Online preken

Menu

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Wat is Pasen? De oorsprong van Pasen

Met Pasen, of Opstandingzondag, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt de opstanding van de Heer Jezus gevierd, die plaatsvond drie dagen nadat Hij aan het kruis werd genageld. De feestdag valt elk jaar precies op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox. Om de verrijzenis van Jezus te herdenken en om de redding en de hoop die Jezus de mensheid bracht te gedenken, houden christenen over de hele wereld jaarlijks in de maanden maart en april vieringen op de dag van Pasen. Aangezien wij, christenen, de verrijzenis van Jezus herdenken, weten we dan ook waarom Hij terugkeerde uit de dood en aan de mens verscheen ondanks het feit dat Hij Zijn verlossingswerk al had voltooid? En wat is de betekenis achter Zijn verrijzenis en Zijn verschijning aan de mens?

Ken jij de ware betekenis van Pasen?

De betekenis van de verrijzenis van de Heer Jezus en van Zijn verschijning aan de mens

Gods woorden zeggen: “Het eerste wat de Heer Jezus dus deed na Zijn opstanding was het iedereen mogelijk te maken Hem te zien, hen vast te laten stellen dat Hij bestaat, en hen in staat te stellen het feit van Zijn opstanding te bevestigen. Daarnaast herstelde dit Zijn relatie met de mensen zodat ze weer dezelfde relatie met Hem hadden als toen Hij in het vlees werkte en Hij de Christus was die ze konden zien en aanraken. Op deze manier was één uitkomst dat de mensen er niet meer aan twijfelden dat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood nadat Hij aan het kruis was genageld en dat er geen twijfel meer bestond aan het werk van de Heer Jezus de mensheid te verlossen. Een andere uitkomst was dat het feit dat de Heer Jezus na Zijn opstanding voor de mensen verscheen en de mensen toestond Hem te zien en aan te raken de mensheid stevig in het Tijdperk van Genade plaatste. Vanaf dat moment konden mensen vanwege de ‘verdwijning’ of de ‘desertie’ van de Heer Jezus niet meer terugkeren naar het vorige tijdperk, het Tijdperk van de Wet, maar zouden ze voorwaarts blijven gaan, in het voetspoor van de onderwijzingen van de Heer Jezus en het werk dat Hij had gedaan. Op die manier was er formeel een nieuwe fase in het werk van het Tijdperk van Genade aangebroken en de mensen die onder de wet waren geweest, kwamen vanaf dat moment formeel onder de wet vandaan en gingen binnen in een nieuw tijdperk, met een nieuw begin. Dit zijn de talrijke betekenissen van de verschijning van de Heer Jezus aan de mensheid na de opstanding.” “Nadat de Heer Jezus was opgewekt verscheen Hij aan de mensen waarvan Hij dacht dat het noodzakelijk was, sprak Hij met hen en stelde hen eisen, en liet Zijn bedoelingen voor en verwachtingen van mensen achter. Dat wil zeggen dat het voor de vleesgeworden God niet uitmaakt of het tijdens Zijn tijd in het vlees was of tijdens Zijn tijd in het spirituele lichaam nadat Hij aan het kruis was genageld en opgewekt – Zijn zorg voor de mensheid en Zijn eisen aan de mensen veranderden niet. Hij maakte zich voordat Hij aan het kruis hing zorgen over deze discipelen. In zijn hart had Hij duidelijkheid over de gesteldheid van elk mens, Hij begreep de tekortkomingen van elk mens en natuurlijk was Zijn begrip van elk mens nadat Hij was gestorven, was opgestaan en een spiritueel lichaam was geworden hetzelfde als toen Hij in het vlees was. Hij wist dat mensen niet helemaal zeker waren van Zijn identiteit als Christus; tijdens Zijn tijd in het vlees stelde Hij echter geen strenge eisen aan mensen. Maar nadat Hij was opgewekt verscheen Hij aan hen en maakte Hij hen absoluut duidelijk dat de Heer Jezus van God afkomstig was, dat Hij de vleesgeworden God was, en gebruikte Hij het feit van Zijn verschijning en opstanding als de grootste visie en motivatie voor het levenslange streven van de mensheid. Zijn opstanding uit de dood gaf niet alleen al degenen die Hem volgden kracht, maar bracht ook Zijn werk van het Tijdperk van Genade onder de mensheid grondig op gang, en aldus verspreidde zich het evangelie van de verlossing door de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade geleidelijk naar elke uithoek van het mensdom. Zou je kunnen zeggen dat de verschijning van de Heer Jezus na Zijn opstanding enige betekenis had? […] Zijn verschijning stelde mensen ook in staat een andere ervaring en een ander gevoel van Gods bezorgdheid en zorg te ondergaan en bewees tevens krachtig dat God de Ene is die een tijdperk begint, de Ene die een tijdperk ontwikkelt en de Ene die een tijdperk afsluit. Door Zijn verschijning versterkte Hij het geloof van alle mensen, en door Zijn verschijning bewees Hij de wereld het feit dat Hij God Zelf was. Dit gaf Zijn volgelingen eeuwige bevestiging en door Zijn verschijning begon Hij ook aan een fase van Zijn werk in het nieuwe tijdperk.

Uit Gods woorden kunnen we afleiden dat er een diepzinnige betekenis zit in het feit dat de Heer Jezus vele malen aan Zijn leerlingen verscheen nadat Hij was teruggekeerd uit de dood, en ze onthullen ook Gods zorgvuldige zorg en gedachte! Hoewel ze naar veel van Zijn leringen hadden geluisterd en de Heer veel wonderen hadden gezien uitvoeren, en hoewel ze beweerden dat Jezus hun Heer was en dat Hij de Zoon van God was, wist Jezus dat degenen die Hem op dat moment volgden niet echt begrepen dat Jezus Christus was en dat Hij God Zelf was. Toen Jezus werd gevangengenomen door de Romeinse autoriteiten en door de soldaten werd gegeseld en bespot, begonnen velen van degenen die Hem volgden te twijfelen over Zijn identiteit, en hun geloof in de Heer werd zwakker en zwakker. Vooral toen de Heer Jezus stierf nadat Hij aan het kruis genageld was, waren veel mensen volkomen teleurgesteld in Hem, en wat als twijfel was begonnen, werd de verloochening van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus in die context niet aan de mens was verschenen na Zijn verrijzenis, zouden veel van Zijn volgers niet meer in Jezus Christus hebben geloofd, en zouden ze zijn teruggekeerd naar het Tijdperk van de Wet en naar de naleving van de wetten van het Oude Testament. God onderzocht echter de harten van de mens tot in het diepst en begreep hun zwakheden, en Hij wist dat de mensen kleine gestalte waren. De Heer Jezus keerde daarom terug uit de dood en verscheen vele malen aan Zijn leerlingen; Hij sprak met Zijn leerlingen, Hij toonde hun Zijn geestelijk lichaam na de verrijzenis, en Hij at met hen en ging met hen dieper in op de Schriften. Bij dit alles was het Zijn doel dat Zijn volgers uit het diepste van hun hart zeker zouden zijn dat de Heer Jezus echt was teruggekeerd uit de dood, dat Hij nog steeds dezelfde Jezus was die de mens had liefgehad en de mens genadig was, dat de Heer Jezus de vleesgeworden God Zelf was, en dat Hij de Messias was van de Bijbelse profetie die zou komen om de mensheid te verlossen. Ze twijfelden niet meer of verloochenden de Heer Jezus niet meer, maar in plaats daarvan geloofden ze oprecht in Hem en erkenden zij Jezus Christus als hun Heer. Hieruit kunnen we zien dat Jezus, door Zijn verrijzenis en verschijning voor de mens, het vertrouwen van de mensen versterkte om in de Heer te geloven en Hem te volgen, en zo de mens dichter bij God te brengen. Dit is één aspect van de betekenis van Jezus’ verrijzenis.

Bovendien verscheen en werkte Jezus als vleesgeworden mens, Hij bracht het Tijdperk van de Wet ten einde en begon het Tijdperk van Genade. Nadat Hij was verrezen stelde Jezus de mensen in staat om nog duidelijker te zien dat hoewel de vleesgeworden Jezus Christus was gekruisigd, Hij toch de zonde en de dood had overwonnen, Hij Satan had verslagen en Zijn verlossingswerk had voltooid en glorie had verworven. De Heer Jezus luidde een nieuw tijdperk in, bracht de mensheid volkomen uit het oudtestamentische Tijdperk van de Wet en vestigde hen stevig in het Tijdperk van Genade, en stelde hen zo in staat om de leiding, het hoeden en bewateren door God in het Tijdperk van Genade te aanvaarden. Hoewel Jezus verrees en opsteeg naar de hemel, en Hij niet langer at, gehoorzaamde of leefde met de mens, kon de mens nog steeds bidden tot en een beroep doen op Jezus naam, Zijn leer blijven houden, Jezus volgen met een onaantastbaar geloof en het evangelie van de Heer verspreiden. Nadat de Heer Jezus was verrezen en verschenen aan de leerlingen die Hem waren gevolgd, werd vooral hun geloof groot, en als het ging om het verspreiden van het evangelie van de Heer of er getuigenis van te geven, vreesden zij geen ontbering of gevaar, zij waren ontembaar in hun doorzettingsvermogen en zij wijdden zich volledig aan de verspreiding van het evangelie, en werden zelfs martelaars voor de Heer. Uiteindelijk bereikte het evangelie van Jezus het hele universum en alle uithoeken van de wereld, en werd het aantal volgelingen van Jezus steeds groter, tot iedereen in elk huishouden Zijn evangelie had gehoord, en het aan iedereen bekend werd.

Nadat Hij was teruggekeerd uit de dood, verscheen de Heer Jezus aan de mens, maakte Hij contact met hen en sprak tot hen, Hij legde de Schriften uit en sprak met hen, en Hij at met hen, enzovoort. Door deze daden konden degenen die de Heer Jezus volgden Zijn zorg en bezorgdheid voor de mens voelen en bevestigen dat Jezus inderdaad God Zelf was, de vleesgeworden Christus, en deze daden vestigden Gods volgelingen stevig in het Tijdperk van Genade. Bovendien begon Jezus’ verlossingswerk zich daarop te verspreiden totdat het zich door het hele universum en over de hele wereld had verspreid. Het is daarom duidelijk dat de betekenis achter Jezus’ verrijzenis en Zijn verschijning aan de mensheid uitermate diepzinnig is; niet alleen Gods zorgvuldige zorg en gedachte zit achter deze handelingen, maar ook Gods wijsheid en almacht!

Beste broeders en zusters, laten we onze dank uitspreken voor Gods verlichting en leiding, waardoor wij de betekenis van Jezus verrijzenis kunnen begrijpen en waardoor we opnieuw Gods zorg en bezorgdheid voor ons, de mensheid, kunnen waarnemen in Zijn werk. God zij dank!

Lees meer:

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Ik heb een nieuw begrip van “Wedergeboorte door het doopsel”

Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Laat een antwoord achter