Online preken

Menu

Rampen komen op ons af – Wat is Gods bedoeling?

In de afgelopen tijd zijn de rampen zoals aardbevingen, overstromingen, sprinkhanenzwermen, natuurbranden, epidemieën en hongersnoden zich blijven verspreiden en de reikwijdte van deze verspreiding is steeds groter geworden. Een hele bijzondere ramp is het nieuwe coronavirus, een pandemie die nu de weg heeft gevonden naar elk land op aarde met als gevolg dat er veel mensen sterven. Als we zulke rampen zo ernstig zien gebeuren, worden we verteerd door angst en voelen we ons verloren. Het enige wat wij kunnen doen is de Heer voortdurend om Zijn bescherming vragen. Zou de reden dat God toestaat dat deze rampen gebeuren; simpelweg zijn omdat Hij wil dat wij Hem aanroepen en Hem om Zijn bescherming vragen? Wat is precies Gods bedoeling? Hoe kunnen wij Gods bescherming krijgen als er rampen gebeuren? Laten wij dit vandaag samen bespreken en onderzoeken, zodat wij hopelijk Gods bedoeling kunnen begrijpen en de weg kunnen vinden om Zijn bescherming te ontvangen.

Rampen komen op ons af – Wat is Gods bedoeling_

In werkelijkheid staat God toe dat rampen ons overkomen om ons te herinneren en te waarschuwen. Maar waar waarschuwt Hij ons voor? We weten allemaal dat mensen in deze wereld tegenwoordig steeds slechter en verdorvener zijn geworden. Iedereen leeft zijn leven en geeft zich over aan gulzigheid, genot zoekende en vleselijke, sensuele verlangens. Mensen strijden met elkaar in het nastreven om winst te maken en zijn vol leugens en geweld. Ze verloren lang geleden hun waardigheid en integriteit, hun geweten en hun gevoel, en erkennen soms niet eens het bestaan ​​van God, en slechts een paar dorsten naar de waarheid en verlangen naar het ware licht om te verschijnen. Zelfs degenen die wel in de Heer geloven, volgen ook de trends van de wereld in het nastreven van geld, roem en fortuin; ze begeren de genoegens van het vlees en leven in zonde, niet in staat om te ontsnappen. Mensen in deze wereld zijn tegenwoordig even slecht en verdorven als de mensen in Noachs tijd. De Heer Jezus profeteerde eens: Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Matteüs 24:37). We weten uit de woorden van de Heer Jezus dat als tegen de tijd van de laatste dagen de mens net zo verdorven zal zijn geworden als in de tijd van Noach, de Heer al zal zijn teruggekeerd. Maar mensen zijn te verdorven geworden, met niemand die actief op zoek is naar God of Zijn uiterlijk en werk, en zelfs als ze iemand horen getuigen van de terugkeer van de Heer, zoeken ze nog steeds niet actief naar de waarheid of kijken ze er niet verder naar. Door deze rampen te laten gebeuren, stuurt God ons waarschuwingen om ons onverschillig hart te laten ontwaken, zodat we duidelijk kunnen zien dat de profetie over de komst van de Heer al is vervuld en dat de Heer lang geleden is teruggekeerd. We moeten de verschijning van God zonder oponthoud zoeken. Als we de Heer niet kunnen verwelkomen voordat de grote verdrukking komt, zullen we alleen maar worden meegesleurd door de grote verdrukking en worden gestraft.

De Heer Jezus heeft ons lang geleden het volgende gezegd:En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Matteüs 7:8). Dit betekent dat mensen zullen getuigen over de terugkomst van de Heer, als Hij eenmaal is teruggekeerd op aarde en zij zullen dit evangelie dan ook verkondigen. Bij het horen van de woorden 'de bruidegom komt'; moeten mensen actief op zoek gaan naar de voetsporen van de teruggekeerde Heer Jezus en Zijn werk onderzoeken, want alleen door dit te doen kunnen zij de terugkeer van de Heer verwelkomen. Op dit moment, getuigt alleen de Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd en verkondigd dit wereldwijd. Hij heeft de waarheid uitgesproken en voert het oordeelswerk uit, beginnend bij het huis van God en daarmee worden de volgende profetieën van de Heer Jezus vervuld: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). En in 1 Petrus 4:17 staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.Almachtige God voert het werk van oordeel en kastijding uit op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hoewel we in de Heer mogen geloven en vergeving voor onze zonden ontvangen, is onze zondige natuur nog steeds in ons. In ons dagelijks leven gedragen wij ons arrogant en hebben we een hoge eigendunk, tonen kromheid en sluwheid, zijn egoïstisch, kwaad, zijn hebzuchtig en vertonen andere satanische neigingen. We zondigen voortdurend en rebelleren tegen God en weerstaan ​​Hem, waardoor wij niet in staat zijn om de banden van de zonde af te werpen. Daarom zal de Heer, wanneer Hij in de laatste dagen naar de aarde terugkeert, nog steeds werk moeten verrichten waarbij de mens zal worden geoordeeld en zal worden gezuiverd; hierdoor zal de mensheid volledig worden bevrijdt van zijn zondige natuur. Dit heeft tot gevolg dat wij zullen worden gered van de invloed van Satan, God kan ons dan redden voor de rampen en ons in het koninkrijk van God brengen. Zoals Almachtige God zegt: Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Hoeveel mensen zullen op het moment dat zij in aanraking komen met het evangelie van de komst van het koninkrijk der hemelen, actief op zoek gaan naar de ware weg en deze gaan onderzoeken? Veel mensen zijn onverschillig en blijven volhardend. Zij gaan niet op zoek naar Gods verschijning en weigeren het werk van God te onderzoeken, ook richten ze zich niet op het luisteren naar de stem van God om de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Wat is hier het probleem? Het laat zien dat wij mensen de waarheid niet liefhebben; wij willen gewoon opgenomen worden in het koninkrijk van de hemel en zegeningen ontvangen. Wij zijn gevuld met een corrupte gezindheid en satanische neigingen, maar toch willen wij niet Gods oordeel en kastijding ervaren. Dus hoe kunnen wij dan gereinigd worden zonder Gods oordeel en reinigingswerk van de laatste dagen te ervaren? Mensen leven nog steeds in zonde, verzetten zich tegen God en rebelleren altijd en overal tegen God en sommigen proberen zelfs alles uit de kast te halen om Gods uiterlijk en werk te veroordelen en om Hem te weerstaan. Zou zo'n persoon kunnen ontsnappen aan de grote verdrukking? Gods woord zegt: “Toen de mensheid vol verdorvenheid en tot op zekere hoogte ongehoorzaam aan God was, moest God vanwege Zijn gezindheid en Zijn wezen en in overeenstemming met Zijn beginselen deze mensheid wel vernietigen. Maar vanwege Gods wezen had Hij nog steeds medelijden met de mensheid en wilde Hij de mensheid zelfs op verschillende manieren verlossen, zodat ze konden blijven leven. In plaats daarvan verzette de mens zich tegen God en bleef hij ongehoorzaam aan God en weigerde Gods redding te aanvaarden, dat wil zeggen dat hij weigerde Zijn goede bedoelingen te aanvaarden. Het maakte niet uit hoe God hem riep, hem op dingen wees, hem van dingen voorzag, hem hielp of Zich verdraagzaam tegenover hem opstelde, de mens begreep of besefte het niet en schonk er geen aandacht aan. In Zijn pijn vergat God nog steeds niet de mens Zijn maximale verdraagzaamheid te tonen, in afwachting van het moment dat de mens zich zou omkeren. Nadat Hij Zijn grens had bereikt, deed Hij zonder aarzeling wat Hij moest doen. Met andere woorden, er was een specifieke tijdsperiode en proces vanaf het moment dat God het plan opvatte om de mensheid te vernietigen, tot het moment dat Hij officieel begon met Zijn werk om de mensheid te vernietigen. Dit proces had tot doel de mens de gelegenheid te bieden om te keren, en dat was de laatste kans die God de mens gaf. Wat deed God in deze periode voordat Hij de mensheid vernietigde? God getroostte zich veel moeite om de mens op dingen te wijzen en hem aan te sporen.” “In de omvangrijke wereld hebben steeds weer ontelbaar veel veranderingen plaatsgevonden. Niemand is in staat om deze mensheid te leiden en begeleiden, behalve Hij die regeert over alle dingen in het universum. Er is geen machtige die voor de mensheid werkt of voorbereidingen maakt, laat staan iemand die in staat is om deze mensheid te leiden naar de bestemming van het licht en de bevrijding van aardse ongerechtigheden. God treurt om de toekomst en de val van de mensheid. Hij is verdrietig over de trage mars van de mensheid richting verval en het pad waarvan hij niet kan terugkeren. De mensheid heeft Gods hart gebroken en Hem verloochend om de duivel te zoeken. Heeft iemand ooit weleens nagedacht over de richting waarin een dergelijke mensheid zal gaan? Juist daarom voelt niemand de toorn van God. Niemand zoekt een weg om God te behagen of probeert dichter bij God te komen. Bovendien wil niemand het verdriet en de pijn van God begrijpen. Zelfs na het horen van Gods stem, gaat de mens door op zijn weg die van God weg leidt en ontloopt zo de genade en de zorg van God en mijdt Gods waarheid. De mens zou zichzelf liever aan Satan verkopen, Gods vijand. En wie heeft er ooit nagedacht – mocht de mens koppig blijven – over hoe God de mensheid zal behandelen die Hem zonder achterom te kijken heeft verworpen? Niemand weet dat God de mens herhaaldelijk herinnert en aanspoort omdat Hij een ongekende catastrofe in Zijn handen houdt, die Hij heeft voorbereid. Een catastrofe die ondraaglijk zal zijn voor het vlees en de ziel van de mens. Deze catastrofe is niet alleen een straf voor het vlees, maar ook voor de ziel.

We kunnen uit Gods woorden begrijpen dat Gods essentie heilige is en dat Hij de zonden van de mensheid verafschuwt. Omdat de mens te corrupt is, heeft God geen andere keuze dan de mensheid rampen te laten overkomen; maar doordat God de mens heeft gemaakt, kan Hij het ook niet verdragen dat hij op deze manier wordt vernietigd en daarom zal Hij, voordat de grote verdrukking over de aarde heen zal komen, iedereen de gelegenheid geven om Zijn redding van de laatste dagen te aanvaarden. Dit is hetzelfde als toen God Noach het evangelie liet prediken. Toen heeft God de mensheid meer dan een eeuw de gelegenheid gegeven om tot Hem te komen en om Zijn redding te accepteren. De mensheid begreep Gods bedoeling niet om gered te worden, bleef koppig en verzette zich tegen God. De mens accepteerde Gods redding niet en werd uiteindelijk vernietigd in de vloed. Hetzelfde geldt voor de terugkeer van de Heer in deze laatste dagen. De mensheid heeft sinds 1991 30 jaar de tijd gekregen om het werk van Almachtige God aan te nemen. Het woord verschijnt in het vlees; zoals uitgedrukt door Almachtige God, evenals verschillende evangeliesatiefilms, komische schetsen, koorwerken en allerlei getuigenissen van Gods uitverkoren volk die de transformatie van hun gezindheid hebben ondergaan − allemaal geproduceerd door de Kerk van Almachtige God − zijn ook online gepost en zijn er voor alle mensen van over de hele wereld om tijdens hun onderzoek gebruik van te maken. God maakt ook gebruik van mensen die tot ons prediken en getuige zijn van Gods werk in de laatste dagen. Dit evangelie van de komst van het koninkrijk der hemelen heeft zich over de hele wereld verspreid. Hoeveel mensen hebben actief naar de ware weg gezocht en deze zorgvuldig onderzocht? Hoe kunnen zulke corrupte mensen die zich verzetten voor de wederkomst van de Heer in de laatste dagen en God afwijzen aan Zijn toorn ontsnappen? Op dit moment is het werk van God van de laatste dagen op het punt om te worden beëindigd en de grote verdrukking, waarvan zoals men deze in millennia niet heeft gezien, staat voor de deur. Zoals de Heer Jezus profeteerde, Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen” (Matteüs 24:21). De tijd die God de mens heeft geschonken, loopt ten einde en de deur van genade zal spoedig worden gesloten. Als de mens God blijft verwerpen ,weerstaan en Gods werk van de laatste dagen weigert te aanvaarden, zal hij Gods waardigheid beledigen, waardoor Gods woede zal toenemen en dan zal hij door God in de grote verdrukking worden vernietigd, wat millennia lang niet is gezien. Daarom kunnen wij nu begrijpen dat God deze rampen toestaat om ons te waarschuwen en ons hieraan te herinneren. Dit laat ons zien dat God barmhartig is en voor ons zorgt en dat Hij ons de kans heeft gegeven om ons te bekeren. Het enige wat we kunnen doen; is Zijn cruciale reddingswerk met twee handen aan te grijpen en de gelegenheid te nemen om Gods verschijning en werk van de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken, Zijn oordeelswerk door middel van woorden te aanvaarden en onze verdorven gezindheid te laten reinigen. Als God onze oprechtheid ziet, zal Hij ons te midden van de rampen onder Zijn bescherming brengen.

Noties van redacteur: Begrijp je, na het lezen van dit artikel nu; wat Gods bedoeling is bij de rampen? Heb je de weg gevonden om Gods bescherming te ontvangen tijdens de rampen? Als je vragen hebt over het verwelkomen van de terugkeer van de Heer of meer wilt weten over het oordeel van de Heer in de laatste dagen, kun je altijd contact met ons opnemen via Messenger en dan kunnen wij dit samen bespreken!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Wat is opechte bekering? Hoe moeten we ons bekeren?

Wanneer de rampen komen, zul je ware bekering hebben bereikt?

Laat een antwoord achter