Bijbelse profetieën: Gods koninkrijk is op aarde

Bijbelse profetieën: Gods koninkrijk is op aarde

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
(Mattheüs 6:9-10)


En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
(Openbaring 11:15)


En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
(Johannes 3:13)


En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
(Openbaring 21:2-4)


Lees meer:

Het mysterie van Gods koninkrijk verborgen in: Het Onze Vader

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

 

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.