Online preken

Menu

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Wie bekend is met de Bijbel weet dat het boek Openbaring profeteert dat er in de laatste dagen 144.000 overwinnaars op zullen staan. Deze overwinnaars zullen Gods bescherming genieten tijdens de grote rampen. Openbaring 14:1 profeteert: “Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.” Openbaring 7:14 profeteert: “Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam.” De “honderdvierenveertigduizend mensen” waarover in de Heilige Schrift wordt gesproken zijn de overwinnaars die God zal maken. Het zijn al diegenen die grote tegenspoed hebben gekend en getuigen zijn geweest en het zijn diegenen die door God zijn voorgedragen die het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Veel mensen geloven dat goed gedrag, zoals werken en zich uitputten voor de Heer, lijden en een prijs betalen, weigeren zelfs tijdens vervolging, tegenspoed of in de gevangenis de naam van de Heer te verloochenen, betekent dat ze overwinnaars kunnen worden en dat ze voor de troon kunnen worden opgenomen wanneer de Heer komt. Maar hebben we ooit nagedacht of dit wel het juiste perspectief is? De Heer heeft in de Bijbel nooit gezegd dat overwinnaars uit een dergelijke vervolging worden gemaakt. Wat zijn de 144.000 overwinnaars die in Openbaring worden genoemd dan precies? We zullen hier nu over communiceren.

Wat is een overwinnaar?

In Openbaring 14:4–5 staat: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.” In Openbaring 7:14 staat: “Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam.” God zegt: “Degenen die door God worden aangeduid als overwinnaars zijn degenen die nog steeds in staat zijn om te getuigen, hun vertrouwen te bewaren en hun toewijding aan God te behouden wanneer ze onder invloed van Satan zijn en belegerd zijn door Satan, dat wil zeggen, wanneer ze binnen de krachten van de duisternis zijn. Als je nog steeds in staat bent om, ongeacht wat er ook gebeurt, een hart van zuiverheid en je oprechte liefde voor God te behouden, dan getuig je van God, en dit is waarnaar God verwijst als zijnde een overwinnaar(‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Zij die compleet gemaakt worden voor de ramp zijn gehoorzaam aan God. Ze leven in vertrouwen op Christus, getuigen van Christus en verhogen Hem. Zij zijn de zegevierende mannelijke kinderen en de goede soldaten van Christus(‘Hoofdstuk 13’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit deze Bijbelse profetieën en uit Gods woorden kunnen we afleiden dat de overwinnaars zij zijn die het Lam op de voet volgen. Deze mensen hebben de waarheid als het ware leven verworven, hun verdorven gezindheden zijn gereinigd en gewijzigd, en ze begaan geen zonden meer en verzetten zich niet meer tegen God. Ze zijn onwankelbaar eerlijk en trouw aan God, ze liegen niet en ze zijn zonder onvolkomenheid. Ze werken en spannen zich in voor God met een puur hart, zonder enige onderhandeling of vervalsing. Ze eisen niets van God en vragen niets terug, het enige wat ze doen is Gods liefde beantwoorden. Bij de uitvoering van hun plichten zijn ze in staat God te loven en getuigenis te geven voor Hem, in harmonie met Hem te zijn en anderen voor Hem te brengen. Welke beproevingen en tegenspoed ze ook tegenkomen, ze zijn altijd in staat standvastig Gods woorden te lezen en de plicht van een schepsel uit te voeren. Ze klagen niet, ze gehoorzamen God tot in de dood en ze geven een prachtige en klinkende getuigenis van God. Alleen deze mensen zijn de overwinnaars in Gods ogen.

Als we onszelf nu meten aan de eisen van God aan overwinnaars, lijken we nu weliswaar aan de buitenkant een weinig te lijden en enige goede gedragingen te vertonen, en verraden we de Heer misschien niet onder de wrede martelingen die de CCP ons heeft aangedaan, maar kunnen we niet ontkennen dat onze verdorven gezindheid nog niet gezuiverd of veranderd is. We kunnen de vele verleidingen van Satan nog niet weerstaan, noch hebben we een hart van onderwerping en eerbied voor God. Bijvoorbeeld, ook al kunnen we onszelf volledig toewijden en het evangelie prediken waar we ook komen, onze motivatie is om een vredig leven te hebben thuis, de zegeningen te ontvangen van het hemelse koninkrijk binnengaan en het eeuwige leven ervoor terug te krijgen. Op het moment dat onze verlangens niet worden ingewilligd en onze familie een ramp overkomt, geven we God de schuld. We hebben spijt dat we ons voor God hebben ingespannen en kunnen God zelfs helemaal in de steek laten. Ondanks de weigering de kerk uit te leveren als ze gearresteerd zijn en gevangen genomen, slaan sommige mensen hier later munt uit, prijzen zichzelf tegenover anderen en gaan tegenover God met de eer strijken voor wat ze hebben bereikt. Bovendien gaan we ongewild liegen en anderen bedriegen bij onze interacties met hen zodra iets onze eigen belangen schaadt. Dit zijn gewoon een paar voorbeelden. Als onze satanische verdorven gezindheden niet worden gezuiverd, zijn we nog steeds altijd en overal in staat God te verraden en Hem te weerstaan. Hoe kunnen we dan overwinnaars zijn? Als we slechts vertrouwen op onze mogelijkheid om te werken en te ploeteren, op onze weigering de naam van de Heer te verloochenen als we worden gearresteerd en gevangen gezet en op dat we in staat zijn te getuigen gedurende de vervolging door de atheïstische overheid, dan kan dit in feite alleen enig waar geloof in God worden genoemd. Maar onze verdorven gezindheid is niet veranderd, het ontbreekt ons aan waar begrip van onze eigen verdorven aard en wezen, en we zijn nog geen mensen die God gehoorzamen, God vrezen en het kwaad mijden. We voldoen niet aan de norm voor de 144.000 overwinnaars waarover in de Bijbel wordt gesproken. Hoe zouden we dus verder moeten gaan om tot overwinnaars te worden gemaakt door God voordat de grote rampen zich voltrekken?

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op

Hoe kunnen we tot overwinnaars worden gemaakt voordat de grote rampen zich voltrekken?

Je moet weten dat de 144.000 overwinnaars opstaan terwijl God Zijn werk uitvoert in de laatste dagen. God heeft voorzegd dat Hij in de laatste dagen nog een fase van het werk zou doen en een groep overwinnaars zou maken. Laten we eens naar de Heilige Schrift kijken: “Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia […]. Omdat je het woord van mijn geduld gehouden hebt, zal ik je ook weghouden van het uur der verleiding, dat op de hele wereld zal komen om hen te beproeven die op aarde wonen. Voorwaar, ik kom snel: houd datgene vast wat je hebt, zodat niemand je kroon kan pakken. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 3:7–13). “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12–13). ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). Deze verzen spreken van de opname van de kerk van Philadelphië, wat de Geest tegen deze kerken zegt en dat het oordeel begint in het huis van God, enzovoort. Dit zijn allemaal werken die de Heer Jezus zal doen als Hij terugkeert. Dat wil zeggen, voor de rampen zich voltrekken zal God een nieuwe naam aannemen, Zijn uitdrukkingen delen met de kerken, waarmee Hij alle waarheden uitdrukt en allen oordeelt en zuivert die voor Hem komen. Uit hen zal Hij een groep overwinnaars vormen. Als wij, zoals in de Bijbel voorzegd, tot de 144.000 overwinnaars willen worden gemaakt voordat de rampen zich voltrekken, moeten we eerst zoeken wat de Heilige Geest tegen de kerken heeft gezegd en Gods werk van oordeel en zuivering van de mensen in de laatste dagen aanvaarden.

Over de hele wereld is het alleen De Kerk van Almachtige God die nu openlijk aan alle naties getuigt dat God vlees is geworden en in het geheim is gekomen in de laatste dagen. De Kerk van Almachtige God getuigt dat God uitdrukt wat de Heilige Geest tegen de kerken zegt, dat Hij, onder de naam van Almachtige God, het oordeelswerk dat begint in het huis van God heeft ontvouwen en dat Hij zelfs op dit moment mensen aan het zuiveren en redden is. Bovendien heeft Almachtige God al een groep overwinnaars gevormd in China en dit evangeliewerk verspreidt zich momenteel over de hele wereld. Hoe voert Almachtige God dan precies het werk van overwinnaars maken uit?

Almachtige God zegt: “Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen. Wat betekenen deze woorden? Ze betekenen dat deze mensen, die gewonnen zijn, pas echt gehoorzaam waren, nadat zij het oordeel en de tuchtiging, de behandeling en het snoeien, en allerlei vormen van loutering hadden ondergaan. Het geloof van dit soort mensen is niet vaag en abstract, maar oprecht. Zij hebben geen tekenen en wonderen gezien, of mirakels; zij spreken niet over duistere letters en doctrines, of diepzinnige inzichten; in plaats daarvan hebben zij realiteit, de woorden van God, en een waarlijke kennis van de werkelijkheid van God. Is zo’n groep niet veel beter in staat om de kracht van God duidelijk te maken?(‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. […] Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God(‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen heeft Almachtige God al de waarheden uitgedrukt die de mensen in staat stellen gezuiverd te worden en redding te bereiken. Het is door deze waarheden dat God onze verdorvenheid oordeelt en allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen in stelling brengt om ons te beproeven, te ontmaskeren en te louteren. Zo wordt de waarheid in ons gesmeed. De woorden van Almachtige God onthullen hoe Satan de mens verderft en God tart, en het wezen en de waarheid van hoe de mensheid door Satan wordt verdorven. Ze leggen uit aan de uitverkorenen van God hoe ze Satan kunnen onderscheiden, hoe ze zichzelf leren kennen, hoe ze Gods woorden in praktijk kunnen brengen, hoe ze eerlijke mensen kunnen zijn, hoe ze hun eigen overtredingen kunnen oplossen en voldoende goede daden kunnen verrichten, hoe ze kunnen vereren, gehoorzamen en God kunnen liefhebben, hoe ze verenigbaar met Christus kunnen worden en nog meer. Zij die de waarheid liefhebben richten zich erop Gods woorden te overdenken, ze leren zichzelf kennen door middel van de diverse beproevingen die God op touw zet om hen te ontmaskeren, en door het oordeel van Gods woorden zien ze dat zij zelf het nageslacht van Satan zijn. Ze zien dat ze arrogant, verwaand, egoïstisch en bedrieglijk zijn. Ze zien dat ze de waarheid beu zijn en dol zijn op roem en rijkdom. Ze willen altijd gelijk zijn aan God, ze voeren hun plichten uit maar vragen God daar iets voor terug, en als ze gebeurtenissen meemaken die ze niet leuk vinden, oordelen ze, verzetten ze zich en verraden ze God willekeurig. Uiterlijk lijken ze God te volgen, maar in werkelijkheid leven ze nog steeds onder de duistere invloed van Satan en zijn ze nog niet helemaal door God gewonnen. Door Gods oordeel en tuchtiging door te maken, leren ze Gods heiligheid en rechtvaardigheid kennen, zien ze dat God kwalijke dingen haat en vervloekt, terwijl Hij hen die de waarheid zoeken en naar rechtvaardigheid smachten zegent en medelijden heeft met hen. Dan moet er wel een godvrezend hart in hen ontstaan. Ze worden bereid hun eigen satanische aard te verloochenen en God te gehoorzamen en naar Zijn woorden te leven. Door nooit te rusten van het in praktijk brengen van Gods woorden en door hun eigen verdorven natuur te verzaken, verandert hun satanische gezindheid na een tijd. Ze raken in staat God in alle dingen te eren, Gods woorden en de waarheid worden het uitgangspunt van hun praktijk en ze verwerven de waarheid als het ware leven.

God heeft nu een groep overwinnaars gevormd in China. Veel broeders en zusters hebben last gehad van de heftige onderdrukking en arrestaties van de CCP-regering, ze zijn verworpen, belasterd en valselijk beschuldigd door de mensen van de wereld, maar ze blijven standvastig het evangelie verkondigen en trouw hun plicht vervullen. Ze besteden geen gedachte aan hun eigen toekomstige vooruitzichten of lot, of aan de gevolgen voor hun reputatie of status. Sommigen zijn meedogenloos gemarteld door de CCP-regering, en oog in oog met de dood zijn ze toch trouw gebleven aan God, hebben zich onderworpen aan Gods orkestraties en ordeningen en hebben getuigd. Ook zijn er veel broeders en zusters die Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering hebben meegemaakt en zichzelf hebben ontdaan van hun verdorven gezindheid. Nu leven ze een menselijke gelijkenis na en hebben allerlei ervaringsgetuigenissen afgelegd. De getuigenissen van deze overwinnaars zijn de uitkristallisatie van het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen en vervullen zo precies Openbaring 7:14: “Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam” en Openbaring 14:4, “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.

De ervaringsgetuigenissen van deze overwinnaars zijn online beschikbaar. Voor zoveel mensen zijn ze een inspiratie. Ze kunnen echt voelen dat als God niet verschenen was en gewerkt had, geen mens deze groep van diep verdorven mensen had kunnen voorgaan om hun duistere invloed van Satan af te werpen en zegevierende getuigenissen af te leggen. Deze getuigenissen bevestigen voor de mensen dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en de een na de ander accepteert het werk van Almachtige God van de laatste dagen. De woorden van Almachtige God worden door steeds meer mensen geaccepteerd en doorgegeven en het werk om te getuigen van Almachtige God bereikt nieuwe records. Het koninkrijk van God is allang op aarde gekomen, de grote rampen zullen ons spoedig overkomen en Gods werk van de laatste dagen komt tot een einde. De tijd breekt aan – we moeten de ware weg zoeken en onderzoeken. Allen die Gods stem herkennen en voor de troon van Almachtige God terugkeren zijn de wijze maagden die het bruiloftsfeest van het Lam bezoeken en ze hebben de kans een van de 144.000 overwinnaars te worden waarover in de Bijbel wordt gesproken voordat de grote rampen aanbreken. Zo niet, dan is de kans tot overwinnaar te worden gemaakt door God verloren en de wroeging van de mensen zal grenzeloos zijn, als de grote rampen zich in volle kracht in de wereld voltrekken.

Noot van de redacteur: Begrijp je nu, nadat je dit gelezen hebt, wat er wordt bedoeld met de 144.000 overwinnaars die voorzegd zijn in de Bijbel? Heb je nu het pad gevonden om door God tot overwinnaar te worden gemaakt? Als je nog meer aspecten van de waarheid wil begrijpen, klik dan gerust op ons contactvenster om contact met ons op te nemen. We willen graag samen communiceren en ontdekken!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Laat een antwoord achter