Online preken

Menu

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Vraag: We verlangen al jaren naar de terugkeer van de Heer. Toen we je hoorden getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God, en dat Hij de waarheid uitdrukt en het werk van oordeel en tuchtiging uitvoert, besloten we dat we het initiatief zouden nemen en de ware weg zouden onderzoeken, in overeenstemming met de woorden van de Heer. Maar toen we ontdekten dat God deze keer als vrouw was geïncarneerd, werden we twijfelachtig. De incarnatie van de Heer Jezus was al die jaren geleden mannelijk en Gods geslacht is mannelijk, dus de teruggekeerde Heer zou ook mannelijk moeten zijn. Hoe kon Hij mogelijk vrouw zijn? We kunnen dit gewoon niet achterhalen, dus kun je het ons alsjeblieft uitleggen?

Antwoord: God zij dank! Dat je met een open hart hebt kunnen zoeken in overeenstemming met de woorden van de Heer, toont aan dat je naar rechtvaardigheid verlangt. Ik had altijd hetzelfde denkbeeld, gelovend dat omdat de Heer Jezus in mannelijke vorm geïncarneerd was, Hij bij Zijn terugkeer ook in mannelijke vorm zou moeten zijn. Maar is deze conclusie juist? Kan God alleen in mannelijke vorm vlees worden? Dat de Heer Jezus in mannelijke vorm geïncarneerd is, betekent in feite niet dat Hij, wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, weer in mannelijke vorm moet zijn om Zijn werk te doen. Dit is een denkbeeld, een verbeelding, die wij mensen hebben bedacht, zonder basis in Gods woorden. Laten we eerst eens kijken naar deze verzen uit de Bijbel: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water” (Genesis 1: 1–2). We kunnen hieruit zien dat God van nature Geest is, zonder vorm, onzichtbaar, ongrijpbaar en zonder enige verdeling van geslacht. Alleen omdat God vlees zou worden om Zijn werk te doen om de mens te redden, nam Hij de uiterlijke omhulsel van een geschapen wezen aan, en dus had Hij een geslacht. De geïncarneerde Heer Jezus Christus nam bijvoorbeeld een mannelijke vorm aan, maar Zijn essentie bleef die van God Zelf. Over dit geslacht wordt alleen gesproken in verband met het vlees van de Heer Jezus toen Hij op aarde werkte, zoals toen Hij uit de dood opstond en terugkeerde naar het spirituele rijk, God terugkeerde naar Zijn oorspronkelijke vorm, op welk moment er geen verdeling meer was van geslacht.

Bovendien vermeldt Genesis 1:27: “God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.” Dit vers vertelt ons dat God mannen en vrouwen naar Zijn eigen beeld schiep, en dus zijn man en vrouw gelijk voor God. God kan vlees worden in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm, en ongeacht of Hij als man of vrouw incarneert, zolang het geïncarneerde vlees dat van de Geest van God is, is het dan Christus, het is God Zelf, en het zal altijd God vertegenwoordigen. Wat voor geslacht God specifiek kiest, hangt af van de behoeften van Gods werk en het is aan God om te beslissen – geen enkel mens heeft het recht om tussenbeide te komen. Als we, omdat we de Heer Jezus naar het beeld van een man zien, volgens onze verbeeldingen en redenering gaan om God te begrenzen tot het beeld van een man, en zeggen dat Hij onmogelijk vrouwelijk kan zijn, begrenzen we dan niet God? De Bijbel zegt: ‘Want mijn gedachten zijn niet de gedachten van jullie, en jullie wegen zijn niet de wegen van mij,’ zegt Jehova. ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen, en mijn gedachten hoger dan die van jullie’(Jesaja 55: 8–9). Gods wijsheid is eeuwig hoger dan de wijsheid van de mens, Zijn daden zullen altijd ondoorgrondelijk voor ons zijn, en Zijn werk is altijd zinvol, ongeacht hoe Hij het doet. Aangezien God in mannelijke vorm kan incarneren, betekent dat dan dat Hij niet in vrouwelijke vorm kan incarneren? Wij, als geschapen wezens, mogen God niet begrenzen, maar moeten in plaats daarvan bidden en meer tot Hem zoeken en ervoor kiezen ons te onderwerpen. Dit is de manier waarop wijze mensen beoefenen.

De betekenis van God die in de laatste dagen in vrouwelijke vorm incarneert

Sommige mensen zullen misschien vragen dat, aangezien God in mannelijke of vrouwelijke vorm kan incarneren, waarom gaat Hij niet in mannelijke vorm door wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, maar in plaats daarvan een vrouwelijk beeld aanneemt? Zouden mensen Hem niet gemakkelijker accepteren wanneer Hij een mannelijk beeld aanneemt?

We weten dat veel mensen hierover in de war moeten zijn. Maar in feite, of God nu in mannelijke of vrouwelijke vorm incarneert, Hij doet dat alleen om de mens te redden, het is wat nodig is voor Zijn managementwerk en het is altijd van buitengewone betekenis. Laten we een paar passages van Gods woorden lezen en dan zullen we het begrijpen. God zegt: “Als God alleen als een man in het vlees was gekomen, zouden mensen Hem als mannelijk definiëren, als de God van mannen, en nooit geloven dat Hij de God van vrouwen was. Mannen zouden dan geloven dat God van hetzelfde geslacht is als mannen, dat God de mannen aanvoert – en vrouwen dan? Dit is oneerlijk; is dit soms geen voorkeursbehandeling? Als dit zo was, was iedereen die door God gered is een man zoals Hij, en zou niet één vrouw gered worden. Toen God de mensheid schiep, schiep Hij Adam en schiep Hij Eva. Hij schiep niet alleen Adam, maar maakte zowel de man als de vrouw naar Zijn beeld. God is niet alleen de God van mannen – Hij is ook de God van vrouwen.” “Bij God bestaat er geen onderscheid tussen de geslachten. Hij doet Zijn werk zoals Hij dat wil en is daarbij niet aan beperkingen onderhevig, maar Hij is vooral vrij. Ieder stadium van het werk heeft echter een eigen praktische betekenis. God is twee keer vleesgeworden, en het spreekt vanzelf dat Zijn incarnatie in de laatste dagen de laatste keer is. Hij is gekomen om al Zijn daden te onthullen. Als Hij in dit stadium niet vleesgeworden was om het werk persoonlijk te doen zodat de mens het kan zien, dan zou de mens voor eeuwig aan de opvatting vasthouden dat God slechts man is, en geen vrouw.

We kunnen uit Gods woorden zien dat het veelbetekenend is dat God éénmaal in mannelijke vorm en éénmaal in vrouwelijke vorm is geïncarneerd. Als God de mannelijke vorm aannam toen Hij voor de tweede keer incarneerde om Zijn werk te doen, zouden we Hem voor altijd in onze opvattingen en voorstellingen begrenzen, in de overtuiging dat God alleen maar mannelijk zou kunnen zijn, dat Hij alleen van mannen houdt en alleen mannen erkent, dat Hij niet van vrouwen houdt, en dat Hij de God van mannen is en niet van vrouwen. In de laatste dagen is God voor de tweede keer geïncarneerd om naar het beeld van een vrouw te werken. Door dit te doen, heeft Hij een enorme tegenaanval gelanceerd tegen onze denkbeelden, wat ons in staat stelt te kunnen begrijpen dat God niet alleen de God van mannen is, maar ook van vrouwen, en dat God niet alleen van mannen houdt en mannen redt, maar ook van vrouwen houdt en op precies dezelfde manier redt. God is de God van de hele mensheid, en in Zijn ogen zijn mannen en vrouwen gelijk, en geen van beide heeft de voorkeur boven de ander. Tegelijkertijd wordt ons onjuiste begrip van God verholpen en worden onze pogingen om God te begrenzen afgebroken. God is niet voor altijd mannelijk alleen omdat Hij eens in mannelijke vorm geïncarneerd is; Hij kan er vrij voor kiezen om man of vrouw te worden volgens de behoeften van Zijn werk. Dit toont ons dat Hij, door verschillende geslachten aan te nemen in Zijn twee incarnaties, zowel Zijn almacht, wijsheid, wonderlijkheid en rechtvaardigheid belichaamt, en ook weerlegt HIj onze denkbeelden over Hem. God die in de laatste dagen in vrouwelijke vorm incarneert, is zo ongelooflijk betekenisvol!

Ongeacht Zijn geslacht, alleen God Zelf kan de waarheid uitdrukken

Of God nu in mannelijke of vrouwelijke vorm incarneert, Zijn wijsheid zit erachter. God handelt naar Zijn wil en op welke manier dat de mens ten goede komt, en we zijn niet gekwalificeerd om Hem op deze of die manier raad te geven. Dus wanneer we de ware weg onderzoeken, dan kunnen we onze denkbeelden niet volgen en God begrenzen als zijnde alleen mannelijk en niet in staat om in vrouwelijke vorm te incarneren om Zijn werk te doen. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op het onderzoeken of de woorden die door dit vlees worden uitgedrukt de waarheid bezitten en of ze de stem van God zijn. Dat is voor nu genoeg. Want als het het vleesgeworden vlees van de Geest van God is, zal het zeker het werk opleveren dat God wil uitvoeren. God zegt: “Ieder stadium van het werk dat God doet heeft een eigen praktische betekenis. Destijds, toen Jezus kwam, was Hij man. Maar wanneer God dit keer komt, is Hij vrouw. Hier kun je uit concluderen dat God zowel de man als de vrouw heeft geschapen ten behoeve van Zijn werk en dat Hij geen onderscheid maakt tussen de geslachten. Als Zijn Geest komt, kan Hij ieder soort vlees aannemen dat Hij wenst en dat vlees kan hem vertegenwoordigen. Of het nu mannelijk of vrouwelijk vlees is, het kan God vertegenwoordigen zo lang het maar Zijn geïncarneerde vlees is. Als Jezus bij Zijn komst als vrouw verschenen was, met andere woorden, als er van de Heilige Geest een meisje was ontvangen in plaats van een jongetje, dan zou dat stadium van het werk toch voltooid zijn. Als dat het geval was geweest, dan zou het huidige stadium van het werk in plaats daarvan door een man moeten worden voltooid, maar het werk zou toch voltooid worden. Het werk dat in beide stadia wordt gedaan is even belangrijk; geen van beide stadia van het werk wordt herhaald of is tegenstrijdig aan de ander. Toen Jezus destijds Zijn werk deed, werd Hij de enige Zoon genoemd, en ‘Zoon’ houdt het mannelijke geslacht in. Waarom wordt de enige Zoon dan in dit stadium niet genoemd? Dat komt doordat de vereisten van het werk een verandering van geslacht, anders dan dat van Jezus, noodzakelijk hebben gemaakt.

Gods woorden zijn heel duidelijk. Of God nu als man of als vrouw incarneert, Zijn essentie is altijd die van Gods Geest die het werk van God Zelf doet. De Heer Jezus verscheen en werkte bijvoorbeeld in mannelijke vorm, Hij beëindigde het Tijdperk van de Wet, begon het Tijdperk van Genade en sprak waarheden uit om de mensheid te verlossen. Hij verrichtte vele tekenen en wonderen en werd uiteindelijk aan het kruis genageld, waardoor de mensheid werd verlost van Satans greep. Het is duidelijk dat al het werk dat de Heer Jezus deed goddelijk werk was, en dat Hij God Zelf was. Evenzo is Christus van de laatste dagen – Almachtige God – verschenen en werkt in vrouwelijke vorm, en Hij heeft het Tijdperk van Genade beëindigd en het Tijdperk van Koninkrijk begonnen. Op de grondslag van het verlossingswerk van de Heer Jezus voert Almachtige God het oordeelswerk uit dat begint in Gods huis, Hij spreekt alle waarheden uit om de mensheid te reinigen en te redden, en Hij onthult alle mysteries van Zijn managementplan om de mensheid te redden. Dergelijke mysteries omvatten het mysterie van Zijn incarnaties, het mysterie van Gods drie werkfasen, het mysterie van Gods namen, evenals de bron van de verdorvenheid van de mensheid en de doelen en bestemmingen die op ons wachten. God gebruikt ook woorden om onze satanische gezindheid van arrogantie, verwaandheid, egoïsme, laagheid, slechtheid, bedrog enzovoort te oordelen en bloot te leggen, om ons in staat te stellen de waarheid van onze eigen verdorvenheid door Satan en de bron van onze zondigheid en weerstand tegen God te kennen. Ondertussen toont Hij ons ook het pad om volledige redding te bereiken en gereinigd te worden, zodat we kunnen weten hoe we ons kunnen ontdoen van dergelijke satanische gezindheid als arrogantie en egoïsme, verenigbaar worden met God en niet langer in opstand komen tegen Hem. Wat Almachtige God uitdrukt, is de weg van het oordeel van de mensheid in de laatste dagen. De verschijning en het werk van Almachtige God vervullen precies deze Bijbelse profetieën: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Door te kijken naar de waarheden die Almachtige God uitdrukt en het werk dat Hij verricht, kunnen we zien dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, dat Hij God Zelf is. We kunnen daarom ook zeker vaststellen dat, of Zijn geslacht nu mannelijk of vrouwelijk is, zolang het vlees gedragen wordt door de Geest van God, en zolang Hij de waarheid kan uitdrukken en het werk kan uitvoeren om de mensheid te redden, Zijn essentie dat van God Zelf is. Met andere woorden, Gods Geest die vlees wordt om Zijn werk te doen om de mens te redden, heeft absoluut niets te maken met geslacht. Ongeacht of Gods incarnatie mannelijk of vrouwelijk is, zolang Hij de waarheid kan uitdrukken om mensen te redden en het werk van God Zelf kan doen, dan is Hij het vlees van geïncarneerde God is Hij Christus. Als geschapen wezens is het gevoel van rede dat we moeten bezitten dusdanig dat we ons alleen moeten concentreren op het zoeken naar de waarheid, en niet op het feit of Gods vleesgeworden vlees mannelijk of vrouwelijk is. We moeten ons concentreren op het horen van Gods stem, en we hoeven alleen maar te ontdekken dat wat Hij uitdrukt de waarheid is, en er zeker van te zijn dat het werk dat Hij doet het werk is om de mensheid te redden, en dan zullen we de verschijning van God hebben gevonden en moeten we Hem daarna aanvaarden en ons aan Hem onderwerpen. Alleen door dit te doen, worden we tot de wijzen gerekend.

Almachtige Gods werk van de laatste dagen nadert nu zijn einde. Mensen van elke natie over de hele wereld die van de waarheid houden en ernaar verlangen dat God verschijnt, hebben de woorden en het werk van Almachtige God onderzocht en zijn er zeker van dat Hij de teruggekeerde Heer Jezus is, en de één na de ander zijn voor God teruggekeerd. Dit zijn de wijze maagden die, omdat hun focus ligt op het horen van Gods stem en het zoeken naar de waarheid, nu het feest van het Lam bijwonen. Als we doorgaan met het begrenzen van Gods geslacht als alleen mannelijk op basis van onze opvattingen en voorstellingen, en niet focussen op het zoeken en onderzoeken van de ware weg, en we er geen acht op slaan of de woorden van Almachtige God Gods stem zijn en of Zijn werk het werk is van God Zelf, dan zullen we onze kans missen om de Heer te verwelkomen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus?

Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Laat een antwoord achter