Online preken

Menu

Hoe Gods bescherming te verkrijgen bij grote rampen

Onlangs is de pandemie in veel landen weer opgelaaid. De situatie is bijzonder ernstig in India: het land heeft de hoogste eendaagse telling van nieuwe Covid-19-gevallen waar ook ter wereld, en het dodental stijgt snel. De pandemie is volledig uit de hand gelopen. De epidemiologen in India waarschuwden dat de drievoudige mutatie (B.1.618) in veel staten in India is aangetroffen en dat het besmettelijker is dan andere stammen. Veel mensen leven in paniek en angst en zijn volledig verloren, bang dat zij en hun familieleden besmet zullen raken, en nog banger om te sterven of hun dierbaren te verliezen. Daarnaast zien verschillende landen over de hele wereld toenemende hongersnoden, aardbevingen, overstromingen en oorlogen. Met het oog op de steeds grotere rampen kunnen mensen de Heer alleen maar voortdurend om Zijn zorg en bescherming vragen. Hebben we echter ooit over het volgende nagedacht? Wat is precies de bedoeling van God als er zich een ramp voordoet? Hoe kunnen we de rampen overleven? Laten we vandaag communiceren over deze kwestie.

Gods wil achter de verschijning van rampen

Tweeduizend jaar geleden vroegen de discipelen van de Heer Jezus Hem: “Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3). De Heer Jezus antwoordde: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:6-8). Tegenwoordig zijn rampen een veelvuldige verschijning over de hele wereld. Aardbevingen, pandemieën, hongersnoden, oorlogen en overstromingen vinden de een na de ander plaats, en vooral Covid-19 heeft zich over de hele wereld verspreid. Deze tekenen laten ons duidelijk zien dat de bijbelse profetieën over de terugkeer van de Heer zijn vervuld en dat de Heer al is teruggekeerd. Daarom is het nu onze hoogste prioriteit om Gods verschijning en werk te zoeken. De mensen zijn tegenwoordig echter steeds kwaadaardiger en verdorvener geworden. Veel mensen erkennen het bestaan ​​van God niet, en zelfs veel gelovigen in God streven wereldse dingen na, of leven hun leven terwijl ze zich overgeven aan gulzigheid, en vleselijke, sensuele verlangens. Er zijn maar heel weinig mensen die het initiatief nemen om naar God en zijn uiterlijk en werk te zoeken. Hoewel veel mensen het nieuws van de terugkeer van de Heer hebben gehoord, zoeken of onderzoeken ze niet actief, maar sluiten ze een oogje dicht voor Gods redding van de laatste dagen. Daarom, door deze rampen toe te staan, stuurt God ons waarschuwingen om onze apathische harten wakker te schudden, zodat we duidelijk kunnen zien dat de profetieën over de komst van de Heer al zijn vervuld en dat de Heer is teruggekomen. We moeten de verschijning van God zonder uitstel zoeken, want alleen zo zullen we de kans krijgen om Gods bescherming bij rampen te krijgen.

Hoe Gods bescherming te verkrijgen bij grote rampen

De enige weg om beschermd te worden tegen rampen

Hoe kunnen we dan de Heer verwelkomen en de kans krijgen om Gods zorg en bescherming te krijgen? Laten we eerst eens kijken naar wat de woorden van God zeggen.

God zegt: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing! De verschijning van God kan niet worden gerijmd met de opvattingen van de mens, en God kan al helemaal niet verschijnen in opdracht van de mens. God maakt Zijn eigen keuzes en Zijn eigen plannen bij het doen van Zijn werk; bovendien heeft Hij Zijn eigen doelstellingen en Zijn eigen methodes. Wat voor werk Hij ook doet, het is voor Hem niet nodig om dat met de mens te bespreken of diens advies te vragen, laat staan om absoluut iedereen van Zijn werk op de hoogte te stellen. Dit is de gezindheid van God, die bovendien door iedereen zou moeten worden herkend. Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.” Uit deze woorden van God kunnen we duidelijk weten dat de Heer woorden zal spreken wanneer Hij terugkeert. Als we de Heer willen verwelkomen en Gods voetstappen willen bijhouden, moeten we aandacht besteden aan het zoeken naar Gods uitspraken en het luisteren naar Zijn stem. Wanneer we de stem van God herkennen, betekent dit dat we Gods verschijning zien en de wederkomst van de Heer begroeten. Dus als anderen ons het evangelie van de wederkomst van de Heer prediken, moeten we het niet blindelings verwerpen of er onze ogen voor sluiten, maar eerder het initiatief nemen om te zoeken en het te bekijken. Alleen door dat te doen, kunnen we de Heer verwelkomen en de kans krijgen om Gods zorg en bescherming te verkrijgen.

Tegenwoordig treffen grote rampen de mensheid. Er zijn niet veel dagen meer om ons te bekeren. Als u onverschillig blijft voor de wederkomst van de Heer en niet actief Gods eindtijdwerk zoekt en onderzoekt om de Heer te verwelkomen, weet u dan wat Gods houding zal zijn ten opzichte van dit soort mensen? Hier is wat God daarover zegt: “Toen de mensheid vol verdorvenheid en tot op zekere hoogte ongehoorzaam aan God was, moest God vanwege Zijn gezindheid en Zijn wezen en in overeenstemming met Zijn beginselen deze mensheid wel vernietigen. Maar vanwege Gods wezen had Hij nog steeds medelijden met de mensheid en wilde Hij de mensheid zelfs op verschillende manieren verlossen, zodat ze konden blijven leven. In plaats daarvan verzette de mens zich tegen God en bleef hij ongehoorzaam aan God en weigerde Gods redding te aanvaarden, dat wil zeggen dat hij weigerde Zijn goede bedoelingen te aanvaarden. Het maakte niet uit hoe God hem riep, hem op dingen wees, hem van dingen voorzag, hem hielp of Zich verdraagzaam tegenover hem opstelde, de mens begreep of besefte het niet en schonk er geen aandacht aan. In Zijn pijn vergat God nog steeds niet de mens Zijn maximale verdraagzaamheid te tonen, in afwachting van het moment dat de mens zich zou omkeren. Nadat Hij Zijn grens had bereikt, deed Hij zonder aarzeling wat Hij moest doen. Met andere woorden, er was een specifieke tijdsperiode en proces vanaf het moment dat God het plan opvatte om de mensheid te vernietigen, tot het moment dat Hij officieel begon met Zijn werk om de mensheid te vernietigen. Dit proces had tot doel de mens de gelegenheid te bieden om te keren, en dat was de laatste kans die God de mens gaf. Wat deed God in deze periode voordat Hij de mensheid vernietigde? God getroostte zich veel moeite om de mens op dingen te wijzen en hem aan te sporen.

In de omvangrijke wereld hebben steeds weer ontelbaar veel veranderingen plaatsgevonden. Niemand is in staat om deze mensheid te leiden en begeleiden, behalve Hij die regeert over alle dingen in het universum. Er is geen machtige die voor de mensheid werkt of voorbereidingen maakt, laat staan iemand die in staat is om deze mensheid te leiden naar de bestemming van het licht en de bevrijding van aardse ongerechtigheden. God treurt om de toekomst en de val van de mensheid. Hij is verdrietig over de trage mars van de mensheid richting verval en het pad waarvan hij niet kan terugkeren. De mensheid heeft Gods hart gebroken en Hem verloochend om de duivel te zoeken. Heeft iemand ooit weleens nagedacht over de richting waarin een dergelijke mensheid zal gaan? Juist daarom voelt niemand de toorn van God. Niemand zoekt een weg om God te behagen of probeert dichter bij God te komen. Bovendien wil niemand het verdriet en de pijn van God begrijpen. Zelfs na het horen van Gods stem, gaat de mens door op zijn weg die van God weg leidt en ontloopt zo de genade en de zorg van God en mijdt Gods waarheid. De mens zou zichzelf liever aan Satan verkopen, Gods vijand. En wie heeft er ooit nagedacht – mocht de mens koppig blijven – over hoe God de mensheid zal behandelen die Hem zonder achterom te kijken heeft verworpen? Niemand weet dat God de mens herhaaldelijk herinnert en aanspoort omdat Hij een ongekende catastrofe in Zijn handen houdt, die Hij heeft voorbereid. Een catastrofe die ondraaglijk zal zijn voor het vlees en de ziel van de mens. Deze catastrofe is niet alleen een straf voor het vlees, maar ook voor de ziel.

Uit deze woorden van God kunnen we begrijpen: God heeft de essentie van heiligheid en verafschuwt het kwaad en de verdorvenheid van de mensheid, dus heeft Hij geen andere keuze dan de mensheid rampen te laten overkomen. Maar aangezien God de mens heeft gemaakt, kan Hij het ook niet verdragen dat hij op deze manier vernietigd wordt, en daarom geeft Hij, voordat God de grote rampen regent, iedereen de gelegenheid om Zijn redding te aanvaarden. Het is hetzelfde als toen God Noach het evangelie liet prediken, toen God in de loop van meer dan een eeuw de mens de gelegenheid gaf om tot Hem te komen om Zijn redding te ontvangen. Hetzelfde geldt voor de wederkomst van de Heer. Nu getuigt alleen De Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat Hij Christus van de laatste dagen is - Almachtige God. Almachtige God heeft Zijn werk sinds het jaar 1991 al 30 jaar uitgevoerd. Het Woord Verschijnt in het Vlees zoals uitgedrukt door Almachtige God, evenals verschillende evangeliefilms, overspraak en sketches, koorwerken en allerlei getuigenissen van Gods uitverkoren volk die de transformatie van hun gezindheid hebben ondergaan - allemaal geproduceerd door De Kerk van Almachtige God - zijn ook online geplaatst en zijn er voor mensen van over de hele wereld om te zoeken en te onderzoeken. God maakt ook gebruik van mensen die tot ons prediken en getuigen van Gods werk in de laatste dagen. Veel ware gelovigen die van de waarheid houden, hebben Gods stem gehoord en zijn een voor een naar Almachtige God teruggekeerd. Het evangelie van de komst van het koninkrijk der hemelen heeft zich over de hele wereld verspreid. Vanaf nu staat Gods werk van de laatste dagen op het punt ten einde te komen, en de grote rampen, die zoals millennia lang niet meer zijn gezien, staan voor onze ogen. Het is precies zoals de Heer Jezus had geprofeteerd: “Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen” (Mattheüs 24:21). De tijd die God de mens heeft toegestaan, loopt ten einde en de deur van genade zal spoedig worden gesloten. Het enige wat we kunnen doen is deze cruciale kans aangrijpen om Gods verschijning en werk in de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken en de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Dit is de enige weg om Gods bescherming te krijgen temidden van de rampen.

Vrienden, wilt u de Heer zo snel mogelijk ontvangen?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter