Online preken

Menu

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Spreek over “verlossing” en de meeste mensen denken dat geloven in de Heer de mens verlossing geeft en dat het betekent, dat wij voor altijd in Gods zaligheid mogen zijn; omdat in Romeinen 10:10 staat: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” In onze ogen, door met ons hele hart in de Heer Jezus te geloven, gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus en als wij Hem met onze woorden erkennen, krijgen we eeuwige verlossing. Dus als de Heer terugkeert, zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Wij zullen degenen zijn die eeuwige zaligheid van God ontvangen. Er zijn echter mensen die hierover twijfelen; ook al zijn we gered door ons geloof, we begaan nog steeds zonden, verliezen vaak ons humeur, zijn jaloers op anderen en hebben slechte gedachten. We volgen zelfs de kwaadaardige wereldse trends. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd:Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34-35). Zij die vaak zondigen en deze zonden weer belijden, zijn nog steeds dienaren van de zonde en kunnen absoluut niet het koninkrijk van de hemel binnengaan. Dus hoe kan dit dan betekenen dat wij eeuwige verlossing van God zullen ontvangen?

We willen vandaag graag dit controversiële onderwerp onderzoeken: Betekent het geloof in de Heer Jezus het ontvangen van Gods eeuwige zaligheid? En hoe kunnen we Gods eeuwige zaligheid ontvangen?

Redding van de Heer Jezus

Redding van de Heer Jezus

Laten we een beetje kijken naar de achtergrond van het werk van de Heer Jezus om te kijken naar welke rechtvaardiging het geloof in de Heer Jezus specifiek verwijst. Iedereen weet dat de mensheid op het einde van het Tijdperk van de Wet steeds meer en meer en dieper werd beschadigd door Satan; de mensen waren niet meer in staat om zich aan de wet en de geboden te houden, maar deden veel dingen waarmee zij Gods gezindheid beledigden. Ze aanbaden afgoden, pleegden overspel en offerden zelfs offers zoals lamme of blinde duiven en schapen. Iedereen dreigde daardoor volgens de wet veroordeeld te worden en ter dood te worden gebracht. Om de mensheid te redden, werd op basis van de behoeften van de mensheid uit die tijd; God door de Heer Jezus persoonlijk vlees, waarmee God een stap verder ging met Zijn verlossingwerk, het tonen van de weg van bekering en het inluiden van een nieuw pad welke de mensheid kon volgen. Jezus leerde de mensen tolerantie en geduld, om hun vijanden lief te hebben, om anderen zeventig keer zeven keer te vergeven en meer. De Heer Jezus genas ook de zieken, wierp demonen uit, en verrichtte allerlei wonderen. Zolang iemand werkelijk zijn zonden aan de Heer opbiechtte, zou de Heer Jezus die zonden vergeven met Zijn immense tolerantie en verdraagzaamheid. Uiteindelijk werd Hij als het eeuwig zondoffer voor de mensheid aan het kruis genageld, waarbij Hij de zonden van de mensheid op zich nam en het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade zou volbrengen. Dit is de zaligheid die God de mens in het Tijdperk van Genade heeft geschonken. Door de zaligheid van de Heer Jezus te aanvaarden, worden we gekwalificeerd om in gebed voor God te komen. Zolang wij de naam van de Heer erkennen, werkelijk met ons hart in Hem geloven, onze zonden aan de Heer belijden en ons daarvan bekeren, zullen onze zonden vergeven worden. Wij zijn daardoor in staat om te kunnen genieten van alle vrede en geluk dat van God komt – dit is Gods redding voor het Tijdperk van Genade en het is de ware betekenis van rechtvaardiging door het geloof. We kunnen duidelijk zien dat de zaligheid van de Heer Jezus ligt in de vergeving van de zonden en dit is dan ook wat wordt bereikt door ons geloof in de Heer. We worden niet langer veroordeeld en door de wet ter dood gebracht, maar dat betekent niet dat we volledig door God zijn gered of Gods eeuwige zaligheid hebben gekregen. Dat komt omdat de Heer Jezus ons niet verlost heeft van onze satanische aard. Laten we een paar passages van Gods woorden lezen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

God zegt: “Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.” “De zonden van de mens werden vergeven door bemiddeling van de vleesgeworden God, maar dit wil niet zeggen dat de mens geen zonde meer in zich heeft. De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen.

Gods woorden verklaren heel duidelijk dat de Heer Jezus het werk deed om de mensheid te verlossen in overeenstemming met de behoeften van de mensheid op dat moment. Onze zonden worden vergeven door ons geloof in de Heer. Hierdoor zijn wij in staat om biddend voor God te komen en om Hem te aanbidden. Dit is volledig te wijten aan de genade van God. Dit betekent dat Hij onze zonden niet meer bijhoudt, maar het betekent niet dat we vrij zijn van de zonde. Aangezien de Heer Jezus ons niet heeft ontdaan van de satanische natuur die we in ons binnenste koesteren – dat wil zeggen; onze zondige, satanische aard of satanische gezindheid die ons menselijk leven beheerst – zijn we geneigd om arrogant, sluw, egoïstisch, verachtelijk, kwaad en hebzuchtig te zijn. Deze satanische gezindheid gaat nog dieper en is nog steviger geworteld dan de zonde op zichzelf. Als wij worden geconfronteerd met onze satanische gezindheid, kunnen we nog steeds niet anders dan zondigen en ons verzetten tegen God. Bijvoorbeeld, we kunnen ontdekken dat een collega iets heeft gedaan dat niet in overeenstemming is met Gods wil en wij willen degene hier dan op aanspreken, maar doordat wij gedomineerd worden door onze satanische gezindheid van sluwheid, zijn we bang dat als wij de andere hier op wijzen, de trots van de ander zal breken en dat wij hierdoor worden beïnvloed om goed met diegene om te kunnen gaan. Dus kiezen wij er meestal voor om één oog open en één oog gesloten te houden, wat uiteindelijk de belangen van de kerk zal schaden. Het is gewoon hetzelfde als in een gezinssituatie. Als onze kinderen tegen hun ouders ingaan, weten we als ouders dat wij tolerant en geduldig moeten zijn zoals de Heer ons heeft geleerd en het netjes met hen moeten bespreken. In plaats daarvan worden we aangestuurd door onze arrogante, satanische gezindheid en hebben wij het gevoel dat wij als ouders, kunnen we zeggen en doen wat we willen en vinden wij dat onze kinderen ons gewoon moeten gehoorzamen. Anders beledigen ze onze waardigheid als ouders. En dus kunnen we er niets aan doen, maar verliezen wij ons humeur en schelden tegen onze kinderen. We worden ook gecontroleerd door onze egoïstische, verachtelijke satanische gezindheid, altijd denkend aan ons eigen persoonlijke belang. Als we het gevoel hebben dat we van ons geloof kunnen profiteren en Gods zegen zullen ontvangen, gaan we gelukkig en onvermoeibaar de straat op om het evangelie te verkondigen, brengen we offers en geven wij onszelf op. Zodra wij ziekte of ongeluk in ons leven ervaren, geven wij God de schuld en begrijpen wij God verkeerd. We proberen zelfs in discussie met Hem te gaan, tegen Hem in te gaan en voelen wij spijt over alles wat wij in het verleden hebben opgegeven voor God. Wij leven volledig volgens onze verdorven gezindheid en vinden het erg moeilijk om de waarheid te beoefenen. Zelfs als wij wat geduld, tolerantie, vergeving en begrip voor anderen hebben. Ook als wij sommige dingen ten behoeve van anderen doen, is dat gewoon kortstondig goed gedrag. Op het moment dat een situatie onze persoonlijke belangen raakt, laait onze satanische natuur op; we houden ons bezig met intriges en persoonlijke strijd; we ontwikkelen haat voor anderen en willen zelfs wraak nemen. Dit zijn dingen waar we allemaal persoonlijke ervaring mee hebben. We bidden constant en vasten zelfs misschien, maar we kunnen onszelf niet in toom houden. Dit toont ons aan dat onze zonden niet alleen een kwestie van oppervlakkig gedrag zijn, maar dat onze natuur eigendom van Satan is geworden en dat onze natuur op ieder moment zal kunnen verschijnen en onze woorden en daden overneemt, waardoor we ondanks ons persoonlijke verlangen niet te willen zondigen, dit toch doen. God zegt Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34-35). Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig(Leviticus 11:45). We kunnen hieruit zien dat God heilig is en dat als onze satanische natuur onopgelost blijft; dus als wij niet gereinigd worden van het vergif van Satan, zullen we vaak in zonden blijven en ons verzetten tegen God. We weten allemaal dat het loon van de zonde de dood is en hoe lang we er ook hebben geloofd in de Heer, als onze zondige natuur niet wordt opgelost en als onze corrupte gezindheid niet wordt getransformeerd, zullen we niet een van de mensen van het koninkrijk van de hemel kunnen zijn. We zullen dan geconfronteerd worden met het dreigende gevaar om gestraft te worden door God en om in de rampen te worden verslonden. Zo'n persoon zal absoluut geen eeuwige zaligheid van God kunnen bereiken.

Hoe ontvang je eeuwige verlossing_

Hoe Gods eeuwige verlossing te winnen

Hoe kunnen wij dan Gods eeuwige zaligheid bereiken? De Heer Jezus profeteerde: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). En in 1 Petrus 4:17 staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.De Heer Jezus wist dat degenen die net van de wet waren verlost, niet in staat zouden zijn om iets meer te bereiken dan schuldbelijdenis en zich konden bekeren op het fundament van het kennen van hun zonde. Ze zouden niet in staat zijn om diepere waarheden te begrijpen over hoe men kan ontsnappen aan de zonde. De Heer Jezus begreep het gebrek aan volwassenheid van de mensheid en daarom kon Hij op dat moment niet de waarheden uiten aan de mensen om zuivering te bereiken. In plaats daarvan; profeteerde Hij dat Hij in de laatste dagen opnieuw zou moeten komen om dan het oordeelswerk uit te voeren, dat met het huis van God begint, om ons alle waarheden te vertellen die nodig zijn om de mensheid te zuiveren en volledig te redden. Dit stelt ons in staat om het pad naar een verandering in onze gezindheid te praktiseren, waarbij wij onszelf bevrijden van onze zonden en het stelt ons in staat om onze satanische, corrupte gezindheid af te stoten, zuiverheid en eeuwige verlossing te bereiken. Net zoals Hebreeën 9:28 zegt: “Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.”

Vandaag zijn deze profetieën al vervuld. De Heer Jezus keerde al lang geleden onder ons terug om te werken en heeft Hij in de naam van Almachtige God alle waarheden uitgesproken om de mensheid te zuiveren en volledig te redden. Hij heeft het werk van het oordeel uitgevoerd, dat begint bij het huis van God om de zondige natuur van de mensheid grondig op te lossen, waardoor mensen van hun zonden kunnen worden gereinigd. Dit is de eeuwige zaligheid die God ons schenkt. Laten we nu eens kijken naar een paar passages vanuit Gods woorden om dieper in te gaan op de vraag hoe Gods werk van oordeel in de laatste dagen de zonden van de mens kan reinigen en hen eeuwige verlossing kan brengen.

Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

God heeft veel middelen om de mens te vervolmaken. Hij zet allerlei omgevingen in om de verdorven gezindheid van de mens aan te pakken, en gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen. In één opzicht pakt Hij de mens aan, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens: Hij graaft de ‘mysteries’ op uit de diepten van de harten van de mens en onthult ze, en Hij toont de mens zijn natuur door veel van zijn gesteldheden te onthullen. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, door behandeling van de mens, door loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

We kunnen aan Gods woorden zien dat het werk van Christus in de laatste dagen is bedoeld om de mensheid te beoordelen en te reinigen. In de eerste plaats wordt dit gedaan door woorden uit te spreken. De woorden uitgedrukt door God in de laatste dagen bevatten vele aspecten van de waarheid. Ze ontmaskeren bijvoorbeeld de manifestaties van mensen die leven vanuit de satanische gezindheid zoals: arrogantie, egoïsme en bedrog; hoe mensen onderwerping aan en vrees voor God kunnen bereiken; het juiste perspectief welke wij als gelovigen moeten houden. Al deze woorden openbaren Gods rechtvaardige gezindheid en ze zijn een uitdrukking van wat God heeft en is. Voor de mensheid, die beschadigd is door Satan, zijn deze waarheden een meedogenloze spiegeling van de ziel en een rechtvaardig oordeel – ze veroordelen, vervloeken en zuivert de mensheid. Wij moeten Gods oordeels en tuchtiging accepteren vanuit Gods woorden. Net zoals in de Bijbel staat: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12), en dan kunnen wij door God worden gesnoeid, behandeld, beproefd en verfijnd door de verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen die door God op ons pad worden gebracht. Dit is de enige manier waarop we onze eigen lelijkheid, smerigheid, onze opstandigheid en weerstand tegen God kunnen zien en dan onszelf beginnen te haten. We kunnen ons dan bezighouden met echte zelfreflectie en bekering, terwijl we ook Gods gezindheid zien die geen belediging tolereert; harten van eerbied voor God ontwikkelen en bereid zijn om Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en verfijning te accepteren. We kunnen de waarheid accepteren als wet voor ons eigen gedrag. Geleidelijk aan kan onze corrupte gezindheid, die zo diep geworteld is in ons, beetje bij beetje worden gereinigd. Het is net als een glas die tot de rand gevuld is met smerig water. Als de waarheid – het schone water – voortdurend in een glas wordt gegoten, zal de vuiligheid wegspoelen en worden vervangen. Voordat je het weet is het glas schoon en alles wat is overgebleven is het kristal heldere pure water.

Kijk bijvoorbeeld eens naar onze satanische gezindheid van arrogantie die over ons regeert. In ons leven willen we altijd macht uitoefenen en het laatste woord hebben en we willen dat anderen naar altijd naar ons luisteren. We zijn totaal niet in staat om respectvol met anderen in gesprek te gaan, als het even moeilijk wordt voor ons. We worden boos als de opvattingen van iemand anders niet in lijn zijn met die van ons en nadat we ons humeur hebben laten zien, voelen wij ons bedroefd en is er duisternis in onze geest. We kunnen Gods aanwezigheid niet voelen. Op momenten als deze, berispen Gods woorden ons diep van binnen, waardoor wij ontmaskerd kunnen worden. We kunnen enig begrip krijgen van de corrupte gezindheid die we in deze omstandigheden onthullen en vanuit wat voor soort gedachten en noties wij leven; dit gebeurt door onze acceptatie van Gods werk om door Gods woorden te worden beoordeeld, ontmaskerd, gesnoeid en behandeld. We beseffen dat het verliezen van ons geduld komt vanuit een arrogante gezindheid, dat we ongenoegen uiten om onze persoonlijke belangen, gezicht en status te beschermen; dat het geen uitdrukking van de juiste reden is en dat we altijd maar willen dat anderen naar ons luisteren en ons gehoorzamen. Dit is net als de aartsengel die over anderen wil beheersen en anderen wil domineren; de essentie hiervan is strijden om positie bij God. Zodra we ons dit alles realiseren, krijgen we onderscheidingsvermogen over satans tactiek en corrumperende mensheid en zullen wij in staat zijn om minachting te ontwikkelen voor onze eigen corruptie. Dan willen wij niet langer meer op de oude voet leven. We krijgen ook duidelijkheid over onze eigen identiteit en status als een regelmatig gecreëerd wezen; we zien dat we niet anders zijn dan een ander persoon en in verdere interacties met anderen worden we bereid om een goede menselijkheid na te streven volgens Gods vereisten, om een laag kaliber te houden in onze woorden en daden en om tijdens discussie te luisteren naar suggesties van anderen. Zo kunnen we ware vrede en vreugde bereiken na elke keer dat we de waarheid in de praktijk brengen, zodat we niet in de pijn en frustratie leven van zondigen en deze weer belijden. Onze liefde en geloof voor God zal ook blijven groeien. Door dit soort praktische ervaringen van Gods oordeel en tuchtiging, komen we te weten van wie God geniet en wie Hij veracht; wie God redt en wie Hij elimineert; wie God zegent en wie Hij verdoemt. We begrijpen ook dat God werkelijk over iedereen heerst en iedereen inspecteert, dat Hij aan onze zijde staat, ons heel praktisch leidt en redt. Op dit punt krijgen we een hart van eerbied voor God, onze corrupte gezindheid wordt getransformeerd en wanneer we een probleem tegenkomen, zijn we in staat om de waarheid te zoeken, de waarheid in de praktijk te brengen en ons aan God te onderwerpen. Na verloop van tijd, raken wij in staat om te leven vanuit een ware menselijke gelijkenis. Dit is de vrucht die groeit vanuit het ervaren van het oordeel en de tuchtiging van God.

Op dit moment hebben Gods uitverkorenen, de mensen die Almachtige God serieus volgen, in verschillende mate het reinigen en transformeren van hun corrupte gezindheid ervaren. Er zijn op de officiële website van de site van de Kerk van Almachtige God verschillende getuigenissen over hun ervaringen te lezen; deze getuigenissen zijn afkomstig van Gods uitverkoren mensen en zijn persoonlijke ervaringen van Zijn woorden en werk in hun leven. Er zijn getuigenissen die gaan over het ervaren van Gods oordeel en tuchtiging, het verwerpen van de corrupte gezindheid en het leren leven vanuit de juiste mensheid; er zijn getuigenissen over het oplossen van bedrieglijk gedrag en het worden van een eerlijk persoon; er zijn getuigenissen over het ontsnappen aan de banden van het zoeken naar winstbejag en status en over het begaan van het juiste levenspad in het leven; ook zijn er getuigenissen over het ondergaan van onderdrukking en ontberingen, maar desondanks Satan toch kunnen overwinnen. Dan zijn er nog getuigenissen waaruit men Gods rechtvaardige gezindheid kan leren kennen, van het liefhebben en leren onderwerpen aan God, over het dienen van God en toegewijd zijn aan Hem en meer. Deze broeders en zusters hebben ware bekering en transformatie ervaren. Zij zijn degenen die Gods eeuwige zaligheid hebben bereikt – zij zijn het volk van Gods koninkrijk.

Gods werk om de mensheid te beoordelen en te reinigen is nu bijna ten einde gekomen. De rampen van de laatste dagen zijn begonnen; vele plagen, aardbevingen, natuurbranden en hongersnoden zijn al ontstaan. Hoe wij in deze laatste dagen eeuwige verlossing van God kunnen bereiken, hangt direct samen met de uiterst belangrijke vraag of wij toegang kunnen krijgen tot het koninkrijk van de hemel. Wilt u ontsnappen aan de banden van de zonde? Wilt u werkelijk eeuwige zaligheid van God ontvangen, het koninkrijk van de hemel binnengaan en Gods zorg en bescherming krijgen? Als dat zo is, dan moeten wij het oordeel en de reiniging van Christus van de laatste dagen accepteren. Dit is onze enige kans om een transformatie in onze gezindheid te bereiken, zodat wij in Gods koninkrijk kunnen komen en eeuwige zaligheid mogen ontvangen. Net zoals Almachtige God zegt: “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Wat is ware redding?

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Laat een antwoord achter