Online preken

Menu

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus?

Wat er in de laatste dagen zal gebeuren, is een onderwerp waar elke christen veel mee bezig is. Het einde der tijden betekent dat de oude wereld zal worden beëindigd en dat de tijd waarin God het einde van de mensen bepaalt zal aanbreken.

Met betrekking tot wat er zal gebeuren aan het einde van de wereld, staat in Matteüs 24:3 het volgende geschreven: “Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’” De Heer Jezus zei: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden(Matteüs 24:23-24). Uit deze Bijbelteksten kunnen wij zien dat in de laatste dagen, de Heer Jezus, waar wij al heel lang op wachten, opnieuw op de aarde zal neerdalen en ondertussen zullen de valse christussen en valse profeten verschijnen om de mensen te misleiden. Als wij blij zijn met de terugkomst van de Heer, moeten wij ervoor waken om niet door valse christussen en valse profeten te worden misleid. Pastors en ouderlingen zeggen vaak tegen ons dat we de weg van de Heer moeten hooghouden en nooit moeten luisteren, kijken of onderzoeken wanneer we horen over de komst van de Heer, opdat ons leven in het geloven in God niet wordt geruïneerd door de hand van valse christussen en valse profeten, waardoor we de kans om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan zullen verliezen.

Ik dacht echter vaak: “Is dit echt in overeenstemming met de wil van de Heer? Het einde van de wereld is wanneer de Heer Jezus terugkeert, en als we niet luisteren naar of nieuws onderzoeken over de komst van de Heer, met de kans dat de Heer Jezus echt is teruggekeerd, zullen we Hem dan niet buitensluiten?” Ik herinner mij dat de Heer ons in de Bijbel het volgende vertelde: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’(Matteüs 25:6). “Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Lucas 12:40). Wat betreft de woorden van de Heer; kunnen wij begrijpen dat wanneer de Heer terugkeert, er iemand moet zijn om over het nieuws van de terugkomst van de Heer te getuigen. De Heer heeft van ons geëist dat wanneer wij het nieuws over Zijn terugkomst zouden horen; we ons niet achter gesloten deuren moesten verschuilen, maar naar buiten moesten rennen om Hem te verwelkomen. Echter, om te voorkomen dat wij door valse christussen worden misleid, zijn wij simpelweg niet op zoek naar de terugkeer van de Heer; maken wij hiermee niet de fout, dat wij geen voedsel durven te eten uit angst voor verstikking? Eigenlijk is het juist om de terugkomst van de Heer met zorg te behandelen, maar we moeten er wel voor zorgen dat wij wel wijze maagden kunnen zijn; om de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen en om voor de troon van de Heer te kunnen worden opgenomen – dat is het belangrijkste. Als we blindelings waken vanwege de komst van de valse christussen; uit angst om bedrogen te worden en tevreden zijn met het vasthouden aan onze huidige kennis, in plaats van aandacht te besteden aan hoe we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen, zullen we zeker de kans verliezen om de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. We zullen dwaze maagden worden die door de Heer in de steek zullen worden gelaten, en ook ons ​​leven in het geloven in God zal ook eindigen.

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus_

Hoe kunnen we in de laatste dagen dan blij zijn met de terugkeer van de Heer en voorkomen dat we misleid worden door valse christussen? De enige manier hiervoor is om te weten hoe wij de ware Christus kunnen onderscheiden van de valse christussen. Als we de substantie van Christus en Zijn werkingsprincipes kennen en de kenmerken van valse christussen begrijpen, zullen we van nature valse christussen terzijde schuiven en Christus volgen.

Dus hoe kunnen wij de ware Christus precies onderscheiden van de valse christussen? Ik heb met veel broeders en zusters over deze kwestie gesproken en later heeft een zuster met mij over dit aspect van de waarheid gesproken. Zij heeft mij vervolgens een boek gegeven. Pas nadat ik met de zuster hierover had gesproken en het boek ook had gelezen, begreep ik deze kwestie uiteindelijk. Laten wij de volgende passage vanuit dit boek lezen: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.” Uit deze passage begreep ik dat God almachtig is en Zijn gezag en wijsheid zijn oppermachtig en dat Gods werk om de mensheid te redden zich altijd in een voorwaartse richting ontwikkelt en altijd nieuw en nooit oud is. God drukt de waarheid uit, om het reddingswerk van de mensheid uit te voeren, in overeenstemming met hun verdorvenheid, waarbij God Zijn eerdere werk niet zal herhalen. Valse christussen hebben de waarheid niet, dus ze kunnen de waarheid ook niet uitdrukken. Ze kunnen alleen het werk imiteren en volgen dat God in het verleden heeft gedaan, enkele eenvoudige tekenen en wonderen uitvoeren, en ze kunnen niet het werk van het beginnen en het eindigen van tijdperken doen op basis van wat mensen nodig hebben. Herinnerend aan de tijd dat de Heer Jezus Zijn verlossingswerk in het Tijdperk van Genade deed, schonk Hij genade aan de mens, genas hij de zieken, verdreef hij demonen en verrichtte hij vele tekenen en wonderen. Hij leerde ons om van elkaar te houden en anderen zeventig maal zeventig maal te vergeven. Uiteindelijk werd Jezus aan het kruis genageld om de zonden van de hele mensheid op Zich te nemen. Met de kruisiging was het verlossingswerk volbracht. Dit zijn allemaal werken die God niet in het Tijdperk van de Wet heeft uitgevoerd. In de laatste dagen zal God nieuw werk uitvoeren op basis van het fundament van het Tijdperk van Genade. In de Bijbel staat over Gods toekomstige werk geschreven in de profetieën zoals het openen van de boekrollen, het openen van de zeven zegels, het creëren van de overwinnaars, het scheiden van de schapen van de bokken, de tarwe van het onkruid en de goede dienaren van de kwade dienaren. Het is allemaal werk die de valse christussen absoluut niet uit kunnen voeren.

Nu kunnen we begrijpen dat wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen terugkeert, Hij Zijn oude, eerder uitgevoerde werk niet zal herhalen. Als iemand die demonen kan uitdrijven en zieken kan genezen en tekenen en wonderen kan doen beweert dat hij de teruggekeerde Heer Jezus is, moet dit een valse christus zijn die is gekomen om mensen te misleiden. Dit is het belangrijkste kenmerk van een valse christus. Net zoals de Heer Jezus zei: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden(Matteüs 24:23-24). Deze profetie van de Heer bevestigd dat in de loop van de laatste dagen, allerlei valse christussen en boze geesten de Heer zullen imiteren door tekenen en wonderen uit te voeren met als doel de mensen te bedriegen. Maar omdat valse christussen kwade geesten zijn die zich voordoen als Christus, bezitten ze Gods unieke gezag en macht niet en bezitten ze ook niet maar een klein deel van de substantie van Christus. Zo kunnen de Heer Jezus echter niet imiteren in Zijn grote wonderen; zoals de doden doen laten herrijzen, vijfduizend mensen voeden met vijf broden en twee vissen en de wind en zee tot zwijgen brengen.

Bovendien, om de ware Christus te onderscheiden van de valse christussen moeten we het volgende belangrijke punt begrijpen, dat wil zeggen; degene die de waarheid kan uitdrukken is degene die Christus is. Dit is absoluut zeker en is nauwkeurig. Zoals de Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Johannes 14:6). Christus is de vleesgeworden God, Hij is de belichaming van de Geest van God en kan de waarheid dus uitdrukken en de mensheid voorzien van het leven. Dit is afhankelijk van de essentie van Christus en dit is niet iets dat kan worden gedaan door een geschapen of niet-geschapen wezen en bovendien iets dat niet kan worden gedaan door een boze geest in Zijn plaats. Onze geesten zijn na het luisteren naar de woorden en uitingen van Christus voorzien; hoe meer wij luisteren, hoe meer verlichting wij zullen ervaren. Als we moeilijkheden tegenkomen, zal het beoefenen van Gods woorden een weg voorwaarts bieden; hoe meer we Gods woorden beoefenen, hoe meer normaler menselijkheid we zullen uitleven, hoe meer gekwalificeerd we zullen worden in het vervullen van plichten en het dienen van God, en hoe hechter onze relatie met God zal worden. Zo heeft de Heer Jezus vele waarheden uitgedrukt, toonde de mens de weg van bekering en leerde ons om anderen lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. Hij leerde ons om het licht van de wereld en het zout van de aarde te zijn; om onze vijanden lief te hebben; om een zuiver, eerlijk persoon te zijn en om God te dienen en lief te hebben met heel ons hart en ziel. Wanneer wij Gods woorden in de praktijk brengen, zullen wij steeds meer gaan leven volgens de gelijkenis van een normaal mens; wordt onze relatie met God steeds normaler en zullen wij Gods leiding, zorg, bescherming en zegen zeker meer en meer ontvangen. Valse christussen zijn boze geesten die de ware Christus imiteren en zeker niet de essentie van God bezitten, zij zijn absoluut niet in staat om de waarheid uit te drukken, zij zijn niet in staat om de mensheid te voorzien van een nieuw leven en zij zijn ook niet in staat om een nieuw werk te brengen. Ze kunnen alleen het werk maar imiteren dat de Heer Jezus in het verleden heeft gedaan. Het enige wat valse christussen kunnen doen is een aantal kleine tekenen en wonderen uitvoeren om de mensen te misleiden. Aan het eind zullen ze allemaal zonder een geluid ineenstorten, en sommigen van hen werden door God vervloekt en stierven. Degenen die de valse christussen volgen, ontvangen de waarheid niet en hun geesten raken verdord, donker en hopeloos. Wat het nog zieliger maakt, is dat sommigen van hen zelfs zijn bezeten door boze geesten, wat betekent dat men ondraaglijk lijden zal moeten verdragen.

Naast het begrijpen van deze twee beginselen van het onderscheiden van de ware Christus en de valse christussen, moeten we ook weten welk werk de Heer zal doen als Hij terugkeert; want alleen op deze manier kunnen we de Heer sneller en nauwkeuriger verwelkomen. Laten we daarom nog wat Bijbelteksten lezen:

In Johannes 16:12-13 staat het volgende: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” In Johannes 5:22 staat: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.” In 1 Petrus 4:17 staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” En in Openbaring 22:12 staat: “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.” Uit deze Bijbelteksten kunnen wij zien, dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij nieuwe woorden zal spreken, ons alle waarheden zal openbaren en ons alle dingen zal vertellen die komen gaan. Hij zal het werk doen om het goede te belonen en het kwade te straffen. Hij zal het werk van het oordeel beginnen bij het huis van God en uiteindelijk zal Hij degenen die Zijn nieuwe werk accepteren, gereinigd en volmaakt worden gemaakt; Zijn koninkrijk laten betreden. Daarom is Degene die het oordeelswerk uit kan voeren, alle waarheden kan uitdrukken, de mensheid kan zuiveren en redden; ongetwijfeld de Christus van de laatste dagen en is absoluut de teruggekeerde Heer Jezus.

In het boek staat dat: “[…] aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven.” Uit deze passage kunnen we zien dat waar de stem van God is en waar de uitingen van de waarheid zijn, Gods verschijning is. In de laatste dagen moeten christenen die echt in God geloven, veel aandacht besteden aan het luisteren naar Gods stem, actief zoeken en onderzoeken; op die manier zullen we Gods voetafdrukken kunnen vinden. Daarom; zolang we de basis kunnen begrijpen om de ware Christus van de valse christussen te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen meer te maken om door de valse christussen te worden misleid. Als iemand getuigt over de teruggekeerde Heer en dat Hij het oordeelswerk uitvoert, waarbij de mens kan worden gezuiverd, moeten we hier verder naar op zoek gaan en onderzoeken of deze weg de waarheid in zich heeft en of het de mensheid kan voorzien van het leven. Alleen door op deze manier te praktiseren, kunnen we de Heer in de laatste dagen verwelkomen, opgenomen worden voor de troon van God en de Heer ontmoeten!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Rampen komen op ons af – Wat is Gods bedoeling?

Laat een antwoord achter