Online preken

Menu

Waar is de Philadelphia kerk in de Bijbel en hoe deze te vinden?

Zoals we allemaal weten, is de kerk van Philadelphia die is geprofeteerd in het boek Openbaring een kerk die vóór de grote rampen wordt opgenomen. Tegenwoordig zijn er overal rampen, en alleen door de kerk van Philadelphia te vinden, kunnen we opgenomen worden voor de troon van God voordat de grote rampen arriveren. Weet je welke kenmerken de kerk van Philadelphia onderscheiden? En hoe we deze kerk kunnen vinden? Laten we deze kwestie hieronder bespreken en onderzoeken.

Kenmerken van de kerk van Philadelphia

Het is geprofeteerd in het boek Openbaring: Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: ‘[…] Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’(Openbaring 3:7-13). We kunnen aan deze passage zien dat de kerk van Philadelphia drie kenmerken zal hebben.

De eerste functie is ongeveer zo: “Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God […] en ook mijn eigen nieuwe naam.” Zoals we weten, is het boek Openbaring een boek met profetieën, en “Mijn eigen nieuwe naam” verwijst duidelijk naar het feit dat de Heer een nieuwe naam zal hebben wanneer Hij terugkeert, en aangezien Hij een nieuwe naam heeft, kan Hij niet opnieuw “Jezus” worden genoemd − dit is zeker. Daarom zal datgene waar de mensen van de kerk van Philadelphia tot bidden en een beroep op doen niet de naam “Jezus” zijn, maar eerder Gods naam in het nieuwe tijdperk. Het is net als toen de Heer Jezus in het begin Zijn werk kwam uitvoeren, toen degenen die Zijn verlossing accepteerden niet langer de naam van Jehovah God riepen, maar in plaats daarvan baden ze in de naam van de Heer Jezus. We kunnen er daarom zeker van zijn dat de kerk van Philadelphia de kerk zal zijn die Gods nieuwe naam accepteert. Dit is het eerste kenmerk van de kerk van Philadelphia.

Het tweede kenmerk is dat de kerk luistert naar “wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Dit betekent dat wanneer de Heer Jezus terugkeert, Hij meer woorden tot de kerken zal spreken, Hij de kleine boekrol voor de mensheid zal openen, en alles wat Hij zegt zal nieuw zijn. De kerk van Philadelphia zal daarom de kerk zijn die Gods nieuwste uitspraken accepteert, en degenen in de kerk zullen de bewatering en voorziening van de huidige woorden van God kunnen verkrijgen, net zoals er in de profetie staat:En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten(Joël 2:29). Dit is de tweede kenmerk van de kerk van Philadelphia.

Het laatste kenmerk is precies zoals er staat in het vers: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan.” We kunnen hieruit opmaken dat de overwinnaars zullen ontstaan ​​in de kerk van Philadelphia. Deze overwinnaars zijn in staat om Gods weg te volgen, en in welke situatie ze zich ook bevinden, ze zijn altijd in staat om hun vlees te verzaken en te leven naar Gods woorden. Uiteindelijk zijn ze niet langer gebonden aan de vele en gevarieerde verdorven gezindheden van Satan, en verdragen een krachtige getuigenis voor Satan. Er zijn er die zelfs onder de vervolging van het satanische regime niet door de dood worden beperkt en die weigeren God te verraden, zelfs ten koste van hun eigen leven. Zulke mensen dragen het zegevierende en klinkende getuigenis tegenover Satans kwade krachten − zij zijn de overwinnaars die God in de laatste dagen zal voltooien. Daarom is elke kerk die een groep overwinnaars kan voortbrengen, de kerk van Philadelphia. Dit is het derde kenmerk van de kerk van Philadelphia.

Door naar de drie bovenstaande kenmerken te kijken, kunnen we weten dat de kerk die Gods nieuwe naam kan accepteren, die Gods stem kan horen en de bewatering en voorziening van Gods nieuwe woorden kan verkrijgen, en die een groep overwinnaars kan voortbrengen, zonder twijfel de kerk van Philadelphia. Omgekeerd is elke kerk die de stem van God niet herkent, die niet accepteert wat de Heilige Geest tegen de kerken zegt, en die de nieuwe naam van God niet accepteert, zeker niet de kerk van Philadelphia.

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

De kerk van Philadelphia is ontstaan

Alleen door de kerk van Philadelphia te vinden, kunnen we opgenomen worden voor de grote rampen. Dus waar is precies de kerk van Philadelphia? Eigenlijk is de kerk van Philadelphia al ontstaan, en het is de Bliksem uit het Oosten waar iedereen van gehoord heeft − het is De Kerk van Almachtige God. De woorden van Almachtige God zeggen: “De kerk van Filadelfia heeft gestalte gekregen, wat volledig te danken is aan de genade en barmhartigheid van God. Liefde voor God ontstaat in de harten van talloze heiligen, die geen enkele onzekerheid hebben ten aanzien van hun geestelijke reis. Zij houden vast aan hun geloof dat de enige ware God vleesgeworden is, dat Hij het Hoofd van het universum is die alle dingen bestiert: dit wordt bevestigd door de Heilige Geest, het is rotsvast! En het zal nooit veranderen!” De kerk die is voortgekomen uit de verschijning en het werk van Almachtige God, heeft precies de profetieën in Openbaring betreffende de kerk van Philadelphia vervuld. Daar kunnen we zeker van zijn door naar de onderstaande drie punten te kijken.

  1. Gods nieuwe naam. De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer al is teruggekeerd en dat Hij Almachtige God wordt genoemd. “De Almachtige” wordt in veel verzen in Openbaring genoemd. Het boek Openbaring 1: 8 zegt bijvoorbeeld:‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’Openbaring 19: 6 zegt: “Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.’En in veel verzen, zoals Openbaring 16:14, wordt geprofeteerd dat de nieuwe naam van de Heer “de Almachtige” zal zijn, wat betekent Almachtige God. We kunnen er daarom zeker van zijn dat de naam “Almachtige God” inderdaad Gods nieuwe naam is zoals geprofeteerd in Openbaring, en dat het de naam van God is zoals Hij in de laatste dagen werkt.

Met respect met betrekking tot dit punt, kunnen we een passage lezen van de woorden van Almachtige God: “Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. En er is geen enkel mens of ding die niet zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën.” De woorden van Almachtige God laten ons zien dat of Hij nu Jehovah, Jezus of de Messias wordt genoemd, Hij altijd God Zelf is, en dat dit slechts verschillende namen zijn die Hij aanneemt in verschillende tijdperken. Evenzo is de Heer Jezus in de laatste dagen in het vlees teruggekeerd en heeft Zijn naam veranderd, en de nieuwe naam van Almachtige God aangenomen. Dit komt omdat God in de laatste dagen het werk zal doen om elke persoon naar zijn soort te scheiden en het goede te belonen en de goddelozen te straffen, en Hij zal de mens voor eens en voor altijd van zonde redden en Gods zesduizend jarig managementplan om de mensheid te redden tot een einde brengen. In de laatste dagen zal God Zich daarom aan de mens openbaren in Zijn rechtvaardige, majestueuze, toornige gezindheid die geen belediging tolereert en Zijn inherente gezindheid en wat Hij heeft en is bekend maken voor iedereen. God neemt daarom een ​​naam aan die Zijn gezindheid kan vertegenwoordigen − de almachtige God Zelf − zodat de gehele mensheid Zijn gezag en macht kan zien. De mensheid kan zien dat God niet alleen alle dingen kan scheppen, maar dat Hij ook over alle dingen kan regeren, en ziet dat God niet alleen een zondoffer voor de mens kan worden, maar dat Hij ook de mens kan transformeren en zuiveren; Hij is de eerste en de laatste, en niemand kan Zijn wonderen en daden doorgronden. Dit vertelt ons dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, de unieke God Zelf, en dat de Kerk van Almachtige God die is voortgekomen uit de verschijning en het werk van Almachtige God inderdaad de kerk van Philadelphia is zoals in de Bijbel is geprofeteerd.

  1. Wat de Geest tegen de kerken zegt. De Heer Jezus heeft ooit geprofeteerd: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid(Johannes 17:17). Deze verzen vertellen ons dat wanneer de Heer terugkeert, Hij de waarheid zal uitdrukken en het werk zal verrichten van het oordelen en zuiveren van de mens. Hoewel we misschien de verlossing van de Heer Jezus hebben aanvaard, zijn we niet bevrijd van de ketenen van de zonde en leven we voortdurend in een staat van zondigen en belijden. Vanwege dit, om ons voor eens en voor altijd van zonde te redden, en op de grondslag van het verlossingswerk van de Heer Jezus, drukt God in de laatste dagen miljoenen woorden uit en lanceert Hij het oordeelswerk dat begint bij het huis van God. Hij doet dit zodat de mens volledig gezuiverd en bevrijd kan worden van de ketenen van de zonde. De verschijning en het werk van Almachtige God vervullen dus precies de profetieën van de Heer Jezus.

We zullen dit beter begrijpen nadat we een passage uit de woorden van Almachtige God hebben gelezen. Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

De woorden van Almachtige God laten ons zien dat Hij veel verschillende aspecten van de waarheid gebruikt om ons te oordelen en te zuiveren, en Hij vertelt ons alle waarheden die we nodig hebben om volledige verlossing te verkrijgen als verdorven mensheid, zoals Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid,” “Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?” “Aan wie ben jij loyaal?” “Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God,” “Een heel ernstig probleem: verraad (1),” “Een heel ernstig probleem: verraad (2),” “Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen,en nog veel meer. Bovendien onthult Almachtige God de mysteries van Gods zes-duizendjarig management om de mensheid te redden, zoals “Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld,” “Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God,” “Het werk in het Tijdperk van de Wet,” “Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing,” “Het mysterie van de vleeswording (1-4),” enzovoort. Hij onthult ook Zijn beloften aan de mens en hoe Hij de doelen en bestemmingen voor de mens bepaalt, zoals “Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming,” “God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan,” “Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn,” “Door overtredingen gaan mensen naar de hel,” en meer. De woorden van Almachtige God zijn opgetekend in het boek Het Woord Verschijnt in het Vlees. Deze waarheden onthullen de mysteries van Gods duizenden jaren management van de mensheid, en ze tonen ons de weg om gezuiverd te worden en volledige verlossing te bereiken. Laten we erover nadenken: als deze uitspraken niet van de Heilige Geest waren, zouden we deze kwestie dan kunnen begrijpen? Wie zou, behalve de Heilige Geest en naast God, zulke woorden kunnen uitdrukken? Wie anders zou deze waarheden en mysteries kunnen onthullen? Wie anders zou deze waarheden kunnen uitdrukken om de mensheid te redden en te zuiveren? Dit is voldoende om te laten zien dat het woord van Almachtige God het woord van oordeel is uitgedrukt door God in de laatste dagen, waarlijk de woorden van Almachtige God zijn wat de Heilige Geest in de laatste dagen tegen de kerken zegt, en Het Woord verschijnt in het vlees uitgedrukt door Almachtige God is de kleine rol die in het boek Openbaring is geprofeteerd.

  1. God heeft al een groep overwinnaars gemaakt. Almachtige God drukt de waarheid uit en voert het oordeelswerk in de laatste dagen voornamelijk uit om een ​​groep overwinnaars te maken. Alle uitverkoren mensen van God die de waarheid nastreven en het oordeel en de tuchtiging ondergaan van de woorden van de Almachtige God, hebben duidelijk de waarheid van hun eigen verdorvenheid door Satans handen gezien; ze zijn in staat om werkelijk alle verschillende 'verdorven gezindheden van Satan die in hen liggen te kennen, en ze zijn bereid hun vlees te verlaten en zich oprecht te bekeren. Uiteindelijk worden ze in staat om Gods woorden in praktijk te brengen, zich in overeenstemming met de waarheid te gedragen en God te gehoorzamen en te vereren, wat betekent dat ze Satans duistere invloed hebben overwonnen. Net zoals de woorden van Almachtige God zeggen: “Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen. Wat betekenen deze woorden? Ze betekenen dat deze mensen, die gewonnen zijn, pas echt gehoorzaam waren, nadat zij het oordeel en de tuchtiging, de behandeling en het snoeien, en allerlei vormen van loutering hadden ondergaan. Het geloof van dit soort mensen is niet vaag en abstract, maar oprecht. Zij hebben geen tekenen en wonderen gezien, of mirakels; zij spreken niet over duistere letters en doctrines, of diepzinnige inzichten; in plaats daarvan hebben zij realiteit, de woorden van God, en een waarlijke kennis van de werkelijkheid van God.” Ze hebben het oordeel en de tuchtiging van de woorden van Almachtige God ondergaan, hun levens gezindheid is in verschillende mate veranderd en ze dragen getuigenis dat ze zich van arrogantie en verwaandheid hebben ontdaan, dat ze eerlijke mensen zijn, dat ze de ketenen van het instemmend “ja mannen” hebben afgewezen, zich te hebben verlost van jaloezie, en meer. Deze getuigenissen zijn de vrucht van Gods uitverkoren volk nadat ze het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden hebben ervaren. Daarnaast zijn er ook veel mensen die het slachtoffer worden van wrede vervolging door het satanische regime, die in staat zijn niet aan hun eigen leven te denken en die, bijna zonder enige hoop op hun eigen overleving, vertrouwen op de begeleiding van de woorden van Almachtige God en geven een overtuigend getuigenis dat in Gods naam Satan overwint. De getuigenissen van deze overwinnaars zijn nu al lang beschikbaar voor iedereen om online te zien, en ze getuigen openlijk voor de hele wereld dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. We kunnen hieruit opmaken dat er al een groep overwinnaars is ontstaan ​​binnen De Kerk van Almachtige God. Deze dingen zijn de kristallisatie van Gods werk in de laatste dagen, en ze zijn de exacte vervulling van de profetie in Openbaring die zegt: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan(Openbaring 3:12).

We kunnen aan de bovenstaande gemeenschap zien dat het werk van Almachtige God in de laatste dagen precies de profetie in Openbaring vervuld die zegt: Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: ‘[…] Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’(Openbaring 3:7-13). Het Woord Verschijnt in het Vlees zoals uitgedrukt door Almachtige God, is wat de Geest tegen de kerken zegt, het verborgen manna. De naam van Almachtige God is de nieuwe naam van God en iedereen die bidt en de naam van Almachtige God aanroept en die de leiding van de woorden van Almachtige God accepteert, zullen allemaal voor de troon van God worden opgenomen. Deze mensen hebben allemaal de kans om het oordeel en de zuivering van de woorden van Almachtige God te accepteren, en ze zullen uiteindelijk de waarheid verkrijgen en de overwinnaars worden die vóór de rampen worden gemaakt. De verschijning en het werk van Almachtige God vervullen precies de profetieën in Openbaring, en dit is een bewijs dat De Kerk van Almachtige God de kerk van Philadelphia is.

Almachtige God heeft nu een groep overwinnaars gemaakt en Gods werk om de mensheid te redden nadert zijn einde − de poort van genade zal spoedig sluiten. Dus nu u voor het werk van Almachtige God staat, wat zult u kiezen?

Noot van de redacteur: Als u verder wilt kijken in de Kerk van Almachtige God, of als u vragen heeft over de terugkeer van de Heer, neem dan contact met ons op via Live Chat of Messenger op onze website. We zijn 24 uur per dag beschikbaar en we kijken ernaar uit om met u te communiceren.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Laat een antwoord achter