Online preken

Menu

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Vraag: De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden(Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Antwoord:

De Heer Jezus voorspelde inderdaad dat er in de laatste dagen valse christussen en valse profeten zouden zijn. Dat is een feit. Maar de Heer Jezus heeft ook duidelijk meerdere keren verkondigd dat Hij zou wederkeren. Dat geloven we toch? Als ze de profetieën van de komst van de Heer Jezus onderzoeken, zijn veel mensen op hun hoede voor valse christussen en valse profeten. Ze denken er niet over na hoe ze de bruidegom moeten verwelkomen en hoe ze de stem van de bruidegom moeten horen. Wat is het probleem hier? Is dit niet als niet eten omdat je bang bent te stikken, of als zuinig met muntjes en kwistig met briefjes? Hoe we ons ook beschermen tegen valse christussen en valse profeten, als we de komst van de Heer niet verwelkomen en niet voor Gods troon kunnen worden gebracht, zijn we dwaze maagden die worden verdreven en verzaakt door God, en is ons geloof in de Heer een volslagen mislukking. De sleutel tot het wel of niet kunnen verwelkomen van de Heer is het wel of niet kunnen horen van de stem van God. Zolang we erkennen dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, is het niet moeilijk om de stem van God te identificeren. Als we de waarheid niet kunnen onderscheiden en ons alleen richten op de tekenen en wonderen van God, dan worden we zeker bedrogen door valse christussen en valse profeten. Als we de ware weg niet zoeken en onderzoeken, zullen we de stem van God nooit kunnen horen. Wachten we niet op de dood en veroorzaken we niet onze eigen ondergang? We geloven in de woorden van de Heer. Gods schapen horen de stem van God. Wie hersenen en kaliber heeft en de stem van God kan horen, wordt niet bedrogen door valse christussen en valse profeten. Want valse christussen en valse profeten kennen geen waarheid en kunnen het werk van God niet doen. Dat is niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Alleen wie verward en hersenloos is kan worden bedrogen door valse christussen en valse profeten. De wijze maagden worden niet bedrogen door valse christussen en valse profeten, want ze hebben Gods zorg en bescherming. Toen God de mens schiep, kregen de wijze maagden menselijke geesten en konden ze Gods stem horen. En zo horen Gods schapen Zijn stem, wat is beschikt door God. Alleen dwaze maagden zijn op hun hoede voor valse christussen en valse profeten, en zoeken en onderzoeken de komst van de Heer niet. Als we de Heer willen verwelkomen en niet bedrogen willen worden door valse christussen en valse profeten, dan moeten we begrijpen hoe valse christussen mensen bedriegen. Eigenlijk, heeft de Heer Jezus ons al verteld over de praktijken van valse christussen en valse profeten. De Heer Jezus zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:24). De woorden van de Heer Jezus laten zien dat valse christussen en valse profeten vooral tekenen en wonderen uitvoeren om Gods uitverkoren volk te bedriegen. Dat is de belangrijkste uitdrukking van het bedrog van mensen door valse christussen. Daarom moeten we begrijpen waarom valse Christenen de tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Het komt vooral omdat valse christussen en valse profeten totaal geen waarheid kennen. Van nature zijn het zeer kwade geesten. En dus moeten ze tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Als valse christussen en valse profeten de waarheid hadden, zouden ze geen tekenen en wonderen gebruiken om mensen te bedriegen. Als je het zo ziet, voeren valse christussen en valse profeten tekenen en wonderen uit, omdat ze niets anders kunnen doen. Als we dit niet kunnen zien, zullen ze ons heel makkelijk kunnen bedriegen. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. De Ene die de waarheid kan uitdrukken en mensen de weg kan wijzen en ze het leven kan geven is de Ene die Christus is. Wie de waarheid niet kan uitdrukken, is zeker een valse Christus. Dat is het basisprincipe om valse christussen en valse profeten te identificeren. Wie de ware weg zoekt en onderzoekt, moet dit principe volgen om de stem van God te zoeken en te vinden. Dan doen ze het goed.

Almachtige God heeft de praktijken van valse christussen en valse profeten al aan het licht gebracht. Laten we een paar passages van de woorden van Almachtige God lezen. Almachtige God zegt: “Als er in de laatste dagen een ‘God’ als Jezus zou verschijnen, een die zieken genas en duivels uitdreef en voor de mens gekruisigd zou worden, dan zou die ‘God’, hoewel Hij identiek zou zijn aan de beschrijving van God in de Bijbel en makkelijk te accepteren voor de mens, niet in essentie het vlees zijn dat gedragen wordt door de Geest van God, maar door een kwade geest. Het principe van Gods werk is namelijk nooit te herhalen wat Hij al heeft volbracht”. “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien”. “Het werk van God zal nooit op de opvattingen van de mens worden afgestemd, want Zijn werk is altijd nieuw en nooit oud. Nooit herhaalt Hij Zijn oude werk, Hij werkt liever gestaag door aan wat nooit eerder is gedaan”.

De woorden van Almachtige God vertellen ons duidelijk dat God altijd nieuw en nooit oud is, en nooit hetzelfde werk doet. Dit is net als toen Jezus met Zijn werk begon: Hij begon het Tijdperk van Genade en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Hij voltooide één fase van het werk van verlossing en redde de mensheid van zonde. Zodat Zijn werk effectief zou zijn, voerde Hij enkele tekenen en wonderen uit. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen om het Tijdperk van het Koninkrijk te beginnen en het Tijdperk van Genade te beëindigen. Maar Hij herhaalt niet het werk van de Heer Jezus. In plaats daarvan, op basis van het werk van verlossing van de Heer Jezus, voert Hij het werk van het oordeel uit vanuit het huis van God. Hij drukt alle waarheden uit voor de zuivering en redding van de mensheid, om de oorzaak van de zonde van de mens en zijn duivelse gezindheid weg te nemen, en om de mens voorgoed te redden van de invloed van Satan, zodat de mens wordt gewonnen door God. En de valse christussen? Dat zijn allemaal kwade geesten die doen alsof ze Christus zijn. Ze kunnen geen nieuw tijdperk beginnen en het oude tijdperk beëindigen. Ze kunnen de Heer Jezus slechts imiteren door enkele simpele tekenen en wonderen uit te voeren om diegenen te bedriegen die verward en onoplettend zijn. Maar ze kunnen de werken van Jezus niet herhalen, zoals de doden doen opstaan en vijfduizend mensen voeden met vijf broden en twee vissen, of de wind en de zee beheersen. Dat gaat ze te ver. In wezen zijn valse christussen kwade geesten die totaal geen waarheid kennen. En dus gebruiken ze tekenen en wonderen om mensen te bedriegen. Of anders bedriegen en waarschuwen ze mensen door de toon van Gods woorden en simpele uitspraken van God te imiteren.

Voor het verschil tussen de ware Christus en valse christussen, kijken we naar de woorden van Almachtige God. Almachtige God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. De echte Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf”. De woorden van Almachtige God laten duidelijk zien dat Christus de geïncarneerde God is. Hij is Gods Geest die vlees is geworden. Alles wat God bezit, inclusief wat God heeft en is, Gods gezindheid en de wijsheid van God zijn in Hem allemaal tot vlees geworden. Christus heeft de essentie van goddelijkheid en is de belichaming van de waarheid. Hij kan de waarheid uitdrukken om voor de mens te zorgen, altijd en overal. Alleen Christus kan de mensheid verlossen en redden. Niemand anders kan dat imiteren of ontkennen. De meeste valse christussen zijn daarentegen bezeten van kwade geesten. Ze zijn zeer arrogant en belachelijk. Het zijn in wezen kwade geesten en demonen. Wat voor tekenen en wonderen ze ook uitvoeren en hoe ze de Bijbel ook verkeerd interpreteren, en praten over diepe kennis en theorie. Ze doen niets anders dan mensen bedriegen en kwetsen en kapotmaken. Niets wat ze doen, is goed voor mensen. Ze veroorzaken slechts meer duisternis in de harten van mensen, die uiteindelijk doelloos worden opgeslokt door Satan. Je zou kunnen zeggen dat alle valse christussen en valse profeten de belichaming van Satan zijn. Het zijn kwade demonen die Gods werk willen storen. Dus hoeveel mensen ze ook bedriegen, kwetsen of kapotmaken, ze zullen weldra vallen en uit zichzelf ten onder gaan, want ze bezitten geen greintje waarheid. Als we echt weten hoe we de ware Christus en valse christussen kunnen onderscheiden, kunnen we niet weigeren om de stem van God te horen of de verschijning van God te verwelkomen uit angst dat we worden bedrogen door valse christussen.”

Sinds Almachtige God waarheden begon te verkondigen om Zijn oordeelswerk van de laatste dagen te verrichten, is de mensheid het Tijdperk van het Koninkrijk al binnengegaan en is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen. Als ons geloof in God blijft steken in het Tijdperk van Genade, dan zijn we achtergelaten en door Gods werk verworpen. Wanneer de Heer Jezus in het geheim terugkeert om Zijn oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God, zullen er onvermijdelijk veel valse christussen en bedriegers tegelijkertijd verschijnen die het werk van God volgen en verstoren. Dus als er valse christussen verschijnen, is God eigenlijk al in het geheim gekomen. We weten het alleen niet. In deze tijd moeten we Gods werk van de laatste dagen voortvarend zoeken en onderzoeken. Maar nu zijn er nog steeds veel mensen die wat betreft de tweede komst van de Heer, het waken voor valse christussen nog steeds het belangrijkste vinden. In plaats van dat ze proberen om als wijze meisjes naar Gods stem te luisteren en de tweede komst van de Heer te verwelkomen. Ze houden zich daarentegen vast aan hun eigen noties en gedachtespinsels, en denken dat alle getuigenissen van de terugkeer van de Heer Jezus vals zijn. Zijn ze niet net als de dwaze meisjes over wie de Heer Jezus het had? Dit is toch een veroordeling van de terugkeer van de Heer Jezus? Geloven deze mensen eigenlijk wel in de terugkeer van de Heer Jezus? Daarmee loochenen ze toch heimelijk de tweede komst van de Heer Jezus?

Hoe we onderscheid maken tussen de ware Christus en de valse christussen onthult echt of we al of niet de waarheid hebben, en is de beste manier om te laten zien of we wijze of dwaze meisjes zijn, Sommige mensen gebruiken deze passage van de geschriften als basis om over de vleesgeworden Christus te oordelen en Hem te veroordelen en de komst van Christus te ontkennen. Deze mensen laten zich kennen als dwazen. Om onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen, moeten we eerst kennis hebben van de essentie van Christus. We weten allemaal dat de Heer Jezus de vleesgeworden Christus is en dat Christus de vleesgeworden God is. Dus God in de hemel wordt vlees als de Mensenzoon om onder de mensen te werken. Christus is de belichaming van Gods Geest en bezit een goddelijke essentie. Gods almacht en wijsheid, Gods gezindheid, en Gods eigendommen en wezen die Gods Geest bezit, zijn allemaal in Christus verwezenlijkt. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Dus kunnen we er zeker van zijn dat Christus geen vage God is. Hij is niet fictief of onwerkelijk. Christus is echt en praktisch. Hij is onze betrouwbare steunpilaar. Christus is de praktische God die gevolgd en gekend kan worden. Het is net als de Heer Jezus die onder ons mensen leefde, om de mens te bewerken, te leiden en te hoeden. Nu we de essentie van Christus kennen, wordt het makkelijk om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden. Laten we een passage bekijken van het woord van Almachtige God:Het is niet moeilijk om zoiets te bestuderen, maar daar is wel voor nodig dat ieder van ons deze waarheid kent: Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen[a] of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.”.

Toen de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade kwam, zei Hij: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Joh. 14:6). De Heer Jezus heeft veel waarheden verkondigd en een gezindheid uitgedrukt van voornamelijk genade en liefde, en heeft Gods werk van het verlossen van de mensheid voltooid. Het werk en de uitspraken van de Heer Jezus en de gezindheid die Hij uitgedrukt heeft bevestigen volledig dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen om te zeggen:Ik ben de weg, de waarheid en het leven …” Almachtige God heeft miljoenen woorden verkondigd en de boekrol geopend, waarbij Hij een gezindheid uitdrukt die voornamelijk rechtvaardig is en Zijn oordeelswerk van de laatste dagen verricht. Almachtige Gods werk van oordeel, tuchtiging en redding van de verdorven mensheid bevestigt eens te meer dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. De Heer Jezus heeft lang geleden voorspeld dat Hij zou terugkomen om in de laatste dagen oordeelswerk te verrichten, en dat Hij dat als de vleesgeworden Mensenzoon zou doen, door in het beeld van de Mensenzoon naar onze mensenwereld te komen en tot de kerken te spreken. Met Almachtige Gods werk komt de voorspelling uit van de tweede komst van de Heer Jezus. Dit stelt ons in staat om te zien dat de ware Christus in het vlees waarheden en Gods gezindheid kan komen verkondigen, en Gods oordeelswerk van de laatste dagen kan verrichten en de mens kan overwinnen, redden en zuiveren. Ook kan Hij Gods wil doen en van God getuigen. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Alle waarheden die Hij verkondigt, zullen zeker en grondig de hele verdorven mensheid overwinnen, en kunnen de ware gelovigen in God voor Gods troon brengen. Christus zal ongetwijfeld Gods werk van de laatste dagen verwezenlijken. Dat staat vast.

Valse christussen zijn kwade geesten die zich voor Christus uitgeven. Het zijn bedriegers. De meeste valse christussen zijn bezeten door kwade geesten. Zelfs als ze niet bezeten zijn door kwade geesten, zijn het uiterst arrogante en onredelijke demonen. Daarom doen ze zich voor als Christus. Wie zich voordoet als Christus, begaat de zonde van godslastering jegens de Heilige Geest en wordt vast en zeker vervloekt. Omdat valse christussen in essentie kwade geesten zijn, bezitten valse christussen geen enkele waarheid en zijn het in essentie demonen. Daarom uiten valse christussen alleen maar leugens en misvattingen, die geen mens kunnen overtuigen. Niets wat valse christussen zeggen of doen, blijft na onderzoek overeind staan. Bovendien zouden ze het niet online durven te zetten, zodat de mensheid het kan zoeken en onderzoeken. Dat komt omdat valse christussen en kwade geesten duister en kwaadaardig zijn en het daglicht niet kunnen verdragen. Ze kunnen alleen nog maar eenvoudige tekens en wonderen verrichten om die domme en onwetende mensen in al die duistere uithoeken te bedriegen. Daarom kunnen we zeker zijn dat wie zich uitgeeft voor Christus, maar alleen vertrouwt op eenvoudige tekens en wonderen om mensen te bedriegen, een valse christus is. Alle waarheden, verkondigd door Almachtige God, Christus van de laatste dagen, zijn online gezet, zodat de hele mensheid ze kan lezen. Iedereen die waarlijk in God gelooft en de waarheid liefheeft, zoekt en onderzoekt de ware weg. Ze keren één voor één terug voor Almachtige Gods troon om oordeel, zuivering en vervolmaking door Gods woorden te aanvaarden. Dat staat alom vast. De woorden en daden van valse christussen verschillen totaal van die van Christus in het vlees. Wie de waarheid begrijpt, ziet dat onmiddellijk. Dus bij het onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen kun je het beste uitgaan van het principe dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. De Heer Jezus heeft ooit gezegd dat Gods schapen naar Gods stem luisteren. Wijze meisjes kunnen Gods stem horen. Wijze meisjes kunnen de waarheid in de stem van de Bruidegom ontdekken. Gods gezindheid in Gods woord ontdekken, ontdekken wat God heeft en is. en Gods bedoelingen zien. Daardoor zullen ze Gods werk kunnen aanvaarden en terugkeren voor Gods troon. Waarom kunnen dwaze meisjes de stem van de Bruidegom niet horen? Dwaze meisjes zijn dwaas, omdat ze niet weten wat de waarheid is. Ze kunnen Gods stem niet herkennen en weten alleen hoe ze regels moeten volgen. Ze zullen daarom ontmaskerd en geëlimineerd worden door Gods werk van de laatste dagen.

Degenen onder ons die Gods werk van de laatste dagen ondergaan zien één feit heel duidelijk: Satan en alle soorten boze geesten volgen elke nieuwe fase van Gods werk op de voet, zodat ze Zijn werk kunnen imiteren en nabootsen met de bedoeling mensen te bedriegen. De Heer Jezus genas de zieken en wierp demonen uit. Satan en de boze geesten genezen evenzo de zieken en werpen demonen uit. De Heilige Geest schonk de gave van het spreken in tongen en vervolgens manipuleerden boze geesten mensen ook in zogenaamde ‘tongen’ te spreken, tongen die niemand kan begrijpen. Hoewel boze geesten nergens voor terugdeinzen om toe te geven aan de behoeften van de mens, hoewel ze bovennatuurlijke handelingen zullen uitvoeren om mensen te bedriegen, bezitten Satan en de boze geesten in de verste verte de waarheid niet. Dit is de reden waarom ze de mens nooit de waarheid zullen kunnen schenken. Op basis van dit punt kun je de ware Christus onderscheiden van de valse christussen.

Toen de geïncarneerde God deze keer met Zijn werk begon, bleef Hij eerst een tijdje nederig en verborgen, wachtend tot Zijn woorden hun toppunt hadden bereikt en alle mensen waren overwonnen. Pas toen gaf de Heilige Geest getuigenis van Christus. Christus heeft nooit iemand van aangezicht tot aangezicht gezegd dat Hij de Christus was. Hij heeft Zijn positie nooit gebruikt om anderen de les te lezen. Hij is nederig en verborgen gebleven, waarbij Hij volledig opging in het bieden van het voedsel dat de mensen in hun leven nodig hadden, de waarheid uitdrukte en moeilijkheden oploste omtrent het transformeren van de gezindheden van de mensen. Christus schepte nooit op, Hij is altijd nederig en verborgen gebleven. Dit is iets waar geen schepsel zich mee kan vergelijken. Christus heeft Zijn positie en status nooit gebruikt om mensen Hem te laten gehoorzamen en volgen. Hij drukt veeleer de waarheid uit om de mensheid te oordelen, te tuchtigen en te redden zodat mensen kennis van God kunnen verwerven, God kunnen gehoorzamen en door God kunnen worden gewonnen. Hieruit blijkt duidelijk dat God werkelijk eerbaar is. Met Gods Geest gematerialiseerd in het vlees voert Hij Zijn werk op een nederige en verborgen manier uit. Hij ervaart Zelf zonder een enkele klacht al het lijden dat de mens in de wereld ondergaat. Als Christus heeft Hij nooit opgeschept of Zichzelf geprezen, en Hij is beslist nooit neerbuigend of zelfs maar zelfingenomen geweest. Hij straalt volledig goddelijke eer en heiligheid uit. Dit openbaart Zijn onvergelijkbaar eerbare levensessentie en dat Hij exact de belichaming van liefde is. Het werk dat wordt uitgevoerd door de valse christussen en boze geesten vormt de tegenpool van het werk dat door Christus wordt uitgevoerd. Boze geesten zijn er altijd snel bij om te beweren dat zijzelf Christus zijn. Ze beweren dat als je niet naar hen luistert, je niet in het koninkrijk zal kunnen binnengaan. Ze doen alles wat in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat anderen hen zien, ze pochen, ze scheppen op, ze prijzen zichzelf, of ze doen wonderen om mensen te bedriegen. Nadat mensen misleid zijn om de hen te aanvaarden, zullen deze mensen uiteindelijk zonder geluid te maken instorten omdat het hen lange tijd heeft ontbroken aan de voeding van de waarheid. Dat hier zoveel voorbeelden van zijn komt omdat de valse christussen niet de waarheid, de weg of het leven zijn. Ze bezitten dus geen pad. Degenen die hen volgen zullen vroeger of later worden vernederd, maar als ze dan proberen om terug te keren, zal het te laat zijn. Dit is de reden waarom het het allerbelangrijkste is om met zekerheid vast te stellen dat Christus alleen de waarheid, de weg en het leven is. Valse christussen hebben absoluut niets van de waarheid, en ook boze geesten hebben dat niet. Hoeveel ze ook zeggen of hoeveel boeken ze ook schrijven, nergens zal ook maar een enkele waarheid in zitten – dit is zeker. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken. Wat betreft dit punt over onderscheidingsvermogen te beschikken is bijzonder essentieel. Bovendien heeft Christus mensen nooit gedwongen Hem te aanvaarden of te erkennen. Degenen die in Hem geloven zullen de waarheid steeds duidelijker gaan zien, en de weg zal beter en beter geïllumineerd worden. Dit bewijst dat alleen Christus de mens kan redden, omdat Christus de waarheid is. Valse christussen zijn slechts in staat een paar dingen te zeggen die Hem imiteren, woorden die goed en fout verdraaien en in het geheel geen waarheid bevatten. Ze brengen de mens alleen maar duisternis, rampspoed en het werk van boze geesten. Je zult absoluut niet worden gered als je valse christussen volgt, je zult alleen maar dieper en dieper door Satan worden verdorven. Je zult steeds verdoofder en afgestompter raken, tot op het punt waarop je wordt vernietigd. Degenen die valse christussen volgen zijn als een blinde die bij een schip met dieven aan boord gaat – ze brengen hun eigen ondergang over zich!

Lees meer:

Voetnoot:

In de oorspronkelijke tekst staat ‘ten aanzien van’.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter