Online preken

Menu

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?

Door Wu Ming

Als je de Bijbel hebt gelezen, weet je misschien dat er een profetie in Openbaring staat: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld(Openbaring 5:1). Dus waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels naar? Misschien zullen veel mensen antwoorden: “Het verwijst beslist naar de bijbel.” Maar is dat echt zo? De Bijbel zegt: “Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen(Daniël 12:4). We kunnen uit dit vers leren dat veel mensen dit verborgen en verzegelde boek in de eindtijd zullen zoeken en onderzoeken om meer waarheden te begrijpen. De Bijbel staat echter open voor de hele mensheid - dus waarom zouden mensen het in de laatste dagen moeten zoeken? Daarom verwijst het verzegelde boek dat in het boek Openbaring wordt genoemd niet naar de Bijbel. Dus waar verwijst het precies naar?

Laten we, om deze vraag duidelijk te maken, eerst het Bijbel zorgvuldig onderzoeken. De profetie uit het boek Openbaring zegt: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen’(Openbaring 5:1-5). We kunnen uit deze profetie zien dat het boek in de hand is van Degene die op de troon zit. Degene die op de troon zit, verwijst zonder twijfel naar God Zelf, omdat geen mens gekwalificeerd is om op de troon te zitten. Dat wil zeggen, het boek is in de hand van God en bevat verborgen waarheid en mysteries. Ieder van ons die in de Heer gelooft, heeft echter een Bijbel en we kunnen die vrij lezen; zelfs ongelovigen kunnen het lezen. Hoe kan men zeggen dat het verzegeld is met zeven zegels? Laten we vervolgens eens kijken naar Openbaring 5:2-4: “Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien.” We weten dat Johannes de Openbaring rond 90 na Christus schreef. In die tijd waren de vier evangeliën, Handelingen en brieven aan kerken al voltooid. Als het boek naar de Bijbel verwijst, waarom huilde Johannes dan omdat niemand het waard was het boek te openen? Openbaring beschrijft het visioen dat Johannes op het eiland Patmos zag, terwijl hij het werk profeteerde dat op dat moment niet door de Heer Jezus was volbracht, dat wil zeggen het werk dat God later zou doen. Het is precies zoals Openbaring zegt: “Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes(Openbaring 1:1). “Dingen die binnenkort moeten gebeuren” die hier worden genoemd, verwijst naar de dingen die op het punt staan ​​te worden bereikt, maar die nog niet zijn vervuld. Uit al deze feiten kunnen we er zeker van zijn dat het boek absoluut niet naar de Bijbel verwijst, maar verwijst naar Gods nieuwe woorden buiten de Bijbel. Het is precies zoals de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). Openbaring 2:17 zegt: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” Uit deze verzen kunnen we nu begrijpen dat wanneer God in de laatste dagen terugkeert, Hij tot de kerken zal spreken en meer waarheden zal uitdrukken. Hij zal de boekrol openen en de zeven zegels losmaken, en meer. Dit is het werk dat door God in de laatste dagen zal worden volbracht. De Bijbel heeft er alleen profetieën over, maar vermeldt niet hoe God dit werk doet. Alleen als God in de laatste dagen terugkomt, zal Hij de mysteries voor ons openen. Laten we een passage lezen uit Gods woorden: “Ik zal jullie hierover vertellen wanneer ik mijn boekrol open in de laatste dagen. (De boekrol staat voor alle woorden die ik heb gesproken, mijn woorden in de laatste dagen – dat alles staat daarin.)” Deze woorden van God laten ons zien dat de boekrol verwijst naar de woorden van God die Hij in de laatste dagen spreekt. Dus als we meer willen weten over de mysteries van de boekrol, moeten we Gods woorden van de laatste dagen zoeken.

Hoe kunnen we dan de boekrol vinden die God in de laatste dagen opent? De Heer Jezus heeft vertelde ons: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Het boek Openbaring vermeldt ook: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). En het wordt meerdere keren genoemd in Openbaring hoofdstuk 2 en 3: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Hieruit kunnen we zien dat wanneer God terugkomt in de laatste dagen, Hij woorden tot de kerken zal spreken en de waarheid zal uitdrukken om ons te voorzien; alleen deze woorden zijn de inhoud van de boekrol. Zolang we luisteren naar Gods stem, dorsten en de waarheid zoeken, zullen we in staat zijn om Gods stem te horen, de terugkeer van de Heer te verwelkomen en de mysteries in de boekrol te begrijpen.

Tegenwoordig getuigt in de hele wereld alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God. Op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, voert Almachtige God het oordeelswerk uit, te beginnen met het huis van God, de woorden uit te drukken om de mensheid te reinigen en te redden, en alle mysteries van Gods managementplan om de mensheid te redden te onthullen. Hij vertelt ons duidelijk over de essentie van verschillende aspecten van de waarheid. Het boek van Zijn woorden, Het Woord verschijnt in het Vlees, is de boekrol die door het Lam is voorzegd in het boek Openbaring. Door veel woorden van Almachtige God te lezen, hebben veel mensen die echt in God geloven en verlangen naar Gods verschijning, Gods stem gehoord en zijn voor Hem teruggekeerd. Nadat ze Almachtige God hebben aanvaard, lezen ze elke dag Gods woorden en hebben ze het bruiloftsmaal van het Lam bijgewoond. Deze mensen zijn wijze maagden die de Heer hebben verwelkomd. Integendeel, degenen die weigeren Almachtige God te aanvaarden, zijn dwaze maagden. Ze herkennen Gods stem niet en verliezen zo de kans om de Heer te verwelkomen; uiteindelijk zullen ze door God in rampen worden geworpen.

Nu zijn we in de late periode van de laatste dagen, en grote rampen zijn begonnen. Vrienden, willen jullie de Heer spoedig verwelkomen en de geopende boekrol lezen? Neem dan gerust contact met ons op via WhatsApp.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter