Online preken

Menu

Zalig zijn de armen van geest – hoe kunnen we de armen zijn van geest?

In een van mijn dagelijkse devoties las ik dat de Heer Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Ik legde de Bijbel neer en begon daarover na te denken: De Heer heeft de armen van geest lief en Hij zegent hen, en aan hen is het koninkrijk van de hemel. Maar wat voor mensen zijn de armen van geest? Zijn de armen van geest degenen die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken en liefhebbend tegenover anderen? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

Zalig zijn de armen van geest – hoe kunnen we de armen zijn van geest?

Zijn de armen van geest degenen die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken en liefhebbend tegenover anderen?

Tijdens die bijeenkomst bracht ik mijn vraag naar voren, en nadat broeder Fang naar me had geluisterd, antwoordde hij: “Wij kunnen niet bepalen welk soort mensen arm van geest zijn op basis van de vraag of zij naar buiten toe nederig, vriendelijk en liefhebbend tegenover anderen lijken. In plaats daarvan moeten we ernaar kijken hoe ze God behandelen en wat hun houding tegenover de waarheid is. Dat is de juiste manier om deze vraag te beoordelen. Sommige mensen lijken naar buiten toe nederig, vriendelijk en liefhebbend tegenover anderen, maar vanbinnen zijn ze arrogant, zelfingenomen en kunnen ze niet de waarheid gehoorzamen. Wanneer Gods werk niet past in de opvattingen van zulke mensen, zijn ze er niet alleen niet in geïnteresseerd om de waarheid te zoeken, maar zullen zij ook aan hun eigen opvattingen vasthouden of zelfs uit arrogantie Gods werk verwerpen, er verzet tegen bieden, of veroordelen. Hoe nederig die mensen misschien ook zijn, ze zijn niet arm van geest. Ze zijn net als de Farizeeën van indertijd, die de Heilige Schrift vaak voor gewone mensen interpreteerden, vaak met opzet in de synagogen of op straat stonden om lange gebeden te reciteren, op straat liefdadigheid en goede werken beoefenden en naar buiten toe heel nederig, vriendelijk en liefhebbend tegenover anderen leken. Maar toen de Heer Jezus kwam om te werken, zochten zij absoluut niet de waarheid en verlieten zich in plaats daarvan op hun eigen opvattingen en voorstellingen en beweerden ze dat de Heer Jezus niet Christus was omdat Hij niet de Messias werd genoemd. Ook beperkten ze Gods werk tot het Oude Testament en veroordeelden zij de woorden en het werk van de Heer Jezus als zaken die buiten het Oude Testament vielen, waarmee zij het werk en de woorden van de Heer Jezus ontkenden. Niet alleen dat, maar de farizeeën erkenden de Heer Jezus evenmin als een verschijning van God. Zij beweerden dat de Heer Jezus slechts een gewoon persoon was door te zeggen: ‘Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder?’ (Matteüs 13:55), enzovoort. De farizeeën zagen dat de woorden van de Heer Jezus gezag en kracht hadden, en zagen dat de Heer Jezus vele wonderbaarlijke tekenen en wonderen had verricht, maar zij zochten niet nederig en waren in plaats daarvan arrogant, niet in staat de waarheid te gehoorzamen en ze hielden koppig vast aan hun eigen opvattingen, werden valse getuigen, verzonnen geruchten en veroordeelden en belasterden de Heer Jezus in het wilde weg. Ten slotte lieten ze de genadige Heer Jezus in een complot met de Romeinse regering aan het kruis nagelen, waarmee ze een afschuwelijke zonde begingen en ze werden gestraft door God! Dat toont aan dat iemand naar buiten toe nog zo nederig, vriendelijk en liefhebbend tegenover anderen mag lijken, maar als hij niet werkelijk gehoorzaam is tegenover God en de waarheid, dan is hij absoluut niet iemand die arm van geest is. In plaats daarvan is hij iemand die hypocriet is. Zijn nederigheid is onoprecht, zijn liefde voor anderen een vermomming. Het is allemaal misleidend, dubbelhartig en bedoeld om anderen te bedriegen om zo hun bewondering en waardering te verwerven. Zulke mensen lijken naar buiten toe nederig, geduldig en liefhebbend, maar hun hart is vol misleiding, sinister en gemeen, en hun essentie is die van een hypocriet!”

Nadat ik de communicatie van broeder Fang had gehoord, begreep ik dat het niet juist is om te bepalen welk soort mensen arm van geest is, alleen op basis van de vraag of ze naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken, maar dat het belangrijkst is hoe ze God behandelen en wat hun houding is tegenover de waarheid. De farizeeën, die nederig en vriendelijk leken, en soms goede daden verrichtten, maar die, toen de Heer Jezus werk kwam verrichten, niet alleen niet nederig zochten maar ook vasthielden aan hun eigen opvattingen en voorstellingen, verzetten zich hevig tegen de Heer Jezus en veroordeelden Hem, en zij nagelden de Heer Jezus aan het kruis. Hoe kunnen zij mensen worden genoemd die arm van geest zijn? Zij waren duidelijk arrogant, zelfingenomen, en vijanden van God!

Wat iemand is die arm van geest is, en hoe mensen die arm van geest zijn tot uitdrukking komen

Daarna ging broeder Fang verder: “Sommige mensen hebben een arrogante gezindheid maar zijn wel in staat de waarheid te gehoorzamen, en wanneer Gods werk niet overeenstemt met hun opvattingen, zijn zij in staat zichzelf opzij te zetten, nederig te zoeken en de waarheid te aanvaarden en te gehoorzamen zodra zij die begrijpen. Zulke mensen zijn werkelijk arm van geest, en zij zijn nederig. Zoals is vastgelegd in de Bijbel over Nathanaël, zei Nathanaël, toen Filippus tegenover hem over de Heer Jezus probeerde te getuigen, zich verlatend op zijn eigen opvattingen en voorstellingen: ‘Uit ​Nazaret? […] Kan daar iets goeds vandaan komen?’ […] Jezus​ zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. ​Jezus​ antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat ​Filippus​ je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, u bent de ​Zoon van God, u bent de ​koning​ van Israël!’ zei Natanaël (Johannes 1:46–49). We kunnen zien dat Nathanaël aanvankelijk weliswaar opvattingen over de Heer Jezus had, omdat hij geloofde dat de Messias niet in Nazareth geboren had moeten worden, maar dat hij niet voet bij stuk hield maar in plaats daarvan nederig zocht en zorgvuldig luisterde naar de woorden van de Heer Jezus. Toen hij de Heer Jezus hoorde zeggen dat Hij Nathanaël onder de vijgenboom had zien bidden, voelde hij dat de Heer almachtig en alwetend was, dat de Heer Jezus zijn hart en ziel kon onderzoeken, en dat de Heer Jezus anders was dan gewone mensen, dus legde Nathanaël zijn eigen opvattingen terzijde, erkende hij dat de Heer Jezus de geprofeteerde Messias was, aanvaardde hij de Heer Jezus en ontving hij de redding van de Heer.”

Broeder Zhan knikte en zei: “Ja, mensen zoals Nathanaël, die God en Zijn werk behandelde met een houding van nederig zoeken en in staat was de woorden van de Heer Jezus te aanvaarden en te gehoorzamen, zijn mensen die arm van geest zijn! Ik moet ook denken aan het verhaal over de Ethiopische eunuch die het evangelie van de Heer Jezus aanvaardde. In de Bijbel staat: ‘De eunuch vroeg aan Filippus: “Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?” Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: “Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is”’ (Handelingen 8:34–37). Al had die Ethiopische eunuch macht en aanzien, die zaken deden hem niets. Toen hij naar huis terugkeerde nadat hij in Jeruzalem God had aanbeden, ontmoette hij Filippus en hij vond niet dat zijn positie of kennis van de Heilige Schrift hem superieur maakte, en evenmin was hij arrogant of zelfingenomen. In plaats daarvan zocht hij bescheiden met een nederige houding, en toen hij Filippus het verhaal van de Heer Jezus had horen verkondigen, geloofde hij dat de Heer Jezus de Christus was en aanvaardde hij vol blijdschap Jezus als zijn Redder. Dat soort mensen zijn degenen die arm van geest zijn!”

Ik was het heel erg eens met wat broeder Fang en broeder Zhan overbrachten en ik zei: “Dus die armen van geest zijn geen koppige mensen. Ze zijn in staat om dingen die van God uitgaan met een houding van nederig zoeken te benaderen, ongeacht of het past bij hun opvattingen, en als ze eenmaal de waarheid begrijpen, zijn ze in staat om hun eigen opvattingen los te laten en Gods werk te aanvaarden en eraan te gehoorzamen. Zulke mensen zijn zuiver en eerlijk, en ze hebben een hart dat naar de waarheid verlangt. God houdt van zulke mensen. Dank zij de Heer! Eindelijk begrijp ik nu dat de armen van geest niet degenen zijn die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken, maar dat dat vooral de mensen zijn met een hart dat God vreest, die nederig zoeken in alle zaken, die de waarheid gehoorzamen, en niet eigenmachtig Gods werk afbakenen.

Zuster Yang zei vervolgens: “Ja, de armen van geest hebben een hart dat God vreest, en ongeacht of Gods werk bij hun menselijke opvattingen past, zijn zij in staat om zichzelf los te laten en nederig te zoeken. Dat is werkelijk arm van geest zijn, en alleen dat soort mensen zijn geschikt om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Diegenen die nederig lijken maar in essentie arrogant zijn en de waarheid niet aanvaarden, en zodra Gods werk niet aansluit bij hun opvattingen, beginnen te oordelen, verzetten en verwerpen, zijn helemaal niet in staat om nederig te zoeken en te onderzoeken, en worden uiteindelijk door God verfoeid en verafschuwd. Zulke mensen hebben absoluut geen deel aan het koninkrijk van de hemel.”

Nadat ik deze communicatie van mijn broeders en zusters had gehoord, was ik het met hun eens, dus ik ging verder met: “Wanneer we naar mensen kijken, zien we alleen hun buitenkant, maar God ziet het hart, de essentie van mensen. In het verleden ontbrak me onderscheidingsvermogen, en wanneer ik zag dat iemand zo te zien goede daden verrichtte en vriendelijk en aardig was, dacht ik dat zo iemand nederig was, maar als ik daar nu over nadenk, zie ik dat dat een absurde opvatting is!”

Broeder Fang zei: “Amen! Het is aan de verlichting en de leiding van de Heer te danken dat wij vandaag dit inzicht hebben. Als wij nu naar de uitspraak van Jezus kijken: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’, begrijpen we dat nog duidelijker. Wij zijn al in de laatste fase van de laatste dagen, een cruciale tijd om de wederkomst van de Heer te verwelkomen. Nu is het nog belangrijker dat we in staat zijn arm van geest te zijn, nederig zoeken in alle dingen, en de waarheid aanvaarden en gehoorzamen, opdat wij behagen kunnen scheppen in de Heer en de wederkomst van de Heer kunnen verwelkomen. Vergeet niet dat de Heer Jezus heeft gezegd: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). En in Openbaring 3:20 profeteerde Hij: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.’ In Openbaring 2:7 profeteerde Hij ook: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ In deze verzen van de Heilige Schrift kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij meer zal spreken, en dat Hij ons alle waarheden en mysteries zal vertellen. Wanneer we horen dat een bepaalde kerk getuigt dat de Heer is teruggekeerd en spreekt, of wanneer een persoon getuigt dat de Heer is teruggekeerd, moeten wij onze eigen opvattingen laten varen en nederig zoeken om te zien of deze woorden voorzien in onze geestelijke behoeften, onze praktische problemen oplossen en in de richting van een pad wijzen om te praktiseren. Wanneer wij vaststellen dat dit de stem van God en een uitdrukking van de waarheid is, moeten we de waarheid aanvaarden en Gods werk gehoorzamen. Op die manier weten we zeker dat we de wederkomst van de Heer verwelkomen. Want anders, zonder een houding van nederig zoeken, als we alles wat niet in overeenstemming is met onze opvattingen verwerpen en weigeren te zoeken of te onderzoeken, lopen wij het risico om het pad van de farizeeën te bewandelen van verzet tegen God, en zullen wij onze kans missen om de wederkomst van de Heer te verwelkomen, wat heel tragisch zou zijn!”

Ik zei goedkeurend: “Amen! Zo lang wij maar mensen zijn die arm van geest zijn, die nederig de waarheid kunnen zoeken en kunnen aanvaarden en gehoorzamen wanneer we vaststellen dat wat we horen Gods stem en de uitdrukking van de waarheid is, kunnen we werkelijk wijs zijn! Ik hoop iemand te zijn die nederig kan zoeken, naar de stem van God kan luisteren en het verschijnen van de Heer kan verwelkomen!”

“Dank zij God!”

“De communicatie van vandaag is geweldig! Die is werkelijk afkomstig van de verlichting en de leiding van de Heilige Geest!”

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer:

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren?

De wijze maagden zullen naar Gods stem luisteren

Laat een antwoord achter