Online preken

Menu

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg van de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden misleid

Nu worden de plagen, branden, insectenplagen, aardbevingen, overstromingen en andere rampen steeds erger; veel landen zijn in rep en roer; de vier bloedmanen zijn verschenen en de profetieën van de wederkomst van de Heer zijn in wezen vervuld. Nu is het cruciale moment om de komst van de Heer te verwelkomen. Veel mensen getuigen dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij nieuwe woorden heeft uitgesproken en nieuw werk heeft gedaan. Sommige broeders en zusters zijn echter bang om te onderzoeken, omdat hun voorgangers en oudsten zeggen dat er veel mensen zijn die valse wegen prediken en dat ze niet naar preken buiten hun kerk moeten luisteren, om niet door valse wegen te worden misleid. Sommige broeders en zusters denken dat ze naar andere preken moeten luisteren, want de Bijbel zegt: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17). Maar ze maken zich nog steeds zorgen over misleid te worden omdat ze de ware weg niet kunnen onderscheiden van de valse wegen. In het licht van zo'n grote gebeurtenis als het verwelkomen van de Heer, moeten we het initiatief nemen om te onderzoeken of de ware weg in overeenstemming is met de wil van de Heer. Als we uit angst om misleid te worden door valse manieren, niet onderzoeken of de boodschap die predikt dat de Heer is teruggekeerd, zullen we dan ook niet degenen weigeren die de ware weg prediken? Het belangrijkste dat we nu moeten doen, is dus niet op onze hoede te zijn voor valse wegen, maar om te leren de ware weg te onderscheiden van valse wegen, zodat we niet misleid zullen worden en de terugkeer van de Heer Jezus zullen verwelkomen.

Hoe kunnen we dan de ware weg en de valse weg onderscheiden? Laten we eerst eens kijken naar wat Gods woorden zeggen: “Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet. Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Dit is het tweede principe. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. Het gaat er in de kern om of deze weg realistisch is en niet bovennatuurlijk, en of deze weg in het leven van de mens kan voorzien of niet. Als aan deze principes wordt voldaan, kun je de conclusie trekken dat deze weg de ware weg is.

Hoe kunnen we dan de ware weg van valse wegen onderscheiden? Hieronder zullen we deze kwestie vanuit drie aspecten bespreken.

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg en de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we bedrogen worden.

  1. Kijk of deze weg het werk van de Heilige Geest bevat of niet

We zouden moeten weten dat Gods wezen Geest is. Het maakt niet uit of het Jehova God is die als Geest werkt, of het is de Heer Jezus die werk in het vlees uitvoert, in wezen is het de Geest van God die werk doet om de mensheid te leiden. Het kan dus worden gezegd dat de kern van ons geloof in God het geloof in Gods Geest is. De ware weg kan alleen van God komen en het is het werk en woord van God Zelf, wat betekent dat het het werk van de Heilige Geest moet bevatten en dat degenen die de ware weg accepteren, zeker de leiding van de Heilige Geest zullen hebben. Het is net als toen de Heer Jezus vlees werd om onder de mensheid te werken en de weg te prediken:Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4:17). De discipelen van de Heer Jezus zagen dat Zijn woorden uniek waren, krachtig en gezaghebbend en ze voelden dat deze woorden van God kwamen, en toen kwamen ze om de Heer de een na ander te volgen. In die tijd deed de Heilige Geest Zijn grote werk. Elke dag predikte de Heer Jezus tot Zijn volgelingen en Hij leerde hen hun vijanden lief te hebben, tolerantie en geduld te tonen, anderen zeventig maal zeven keer te vergeven, de Heer lief te hebben met heel hun hart en ziel, enzovoort. De preken van de Heer Jezus vulden het hart van Zijn volgelingen met licht, gaven hun het pad van beoefening en stelde hen in staat de aanwezigheid van God te voelen. Toen Gods werk in het vlees voorbij was en de Heer Jezus herrezen was en opvoer naar de hemel, deed de Heilige Geest groot werk in de kerk en waren de gelovigen in de Heer vol geloof. Ongeacht hoe de farizeeën en de Romeinse regering de discipelen en gelovigen van de Heer vervolgden en hen beletten het evangelie te prediken, nam het aantal mensen dat de redding van de Heer aanvaardde, met de dag toe en voelden al degenen die in de Heer geloofden en Hem volgden zich bewogen in hun gebeden en waren ze allemaal bereid om te beoefenen volgens de leringen van de Heer om Hem tevreden te stellen. Ze kregen meer geloof in de Heer en kwamen dichter bij Hem, met vrede en vreugde in hun harten. De kerk was vurig in die tijd. Ongeacht met wat voor tegenslag ze te maken kregen, de gelovigen in de Heer bleven de Bijbel lezen en het pad van het kruis bewandelen; velen van hen verzaakten alles om het evangelie te verspreiden en sommigen werden zelfs gemarteld vanwege hun geloof. Dit waren allemaal effecten die werden bereikt door het werk van de Heilige Geest.

Daarom kunnen we, als we overwegen of iets de ware weg is, kunnen we kijken of het het werk van de Heilige Geest bevat. Wanneer mensen de ware manier accepteren waar de Heilige Geest aan het werk is, kunnen ze genieten van Gods voorziening en bewatering van het leven, bevrijding en vrijheid in hun ziel verkrijgen en een pad van beoefening hebben met problemen die ze tegenkomen. En de kerk zal in steeds grotere mate bloeien. Uit Gods eerdere werk kunnen we zien dat de ware weg al sinds de oudheid wordt vervolgd. Echter, hoe de kwade machten de ware weg ook vervolgden, met het werk van de Heilige Geest, verloren zij die de ware God volgden, niet alleen hun geloof niet, maar verkregen ook steeds meer vertrouwen om God tot het einde te volgen. Dit alles was afhankelijk van de leiding van het werk van de Heilige Geest. Als een weg daarentegen niet het werk van de Heilige Geest bevat, betekent dit dat het niet Gods aanwezigheid heeft en dat het slechts een religieuze groep is die door mensen is opgericht. Mensen die deze weg volgen, zullen niet toenemen in hun geloof in en liefde voor God, en als iets hen overkomt, volgen ze gewoon enkele regels of kunnen ze zelfs nergens terecht, hebben ze geen spiritueel genot. Zo'n religieuze groep zal uiteindelijk vanzelf omkomen. Het is precies zoals het gezegde luidt: “Wat van God komt, zal bloeien, wat van de mens komt, moet vergaan.”

    1.  Kijk of deze weg al dan niet uitdrukkingen van de waarheid bevat en of het mensen in staat kan stellen de juiste menselijkheid te leven.

Een andere weg om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg is door te kijken of deze weg uitdrukkingen van de waarheid bevat en of het mensen in staat kan stellen een gepaste menselijkheid uit te leven. God is de waarheid, de weg en het leven. Elke keer dat God komt om Zijn werk te doen, zal Hij, in overeenstemming met onze behoeften als verdorven mensheid, nieuwe waarheid uitdrukken en ons nieuwe paden geven om te beoefenen om ons leven te voorzien, ons geweten en onze rede te herstellen, en ons in staat te stellen een gepaste menselijkheid te leven. Dit kan worden bevestigd door Gods twee eerdere werkfasen. In het Tijdperk van de Wet gebruikte Jehova God Mozes om de wetten en geboden uit te vaardigen. Hoewel ze niet uit teveel woorden bestonden, kwamen ze allemaal van God en waren ze de waarheid, en waren ze wat mensen in die tijd het meest nodig hadden. Deze wetten en geboden leerden de mensheid hoe ze op aarde een goed leven konden leiden en hoe ze God moesten aanbidden, zodat ze enkele basisprincipes voor het leven konden begrijpen.

In het Tijdperk van Genade, toen de Heer Jezus in het vlees kwam om te werken, gaf Hij, in overeenstemming met hun behoeften, de mensheid de weg van berouw en een nieuwe manier om te beoefenen in overeenstemming met hun behoeften. De Heer Jezus eiste bijvoorbeeld van ons dat we anderen zeventig keer zeven keer moeten vergeven, vergevensgezind en tolerant tegenover anderen moeten zijn, elkaar moeten liefhebben, een eerlijk persoon moeten zijn, niet over anderen oordelen, en meer. Wij gelovigen in de Heer beoefenen in overeenstemming met de woorden van de Heer dingen zoals nederigheid en geduld, en geleidelijk ervaren we enkele veranderingen in ons gedrag en leven we met een steeds normaler wordende menselijkheid.

De Heer Jezus heeft geprofeteerd dat Hij in de laatste dagen zal terugkeren. Hij zei: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Er staat in Hebreeën 9:28: “Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.” Uit deze verzen kunnen we opmaken dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij, in overeenstemming met onze status, meer en hogere waarheden zal uitdrukken dan die uitgedrukt in het Tijdperk van Genade, waardoor we in staat zullen zijn om de banden van zonde af te werpen en grondig de grondoorzaak van onze zonde op te lossen. Als we beoefenen volgens de waarheid die door de teruggekeerde Heer wordt uitgedrukt, zullen we zeker steeds minder zondigen en geleidelijk aan gezuiverd worden van onze satanische verdorven gezindheden. Dit is het effect dat bereikt moet worden door Gods woorden van het nieuwe tijdperk. Dus wanneer iemand tot ons getuigt van het nieuwe werk van de teruggekeerde Heer, kunnen we kijken of die weg alle waarheden bevat die ons in staat stellen vrij te zijn van zonde en reinheid te bereiken, en of er getuigenissen zijn van het bereiken van een verandering in gezindheid en het uitleven van een echte menselijke gelijkenis door Gods werk te ervaren. Deze effecten kunnen niet door een valse weg worden bereikt, omdat de mens de waarheid niet kan uitdrukken en anderen een verandering in hun levensgezindheid kan laten bereiken.

  1. Kijk of mensen op deze manier een toenemende kennis van God verkrijgen of niet

We kunnen afwegen of het de ware weg of de valse weg is, gebaseerd op het feit of deze weg mensen een toenemende kennis van God geeft en het mogelijk maakt dat hun relatie met God steeds normaler wordt. Wanneer God komt om Zijn werk uit te voeren en de mens te redden, zal Hij ons zeker vertellen wat Zijn wil en vereisten zijn, zodat we kunnen begrijpen in welke daden God behagen schept en welke daden Hij verafschuwt, en een diepere kennis verkrijgen van Gods liefde voor de mensheid en van wat Hij heeft en is, waardoor er een hart van eerbied en liefde voor Hem wordt ontwikkeld en we een steeds normalere relatie met Hem hebben. Dit kan worden bevestigd door Gods vroegere werk. In het Tijdperk van de Wet maakten de wetten en geboden die door Jehova God waren uitgevaardigd de mensen in die tijd bewust van Gods majestueuze, toornige en onschendbare gezindheid. Degenen die tegen de wetten ingingen, zouden worden gestraft, terwijl degenen die zich aan de wetten hielden Gods leiding en zegeningen konden ontvangen; hierdoor konden ze Gods gerechtigheid en schoonheid kennen en eerbied voor Jehova God ontwikkelen.

Maar tegen het einde van het Tijdperk van de Wet zondigden mensen steeds meer. Er waren niet langer genoeg offers om voor hun zonden te boeten, en iedereen liep het risico veroordeeld en ter dood gebracht te worden in overeenstemming met de wetten. Dus God werd persoonlijk vlees om werk te doen, schonk de mensheid Zijn genade en liefde, evenals overvloedige gratie en zegeningen, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen, het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, enzovoort. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd om als zondeoffer voor de mensheid te dienen. Veel mensen, nadat ze de redding van de Heer Jezus hadden aanvaard en Zijn genade en liefde voor de mensheid hadden gezien, werden geraakt door Zijn liefde en waren bereid alles op te geven om Hem te dienen.

We kunnen zien dat Gods wezen en bezittingen, evenals Zijn gezindheid, werden geopenbaard in het werk dat Hij in het verleden heeft gedaan. Evenzo, wanneer de Heer terugkeert om in de laatste dagen te verschijnen en te werken, zal Hij ons meer over Zijn wil vertellen en ons tot een nieuw begrip van God brengen. Daarom, als we onderscheid willen maken tussen de ware weg en de valse weg, kunnen we kijken of degenen die deze weg accepteren, een nieuwe kennis van God hebben, en of ze getuigenis van gehoorzaamheid aan God en liefde voor Hem hebben. Het is omdat degenen die in de valse weg of de oude manier geloven, nooit in staat zijn om nieuwe kennis van Gods wezen en bezittingen te communiceren, laat staan ​​dat ze een getuigenis van liefde voor God kunnen hebben.

Dit zijn de drie principes van het onderscheiden van de ware weg van valse wegen. Ik hoop dat deze tekst nuttig voor je zal zijn en je zal helpen de terugkeer van de Heer Jezus spoedig te verwelkomen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Laat een antwoord achter