de woorden van de Heer Jezus niet in de Bijbel is opgenomen, zou het dan geen ontkenning van de eigen woorden en daden van de Heer zijn als wij zeggen dat iets buiten de Bijbel niet Gods woorden kunnen zijn?”

Toen ze dit hoorde, was Xu Min zo opgewonden dat ze opstond en zei: “Hemeltjelief, ik lees de Bijbel elke dag. Hoe heb ik dit mysterie niet kunnen ontdekken? Ik krijg meer en meer duidelijkheid door jouw communicatie, en nu begrijp ik volledig dat het werk van God dat in de Bijbel is vastgelegd, beperkt is, dat het geen volledig verslag is van Gods werk en woorden. Het is zelfs geen volledige weergave van het werk en de woorden van de Heer Jezus. Gezien het feit dat de Heer Jezus meer dan drie jaar heeft gewerkt, zou wat Hij op een bepaalde dag zei veel meer zijn geweest dan wat nu in de Bijbel staat. Wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, voert Hij nieuw werk uit, en spreekt Hij nieuwe woorden uit – dit is een feit dat niet kan worden ontkend en het staat heel duidelijk geschreven in de profetieën. Nu weet ik dat menselijke wezens nooit Gods werk kunnen afbakenen, en dat we vooral God niet kunnen definiëren binnen de reikwijdte van de Bijbel. Vooral wanneer we de ware weg onderzoeken, moeten we echt het leiderschap en de leiding van de Heilige Geest volgen en het met een open hart zoeken en onderzoeken om de Heer te verwelkomen. Anders zullen we zoals de farizeeën zijn die tegen God waren en uiteindelijk vernietigd werden omdat ze zich vastklampten aan de letterlijke woorden van de Schrift. Op dat moment zal het te laat zijn voor spijt!”

Haar vriendin glimlachte en knikte: “Inderdaad. Als we in de voetstappen van het Lam willen volgen, moeten we zorgen dat ons hart blijft hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, en dat ons hart blijft zoeken naar de waarheid. We mogen ons niet laten hinderen door onze opvattingen of fantasieën – dat is de enige manier om de verschijning van de Heer in de laatste dagen te verwelkomen, de intelligente maagden te zijn en voor Gods troon te worden gebracht. Precies zoals de Heer Jezus zei: ‘Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel. … Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. … Gelukkig wie zuiver van ​hart​ zijn, want zij zullen God zien(Matteüs 5:3, 6, 8).”

Xu Min knikte heftig: “Ja! Amen!” Haar verwarring was volledig verdwenen en ze voelde zich ongelooflijk blij. Terwijl ze hun gesprek voortzetten, dreef het geluid van hun gelukkige, zorgeloze lach af en toe naar buiten …

Lees meer:

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

De juiste benadering van Bijbelse profetieën

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter