Online preken

Menu

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken? Betekent gered worden niet dat je volledige verlossing bereikt? Als we zijn gered door ons geloof in de Heer Jezus, hebben we dan niet de volledige verlossing bereikt? Als de Heer komt, worden wij onmiddellijk opgenomen in de hemel.” Maar is het werkelijk zo eenvoudig? We zouden er goed aan doen om dit verder te onderzoeken en bespreken.

1. Wat betekent het om gered te worden? Zijn we zonder zonde nadat we zijn gered?

Laten we eerst een passage van Gods woorden lezen: “Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.” Uit Gods woorden kunnen we zien dat we gered zijn door ons geloof in de Heer omdat de Heer Jezus het werk van de verlossing uitvoerde. De Heer gaf Zichzelf op als zondoffer en werd aan het kruis genageld, en daardoor heeft Hij ons van de zonde verlost. Daarom, door in de Heer te geloven, zijn we niet langer zondaars en zijn we niet langer gebonden aan de wet. Als we nu zondigen, kunnen we rechtstreeks voor God komen om tot Hem te bidden, en we kunnen de Heer vragen om ons te vergeven. Dit is wat het betekent om gered te worden.

Zijn we dan zonder zonde nadat we gered zijn? Uit onze eigen ervaringen kunnen we zien dat we nog steeds vaak kunnen zondigen, en dat we de banden van de zonde niet hebben afgeworpen, zelfs als we wellicht hard werken en we naar de buitenkant toe enkele goede daden verrichten. Onze levenshoudingen zijn onveranderd en het moment waarop we worden geconfronteerd met iets dat in strijd is met onze eigen opvattingen, of iets dat onze belangen schaadt, worden onze vele verdorven gezindheid onthuld, waardoor we tegen God rebelleren en God weerstaan. Wanneer binnen de kerk bijvoorbeeld iemand anders een preek geeft waaruit blijkt dat deze persoon meer talent heeft dan wijzelf, dan voelen we afgunst of we proberen ze heimelijk onderuit te halen; wanneer iemand onze eigenbelangen schaadt, dan haten we ze, en in ernstige gevallen worden we boos en nemen we wraak tegen hen. Als we iets opgeven of een beetje van onszelf geven in ons werk voor de Heer, dan pronken we met onze verwezenlijkingen en stellen voorwaarden aan God, of we minachten en belasteren andere mensen; wanneer de verlichting van de Heilige Geest aanwezig is in ons werk en in onze preken, en we resultaten oogsten, worden we zeer zelfingenomen, en eigenen we ons Gods heerlijkheid toe. Nadat we hebben geleden, en een prijs hebben betaald waarvoor we niets in de plaats kregen en ook onze persoonlijke belangen niet worden ingevuld, dan geven we God daar de schuld van en begrijpen we Hem verkeerd, en we geloven dat God ons niet beschermt of zegent. Wanneer we iets doen dat in strijd is met Gods geboden, dan zijn we bang dat anderen dit zullen ontdekken, en vertellen we leugens om anderen te misleiden en om God te misleiden. Wanneer we vele jaren in God hebben geloofd en denken dat God ons niet voldoende genade heeft getoond, dan volgen we het wereldse pad en verraden God, enzovoort. Zulke gedragingen en uitingen bewijzen voldoende dat we nog steeds in zonde leven en dat we onder de macht van Satan leven; ze bewijzen dat we nog steeds een satanische aard hebben, dat onze gedachten en inzichten betrekking hebben op de wereld, en dat we in staat zijn om God willekeurig te verraden om naar onze wereldse levens terug te keren door om het even welke situatie die niet overeenstemt met onze eigen ideeën.

2. Wat betekent het om volledige verlossing te bereiken? Over welke gedragingen beschikken degenen die volledige verlossing bereiken?

Laten we eerst een passage lezen van Gods woorden: “Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan afwerpen, winnen ze Gods redding. Maar als ze zich nog altijd niet ontdoen van vuil en verdorvenheid, leven ze nog steeds onder het domein van Satan. Het samenzweren, de bedrieglijkheid en de valsheid van mensen zijn allemaal dingen van Satan. Gods redding van jou is om je los te maken uit deze dingen van Satan. Gods werk kan niet verkeerd zijn; het wordt allemaal gedaan om mensen van de duisternis te redden. […] Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en kun je Gods nalatenschap niet ontvangen. Wanneer je eenmaal gereinigd en vervolmaakt bent, zul je heilig zijn, zul je een gepaste persoon zijn, zul je door God gezegend worden en God genoegen schenken.

Uit Gods woorden kunnen we zien dat het bereiken van volledige verlossing betekent dat we de zonde afwerpen en gezuiverd worden. Dat wil zeggen, degenen die volledige verlossing bereiken, doen niet zomaar uiterlijk wat goede daden, maar hun arrogante, zelfzuchtige, bedrieglijke en slechte innerlijke aard is veranderd, en ze zijn in staat om volgens Gods woorden te leven, zich volledig te onderwerpen aan Gods orkestraties en arrangementen en zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met de dreiging van een naderende dood, kunnen ze nog steeds God vrezen en het kwaad mijden. Ze sterven liever dan terug te keren naar een leven onder de macht van Satan, en ze kunnen niet langer rebelleren tegen of weerstand bieden aan God. Alleen zulke mensen heeft God volledig voor zich gewonnen. Degenen die Gods volledige verlossing bereiken, zijn zij die de waarheid begrijpen, die God kennen en die God kunnen gehoorzamen; zij die volledige verlossing bereiken, zijn degenen die kunnen getuigen ondanks allerlei soorten verlokkingen van Satan, die naar de waarheid kunnen leven, en die God vrezen en het kwaad mijden; zij die volledige verlossing bereiken, zijn degenen die rekening houden met Gods wil, die eerlijk en recht door zee spreken, die goedhartig zijn, die God lief kunnen hebben en God tevreden stellen, die Gods woorden aanvaarden als regels voor hun daden en gedrag, die naar de ware menselijke gelijkenis kunnen leven en die God kunnen verheerlijken en manifesteren in alles wat ze doen.

3. The Difference Between Being Saved and Attaining Full Salvation

We hebben net besproken wat het betekent om te worden gered, en of we al dan niet zonder zonde zijn nadat we gered zijn, en we hebben ook besproken wat het betekent om volledige verlossing te bereiken, en hoe zij die de volledige verlossing bereiken zich gedragen. Ik vertrouw erop dat iedereen enig begrip heeft over het verschil tussen gered worden en de volledige verlossing bereiken. Gered worden betekent dat we niet meer veroordeeld worden door de wet, dat we geen zondaars meer zijn, dat we door God gered zijn, dat we gekwalificeerd zijn om voor God te komen, maar dat onze zondige natuur nog steeds diep in ons is geworteld, zelfs als we uiterlijk een aantal goede daden doen. Het bereiken van volledige verlossing, aan de andere kant, betekent dat onze levensgezindheid veranderd is, dat we in staat zijn om de waarheid in praktijk te brengen, dat we geen zonde meer begaan, dat we volledig in staat zijn om ons aan Gods woorden te houden en God te gehoorzamen, dat we de realiteit van Gods woorden kunnen uitleven, en dat we volledig zijn bevrijd van de invloed van Satan en vrije mensen zijn geworden.

In tegenstelling hiermee is onze huidige situatie als broeders en zusters in de Heer zodanig dat we nog steeds leven in verschillende soorten van verdorven gezindheid, en ons leven bestaat uit overdag zondigen en 's nachts zonden belijden. We zijn totaal niet in staat om aan de verleidingen en verlokkingen van Satan te weerstaan, en we kunnen nog steeds tegen God rebelleren, God weerstaan, God de schuld geven en God verkeerd begrijpen. De levens die we leven kunnen God niet verheerlijken en al helemaal niet manifesteren, dus hoe zouden we kunnen zeggen dat we volledige verlossing hebben bereikt? God zegt: “Wees ​heilig, want ik ben ​heilig(1 Petrus 1:16). Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en kun je Gods nalatenschap niet ontvangen. Wanneer je eenmaal gereinigd en vervolmaakt bent, zul je heilig zijn, zul je een gepaste persoon zijn, zul je door God gezegend worden en God genoegen schenken. De essentie van God is heilig en rechtvaardig. God haat alle soorten zonde die we in ons dragen, en walgt van al het smerige in ons; smerige en verdorven mensen zoals wij verdienen het niet om Gods koninkrijk te betreden. Alleen door al deze smerige en verdorven dingen volledig af te werpen en gezuiverd te worden, kunnen we in ons geloof in de Heer Gods lof verdienen en door Hem naar een prachtige bestemming worden geleid. Daarom betekent het gered worden niet dat we volledige verlossing hebben bereikt, en wanneer de Heer terugkeert, zullen we niet meteen opgenomen worden in de hemel.

4. Zoeken naar het pad om volledige verlossing te bereiken

Waar is dus het pad dat leidt naar de volledige verlossing? De Heer Jezus vertelde ons in feite lang geleden al over het pad dat leidt naar de volledige verlossing. Laten we kijken naar verschillende Bijbelverzen: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt(Openbaring 2:17). “Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de ​bron​ met water dat leven geeft(Openbaring 21:6). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). De Heer heeft ons de weg gewezen om volledige verlossing te bereiken en het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Dat betekent dat de Heer Jezus nu in de laatste dagen voor de tweede keer zal terugkeren om alle waarheden tot uitdrukking te brengen, en dat voor ieder die dorst en zoekt naar de verschijning van God, Hij vrijelijk van de bron van het levenswater zal geven, waardoor we het levende water kunnen verkrijgen van een nieuw leven van God, en dat ons geestelijk leven zal gevoed worden. Naderhand, nadat we het oordeel en de kastijding van Gods woorden hebben ervaren, zullen onze verdorven gezindheid worden gereinigd, zullen we de banden van de zonde afleggen, zullen we ons ontdoen van alle satanische duistere invloeden, en zullen we leven naar Gods woorden. Wanneer we door God worden beproefd, zullen we in staat zijn om standvastig in ons getuigenis te staan en mensen te worden die God gehoorzamen, God verheerlijken en God manifesteren in alles wat we doen. Op deze manier zullen we echt volledige verlossing bereiken en gekwalificeerd zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Broeders en zusters, moge de Heer ons verlichten zodat we duidelijk het verschil kunnen zien tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, en zodat we absoluut niet verstrikt raken in onze misvattingen en fantasieën en daardoor het grote moment van onze intrede in het hemelse koninkrijk verlaten. We moeten als de wijze maagden zijn en de waarheid zoeken met een open geest, want enkel zo zullen we de verschijning van de bruidegom zo snel mogelijk kunnen verwelkomen, het bruiloftsfeest van het Lam bijwonen en gedrenkt worden door het levenswater. Eens we Gods werk van oordeel en kastijding in de laatste dagen hebben ervaren, al onze verdorven neigingen afwerpen en we naar de realiteit van Gods woorden leven, dan zullen we uiteindelijk volledige verlossing bereiken en het hemelse koninkrijk binnengaan.

Alle eer aan God, Amen!

Lees meer: 

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan?

Wat is echte verlossing?

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter