Online preken

Menu

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Matteüs 24: 3–8 zegt: “Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën.’” Uit de woorden van de Heer kunnen we zien dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, er veel valse christussen zullen zijn die de Heer Jezus nabootsen om ons te misleiden. Niet alleen dat, maar er zullen ook rampen zoals aardbevingen, plagen, hongersnoden en overstromingen voorkomen. Dit zijn allemaal tekenen van de komst van de Heer. Er gebeuren nu overal ter wereld rampen. De nieuwe uitbraak van het coronavirus in Wuhan in 2019 is bijvoorbeeld een wereldwijde ramp geworden; een vulkaan barstte uit in de Filippijnen na tientallen jaren stil te zijn geweest; Turkije werd getroffen door een krachtige aardbeving; stortregens overspoelden Indonesië; enzovoorts. Het veelvuldig voorkomen van deze rampen geeft aan dat de Heer is teruggekeerd.

We bidden allemaal en wachten op de terugkeer van de Heer. Maar als sommige broeders en zusters iemand horen prediken dat de Heer is teruggekeerd, durven ze het niet te onderzoeken uit angst om door valse christussen te worden misleid. Ze maken zich echter zorgen dat ze de kans zullen missen om de Heer te verwelkomen, dus voelen ze zich vooral verontrust. In feite is de reden waarom ze deze problemen hebben, is dat ze de waarheid over het onderscheiden tussen de ware Christus en valse christussen niet begrijpen. Wanneer we de manieren begrijpen om de ware Christus en valse christussen te onderscheiden, zullen we natuurlijk niet bang zijn om misleid te worden.

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Ten eerste: onderscheidingsvermogen op basis van het werk

In feite heeft de Heer Jezus ons al verteld hoe valse christussen mensen misleiden. Matteüs 24:24 zegt: Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden. Uit de woorden van de Heer kunnen we opmaken dat de valse christussen en valse profeten voornamelijk mensen bedriegen door het werk van de Heer Jezus te imiteren, tekenen en wonderen te tonen, en mensen ten onrechte te laten geloven dat ze gezag en macht hebben. Dit is het misleidende middel van de valse christussen en hun belangrijkste eigenschap. En Gods werk is altijd nieuw en nooit oud. Elke keer dat God verschijnt om te werken, herhaalt Hij niet hetzelfde werk. Dit is het principe van Gods werk. Met betrekking tot dit zal het duidelijker zijn als we naar enkele passages van Gods woorden kijken.

God zegt: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.” “Het werk van God zal nooit op de opvattingen van de mens worden afgestemd, want Zijn werk is altijd nieuw en nooit oud. Nooit herhaalt Hij Zijn oude werk, Hij werkt liever gestaag door aan wat nooit eerder is gedaan.

We kunnen uit Gods woorden opmaken dat God altijd nieuw is en nooit oud. Elke keer dat God verschijnt om te werken, zal Hij een nieuw tijdperk beginnen, een einde maken aan het oude tijdperk en een nieuwe fase van werk brengen. Dat wil zeggen, elke keer dat God verschijnt om te werken, zal Hij werk doen dat nog nooit eerder is gedaan, en zal Hij nooit het werk van het oude tijdperk herhalen. Gods werk gaat altijd vooruit. Toen de Heer Jezus bijvoorbeeld aan het werk kwam, herhaalde Hij niet het werk van het Tijdperk van de Wet, maar Hij beëindigde het Tijdperk van de Wet, opende het Tijdperk van Genade en deed het verlossingswerk op basis van het werk van Jehova God van het uitvaardigen van de wet. Als iemand tot de Heer bad en zich bekeerde, zou hij vergeving van zijn zonden verkrijgen en zou hij genieten van de overvloed aan genade gegeven door de Heer. Dit werk was totaal anders dan dat van het Tijdperk van de Wet, en het bracht de mensheid naar een nieuw tijdperk. Als de Heer Jezus het werk van het Tijdperk van de Wet zou hebben herhaald, zou de hele mensheid ter dood zijn veroordeeld wegens het overtreden van de wet. God herhaalt dus niet hetzelfde werk, maar zal altijd hoger en nieuwer werk doen in overeenstemming met de menselijke behoeften.

Evenzo hebben we de verlossing van de Heer Jezus aanvaard en Hij heeft ons vrijgesproken van alle zonden, maar Hij heeft ons nooit vrijgesproken van onze satanische natuur. Dus arrogantie, egoïsme en bedrog en andere satanische naturen zijn nog steeds in ons geworteld. Deze dingen zijn dieper dan de zonde. Ze zijn veel moeilijker op te lossen. Gecontroleerd door de zondige aard zondigen we altijd onvrijwillig tegen God. Onze arrogante natuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat we altijd anderen ongehoorzaam zijn en toch anderen dwingen om ons te gehoorzamen. De egoïstische natuur laat ons overal voor onszelf nadenken. Als iemand onze belangen schaadt, kunnen we hem haten, en we kunnen anderen zeker niet vanuit het hart vergeven. Een bedrieglijke aard zorgt ervoor dat we altijd liegen en anderen bedriegen om onze persoonlijke belangen te beschermen. Met onze satanische natuur die niet is opgelost, kunnen we nog steeds zondigen en God weerstaan, zelfs als we 1.000 of 10.000 keer vergeven zijn. Uiteindelijk zullen we niet in aanmerking komen om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, zoals de Heer Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8: 34-35). Als de Heer, na Zijn terugkomst, nog steeds het werk van het Tijdperk van Genade deed, voornamelijk tekenen en wonderen toonde en mensen genade schonk, zouden we dan niet eeuwig in de vicieuze cirkel van belijden en zondigen leven? Zou Gods managementplan om mensen te redden niet stilstaan? Daarom, wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij een nieuw werk doen in overeenstemming met de behoeften van deze mensheid. In feite heeft de Heer Jezus dit al lang voorspeld, En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12: 47-48). Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. […] Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. […] Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn” (Johannes 17:15, 17, 19). Bovendien zegt 1 Petrus 4:17: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God. Uit de profetieën kan worden gezien dat wanneer de Heer voor de tweede keer komt, Hij een fase van nieuwer en hoger werk zal doen; dat wil zeggen, Hij zal de waarheid uitdrukken om het oordeelswerk te doen, te beginnen bij het huis van God, zodat we de waarheid kunnen begrijpen door het oordeel van de woorden van God te aanvaarden, onszelf te ontdoen van de verdorven gezindheden en zuiverheid bereiken. Dit toont aan dat Gods werk volledig gebaseerd is op de behoeften van deze mensheid en dat elke keer dat God verschijnt, Hij nieuw werk zal brengen.

Maar valse christussen bezitten niet de essentie van Christus, en het zijn boze geesten die doen alsof ze Christus zijn. Ze hebben helemaal geen waarheid, noch bezitten ze het gezag en de macht van Christus. Daarom kunnen ze mensen alleen in verwarring brengen door het werk van de Heer Jezus te imiteren en enkele eenvoudige tekenen en wonderen te laten zien. De valse christussen zijn niet in staat de grote wonderen van de Heer Jezus te verrichten, zoals het opwekken van de doden, het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, en het berispen van de wind en de zee. En het is onmogelijk voor de valse christussen om nieuw werk uit te voeren in overeenstemming met de behoeften van de mensheid en de mensheid ertoe te brengen voorwaarts te gaan. Daarom kunnen we, wanneer iemand tot ons getuigt dat de Heer is gekomen, bepalen of hij Christus is, gebaseerd op de vraag of hij het werk van de Heer Jezus imiteert om tekenen en wonderen te tonen of dat hij een nieuwe stap van het werk kan doen om mensen te oordelen en te zuiveren. Op deze manier kunnen we de ware Christus onderscheiden van valse christussen.

Ten tweede, onderscheidingsvermogen op basis van de woorden

God zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.

Uit de woorden van God kunnen we weten dat Christus de geïncarneerde God zelf is, en dat Hij de God is die naar de aarde komt en naar het beeld van het vlees werkt. Qua uiterlijk is Christus een gewoon persoon, maar Hij heeft de essentie van goddelijkheid. De gezindheid van God, alles wat God heeft en is, en de wijsheid van Gods werk zijn allemaal belichaamd in het vlees, dus Christus is de belichaming van de waarheid. Hij kan de waarheid altijd en overal uitdrukken in overeenstemming met de behoeften van de mens, en kan voorzien in het menselijk leven, hetgeen niemand kan imiteren. Neem bijvoorbeeld de Heer Jezus. Hij bracht de weg van bekering, gaf de nieuwe praktijk aan mensen die onder de wet leven, leerde mensen tolerant en geduldig te zijn, anderen zevenenzeventig keer te vergeven, enzovoort. Na de leringen van de Heer Jezus hebben ontvangen, weten mensen hoe ze zonden aan de Heer moeten belijden, hoe ze met mensen om moeten gaan, hoe ze de vijand moeten liefhebben en hoe ze met meer menselijkheid kunnen leven. Hieruit kunnen we er zeker van zijn dat Christus de belichaming van de waarheid is. Hij kan het leven van de mensheid voorzien, ons de waarheid laten begrijpen en ons in alles een manier van beoefening hebben. Wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zal Hij ook de waarheid uitdrukken in overeenstemming met onze menselijke behoeften. De Heer Jezus profeteerde: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat (Johannes 16:12-13). Het wordt ook geprofeteerd in Daniël 12:4: “Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.” Openbaring 2:17 zegt ook: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven […]. Uit deze verzen kunnen we weten dat de Heer, wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, woorden zal uitdrukken die de Heilige Geest tot de kerken zegt, de verzegelde boekrol zal openbreken, de verborgen mysteries van de waarheid zal blootleggen en ons in alle waarheden zal leiden. Deze woorden staan ​​boven de waarheid van elk tijdperk en zijn wat God in het nieuwe tijdperk wil zeggen.

Valse christussen bezitten helemaal niet de essentie van Christus. Ze kunnen de waarheid niet uitdrukken, noch kunnen ze de boekrol openen en de zeven zegels verbreken. Valse christussen misleiden mensen alleen door de Bijbel uit zijn context te gebruiken en de Bijbel verkeerd te interpreteren. Ze kunnen ook de nieuwsgierigheid en mentaliteit van mensen gebruiken om zegeningen te willen om zichzelf doorgang te geven met de naam van Jezus, valse profetieën te maken of iets te zeggen om mensen te zegenen en beloften te maken. Kunnen die drogredenen die valse christussen spreken, ons leven laten groeien? Kunnen ze ons losmaken van de invloed van Satan en God gehoorzamen? Totaal in tegenstelling, kunnen deze drogredenen ons niet alleen falen de waarheid laten begrijpen, ons geloof, onze liefde en onze gehoorzaamheid aan God vergroten, maar integendeel, na naar hun woorden geluisterd te hebben, zullen ze ons misleiden in het aanvaarden van de waarheid. Bijgevolg zullen we niet weten wat we moeten doen als we met moeilijkheden en verwarring worden geconfronteerd, en we zullen donkerder en donkerder van geest worden, zelfs tot de mate dat we God willen verraden. We moeten dit feit ook weten: geen van de valse christussen kan de waarheid bezitten of in het leven van de mens voorzien. Ook al worden sommige mensen misleid om hen te volgen, zulk gespuis zullen zelf spoedig omkomen. Het is voor hen onmogelijk om een lange tijd te bestaan. Sommige valse christussen worden zelfs door God vervloekt en sterven door straf. De ware Christus kan echter de waarheid uitdrukken om mensen te overwinnen, die allemaal volkomen overtuigd zullen zijn. Met de verspreiding van Zijn evangelie zal het zeker meer en meer mensen aantrekken om het te aanvaarden. Het kan worden gezien dat we de ware Christus van valse christussen kunnen onderscheiden volgens wie de waarheid kan uitdrukken om mensen te redden, mensen te voorzien en mensen leven kan geven. Dit is een belangrijk praktijkprincipe.

Daarom, als iemand tot ons getuigt dat de Heer is teruggekeerd, verschenen en onder de mensen werkt, kunnen we door Zijn werk en Zijn woorden bepalen of het waar is: of Hij een nieuw tijdperk opent en een nieuwe fase van werk doet, of Zijn woorden de waarheid zijn en kunnen voorzien in de behoeften van ons leven. Begrijp deze twee principes van onderscheiding, en u zult nauwkeurig onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en valse christussen, niet langer bang zijn om misleid te worden door valse christussen.

Laat een antwoord achter