Online preken

Menu

Dagelijks gebed: hoe kunnen christenen ervoor zorgen dat hun gebeden verhoord worden door God?

Broeders en zusters:

We hopen allemaal dat onze gebeden worden verhoord en aanvaard, maar vandaag de dag worden veel broeders en zusters gehinderd door het feit dat hun gebeden niet verhoord en aanvaard worden. Hoe moeten we dan in overeenstemming met Gods wil bidden, zodat de Heer ze hoort?

Dagelijks gebed, christelijke gebeden, hoe te bidden

1. We moeten bidden met een eerlijk hart, niet pretentieus, onpraktisch en bedrieglijk spreken

De Heer Jezus zei: God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid” (Johannes 4:24). Hieruit kunnen we opmaken dat de Heer ons vraagt eerlijke mensen te zijn, en op een werkbare manier en oprecht met de Heer spreken. We moeten niet op een opschepperige manier praten of onrealistische dingen zeggen, anders misleiden we de Heer en zorgen we ervoor dat Hij ons verafschuwt. Als we in ons dagelijks leven tot de Heer bidden, zeggen we vaak dingen die onjuist, overdreven of zonder inhoud zijn, zodat de Heer Zijn gezicht verbergt en niet luistert. We zeggen bijvoorbeeld vaak in onze gebeden: “Heer, ik weet dat alle dingen in de wereld vuil zijn en dat we slechts te gast en vreemdelingen zijn op deze aarde. Ik wil u graag liefhebben en u behagen.” In ons leven kunnen we echter nog steeds niet wereldse zaken als rijkdom, reputatie en status loslaten. We jagen deze zaken zelfs energiek na. Soms bidden we tot de Heer waarbij we zeggen: “God, ik wil een trouwe rentmeester zijn en u met heel mijn hart, geest en kracht dienen.” Maar wanneer we in ons werk moeilijkheden ervaren, weten we niet hoe we daarmee om moeten gaan. We klagen dat het moeilijk en zwaar is. Zulke gebeden zijn niet werkbaar. Ze zijn geen woorden uit ons hart, dus accepteert de Heer ze niet. Dus als we bidden moeten we oefenen om vanuit ons hart tot de Heer te spreken op een realistische manier en geen valse en hypocriete woorden gebruiken. We moeten ons niet druk maken over hoeveel we spreken of hoe goed het klinkt. We zouden ons druk moeten maken over of we oprecht tot de Heer bidden. Als we bijvoorbeeld werk voor de Heer doen, willen we misschien ook wereldse zaken en rijkdom in ons hart nastreven. We moeten dus eerlijk tot de Heer spreken en de Heer vragen ons te leiden en helpen ons oprecht voor Hem in te zetten. Als we moeilijkheden ervaren, moeten we oprecht zijn naar de Heer: “God, ik vind het op dit moment moeilijk, ik ben zwak, ik wil u liefhebben, maar kan de wil niet vinden. Ik vraag u daarom mijn hart te bewegen en niet toe te staan dat mijn moeilijkheden mij zwak maken.” Hierna moeten we actief met God samenwerken en oprecht vertrouwen op God. Wanneer we fouten maken die de Heer kwetsen of wanneer we God verkeerd begrijpen te midden van de beproevingen, moeten we des te meer eerlijk aan de Heer onze geopenbaarde verdorvenheid, onze ware gedachten en onze moeilijkheden en dergelijke voorleggen. Wat we zeggen als we tot de Heer bidden, moet oprecht en de waarheid zijn, omdat we dan altijd intiem met God zijn en God onze gebeden zal verhoren. Op deze manier zal onze kennis van God diepgaander worden en zullen we voortdurend groeien in ons leven.

2. We moeten onze harten stillen voor God en niet door de moties gaan wanneer we bidden

De Heer Jezus vertelde ons: Maar als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen (Matteüs 6:6). Het woord van de Heer vertelt ons dat we een kalm, rustig hart moeten hebben wanneer we tot God bidden en dat we niet ons niet moeten laten beïnvloeden door wat voor persoon, zaak of ding dan ook. Vandaag de dag richten veel van onze broeders en zusters zich enkel op de uiterlijke processen bij het bidden, en richten ze zich in hun gebed niet in alle rust tot God. Veronderstel dat, als je druk aan het werk bent en bang bent om ’s morgens te laat op je werk te komen, je in een poging om meer tijd te winnen, een halfslachtig gebed tot God prevelt. Zulke gebeden zijn enkel een manier om je op een oppervlakkige manier ergens doorheen te worstelen. Of wanneer we gebeden uitspreken tijdens bijeenkomsten en we iemand anders lang horen bidden of veel zeggen, terwijl we zelf niet veel te zeggen hebben, zijn we bang dat er op ons neergekeken wordt als we minder dan anderen bidden. Wanneer we dan aan de beurt zijn om te bidden, doen we de ander na door veel te zeggen, waarbij we soms zelfs de dingen herhalen wat die ander zei. Zulke gebeden worden uitgesproken om anderen te laten zien dat ze niet stil worden uitgesproken voor God. Dus hoe moeten we bidden? Wellicht moeten we ons bijvoorbeeld ’s morgens haasten om op ons werk te komen, en als we dan op de bus wachten, kunnen we ons hart kalmeren en rustig worden voor de Heer. We kunnen dat ook in ons hart doen tijdens de busrit of als we op kantoor zijn. We hoeven geen enkele regel te volgen als we zo bidden, maar we moeten enkel dicht bij de Heer zijn en zorgen dat we niet van Hem weggaan. We moeten ook niet als we bidden tijdens bijeenkomsten proberen anderen naar ons op te laten kijken of ons druk maken hoe anderen ons zien. We moeten enkel proberen rustig te worden voor God en ons hart voor Hem te openen en de beweging van de Heilige Geest te accepteren. Wanneer we dit doen, doen we zaken niet meer oppervlakkig en zal God ons horen.

3. Bid gecentreerd rond de wil van God en laat extravagante verlangens los

En de Heer Jezus vertelde ons ook: Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden(Matteüs 6:31-33). De Heer Jezus leerde ons dat we ons niet druk moeten maken over wat we zullen eten of hoe we ons zullen kleden. We moeten deze zaken niet vragen aan de Heer, omdat de Heer alles wat we in materieel opzicht nodig hebben zal bereiden en regelen. De Heer verlangt dit van ons: Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dat wil zeggen dat we eerst moeten bidden voor Gods koninkrijk en rechtvaardigheid, omdat God dit soort gebeden aanvaardt. 

We weten als christenen dat we geen buitensporige dingen kunnen vragen van God, maar omdat we de wens koesteren zegeningen te verkrijgen, stellen we vaak eisen aan God zonder het ons te realiseren, en richten we buitensporige verzoeken om allerlei wensen te vervullen. Om bijvoorbeeld ons kind op een betere school te krijgen, bidden we wellicht: “God, mijn kind heeft over een paar dagen examens, ik vertrouw mijn kind aan u toe. Ik vraag u hem helderheid van geest en wijsheid te schenken, zodat hij op het examen goede resultaten behaalt en succesvol kan zijn in de toekomst.” Zij die zakendoen, bidden wellicht: “God, ik vertrouw mijn business aan u toe en laat de heidenen de wonderen die u kunt doen, zien, waardoor ik ook vrij kan zijn van gebrek aan materiële zaken.” Gebeden zoals deze bevatten onze eigen buitensporige verlangens. In al die gebeden wordt God gevraagd dit of dat te doen volgens onze wensen. We zijn schepselen en zouden verstandig moeten zijn ten overstaan van de Schepper. We zouden een hart moeten hebben dat God vreest, niet eisen dat God handelt volgens onze wensen, maar bidden gecentreerd rond Gods wil. Bedenk dat we allen weten dat we in de laatste dagen leven en weten dat de profetieën zeggen dat Hij zal wederkomen. We moeten daarom meer bidden dat Gods koninkrijk snel naar de aarde zal komen, omdat er letterlijk staat: laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10). We zouden moeten bidden om Gods leiding om wijze maagden te zijn en de Heer te kunnen verwelkomen wanneer we het nieuws van Zijn wederkomst horen. We zouden ook moeten bidden om te ontsnappen aan onze verdorvenheid en om gereinigd te worden. Gebeden zoals deze om de waarheid en het leven te winnen, zullen alle worden gehoord door de Heer.

Tenslotte wil ik met een ieder twee passages delen die ik op een evangelie website las. “Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden. Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn.” “Terwijl je bidt, moet je hart in vrede zijn met God en moet het oprecht zijn. Je bent werkelijk aan het communiceren met God en tot Hem aan het bidden; je moet God niet om de tuin leiden door mooi klinkende woorden te gebruiken. Het gebed moet gericht zijn op dat wat God vandaag verlangt te bereiken. Vraag God om je verlichting en illuminatie te brengen en maak de toestand waarin je verkeert en moeilijkheden duidelijk in je gebed tot God en toon je vastberadenheid aan God. Het gebed is niet het volgen van een procedure, maar het zoeken van God door je waarachtige hart te gebruiken. Vraag God om je hart te beschermen, waardoor het mogelijk wordt om vaak in vrede voor God te zijn, zodat je in staat zult zijn om jezelf te leren kennen, jezelf te minachten en jezelf te begeven in de omgeving die God voor je heeft ingesteld, zodat het mogelijk voor je is om zodoende een normale relatie met God te hebben, hetgeen jou iemand maakt die werkelijk van God houdt.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter